ayamun

CyberRevue de littérature berbère

 15 ème année

Numéro 73  Janvier 2015

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue              Pétition

  Prénoms algériens authentiques (mis à jour et augmenté)

Sommaire:

1°) Le texte en prose : Tukkist seg « teţḍilli-d ur d-tkeččem », sɣur Ɛ.Mezdad, isebtaren 58-66

2°) L’étude  :   LES OULÉMAS  ALGÉRIENS  ET LA QUESTION  BERBÈRE, un document  de 1948, par Mohamed Tilmatine

3°) L 'évocation :   Biographie de Mohamed Arkoun par sa fille, un savant de père,  par Slimane Aït Sidhoum, In El Watan 13-12-2014

4°) L'interview : Hend Sadi : «Le printemps 1980 marque la fin de l’isolement de Mammeri», par Hacen Ouali, in El Watan le 27.08.14

5°) Histoire et mémoire : Moyen-Atlas : la bataille d’Elhri par Ali Khadaoui,  in Le Matin 25-11-2014

6°) L’image : Guerre du Rif, Le massacre du peuple rifain amazigh par les Regulares espagnols en 1922 , Siwel 25-11-2014.jpg

7°) L’article : Quand le Rif montrait le chemin de la libération de l'Afrique du Nord, Par Le Matin 05/ 10/2014, Signé L.M.

8°) Tidlisin nniḍen, en PDF :

9°) L'hommage : L’Aurès accueille Dihya, sa reine, par  Jugurtha Hanachi In  Le Matin du 19-11-2014

10°) Le poème :  « Afeɛfeɛ »  Sɣur Sɛid At-Mɛemmer

 

  Retour en haut,

Numéro 73  Janvier 2015

 Le  texte en prose : 

Tukkist seg « teţilli-d ur d-tkeččem »

 

                                        sɣur Ɛ.Mezdad, isebtaren 58-66

Yeldi tawwurt, yekcem

 

            Yeldi tawwurt, yekcem.

            Yemekta-d  axxam  anida  i  d-yekker,  iqren-it ɣer wa : “ Semmeḍ uxxam anida ulac wid tḥemmleḍ! ”

             Imir kan yuɣal-d ɣer tilawt : “ Axxam deg-s talwit, ma ulac deg-s ccwal ! ”

            Yerra qbala ɣer tkuzint, yeldi afrijidar, yekkes-d taqerɛeţ n waman, d snat tmellalin.

            “ Imensi tura, yuɣal-iyi-d fell-as waram. ”

            Mi ifukk imensi, iḥulfa i taẓayt n waldun teɣli-d fell-as : tuyat, tiglulin, ammas, tura bdan akk ad d-ţcetkin. Allen-is, lecfar ugaren aldun. Mi yesared tuɣmas-is, iḍegger ibeẓdan, yeslef i wudem-is s waman isemmaḍen, amzun akken yennefsusi cwiṭ ugerbuz. Yesaɣ aselkim ɣef tgercar-is.

            “ Axxam-a d kra yellan ad as-t-ǧǧeɣ, tanaɛurt-a ad ţ-awiɣ ! Ayen akk  i d-leqḍeɣ atan deg uḍebsi-ines ! ”

            Yekcem ɣer Google. Inuda isem “ Brünhild ”. Yesakked 6 neɣ 7 isebtaren ur t-qniɛen ara, ur yufa ayen i s-d-yenna llina Dda-Ferḥat. Syin, yemekta-d les encyclopédies yellan deg uẓetta n Internet : Wikipedia d Universalis.

            Mi ifukk taɣuri, iḥulfa i kra usekkin amzun inqer-it : “A tin yeḍran yid-k, a Utudert ! ”

            Atan wayen yufa dinna :

           

BRÜNHILD

            Deg Akkud-Alemmas, teffrent amzur-nsent tullas, anagar neţat. Tattucin tadalin, imezran ţcercuren ɣef tuyat, d iɣezran n wureɣ amsari. Zzin am win ulac-it. Win i t-iwalan, ad as-iweccem anecfu, ad iteddu yid-s alamma d ass-is aneggaru, mara medlent wallen. D yelli-s ugellid, ţawin-d fell-as di tsekla yegduden n tmura usemmiḍ, d tegzirin n ugris.

            Zzin yesehbalen, terna tekkat uzzal  dayen kan ; ulac ilemẓi  ur teɣḍil, ma yennuɣ yid-s. Teggul argaz ur t-id-tṣaḥ, ma ur ţ-yerna,  ama di tmussni n wawal, ama di tmussni n ṭrad. Aṭas, mara d-aẓen ɣur-s, ţuɣalen ḥezluti, ama deg ssif, ama deg iles. Ilmeẓyen yellan di tgelda n baba-s, ulac win ur ţ-nsawem. Armi d yiwen wass tufa ddebb-is : d yiwen umẓur, isem-is Siegfried, yusa-d si tgelda nniḍen.

            Siegfried yennuɣ yid-s, yugar-iţ, ama deg iɣil, ama deg awal. Tenna-yas : «  D keč i ţraǧuɣ ! » Imir kan, tayri tekmes ɛiṭa d aseggas tesenɣel-iţ ɣef Siegfried. Teqbel ad ţ-yaɣ, acu neţa ziɣ ur d-yusa ara s nniya ! Igemmen-d ad ţ-ikellex, ad ţ-yekkes i yiri-s, ad ţ-yeg d asefk i mmi-s ugellid-ines neţa, winna, wicfan i ţ-yeţmenni.  Ayen din n yelmeẓyen i terra si tewwurt n tɣermin n baba-s, tunez-as i  Siegfried, ziɣ ur ţ-yuklal !

             Mi tfaq Brünhild ɣef lexdeɛ ara yeḍrun : « Nek, ɛni d tixsi, ad i-talseḍ lbiɛ ! Mi yi-tellseḍ, ad iyi-tnehreḍ i wayeḍ ! »

            Siegfried yenṭeḍ deg-s, yugi ad as-yanef. Yiwen wass, teqleb fell-as, tenɣa-t. Twet-it s ssif gar wallen, yebḍa uqadum-is ɣef sin. Yeɣli din menṭeq, agerbuz yeqqujjer, yuɣal d aẓelbuc.

             Seg assen, ṭrad yezga ɣef Brünhild, argaz i ţ-iqerben yemmut. Teɣzi n tudert-ines,  ur tuɣal talwit ad d-tezzi ɣur-s.

 

            Mi ifukk taɣuri, Utudert yeṭeglelli. Yesmuqel tabewwaṭ, yaf sin yiznen, iḍelli ulac-iten. Yiwen sɣur Brünhild, iceggeɛ-it ɣer tqecwalt. “ Ifukk uɣrum yid-s, uggaɣ tɣil ṭrad yeţkemmil ! ” Wayeḍ sɣur Dda-Ferḥat , yeqqen deg-s yiwen ufaylu ɣezzif.

            “ Dda-Ferḥat akken kan i t-mazal yeţzeggid ufus-is di tira ! Annect-ilat,  wagi ur d izen,  wagi uggaɣ d ungal,  acu ar iyi-t-yeɣren ! ”

            Afaylu-nni  i d-yuzen  bab-is, s  talɣa PDF.

            “ Ɣas ur t-fukkeɣ assa, azekka, neɣ ass nniḍen ad as-kemmleɣ. “ Tarbaɛt ”, d azwel i s-yefka Dr Legziri. Neţa yesdukkel-itent akk : tafransit, tanglizit, taɛrabt. Acu n tmara i t-yerran, makka ibubb tagi-nneɣ ? Anagar lhemm i s-d-teţagem, inuda-d icenga i yiri-s. Argaz-a tura, kra ţmennin medden ila-t. Wid ur t-nessin, mara mlilen yid-s tikkelt tamezwarut, ţkukrun ad as-heḍren s teɛrabt neɣ s tagi-nneɣ : ţɣilin si tmurt n les Vikings i d-yuɣ aẓar. Mara yeţnecraḥ, yeqqar : « Nek yid-k, a Utudert, d iceɛlalen n tattucin d teglimt, neṭtef-d kra seg Iwendalen ! Amezruy yecfa asmi d-ggugin ɣef tmurt-a, acu Amezruy d tikkwal d agugam, neɣ ţensarent-as tlufa. Ur d-yenna ara ma uɣalen d asawen neɣ da, di tmura-nneɣ, i ẓzan ! Uggaɣ d nekkni i d zerriɛa-nsen, degmi nɣunza talwit, ṭrad yesbeḍ s waddad deg uzagur-nneɣ, yegguma ad yerreẓ fell-aɣ. Am yir izgaren, kra nekrez, neṛkeḍ-it. »

            Tafransist, ixaḍ-iţ armi d ulamek. Yiwen wass, igemmen ad d-yuɣal ɣer tagi-nneɣ. Taqbaylit-is, yules-as taɣuri swadda, tserreḥ,  ad as-tiniḍ d tagi kan i yessen, ur yemlal timeslayin tiwerdanin ! ”

 

            Utudert yettekka ɣef tɣerdayt, yeldi afaylu. Atan wayen tesers deg uḍris Dda-Ferḥat  ɣef asmi yemlal d terbaɛt-nsen, tikkelt tamezwarut :

Tarbaɛt, tarusi tamenzut

 

            Mi yi-d-luɣan tikkelt tamezwarut, mačči sliɣ-asen. Lliɣ zzreɣ di tnafa tugar ameɣrud. Kkaten-d di tewwurt, ḥulfaɣ am akken d kra i yekkaten deg uqerru-w. Dɣa, am win i yi-d-yewten s ubeqqa, mektaɣ-d timlilit yid-sen. Neṭgeɣ-d seg ussu amzun d kra i yi-d-yeqqsen. Lsiɣ aserwal d utriku, uzzleɣ sardeɣ s lemɣawla, syin ldiɣ-asen tawwurt.

            Deg sin i d-usan. Yiwen deg-sen, tamart d icubaɣ ččan udem-is. D neţa i d-ineṭqen :

            – Azul fell-ak ! Aql-ak la teţarguḍ tafsut. D tikkelt tamezwarut ara tedduḍ, yerna d keč i d-yekkren  d aneggaru !

            Wis sin yesusem. Seg akken tegget tafat, udem yemmar, allen cuffent, timmi tɛekkel, tawenza tenefḍas. Uggaɣ ur yeṛwa ara iḍes, neɣ ahat d azanaz. Imir kan, cuddeɣ aserwal, skecmeɣ deg-s  atriku, qefleɣ abalṭu.

            Nerreẓ-d si texxamt, nufa-d iman-nneɣ deg ubrid. Amecwar, ikad-aɣ-d lkar d awraɣ, ibedd tama tayeffust n ubrid, amutur iḥemmu.  Iṭij werɛad i d-yenqir, tillas  ariḍa sburrent i igenni : mer mačči d yiwet teftilt, d tameɣbunt, d tadeɛmamact, yili lkar-nni, ur nzemmer  ad  t-nwali. Nali. Naf lkar yeččur. Neɛna attagen i d-yeqqimen. D nekkni i d ineggura.

            Drus kan mi nesers iman-nneɣ, yeqleɛ.

            Bu tamart-nni, qqaren-as “ Lḥaǧ-Mu ”. Assa, d neţa i d aqerru n terbaɛt. Yekkes abalṭu, yebda icennu tinna n “ Uh err-as tili ! ” Yebda-ţ-id neţa, tuɣal taɣect ddmen-ţ akk wid i d-yeddan.

            Akka yal lǧemɛa, tafrara. Tarbaɛt-a, d tarbaɛt umezgun n inelmaden n Lezzayer. Abrid-a, ddiɣ yid-sen, cwiṭ d aqesser, cwiṭ d tewnef, cwiṭ d awanes.

            Arrac-a aṭas n yemdanen i sewhamen : llan wid sefraḥen, llan wid seqraḥen. Yal wa acu i d-ifettu fell-asen. Ula d nek, nniɣ-as ilaq  ad ten-id-waliɣ, ad ẓreɣ acu-ten.

            Ahat ɣef mraw yid-sen kan i tbedd terbaɛt. Widak i d-yeččuren lkar, am nek akk, d tiddin kan i d-ddan. D lemwansa, d leɛnaya. D imsukal tebɣa teswiɛt ! Laqen !

            Taɣect teţḍafar tayeḍ ; yuɣal yekker yiwen meqqer cwiṭ di leɛmer, ahat nek yid-s d tizzyiwin. Ibeddel anya, yeɣli deg ubendayer, yekkat s tyita n bu nnxiz. Kkren-d kra n yemsukal bdan ceṭtḥen. Tissirt umutur, abendayer, ccḍeḥ, taḍsa : tuffɣa n wassa akked inelmaden aţan ad telhu.

Werɛad izeggen wass, iṭij yebda urɣu-ines. Deg aggur n Mayu, zik-zik i tḥemmu tafugt.

Di tlemmast umecwar, gar Tubireţ d Yemceddalen, aɣamac yenna-d aql-i da ; ibedd lkar sdat lqahwa, aṭas i yebɣan ad swen kra.

Udren akk, anehhar d aneggaru i d-yeffeɣ ; ula d neţa d ilemẓi. Uẓiɣ ɣur-s, nniɣ-as, mi iwet ad yezger amnar n lqahwa :

            – I keč daɣen, ay ameddakel, d tikkelt tamezwaut i d-teddiḍ yid-sen ?

– Awah ! Yal lǧemɛa, d nek i ten-yeţawin.

              Ihi, acu i d-tenniḍ di terbaɛt-a ?

– Aṭas i yeqqaren d ibayuten, ur zran acu xeddmen.  D tamussni ur ten-ssinen ara, wigi yesfuǧǧuɣen Nek s timmad-iw, simal ţissineɣ-ten, simal ɛeǧǧben-iyi.

– Amek, yal lǧemɛa, ţalsen-as ?

– Akka yal lǧemɛa ! Tikkelt ad ɣerrben, tikkelt ad cerrqen. Kkes-d tamdint ur wwiḍen. Ţuraren yiwet rriwaya, kra din s teqbaylit, a dadda, acu, sya ɣer da, sedduyen-d awalen s teɛrabt, neɣ s tefransist, acu ur ggiten ara maḍi. Beddun-ţ s ccna, ţfakan-ţ s uddifili. Ceṭtḥen, cennun, qqaren : “ Newwi-ţ-id, newwi-ţ-id ! ”  Ar amzun ɣur-sen yal ass i tferru lgirra !

             Rriɣ iman-iw ur ẓriɣ kra :

– Ihi, arrac-a d taɣuri i qqaren, neɣ d acḍaḥ d urdaḥ i d tafellaḥt-nsen ?

– Qqaren akken ma llan. Mačči d ardaḥ i ḥemmlen, mačči d acḍaḥ kan i ceṭtḥen, a mmi-s n tmurt, d iqerra-nsen i yeččuren.  Atan, twalaḍ  wihin isennden ɣer ukuntwar ? Ɣur-k ad tɣileḍ d abayut, ussan-a ad d-yeffeɣ d ṭbib. Twalaḍ azuran-inna ɣer tama-s, ula d neţa daɣen cwiṭ i s-yeggran ad ifakk leqraya, akken i  xeddmen deg yiwen n sbiṭar. Luwan yelli, yerna tejji. Twalaḍ taqcict-inna itessen limunad, tinna yelsan ablue-jean, aseggas-a i tebda tesɣar di lycée, di tlemmast n Lezzayer ; laṣel-is d taɛrabt, acu teţeddu yid-sen, tura tessen taqbaylit. Ɣur-k ad tɣileḍ d akellex. Tura semmeḥ-iyi ad nnesreɣ, ula d nek ad kecmeɣ, ad sweɣ lqahwa. Eyya ad tesweḍ ayen i k-yehwan, d nek ara ixellsen.

Nekcem ɣer lqahwa, neɛna akuntwar. Neswa leqhawi.

            Ɣas tejjex tjerniṭ, afus-is yewseɛ. Anehhar iwet ad ixelles, neţa yeţgalla, nek ţgallaɣ. Mi ɣ-d-iwala akken, yuzza-d ɣur-neɣ Lḥaǧ-Mu :

 – Wellah, ar ad tesusmem, ur teţgallam ara, neɣ maḍi d nek ara ixellsen !

Dɣa yekcem deg awal. Yesqewqiw ciṭuh, yeţbeddad-as umeslay. Steqsaɣ-t ɣef terbaɛt-a : acu-ţ, acu i d iswi-ines, acu i saramen warrac-a i ţ-yesedduyen.

            Iserreḥ umeslay, amzun wicfan aya segmi i nemyussan. Ɣas iles n Lḥaǧ-Mu amzun tekkat-it tderrit, inan-is gezmen ; aṭas imeslayen ur fhimeɣ anamek-nsen, di tegniţ-nni. Armi d tineggura-ya, i ẓriɣ anida ffɣen : amezgun, tilelli, idles, tudgut, atg.

Winna i d-yeddan akked Lḥaǧ-Mu, deg ugerbuz, ulac deg-s : d awezzlan, aqerru-s d amectuḥ maḍi. Ɣas akken ikad yedda di leɛmer, udem-is ur t-yezdiɣ unẓad, aglim-is leggaɣ, werɛad i t-kerzen wussan. Ticci n temẓi, ar tura, tezga fell-as. “ Amrabeḍ ” i s-ţlaɣin imeddukal-is. Taɣect-is d tarqaqt am tin n ucawrar, awalen-is kkaten qbala ɣer wul. Uɣalen rnan-d ɣur-neɣ sin-nni iluwan yelli-s unehhar, rnant-d tlata n teḥdayin-nni  yeţekkin di terbaɛt.

             Mi neffeɣ si lqahwa, uɣaleɣ d ameddakel-nsen, d gma-tsen.

            Nuli ɣer lkar, tarbaɛt tkad-iyi-d am akken ţekkiɣ deg-s tura, amzun ula d nek d amaslaḍ, dayen ur asen-lliɣ d awerdan.

             Mi newweḍ ɣer Teɣbalin, lkar ibedd di tlemmast n temdint, sdat tzeqqa n tɣiwant. Dinna i d ţiɛad akked wid yeţraǧun tarbaɛt.

            Nek ɣileɣ ad naf taqeffaft teţraǧu-yaɣ s ṭbel d lɣiḍa :  greɣ  tamuɣli  ɣer berra,  ulac ula d amcic. Amzun d tamdint texla ţeryel !

            Wid  akk i d-yeddan yid-neɣ  aṭas  aya segmi susmen. Ahat yella kra sraḥen, uɣen yid-s tannumi. Anagar tissirt umutur i d-ineqqren tasusmi.

 

Utudert yeɣra aḍris-a yura Dr Legziri armi dayen qqnent wallen iman-nsent.

Yekcem deg yiwen yiḍes dir-it. Iqelleb irennu, yezzer di lebḥer ihewlen armi i s-ibedd uzwu, dayen yekuffer. Mi t-id-yesusef lebḥer, lmuja i d-yewten  ad t-id-tejbed si lber anida yerwel, ad t-tezzuɣer alamma d lqaɛ-ines, ad yeţader, ad yeţader, iswi ur iban, akkud yeţnejbad. Kra yekka yiḍ, ɣas agerbuz yeṭtes, iri-ines kkes-d anida ur yewwiḍ. Yules imenɣi d tlufa i d-yebbren deg-s.

  Yeldi tawwurt, yekcem

            Yeldi tawwurt, yekcem.

            Yemekta-d  axxam  anida  i  d-yekker,  iqren-it ɣer wa :      “ Semmeḍ uxxam anida ulac wid tḥemmleḍ ! ”

             Imir kan yuɣal-d ɣer tilawt : “ Axxam deg-s talwit, ma ulac deg-s ccwal ! ”

            Yerra qbala ɣer tkuzint, yeldi afrijidar, yekkes-d taqerɛeţ n waman, d snat tmellalin.

            “ Imensi tura, yuɣal-iyi-d fell-as waram. ”

            Mi ifukk imensi, iḥulfa i taẓayt n waldun teɣli-d fell-as : tuyat, tiglulin, ammas, tura bdan akk ad d-ţcetkin. Allen-is, lecfar ugaren aldun. Mi yesared tuɣmas-is, iḍegger ibeẓdan, yeslef i wudem-is s waman isemmaḍen, amzun akken yennefsusi cwiṭ ugerbuz. Yesaɣ aselkim ɣef tgercar-is.

            “ Axxam-a d kra yellan ad as-t-ǧǧeɣ, tanaɛurt-a ad ţ-awiɣ ! Ayen akk  i d-leqḍeɣ atan deg uḍebsi-ines ! ”

            Yekcem ɣer Google. Inuda isem “ Brünhild ”. Yesakked 6 neɣ 7 isebtaren ur t-qniɛen ara, ur yufa ayen i s-d-yenna llina Dda-Ferḥat. Syin, yemekta-d les encyclopédies yellan deg uẓetta n Internet : Wikipedia d Universalis.

            Mi ifukk taɣuri, iḥulfa i kra usekkin amzun inqer-it : “A tin yeḍran yid-k, a Utudert ! ”

            Atan wayen yufa dinna :

BRÜNHILD

            Deg Akkud-Alemmas, teffrent amzur-nsent tullas, anagar neţat. Tattucin tadalin, imezran ţcercuren ɣef tuyat, d iɣezran n wureɣ amsari. Zzin am win ulac-it. Win i t-iwalan, ad as-iweccem anecfu, ad iteddu yid-s alamma d ass-is aneggaru, mara medlent wallen. D yelli-s ugellid, ţawin-d fell-as di tsekla yegduden n tmura usemmiḍ, d tegzirin n ugris.

            Zzin yesehbalen, terna tekkat uzzal  dayen kan ; ulac ilemẓi  ur teɣḍil, ma yennuɣ yid-s. Teggul argaz ur t-id-tṣaḥ, ma ur ţ-yerna,  ama di tmussni n wawal, ama di tmussni n ṭrad. Aṭas, mara d-aẓen ɣur-s, ţuɣalen ḥezluti, ama deg ssif, ama deg iles. Ilmeẓyen yellan di tgelda n baba-s, ulac win ur ţ-nsawem. Armi d yiwen wass tufa ddebb-is : d yiwen umẓur, isem-is Siegfried, yusa-d si tgelda nniḍen.

            Siegfried yennuɣ yid-s, yugar-iţ, ama deg iɣil, ama deg awal. Tenna-yas : «  D keč i ţraǧuɣ ! » Imir kan, tayri tekmes ɛiṭa d aseggas tesenɣel-iţ ɣef Siegfried. Teqbel ad ţ-yaɣ, acu neţa ziɣ ur d-yusa ara s nniya ! Igemmen-d ad ţ-ikellex, ad ţ-yekkes i yiri-s, ad ţ-yeg d asefk i mmi-s ugellid-ines neţa, winna, wicfan i ţ-yeţmenni.  Ayen din n yelmeẓyen i terra si tewwurt n tɣermin n baba-s, tunez-as i  Siegfried, ziɣ ur ţ-yuklal !

             Mi tfaq Brünhild ɣef lexdeɛ ara yeḍrun : « Nek, ɛni d tixsi, ad i-talseḍ lbiɛ ! Mi yi-tellseḍ, ad iyi-tnehreḍ i wayeḍ ! »

            Siegfried yenṭeḍ deg-s, yugi ad as-yanef. Yiwen wass, teqleb fell-as, tenɣa-t. Twet-it s ssif gar wallen, yebḍa uqadum-is ɣef sin. Yeɣli din menṭeq, agerbuz yeqqujjer, yuɣal d aẓelbuc.

             Seg assen, ṭrad yezga ɣef Brünhild, argaz i ţ-iqerben yemmut. Teɣzi n tudert-ines,  ur tuɣal talwit ad d-tezzi ɣur-s.

 

            Mi ifukk taɣuri, Utudert yeṭeglelli. Yesmuqel tabewwaṭ, yaf sin yiznen, iḍelli ulac-iten. Yiwen sɣur Brünhild, iceggeɛ-it ɣer tqecwalt. “ Ifukk uɣrum yid-s, uggaɣ tɣil ṭrad yeţkemmil ! ” Wayeḍ sɣur Dda-Ferḥat , yeqqen deg-s yiwen ufaylu ɣezzif.

            “ Dda-Ferḥat akken kan i t-mazal yeţzeggid ufus-is di tira ! Annect-ilat,  wagi ur d izen,  wagi uggaɣ d ungal,  acu ar iyi-t-yeɣren ! ”

            Afaylu-nni  i d-yuzen  bab-is, s  talɣa PDF.

            “ Ɣas ur t-fukkeɣ assa, azekka, neɣ ass nniḍen ad as-kemmleɣ. “ Tarbaɛt ”, d azwel i s-yefka Dr Legziri. Neţa yesdukkel-itent akk : tafransit, tanglizit, taɛrabt. Acu n tmara i t-yerran, makka ibubb tagi-nneɣ ? Anagar lhemm i s-d-teţagem, inuda-d icenga i yiri-s. Argaz-a tura, kra ţmennin medden ila-t. Wid ur t-nessin, mara mlilen yid-s tikkelt tamezwarut, ţkukrun ad as-heḍren s teɛrabt neɣ s tagi-nneɣ : ţɣilin si tmurt n les Vikings i d-yuɣ aẓar. Mara yeţnecraḥ, yeqqar : « Nek yid-k, a Utudert, d iceɛlalen n tattucin d teglimt, neṭtef-d kra seg Iwendalen ! Amezruy yecfa asmi d-ggugin ɣef tmurt-a, acu Amezruy d tikkwal d agugam, neɣ ţensarent-as tlufa. Ur d-yenna ara ma uɣalen d asawen neɣ da, di tmura-nneɣ, i ẓzan ! Uggaɣ d nekkni i d zerriɛa-nsen, degmi nɣunza talwit, ṭrad yesbeḍ s waddad deg uzagur-nneɣ, yegguma ad yerreẓ fell-aɣ. Am yir izgaren, kra nekrez, neṛkeḍ-it. »

            Tafransist, ixaḍ-iţ armi d ulamek. Yiwen wass, igemmen ad d-yuɣal ɣer tagi-nneɣ. Taqbaylit-is, yules-as taɣuri swadda, tserreḥ,  ad as-tiniḍ d tagi kan i yessen, ur yemlal timeslayin tiwerdanin ! ”

 

            Utudert yettekka ɣef tɣerdayt, yeldi afaylu. Atan wayen tesers deg uḍris Dda-Ferḥat  ɣef asmi yemlal d terbaɛt-nsen, tikkelt tamezwarut :

Tarbaɛt, tarusi tamenzut

            Mi yi-d-luɣan tikkelt tamezwarut, mačči sliɣ-asen. Lliɣ zzreɣ di tnafa tugar ameɣrud. Kkaten-d di tewwurt, ḥulfaɣ am akken d kra i yekkaten deg uqerru-w. Dɣa, am win i yi-d-yewten s ubeqqa, mektaɣ-d timlilit yid-sen. Neṭgeɣ-d seg ussu amzun d kra i yi-d-yeqqsen. Lsiɣ aserwal d utriku, uzzleɣ sardeɣ s lemɣawla, syin ldiɣ-asen tawwurt.

            Deg sin i d-usan. Yiwen deg-sen, tamart d icubaɣ ččan udem-is. D neţa i d-ineṭqen :

            – Azul fell-ak ! Aql-ak la teţarguḍ tafsut. D tikkelt tamezwarut ara tedduḍ, yerna d keč i d-yekkren  d aneggaru !

            Wis sin yesusem. Seg akken tegget tafat, udem yemmar, allen cuffent, timmi tɛekkel, tawenza tenefḍas. Uggaɣ ur yeṛwa ara iḍes, neɣ ahat d azanaz. Imir kan, cuddeɣ aserwal, skecmeɣ deg-s  atriku, qefleɣ abalṭu.

            Nerreẓ-d si texxamt, nufa-d iman-nneɣ deg ubrid. Amecwar, ikad-aɣ-d lkar d awraɣ, ibedd tama tayeffust n ubrid, amutur iḥemmu.  Iṭij werɛad i d-yenqir, tillas  ariḍa sburrent i igenni : mer mačči d yiwet teftilt, d tameɣbunt, d tadeɛmamact, yili lkar-nni, ur nzemmer  ad  t-nwali. Nali. Naf lkar yeččur. Neɛna attagen i d-yeqqimen. D nekkni i d ineggura.

            Drus kan mi nesers iman-nneɣ, yeqleɛ.

            Bu tamart-nni, qqaren-as “ Lḥaǧ-Mu ”. Assa, d neţa i d aqerru n terbaɛt. Yekkes abalṭu, yebda icennu tinna n “ Uh err-as tili ! ” Yebda-ţ-id neţa, tuɣal taɣect ddmen-ţ akk wid i d-yeddan.

            Akka yal lǧemɛa, tafrara. Tarbaɛt-a, d tarbaɛt umezgun n inelmaden n Lezzayer. Abrid-a, ddiɣ yid-sen, cwiṭ d aqesser, cwiṭ d tewnef, cwiṭ d awanes.

            Arrac-a aṭas n yemdanen i sewhamen : llan wid sefraḥen, llan wid seqraḥen. Yal wa acu i d-ifettu fell-asen. Ula d nek, nniɣ-as ilaq  ad ten-id-waliɣ, ad ẓreɣ acu-ten.

            Ahat ɣef mraw yid-sen kan i tbedd terbaɛt. Widak i d-yeččuren lkar, am nek akk, d tiddin kan i d-ddan. D lemwansa, d leɛnaya. D imsukal tebɣa teswiɛt ! Laqen !

            Taɣect teţḍafar tayeḍ ; yuɣal yekker yiwen meqqer cwiṭ di leɛmer, ahat nek yid-s d tizzyiwin. Ibeddel anya, yeɣli deg ubendayer, yekkat s tyita n bu nnxiz. Kkren-d kra n yemsukal bdan ceṭtḥen. Tissirt umutur, abendayer, ccḍeḥ, taḍsa : tuffɣa n wassa akked inelmaden aţan ad telhu.

Werɛad izeggen wass, iṭij yebda urɣu-ines. Deg aggur n Mayu, zik-zik i tḥemmu tafugt.

Di tlemmast umecwar, gar Tubireţ d Yemceddalen, aɣamac yenna-d aql-i da ; ibedd lkar sdat lqahwa, aṭas i yebɣan ad swen kra.

Udren akk, anehhar d aneggaru i d-yeffeɣ ; ula d neţa d ilemẓi. Uẓiɣ ɣur-s, nniɣ-as, mi iwet ad yezger amnar n lqahwa :

                       – I keč daɣen, ay ameddakel, d tikkelt tamezwaut i d-teddiḍ yid-sen ?

– Awah ! Yal lǧemɛa, d nek i ten-yeţawin.

                         Ihi, acu i d-tenniḍ di terbaɛt-a ?

– Aṭas i yeqqaren d ibayuten, ur zran acu xeddmen.  D tamussni ur ten-ssinen ara, wigi yesfuǧǧuɣen Nek s timmad-iw, simal ţissineɣ-ten, simal ɛeǧǧben-iyi.

– Amek, yal lǧemɛa, ţalsen-as ?

– Akka yal lǧemɛa ! Tikkelt ad ɣerrben, tikkelt ad cerrqen. Kkes-d tamdint ur wwiḍen. Ţuraren yiwet rriwaya, kra din s teqbaylit, a dadda, acu, sya ɣer da, sedduyen-d awalen s teɛrabt, neɣ s tefransist, acu ur ggiten ara maḍi. Beddun-ţ s ccna, ţfakan-ţ s uddifili. Ceṭtḥen, cennun, qqaren : “ Newwi-ţ-id, newwi-ţ-id ! ”  Ar amzun ɣur-sen yal ass i tferru lgirra !

             Rriɣ iman-iw ur ẓriɣ kra :

– Ihi, arrac-a d taɣuri i qqaren, neɣ d acḍaḥ d urdaḥ i d tafellaḥt-nsen ?

– Qqaren akken ma llan. Mačči d ardaḥ i ḥemmlen, mačči d acḍaḥ kan i ceṭtḥen, a mmi-s n tmurt, d iqerra-nsen i yeččuren.  Atan, twalaḍ  wihin isennden ɣer ukuntwar ? Ɣur-k ad tɣileḍ d abayut, ussan-a ad d-yeffeɣ d ṭbib. Twalaḍ azuran-inna ɣer tama-s, ula d neţa daɣen cwiṭ i s-yeggran ad ifakk leqraya, akken i  xeddmen deg yiwen n sbiṭar. Luwan yelli, yerna tejji. Twalaḍ taqcict-inna itessen limunad, tinna yelsan ablue-jean, aseggas-a i tebda tesɣar di lycée, di tlemmast n Lezzayer ; laṣel-is d taɛrabt, acu teţeddu yid-sen, tura tessen taqbaylit. Ɣur-k ad tɣileḍ d akellex. Tura semmeḥ-iyi ad nnesreɣ, ula d nek ad kecmeɣ, ad sweɣ lqahwa. Eyya ad tesweḍ ayen i k-yehwan, d nek ara ixellsen.

Nekcem ɣer lqahwa, neɛna akuntwar. Neswa leqhawi.

            Ɣas tejjex tjerniṭ, afus-is yewseɛ. Anehhar iwet ad ixelles, neţa yeţgalla, nek ţgallaɣ. Mi ɣ-d-iwala akken, yuzza-d ɣur-neɣ Lḥaǧ-Mu :

 – Wellah, ar ad tesusmem, ur teţgallam ara, neɣ maḍi d nek ara ixellsen !

Dɣa yekcem deg awal. Yesqewqiw ciṭuh, yeţbeddad-as umeslay. Steqsaɣ-t ɣef terbaɛt-a : acu-ţ, acu i d iswi-ines, acu i saramen warrac-a i ţ-yesedduyen.

            Iserreḥ umeslay, amzun wicfan aya segmi i nemyussan. Ɣas iles n Lḥaǧ-Mu amzun tekkat-it tderrit, inan-is gezmen ; aṭas imeslayen ur fhimeɣ anamek-nsen, di tegniţ-nni. Armi d tineggura-ya, i ẓriɣ anida ffɣen : amezgun, tilelli, idles, tudgut, atg.

Winna i d-yeddan akked Lḥaǧ-Mu, deg ugerbuz, ulac deg-s : d awezzlan, aqerru-s d amectuḥ maḍi. Ɣas akken ikad yedda di leɛmer, udem-is ur t-yezdiɣ unẓad, aglim-is leggaɣ, werɛad i t-kerzen wussan. Ticci n temẓi, ar tura, tezga fell-as. “ Amrabeḍ ” i s-ţlaɣin imeddukal-is. Taɣect-is d tarqaqt am tin n ucawrar, awalen-is kkaten qbala ɣer wul. Uɣalen rnan-d ɣur-neɣ sin-nni iluwan yelli-s unehhar, rnant-d tlata n teḥdayin-nni  yeţekkin di terbaɛt.

             Mi neffeɣ si lqahwa, uɣaleɣ d ameddakel-nsen, d gma-tsen.

            Nuli ɣer lkar, tarbaɛt tkad-iyi-d am akken ţekkiɣ deg-s tura, amzun ula d nek d amaslaḍ, dayen ur asen-lliɣ d awerdan.

             Mi newweḍ ɣer Teɣbalin, lkar ibedd di tlemmast n temdint, sdat tzeqqa n tɣiwant. Dinna i d ţiɛad akked wid yeţraǧun tarbaɛt.

            Nek ɣileɣ ad naf taqeffaft teţraǧu-yaɣ s ṭbel d lɣiḍa :  greɣ  tamuɣli  ɣer berra,  ulac ula d amcic. Amzun d tamdint texla ţeryel !

            Wid  akk i d-yeddan yid-neɣ  aṭas  aya segmi susmen. Ahat yella kra sraḥen, uɣen yid-s tannumi. Anagar tissirt umutur i d-ineqqren tasusmi.

 

Utudert yeɣra aḍris-a yura Dr Legziri armi dayen qqnent wallen iman-nsent.

Yekcem deg yiwen yiḍes dir-it. Iqelleb irennu, yezzer di lebḥer ihewlen armi i s-ibedd uzwu, dayen yekuffer. Mi t-id-yesusef lebḥer, lmuja i d-yewten  ad t-id-tejbed si lber anida yerwel, ad t-tezzuɣer alamma d lqaɛ-ines, ad yeţader, ad yeţader, iswi ur iban, akkud yeţnejbad. Kra yekka yiḍ, ɣas agerbuz yeṭtes, iri-ines kkes-d anida ur yewwiḍ. Yules imenɣi d tlufa i d-yebbren deg-s.

 

Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

L’ éude :

LES OULÉMAS  ALGÉRIENS  ET LA QUESTION  BERBÈRE  : UN DOCUMENT  DE  1948

 

Mohamed Tilmatine

 

PRÉSENTATION   GÉNÉRALE

 

L'évolution    socioculturelle   en   Algérie,   notamment   depuis   les années 80, a favorisé l'émergence de deux mouvements revendicatifs très importants.  Bénéficiant  d'un large ancrage populaire,  la  mouvance  isla­ miste et le mouvement culturel berbère, nés tous deux dans la clandesti­ nité, sont considérés aujourd'hui comme des éléments incontournables du champ sociopolitique et culturel algérien. Notons que dans les deux cas, le facteur linguistique constitue - certes à des degrés divers - un puissant vecteur  revendicatif  :  l'arabe  comme  langue  dominante  et  sacrée  (car choisie par Dieu pour révéler le Coran aux hommes) et l' amazigh, langue ancienne, dominée, autour de laquelle va se cristalliser  la revendication linguistique et identitaire et l'appartenance à un monde culturel plus large ancré historiquement  dans toute l'Afrique du Nord. Le statut des langues dans  les  anciennes  colonies  françaises  ne  va  pas  sans  problèmes.  Les jeunes Etats du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc) ont jugé nécessaire de faire table rase de leur passé historique en éliminant purement et simple­ ment  la  composante  berbère  que ce soit  au  niveau  de l'histoire  ou  au niveau de la réalité puisque des groupes fort nombreux pratiquent encore cette  langue  dans  leur  quotidien 1   S'il  existe  une  comparaison  entre  la revendication  «islamiste»  et « berbériste »,  elle n'est  que dans les appa­ rences  (dans leur  manière  de contester  le pouvoir)  puisque  les  moyens entrepris sont diamétralement opposés. Le fossé qui oppose les islamistes et les berbéristes est très grand, surtout au plan idéologique. Les premiers se fondent sur la religion, perçue et vécue comme un tout, en revendi-· quant le mythe des origines de l'islam comme fondement d'un renouveau social et comme moyen de gouvernement ; les autres prônent au contraire la séparation du religieux et du politique (la laïcité) et le pluralisme poli-

 

1.     Depuis  les  années  80,  on  assiste  à  une prolifération  de  textes  (poésie,  romans,  discours politiques,  écrits  scientifiques)  produits  dans  cette  langue.

 


 

 

tique (sous-entendu pluralisme linguistique). La revendication linguistique montre l'attachement à une histoire spécifiquement  algérienne  mais  avec une franche ouverture  sur le monde « moderne ».

Tout en centrant la revendication sur l'application de l'islam dans la vie publique et privée, il va de soi que «pour les islamistes » la langue participe d'une politique dont les origines remontent loin dans le passé. Comme pour les partisans du Baâth, le choix  de la langue est évident puisque le monolithisme culturel ne serait que la conséquence immédiate d'un monolithisme politique largement admis par cette mouvance. C'est la raison pour laquelle les partisans du mouvement culturel berbère  - et d'une façon générale la population - ne peuvent pas se reconnaître dans une histoire qui se fait et se refait sans eux (sans les reconnaître dans leur spécificité culturelle) et pis encore qui les utilisent dans leurs stratégies politiques. Ce sont tous ces éléments qu'il faut rassembler pour comprendre la spécificité culturelle kabyle surtout )orsqu'elle s'exprime par  une  action politique,  comme le scrutin. C'est pourquoi  la Kabylie

-          qui compte parmi les régions rurales d'Algérie - ne se reconnaît pas dans un mouvement pourtant « populaire » comme le FIS.

Depuis 1989, en particulier, on a vu cette région s'affirmer dans sa spécifité, en votant  pour  les candidats  du  Rassemblement  pour  la culture et la démocratie (RCD) et du Front des forces socialistes (FFS), qui sont certes issus du terroir, mais surtout qui se situent aux antipodes des idées islamistes en revendiquant l'amazighité et en  défendant   un  projet  de société démocratique. Malgré les tentatives de manipulations diverses que subit le mouvement culturel, la fracture qui maintient  aujourd'hui  la Kabylie en dehors  du giron islamiste est bien réelle 2. L'analyse des conditions d'émergence du mouvement islamiste  à lui  seul  ne  suffit donc pas pour expliquer la détermination d'une population à  faire  tel  choix plutôt  que tel  autre.

L'islamisme  sous sa forme  actuelle ne peut être pleinement  saisi que

si on remonte dans l'histoire de l'Algérie et de lAfrique du Nord et dans leurs relations avec le monde «arabe». Le mouvement islamiste d'aujour­ d'hui a des affinités avec le mouvement ouléma et ses promoteurs orien­ taux. Le document de  1948 de Bachîr  Al-Ibrâhîmî 3   à propos  du  statut  de la langue mérite d'être connu ainsi que le contexte dans lequel  il  a  été conçu.

Certaines  idées  anti-berbéristes  actuelles  s'inscrivent  en  droite  ligne

-  et il faut le souligner - dans la continuité historique d'un conflit,  

déjà dans  les années  30, entre un  groupe  de jeunes  nationalistes  kabyles

 

2.      Une analyse très fine de l'évolution du mouvement  culturel  berbère  et  des  partis  poli­ tiques qui s'associent à ce dernier pour revendiquer la langue (RCD, FFS) mériterait des déve­ loppements  qu'il  n'est  pas  possible  d'aborder  ici.

3.     Al-Ibrâhîmî n'a été ni le premier ni le seul au sein de l'association à s'exprimer  sur  la question. Ibn Bad s s'était  déjà  exprimé  sur  le  sujet  dix  ans auparavant  (1938-1939),  dans  la  revue des Oulémas AS-Sihiîb. Le texte de  Al-Ibrâhîmî  reprend  donc  les  idées  de  son  illustre  prédéces­ seur  mais  en  adoptant  une  attitude  plus  radicale.


 

 

et  la  direction  du  PPA-MTLD 4    L'épreuve  de  force  culminera  avec  la crise  dite  « berbériste' » de  1949, dont  létincelle  aura  été  le  vote  majo­ ritaire  de la Fédération  de France  du  mouvement  national  contre le sens, jugé  trop  «arabe  et  islamique»,  donné  à  l'orientation  générale  du  parti. A  cela,  les jeunes  nationalistes  kabyles  opposeront  l'égalité  des  langues et  des  cultures   berbère   et  arabe  et   se  prononceront   en  faveur   d'une

« Algérie    algérienne ».    La    direction    du    parti    dénoncera    alors    le

«complot»  fomenté  par  des  « berbéro-matérialistes »,  dénomination  qui se réfère à l'orientation laïque ou distante à l'égard de la religion de cette aile radicale du mouvement national, partisane d'une insurrection  immé­ diate. Cet épisode, conjugué au fait que le Parti communiste algérien bénéficiait d'une certaine audience chez les Kabyles contribuera à  ren­ forcer !'anathème et déclenchera une persécution violente contre tous les éléments berbéristes ou supposés tels. Les Oulémas qualifieront ces reven­ dications berbères de « doctrine réactionnaire de division impérialiste » et soutiendront une campagne  sans  mesure  contre  «tout  ce qui  de près  ou de  loin,  touche  au  domaine  berbère».   Leur   organe  d'information   Al­ Ba â'ir y jouera un rôle propagandiste de première importance 6 . Bachîr Al-Ibrâhîmî, auteur du  texte  que nous  publions  et que nous  avons traduit de l'arabe,  est  un  des  membres  importants  du  mouvement  ouléma.

Il va de soi que l'action culturelle et politique des Oulémas s'inscrit

dans un contexte politique international bien déterminé. Nous assistons depuis la fin du XJX' siècle à une renaissance d'un mouvement d'abord panislamiste, puis panarabiste sous la houlette de personnalités successives comme Djamal Ed-Dîn Al-Afghânî (1839-1897), Mohammad 'Abduh (1849-1905), Rachîd Rîda (1865-1935) ou Chakîb Arslan (1869-1946). Ce dernier est décrit comme «un champion de l'unité arabe, infatigable pro­ pagandiste  et  artisan  de la  cohésion  entre les  différents  courants  nationa­

listes7 ».  Son  intervention   dans   les  affaires  nord-africaines   prendra   de

l'ampleur à partir des  années  30  avec  la  création  à Genève  de  la  revue La Nation arabe. Ainsi, c'est au nom de l'islam qu'il orchestre une  viru­ lente campagne dans le monde musulman pour protester contre la pro­ mulgation du dahir berbère de 19308 Son influence sur les militants maghrébins  est d'une  importance  telle,  qu'il  aurait - selon Bessis  qui cite

 

4.   Parti  du  peuple  algérien-Mouvement  pour  le triomphe  des  libertés démocratiques.

5.  Cf_  à  ce  sujet  par  exemple  M.  Harbi,  « Nationalisme   algérien  et  identité  berbère»,

Peuples méditerranéens, 11,  1980, pp.  31-37 ;  Amar  Ouerdane,  «"La  crise  berbériste"  de  1949, un conflit à plusieurs faces», Revi1e de l'Occident musulman et de la Méditerranée, 44, Berbères, une identité en  construction,  1987 : pp.  35-47.

6.  Harbi,  op.  cit.,  1980, pp.  32-33.

7.         J. Bessis,  « Chekib  Arslan  et  les  mouvements  nationalistes  au  Maghreb»,  Revue histo­

rique, 259 (2), 1978, pp. 467-489. Voir pour plus de détails la notice  nécrologique  que  lui consacre  Evariste  Lévi-Provençal  dans les  Cahiers de  l'Orient  conternporain,  9-10,  1947-1948.

8.  Cf. G. Lafuente,  «Dossier marocain  sur le Dahir  Berbère de  1930 »Revue de l'Occident

musulman  et de  la Méditerranée,  38  (2),  1984, pp.  83-116.


 

 

les archives du Quai d'Orsay' - transmis directement ses directives à l'Association des étudiants musulmans nord-africains en France (A.E.M.N.A.F.).

L'utilisation de l'Afrique du Nord comme champ d'extension géopo­

litique de la « nation arabe » se  traduit  dès  lors  par  une  imbrication  de plus en plus importante des rapports entre les dirigeants du mouvement national nord-africain et les idéologues  du  panarabisme  oriental.  «L'union des Arabes de l'Orient avec ceux du nord de l'Afrique ne saurait être que linguistique, religieuse et culturelle » dira en substance le cheikh  Abdul­ hamid Ibn Badis, président-fondateur de l'Association des oulémas en Algériern. Par ailleurs, c'est dans la  capitale égyptienne, Le Caire, que se déroulera une première concertation des partis nord-africains réunis par le président de la Ligue arabe, Azzam Pacha,  qui débouchera  sur la création en janvier 1948 d'un Comité de libération du Maghreb arabe et sur la publication d'un manifeste qui proclamera que « le Maghreb arabe fait indissolublement partie des pays arabes ». Cette  proclamation  sera juste­ ment  suivie  de  la  campagne  antikabyle  susmentionnée.

De nos jours encore, des membres du mouvement des oulémas conti­ nuent de revendiquer ouvertement le fait que « l'Association des oulémas enseigna au peuple algérien qu'il était un peuple arabe, musulman et algé­ rien » et d'affirmer qu'Ibn Badis a pu  voir  se réaliser  « les objectifs de sa mission en faisant renaître le peuple algérien de  ses  véritables origines 11 ». Afin de comprendre les raisons  pour lesquelles Bachîr Al­ Ibrâhîmî déclare que la langue arabe ne doit pas accepter de «rivale» (ou de coépouse) au moment la question identitaire est posée en Algérie, il est peut-être utile d'éclairer le lecteur sur sa personnalité et sur son iti­ néraire.

 

L'auteur  du document  : Bachîr Al-lbrâhîmî

 

Écrivain et «réformiste musulman» algérien, Mohammed Al-Bachîr Al-Ibrâhîmî (1889-1965) a commencé très jeune à s'intéresser à la culture et à la littérature musulmane et arabe. Il est considéré avec Ibn Badis et Tayyib Al-Oqbî comme l'un des grands défenseurs de la culture arabe classique et surtout comme l'un des architectes du réformisme musulman en Algérie 12

 

9.     Archives du Quai d'Orsay, Afrique, Affaires générales, dossier panislamisme, cité  par Bessis,  op. cit., p. 480.

10. «Les nationalismes nord-africains et le panarabisme>), La Nation arabe, mai-août 1938, cité  par  Bessis,  op. cit., p.  488.

11.  El-Watan  du  16 avril  1992, p. 5, dans un  article intitulé : «Ibn Badis I  Le pédagogue)>

12.  Les données bio-bibliographiques  suivantes ont pour principales  sources la notice de  Ali Merad publiée dans !'Encyclopédie de l'islam : « (Al-)Ibrâhîmî, Muhammad al-Bashîr », ainsi que la présentation qui est faite de ce penseur musulman dans un ouvrage sur l'histoire de l'isla'Disme algérien de Oussedik Fawzi ben El-Hachemi, Maflaf_tât firîb al-l_îaraka al-islâmîya bi-l-Gazâ'r (1962-1988), Alger, Dâr al-intifâçla Ii-n-naSr wa-t-tawzî', 1992. Voir également l'ouvrage de Ali


 

 

 

En 1912, il entreprend un long voyage en Orient qui le mène  au Hedjaz. En chemin, il séjourne trois mois dans la capitale égyptienne, Le Caire, il suit les cours du  réformiste  panarabiste  Mohammed  Rachîd Rîda (1865-1935). Al-Ibrâhîmî  rencontre  à  Médine  un  autre  nom  illustre du réformisme algérien : Ibn Badis avec lequel il commence à forger des projets en vue de réformer et de faire «revivre l'islam» en Algérie. Il complète, parallèlement  à  ses activités,  ses  études  du  tafsîr et des hadîth et  se  lance  dans  l'étude  du   'ilm an-nasab  (généalogies).

Il passe deux ans en tant que professeur à la Madrasa sultânîyya de Damas avant de retourner en Algérie. Il commence dès son retour à tra­ vailler avec Ibn Badis. Ensemble ils définissent et jettent les bases d'une culture nationale arabe en  Algérie.  L'Association  des  oulémas  algériens est créée en  1931 comme instrument  et vecteur essentiels de leurs projets.

Parmi les objectifs principaux de !'Association figurent la construc­ tion d'un système d'enseignement de l'arabe ainsi que le lancement d'une presse arabe indépendante. C'est dans ces circonstances que seront créés les organes des Oulémas, Ach-chihâb  et Al-Ba â 'ir.

Après  la  mort  d'Ibn  Badis  en  1940, le  cheikh  Al-Ibrâhîmî  prend  la

relève au sein de !'Association et devient \'étoile montante des Oulémas algériens.

Ibn  Badis  et  les  Oulémas  algériens  avaient,  dans  un  premier  temps

et en association avec les communistes et certains « libéraux », soutenu et revendiqué le projet assimilationniste de Blum-Viollette de 1936 qui accordait la nationalité française aux seules élites algériennes"- Ce n'est qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale et surtout après les évé­ nements sanglants de mai 1945 que l'Association s'engagera dans la voie nationaliste"- Elle cherchera alors des soutiens financiers en  Orient  parmi les pays arabes qui invitent, dans ce  cadre,  son  président  pour  des entretiens  en  1952.

Pendant son séjour en Orient, Al-Ibrâhîmî intervient en tant que défenseur  d'une  nation  islamique  et arabe  et prend  part  à  la  vie  intellec­

tuelle et religieuse des pays dans lesquels il séjourne  dont  l'Égypte,  la Syrie, l'Irak, l'actuelle Arabie Séoudite, le Koweit ou le Pakistan et se construit bientôt une renommée en tant que penseur islamique de premier plan. En 1961, cette réputation lui vaudra  d'être  admis  comme  membre actif  de  l'Académie  de  langue  arabe  du  Caire.

L'œuvre du cheikh Al-Ibrâhîmî se compose surtout des textes  édito­ riaux publiés dans la revue des Oulémas Al-Ba â 'ir, qui seront rassemblés plus  tard  sous  le titre  'Uyûn al-Ba â'ir  en  1963 au  Caire. L'auteur  a éga­

lement publié des contributions diverses portant sur des questions reli­ gieuses  ou  linguistiques.

 

Merad, Le réfonnisme musulman en Algérie  de 1925 à 1940. Essai d'hisroire religieuse et sociale,

Paris/La  Haye,  Mouton,  1967.

13.  M. Harbi, L'Algérie  et son destin.  Croyants  ou citoyens, Paris,  Arcantère,  1992, p. 93.

14.  B. Stara, Histoire  de l'Algérie coloniale  1830-1954, Paris, La  Découverte,  1991, p. 75.


 

 

Al-Ibrâhîmî aura passé sa vie à appliquer un  principe  essentiel  ré­ sumé par le fameux triptyque des Oulémas : «L'islam est notre  religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie notre patrie.» Tout ce qui  pouvait toucher à ce principe était  considéré comme  une  « déviation >>  (inirâf) d'une  fidélité,  censée  être  absolument   indéfectible,  envers  l'islam.

Le  cheikh  Al-Ibrâhîmî   séjournera  plusieurs  années  en  Orient  et  ne

retournera  dans son pays qu'après l'indépendance  de l'Algérie en  1962.

Son  point  de  vue,  basé  sur  le  principe  de  la  charî' a  comme  forme

d'organisation politique ne fera toutefois pas l'unanimité parmi les barons du mouvement nationaliste algérien. Cette disgrâce l'aurait amené à faire sa fameuse déclaration du 16 avril 1964, dans laquelle il blâmait le pou­ voir de l'époque  de s'éloigner  des principes  islamiques".

Les attaques et sermons contre « la décadence occidentale»  se pour­

suivront cependant, parfois de manière beaucoup plus virulente de la part d'autres oulémas - comme  le cheikh Sahnouni ou le cheikh Soltani. Ce dernier,  qui  avait   déjà,   dans   un   de   ses   prônes   du   vendredi   (le l" novembre 1965), attaqué le défilé «des filles en petite tenue», se fera notamment connaître par une diatribe particulièrement  violente contre le « socialisme  »   algérien 16

Ce   discours,   on   le  retrouvera   vingt   ans   plus   tard   dans   un   des premiers tracts islamistes qui, avec les mêmes mots d'ordre, les mêmes formules, revendiquera un «sincère retour à l'islam», fustigera la « dési­ gnation de femmes [...] dans les corps de la magistrature et de la police» et exigera «d'instaurer  la justice  parmi  les gens grâce à !'application de la charî'a ». Ce tract sera signé par deux anciens compagnons de route du cheikh Al-lbrâhîmî - les deux oulémas Ahmed Sahnouni et Abdellatif Soltani - ainsi qu'un certain ... Abassi  Madani "-

La  frange  la  plus  importante  de  la  mouvance  islamiste  se réclamera

donc  comme  l'héritière  spirituelle  des  Oulémas  et comptera  le cheikh  Al­lbrâhîmî parmi  les précurseurs  du mouvement

 

La  mission  des  Oulémas  algériens

 

Pour le cheikh, la mission de l' Association des oulémas algériens consistait à insuffler chez les Algériens «l'esprit d'arabité » et il s'enor­ gueillissait du fait que son association  ait  pu  «mettre  en  évidence  l' ori­ gine clairement arabe de !'Algérien ». La défense de la langue arabe était considérée  comme  l'objectif  numéro  un  du  cheikh  Al-Ibrâhîmî  :

 

15.   Al-bayân  at-târîhî,  publié  dans  l'ouvrage  d'El-Hachemi,  op.  cit.,  p.  33.

16.  Le  Mazdakisme  est  à  l'origine  du  socialisme  publié  en  1974  au  Maroc.  Voir  extraits et présentation  par  Mohammed  Harbi,  «L'islamisme  aujourd'hui»,  Sou'al, 5,  1985,  pp.  135-139.

17.   Cf.  le  texte  complet  dans  Harbi,  op.  cit.,  1985.

18.   Cf.  par exemple  Oussedik  Fawzi  ben  El-Hachemi,  op.  cit., surtout  pp.  9-21.


 

 

« La langue arabe est la langue officielle de l'islam  et  elle  a de ce point  de vue deux. droits indiscutables sur la nation algérienne [...]. Un droit du fait que l'arabe est la langue de la religion d'une nation et que cette nation est musulmane; et un droit qui résulte du fait que l'arabe est la langue d'une nation est que cette nation est de race arabe. La sauvegarde de la langue arabe est donc une question de conservation  de  la  race et de la  religion  en  même  temps [...] 19   »

 

De manière plus générale, l'objectif d'Al-Ibrâhîmî était, selon El­ Hachemi, d'édifier la  «nation»  à  travers  «l'enseignement  et  la  sauve­ garde de l'arabité et de l'islamité de !'Algérie ainsi que sur la base des constituantes  fondamentales  de  sa  pensée  arabo-musulmane ,,w

Quant  au  berbère,  l'Association  des  oulémas  aurait,  selon  le cheikh,

prouvé au colonialisme que « le sang berbère, mélangé au sang arabe est devenu lui-même arabe». Partant, il n'est point étonnant que  pour  cette figure   de   l'islam   algérien   «l'identité   algérienne»   soit   définie   comme

«une sorte de mélange de  l'arabité  et  de  l'islamité »  (adh-dhâtîya  al­ Gazâ 'îrîya  'ibâra  'an al- 'urûba  wa-l-islâm  mumtazigîna) 21

Ali  Merad,  spécialiste  du  réformisme  musulman  en   Algérie   (cf. note 12) classe, quant à lui, l'action des Oulémas selon trois objectifs essentiels  :

La  séparation  de  la  religion  islamique  et  de  l'État,

 L'indépendance  du  système juridique  islamique,

 Et  surtout  la  reconnaissance  officielle  de  l'arabe  et l'exigence  de

son  enseignement  sous  la  responsabilité  de  I'Association.

Ces revendications rappellent étrangement celles qu'exprime aujour­ d'hui le mouvement  amazigh  en  Algérie.  C'est  en  effet cette même  sépa­

ration du religieux et de l'État que réclament le mouvement berbère en Kabylie et, dans son sillage, certains partis proches qui  prônent  ouverte­ ment  la  laïcité.

Le deuxième objectif dans cette classification reflète bien entendu un rapport  de forces,  à  l'époque  en  défaveur  des réformistes  musulmans  qui

se cantonnaient alors dans les bien modestes revendications assimilation­ nistes. Il est patent que la contradiction est frappante lorsque l'on sait que l'islam est revendiqué partout ailleurs comme dîn wa-dawla, c'est-à-dire comme religion et comme forme d'État. C'est d'ailleurs ce qu'exige  éga­ lement  Al-Ibrâhîmî  lui-même  dans  le texte  que  nous  présentons.

Enfin, ironie du sort, si les réformistes  musulmans  exigeaient  à l'époque la reconnaissance officielle de l'arabe, c'est cette même recon­ naissance que le mouvement berbère veut arracher pour  la  langue  ama­ zighe  qu'il voudrait,  lui  aussi,  voir  introduite  dans le système  d'enseigne­

ment algérien. Il est par ailleurs intéressant de voir aujourd'hui leurs héritiers spirituels, partisans de l'arabo-islamisme, exiger - dans les cas

 

19.    Ibid., pp.  15-16.

20.     Ibid., p.  14.

21.     Ibid.,  p.  18.


 

 

ils finissent par reconnaître le berbère - un droit de regard et de déci­ sion sur cette langue sous prétexte que !'amazigh serait « le bien de tout le monde», quand leurs aînés exigeaient de prendre en charge eux-mêmes l'enseignement  de ce qu'ils considéraient comme leur propre langue.

 

Que conclure, sinon que ce texte, publié  en  1948 par  l'hebdomadaire du réformisme musulman algérien, tout en illustrant la dérive intellectuelle des Oulémas dans leur anti-kabylisme outrancier ne perd en rien de son actualité. L'émergence d'un mouvement berbère fortement implanté  en Kabylie et rayonnant dans d'autres régions a bien entendu  fondamentale­ ment modifié certaines données  et  est  devenu  un  élément  incontournable sur l'échiquier  politique  du  pays.  Cette  force  politique  potentielle constitue désormais un enjeu politique de taille qui suscite toutes les convoitises.

Par ailleurs, face à la popularité  des revendications  berbères,  les isla­

mistes se sont certes alignés sur les autres partis, qui aujourd'hui deman­ dent la réhabilitation de l'amazighité, mais ils  s'empressent  d'assortir cette «concession» d'une condition, en l'occurrence que cette réhabilita­ tion se fasse «dans le cadre du message mahométan [sic] et de la dimen­ sion civilisationnelle islamique 22 ». En d'autres termes, les islamistes - et les tenants de l'arabo-islamisme - «admettent» aujourd'hui une réhabi­ litation du berbère, mais à condition d'en définir eux-mêmes les termes. Ce «réflexe», quasiment instinctif, rappelle indubitablement l'attitude adoptée vis-à-vis de la question du choix graphique pour la notation du berbère : les Berbères « peuvent » désormais écrire leur langue,  mais il faudrait le faire en arabe afin de ne pas couper « le cordon ombilical » avec le monde arabo-islamique 23

Fidèle à ses convictions, le cheikh justifie dans ce texte - pour ne relever que quelques éléments épars - les rapports de domination entre l'arabe et le berbère par l'histoire et par une suprématie quasi « biolo­ gique» de l'arabe sur le berbère, mais qui se serait imposée, de manière

très pacifique, «voire  démocratique».  La  soumission  du  berbère  à  l'arabe ne  serait  qu'un  juste  rétablissement   des  faits  dans  leur  «ordre  naturel».

L'auteur  s'insurge  contre  toute  tentative  d'utilisation  de  la  langue

kabyle  dans  les  milieux  officiels  ou  à  la  radio  qu'il  dénonce  comme

« manœuvres coloniales en vue de diviser le peuple».  Son  rejet  de  la langue  kabyle  est  tel,  que  le  seul  fait  d'entendre  cette  langue  à  la  radio

algérienne lui « écorche » les oreilles. D'ailleurs, conclut ce penseur musulman, à quoi bon demander l'utilisation du kabyle alors que  les locuteurs de cette  langue parlent tous le français.  Pour  l'auteur,  la  vérité dans toute cette  affaire serait en  fait très  simple  et il n'y  aurait  selon  lui

 

1995.

 

22.  Lettre  de  Abassi  à Zeroual,  publiée  dans  le  quotidien  algérien  Le  Matin  du  12 juillet

 

23.  <<Mes questions écrites sur le tamazight. Réponse à des frères imazighen », par S. Him­

 

mich  dans  le journal  marocain  El-Bayane  du 29 avril  1995.


 

 

même pas matière à discussion puisque la nation algérienne serait arabe et les Kabyles des musulmans arabes qui liseut et écriveut en arabe et de ce fait «ne veulent d'alternative ni à leur religion, ni à leur langue>>.

Al-Bachîr Al-Ibrâhîmî  n'est malheureusement  ni le premier, ni le der­

nier à avoir exprimé autant de mépris envers la  langue  berbère.  Que l'islam et de surcroît des «oulémas» puissent produire de tels textes aux relents souvent xénophobes et  racistes  demeure  aux  yeux  de  la  majorité des Algériens un fait dont un « bon musulman » ne peut être capable. Pourtant, « si  on  remplace  "langue  arabe"  par  "langue  française"  et "islam" par "christianisme", suggère A. Yefsah qui cite un passage impor­ tant de ce texte,  on  ne  pourrait  pas  croire  qu'un  tel  texte  ait  été  rédigé par le successeur de Ben Badis à la tête des Oulémas mais par un théo­ ricien du colonialisme 24 ».

Mais - pour ne parler que des conséquences pédagogiques -, cela étonne-t-il  lorsque  l'on  sait  que  de  l'islam,  les  élèves  algériens  ne

connaissent que le mythique « âge d'or», décrit dans tous les livres et manuels de l'historiographie musulmane de manière « fleurie, fort sugges­ tive, abondante en images idylliques et en actes exemplaires 25 » ?

Cette haine du berbère étonne-t-elle lorsque des travaux sur l'ensei­ gnement  de  l'histoire  en  Algérie  démontrent  que  ce  pays  ne  représente

que 8 % de l'ensemble du programme enseigné pendant les trois dernières années d'un lycée et que le référent arabo-islamique  - cadre identitaire global en Algérie - est centré sur le Moyen-Orient qui s'adjuge à lui seul une part de 75 % des programmes 26 !

Comment s'étonner  que  les  disciples  oulémas  algériens  reproduisent le discours de maîtres orientaux 27, lorsque ceux-ci, à l'instar du fameux Chekib Arslan - qui selon Ali Merad reflétait le mieux les craintes des oulémas - exigeaient une « réislamisation » des zones berbérophones, en particulier la Kabylie et les Aurès, « perdues » en  raison  de  l' « igno­ rance »  de leur  population 28 ?

 

Ce document nous rappelle enfin que la gestion politique des évé­ nements actuels correspond à une vision idéologique bien ancrée dans l'histoire du pays.  Il  s'agit  donc moins  d'une résurgence  du  passé  que de tentatives  de  maintenir  une  « tradition » bien  établie.

 

24. A. Ycfsah,  La  question  du  pouvoir  en  Algérie,  Alger,  ENAP,  1990,  PP-  403-404  et note 145.

25.  A.  Rouadjia,   <(Le  mythe  de  l'âge  d'or  islamique»,   Peuples   méditerranéens,   56-57,

Mythes  et  récits  d'origine,  1992,  pp. 267-282.

26.  H.  Remaoun,  «Sur  l'enseignement  de  l'histoire  en  Algérie  ou  de  la crise  identitaire à

travers  (et par)  l'école)>,  Naqd, 5, avril-août  1993, pp.  57-64.

27.  Ibn  Badis,  Al-Ibrâhîmî   ou  Tayyib  Al-Oqbî  ont  tous  érudié  et  reçu  leurs  titres  d'ensei­

gnement  (gaza) en Orient,  cf. C.-H.  Ageron,  «Le  mouvement  des oulémas  réfonnistes »,  in  His­

toire de l'Algérie contemporaine, vol. 2, De  l'insurrection  de  1871  au déclenchement  de  la guerre de  libération,  Paris,  Presses  universitaires  de France  [1954},  1979, p. 323.

28.  A.  Merad,  op.  cit., p.  355.


 

 

Malgré une fragile cohésion interne,  le mouvement  berbère  n'en  a pas moins prouvé qu'il disposait d'une force de  mobilisation  impression­ nante. C'est dans cette optique qu'il faudrait  interpréter  les  diverses offensives de charme à son endroit : composer d'abord afin de pouvoir récupérer et puis canaliser une force  potentielle qui pourrait s'avérer d'importance capitale  dans  l'actuel  processus  de  recomposition  politique en  Algérie.

 

LE  DOCUMENT

 

« La langue arabe en Algérie

Une femme  libre, qui n'admet pas  de rivale »

 

La langue arabe n'est ni étrangère, ni une nouvelle venue sur le territoire algérien ; elle y est chez elle, parmi ses protecteurs et ses partisans. Elle s'enracine profondément dans le  passé,  ses  liens  sont  indéfectibles avec le présent et porteront loin dans l'avenir. Ses racines  nous  font remonter  loin  dans  l'histoire,  car  elle  a  pénétré  cette  patrie  avec  l'islam à travers la langue des conquérants. Elle partira avec leur départ et y demeurera  tant  qu'ils  y  resteront.

 

La langue arabe est ancrée dans ce  pays depuis que l'islam s'est définitivement installé dans cette Afrique du Nord et y a creusé  ses  fon­ dations. Il en est ainsi, elle ne bougera pas  et  ne  disparaîtra  pas.  Tant  que l'islam   y   sera,   elle  y   demeurera,   inébranlable.   Depuis,   elle  a  commencé à  s'infiltrer  dans  les  esprits,   à  s'articuler   entre  les  langues   et  les  glottes et  à  s'adapter  aux  lèvres  et  aux   bouches.  Sa  beauté  et  sa  douceur  en seront d'autant plus grandes que le Coran se lit en arabe et que les prières commencent et se terminent avec cette langue.  A  peine  une  génération  ou deux  ont  suffi  pour  élargir  son  aire  d'influence.  Elle  est   devenue   la langue des sentiments et des sens ; elle dépassa le champ religieux pour atteindre celui  du  profane  et  devenir  en  même  temps  langue  de  religion que religion elle-même.  Ensuite  est  venu  le  temps  de  la  plume  et  de l'écriture. C'est en elle que  furent fixées  les  sciences  de  l'islam,  sa  littérature,  sa  philosophie  et  sa  spiritualité  et  les  Berbères  ont   appris   à travers  elle   ce   qu'ils  ne  savaient  point.  La   sagesse   grecque   lui   parvint avec sa clarté ; elle la transmettra à travers  le temps.  Elle  a  innové  et  pro­ duit. De  cela  une  lueur  parvint  aux  Berbères,  que  la  langue  des  Romains ne pouvaient   éteindre29  Elle  rivalisa  avec  le  berbère  sur  son  propre  ter­ rain,  eut  le  dessus  et  triompha.   Elle  imposa  son  charme  à  l'âme  berbère

 

29. L'auteur ne s'embarrasse pas de considérations historiques puisqu'il fait preuve d'un bel anachronisme : les Romains étant anivés bien avant les Arabes, il leur est difficile d'«effacer l'arabe»,  langue  qui  ne  fut  introduite  en  Afrique  du  Nord  que  trois  siècles  plus  tard!


'

 

 

et la transforma en une âme arabe. Tout ceci dans le libre  choix  sans aucune ombre de violence, avec conviction, sans répression. Avec démo­ cratie, sans trace de colonialisme. Aura menti et exagéré, quiconque qua­ lifiera la conquête musulmane de « colonialisme ».  Ce  fut,  bien  au contraire, la libération d'un malheur imposé, une grâce d'une longue souf­ france et une justice rendue  aux Berbères vivant sous la détestable oppression  romaine.

Qui dit que les Berbères ont adopté l'islam volontairement se doit d'ajouter qu'ils ont accepté l'arabe spontanément, car ce sont deux choses véritablement et réellement interdépendantes. On ne saurait distinguer  les deux aspects et toute tentative dans ce sens équivaudrait à vouloir séparer l'inséparable.

Quiconque témoigne que la langue berbère est toujours vivante dans certaines régions, témoignera à l'arabe le bon voisinage. Il témoignera  à l'islam l'équité et la  bonté. Car si l'islam était une  religion  coercitive  et s'était imposé par la force, il aurait effacé le  berbère  en  l'espace  d'un siècle tout  au plus.

Le Berbère a donc adopté l'islam volontairement et sans violence, de même, il a adopté sa langue d'expression, l'arabe,  de manière  spontanée, sans obligation. Quoi de plus vil que  de ne pas le reconnaître,  et  si  la langue berbère a délaissé sa position  parmi  ceux  gui la parlent,  au profit de l'arabe, c'est  bien  parce  que  celle-ci  constitue  la langue  de la science et  un  instrument  d'utilité.

Tout  ce que  prétendra  l'histoire,  au-delà  de  ces  faits,  sera  vain.

L'Arabe, libérateur de cette patrie a apporté l'islam et avec lui, la justice, il a introduit la langue arabe et avec elle, la science. C'est la jus­ tice qui a soumis les Berbères aux Arabes, mais c'est la soumission fra­ ternelle et non celle de la force, c'est une soumission de respect et non de violence criminelle. C'est la science gui a fait dépendre le berbère de l'arabe, mais c'est une dépendance du factice de l'authentique et non celle de lobéissance  de l'esclave à son  maître.

Grâce  à  la  spiritualité  de  l'islam  et  à  la  beauté  de  la  langue  arabe,

l'islam est devenu en très peu de temps une caractéristique de la nation, irréversible et ineffaçable et la langue arabe une femme libre, sans concubine,  dans  cette  nation 30

Quelle est cette voix discordante qui nous écorche les  oreilles  de temps à autre et qui ne se manifeste  que  lors  des  accès  de  folie  colo­ niale ?

Quelle est cette voix  hideuse  qui  s'est élevée  il y  a quelques  années à la Radio algérienne en diffusant des chansons et des  informations  en langue kabyle,  qui  s'est ensuite fait entendre  il y  a quelques  semaines  de

 

30. Même  si  l'islam  que  défend  Al-Ibrâhîmî  accepte  et  revendique  par  ailleurs  les concubines   et  la  polygamie   réelle.


 

 

la   salle  de   l'Assemblée   algérienne   en   exigeant  un   interprète   pour   le kabyle  comme  il  y  en  a pour  l'arabe?                                                                

Est-ce  pour  demander justice  à  la  langue  kabyle,  par  respect  de ses locuteurs,  par  la  reconnaissance  de  son  droit  à  la  vie  et  de  son  authenticité  au  sein  de  la  nation ?                                                                                                      

Que  non.  JI  s'agit  d'un  mensonge  politique  sur  une  frange  de  cette nation,  d'une  tromperie  coloniale  sur  le  dos  d'une  autre  frange,  d'une

abominable manœuvre de  division et d'une profonde moquerie  sur le dos des  deux  parties.

Ces deux  voix  et  tout  ce qui  s'est passé  dans  le  même  sens  sont  le chant  du  colonialisme  qui  tente  de  faire  sortir  les  caravanes  du  droit chemin pour les conduire vers des déserts toujours plus sombres. Que l'on prenne  garde  de  ne  point  se  laisser  charmer.

Ces deux  airs proviennent  du  même instrument, mal réglé,  et au son discordant. Ils ont un seul sens, celui de réduire  au silence une autre voix qui parle et dit la vérité : que ce pays  est  arabe  et  qu'il  faut  que  sa langue arabe soit  officielle.  Ces  deux  airs  détestables  sont  une  tentative de réaction à cette voix mélodieuse,  ils sont dirigés contre elle et veulent lui nuire. Que l'on sache que cette nation est un conglomérat de groupes ethniques et d'idiomes, dont  aucun  ne prédomine.  De  ce  fait,  aucune  de ces  langues  ne  mérite  d'être  officielle.

Il n'existe pas de Kabyle habitant les villes qui ne connaisse le français. Il n'existe parmi les Kabyles ruraux - largement majoritaires -

que très peu qui ne parlent que le kabyle. Mais cette grande majorité ne possède pas un seul appareil radiophonique, car elle est privée de lumière électrique, tout comme elle est privée de la lumière de la science. Et tout cela par la grâce du colonialisme. Que signifie donc cette  supercherie  à propos  des  Kabyles  et  de  leur  langue ?

Il  n'existe  aucun  membre  de l'Assemblée  algérienne  qui  ne  maîtrise Je  français,  pourquoi  dès  lors  proposer  des  interprètes  pour  le kabyle ?

Mais  nous,  nous  en  avons  saisi  le  sens. La  vérité  est  que  la  nation est arabe et que les Kabyles sont des musulmans arabes, leur Livre, le Coran, c'est en arabe qu'ils le lisent et ils écrivent en arabe et ne veu­ lent d'alternative ni à leur religion, ni à leur langue. Mais les tyrans ne savent pas.

 

Pages précédentes  : Reproduction  de l'hebdomadaire Al-Ba â'ir, du 28 juin  1948, et du document en arabe.

 


 

  

Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

 L’ évocation :

Muh At-Waarab, Mohamed Arkoun seg taddart Taourirt Mimoun, un des fondateurs de l’Académie Berbère

Biographie de Mohamed Arkoun par sa fille

Un savant de père

 par Slimane Aït Sidhoum, In El Watan 13-12-2014

 

Dans les territoires intimes du célèbre islamologue...

La disparition du grand penseur algérien Mohamed Arkoun, en septembre 2010, a laissé un grand vide dans le domaine de l’islamologie. Il avait voué sa vie à donner de l’Islam un visage moderne en rupture avec la rhétorique passéiste du salafisme. Il a par ailleurs contribué au dialogue et au rapprochement des religions monothéistes.

Son œuvre est importante, innovante et n’a pas encore livré tous ses secrets. Le grand public connaissait ses prises de position intellectuelles, son érudition et sa pédagogie mais ignorait tout de sa vie privée. Comme tous les esprits brillants, il donnait l’impression de ne vivre que pour la science et la recherche.

Pour permettre au public de découvrir les territoires intimes de sa vie,  sa fille, Sylvie Arkoun, vient de publier une biographie très originale sur son père qu’elle a intitulée Les vies de Mohamed Arkoun*. Cet ouvrage a été pour son auteure une manière de mieux connaître son père. Un père qu’elle décrit comme toujours absent, comme donnant l’impression d’une ombre furtive au service de la science et du savoir.

Par ailleurs, Les vies de Mohamed Arkoun se présente d’une façon très inattendue dans sa composition. Ainsi, on peut y trouver le journal de l’auteure, puis une partie de la correspondance de feu Mohamed Arkoun avec le père Maurice Borrmans qu’il a connu à Beni Yenni quand il faisait ses études dans la mission des pères blancs. Elle nous rappelle un peu cette correspondance intense inscrite dans la durée entre Albert Camus et son professeur Jean Grenier.

Ces lettres qui ponctuent le texte sont des embrayeurs qui permettent à la biographe de transporter le lecteur dans les différentes vies du penseur. Aucune chronologie n’est respectée dans le livre, le lecteur survole les époques et les territoires pour reformer les pièces du puzzle d’une vie riche et exaltante.

D’abord, on découvre feu Mohamed Arkoun à l’hôpital complètement éreinté par la maladie. Il est bien entouré par sa famille, avec la présence de sa dernière épouse et de sa fille aînée, née d’un premier mariage avec une Française. Sylvie Arkoun décrit les derniers instants de l’intellectuel, toujours à la recherche d’un article à lire ou à corriger et des notions qu’il n’hésite pas à débattre avec les différents visiteurs. Son esprit est toujours vif et son savoir intact. Mais, les médecins avertissent la famille que les jours de ce patient hors du commun sont comptés.

Le décès de Mohamed Arkoun met la famille dans un grand désarroi. La fille ne comprend pas pourquoi on a choisi le Maroc comme son ultime refuge, alors qu’il est né en Algérie. Mais la décision était prise par rapport à la nationalité de son épouse qui était marocaine. Il aura des funérailles grandioses à la hauteur de sa célébrité. Après cet épisode de l’accompagnement à sa dernière demeure, Sylvie Arkoun ramène le lecteur à l’arrivée du jeune Mohamed en France.

Son arrivée en métropole coïncide avec la date historique du 1er Novembre 1954. Il était venu à Paris pour préparer le concours de l’agrégation en lettres arabes. Il était décidé à réussir et il ne va pas lésiner sur les moyens, à savoir un travail assidu toute la semaine et sans répit. Pour souffler un peu après une année studieuse, il embarqua pour la Grèce dans un voyage entre étudiants. Il fera la connaissance d’une jeune étudiante parisienne qui prépare une licence en lettres classiques. Les danses et les longues promenades qu’ils partagent les rapprochent pour donner naissance à un mariage à Strasbourg, où il est affecté dans un lycée.

A côté de ses activités pédagogiques, il avait aussi des activités nationalistes car il avait adhéré à l’UGEMA (Union générale des étudiants musulmans algériens). Son soutien actif au FLN lui vaut de voir la police débarquer chez lui, frôlant l’arrestation. Sylvie Arkoun propose aussi aux lecteurs quelques séquences de la vie intime du penseur et de sa famille. La fille biographe va de surprise en surprise, surtout quand un hommage est organisé à la mémoire du défunt par l’Institut du Monde arabe de Paris et la découverte de l’existence d’une certaine Helga Waeger. Cette dame révèle à la fille avoir eu une liaison avec son père pendant presque onze ans.

Lors d’une rencontre avec cette dame imposante, Sylvie égrène avec Helga les souvenirs des escapades des deux amoureux à travers quelques sites féeriques d’Europe. Le lecteur se rend compte que derrière cet intellectuel austère et brillant se cachait un séducteur.
Mohamed Arkoun avait aussi des relations très particulières et très fusionnelles avec son frère cadet Ameur qui est resté en Algérie. Enfin, le retour en Algérie pour Sylvie Arkoun s’impose comme une sorte de pèlerinage pour remonter aux sources et se ressourcer.

A Beni Yenni, elle rencontre la grande famille des Arkoun, se rapproche de ses ancêtres et des lieux fondateurs qui ont permis à Mohamed Arkoun de devenir le célèbre penseur. Hasard ou atavisme, Sylvie Arkoun, après une mini-carrière dans le marketing, fait une migration professionnelle pour réorienter sa carrière vers la création des bijoux.

Signe du destin, quand elle annonce ses nouvelles activités à son père, ce dernier lui apprend que sa grand-mère Dehbia descendait d’une grande lignée de bijoutiers. Cette biographie consacrée à feu Mohamed Arkoun ouvre des perspectives aux éventuels chercheurs pour vulgariser la pensée de ce grand intellectuel humaniste.

 

Slimane Aït Sidhoum

Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

L’image :

Guerre du Rif, Le massacre du peuple rifain amazigh par les Regulares espagnols en 1922 (Photowikipédia), Siwel 25-11-2014.jpg

 

http://www.ayamun.com/Massacre-du-peuple-rifain-amazigh.jpg

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

L’article :

Quand le Rif montrait le chemin de la libération de l'Afrique du Nord

Par Le Matin 05/ 10/2014

Signé L.M.

Comme chacun le sait, la Guerre du Rif de 1920 à 1926 et l'instauration de la République du Rif a été le déclencheur du mouvement libération des peuples colonisés dans le monde.

Dans une conférence intitulée "La République du Rif et le futur de l'Afrique du Nord",  tenue au Mans (Ouest de la France) le 4 octobre dans le cadre du Salon du Livre, Aumer U Lamara, physicien et écrivain de langue berbère, a présenté son livre récemment publié chez l'Harmattan à parisaris, "Muhend Abdelkrim – Di Dewla n Ripublik / Du temps de la République du Rif", paru chez L'Harmattan.

Très en verve et en connaisseur de son sujet, l’auteur conférencier a fait une présentation didactique devant une assistance nombreuse et très intéressée. Aumar U Lamara a jeté une lumière crue sur cette période importante pour l'Afrique du Nord, qui n'est enseignée nulle part, au Maroc comme en Algérie, ou ailleurs. Mais aussi sur certaines compromissions du Makhzen avec la France coloniale.

En 1906, le Rif avait été "donné" à l'Espagne par la conférence des puissances européennes pour le partage de l'Afrique, tenue en Espagne (accords d'Algesiras en avril 1906). Réellement, l'Espagne n'occupait militairement que Ceuta, Mellila et quelques ilots. Après l'entrée de la France au Maroc du sud et la fin de la Premier Guerre mondiale de 14-18, l'Espagne décide en 1920 d'occuper militairement tout le Rif.

Le conférencier a rappelé que le danger imminent avait déclenché une mobilisation sans précédent des nombreuses tribus du Rif pour faire barrage aux espagnoles ayant atteint la région d'El Qama. "C'est là le point d'entrée dans la guerre de Muhend, fils de Abdelkrim, du village Ajdir, de la tribu des At Waryaghen. On l'appellera ensuite dans la littérature "Abdelkrim El Khettabi" ou "Mohamed Ben Abdelkrim", alors que les Rifains le nomment toujours Si Muhend, Dda Muhend, Abdekrim ou même certains : Moulay Abdelkrim", affirme Aumar U Lamara. 

"Son action a été déterminante dans le succès de la révolte des Rifains. D'un ensemble de tribus indépendantes les unes des autres, il a d'abord fait le ménage chez lui : instauré la paix civile entre les tribus et constitué un peuple en armes. Connaissant la société espagnole (il était enseignant de berbère, interprète puis cadi à Mellila), il a introduit les techniques militaires modernes sans perdre l'âme de la guérilla amazigh qui affronté tous les envahisseurs précédents". Dès la première bataille d'Aberran en juin 1921, les rifains avaient exterminé plusieurs compagnies espagnoles. Le succès avait galvanisé les troupes et la grande bataille d'Anwal en juillet 1921 avait signé la défaite des espagnoles (entre 20000 et 30000 soldats espagnoles mis hors de combat, dont le général Sylvestre, commandant de l'armée espagnole). La République du Rif était née en 1923 et avait élu Muhend Abdelkrim comme premier responsable.

La statégie de Muhend Abdelkrim 

Muhend Abdelkrim avait sa stratégie : installer une place forte dans le Rif et se lancer dans la libération de tout le Maroc. C'est ce qu'il a fait. Lorsqu'en 1925 il a décenché la grande offensive de sortie du Rif pour libérer le Maroc , « de Ajdir jusqu'à Agadir », le sultan Moulay Youcef (grand père de Hassan II) et les autorités françaises, sous l'action du maréchal Lyautey, avaient gangréné la société marocaine et certaines zaouias en présentant les rifains comme « des envahisseurs ». Le projet de Muhend Abdelkrim menaçait le sultan alaouite et la bourgeoisie arabo-islamiste de Fes. Le sultan avait engagé des mercenaires (on disait déjà  « une harka »,  plus de 20000), pour affronter les rifains. Il a fait des prêches dans les mosquées et des appels lus dans les souks pour stigmatiser les rifains.

Pour être clair, Aumer U lamara nous a cité une phrase du discours de Moulay Youcef : « les hordes de l'agitateur rifain ont trouvé devant elles les vaillantes troupes qui défendent l'intégrité de notre empire. … Vous ne tarderez pas à apprendre, s'il plait à Dieu, le succès total qui viendra couronner les valeureux efforts, infligeant à l'envahisseur le châtiment qu'il mérite ». Pour Youcef, « les envahisseurs » c'était les rifains et non les armées françaises et espagnoles qui occupaient le Maroc !!! 

Les raisons de la défaite de la république du Rif 

Coincé entre l'armée espagnoles par le nord et française par le sud, le Rif ne pouvait tenir militairement devant la puissance militaire engagée (près de 600000 soldats, l'aviation, la marine, les bombes chimiques au gaz moutarde, etc.). Aussi, la construction de la ligne de chemin de fer entre Ouezzane et Fès, déversant des milliers de soldats sur la ligne de front, avait fortement retardé l'avancée vers le sud des rifains en 1925/1926.

La trahison du sultan alaouite (pour sauver son trône) et de la bourgeoisie arabo-islamiste fassie  avaient cassé l'élan de mobilisation nationaliste et créé une forme de guerre civile entre les marocains. La jonction avec la guérilla du Moyen-Atlas n'avait pas été réalisée.

La France avait bien évidemment joué totalement son projet "de royaume arabe" et orchestré la division. Le contexte international était défavorable pour la reconnaissance de la jeune République du Rif. Aucun pays n'avait reconnu cet état naissant dans les faits. La défaite militaire avait été confirmée en mai 1926 par le maréchal Pétain,  par l'arrestation de Muhend Abdelkrim et son exil forcé sur l'Ile de la réunion, colonie française dans l'océan indien.

La mosquée de Paris ou la « Mosquée de la trahison »

Pour récompense de sa trahison de la nation marocaine, Moulay Youcef avait été  invité par le Président français Gaston Doumergue au défilé du 14 juillet 1926 sur les Champs Elysées à Paris. Le 16 juillet 1926, Youcef est invité à l'inauguration  de la grande mosquée de Paris, construite pour sceller la collaboration du colonialisme français et de l'arabo-islamisme contre la volonté d'émancipation des peuples d'Afrique du Nord.  

La résurrection de Muhend Abdelkrim !

En 1947, Muhend abdelkrim a faussé compagnie aux autorités françaises lors de son passage par le canal de Suez et se réfugia au Caire.  Il y créa « le Mouvement de Libération de l'Afrique du Nord », avec la poignée de militants alors au Caire. Il a été ensuite le stratège pour mener la guerre de libération nationale en Afrique du Nord : libération simultanée du Maroc, Algérie, Tunisie ; une armée et un commandement unique dans la zone de combat. Il était très écouté par le Président Nasser.

Muhend Abdelkrim a envoyé des hommes apprendre la stratégie militaire en Irak pour ensuite mener la guerre de libération sur le terrain.

Aumer U Lamara a lu le témoignage de Zamoum Ali, l'un des premiers chefs de région en Wilaya III, sous la responsabilité de Krim Belkacem et aussi l'homme qui a reproduit et diffusé l'appel du 1er novembre 1954 à Ighil Imoula. C'était en octobre 1954, quelques jours avant le déclenchement du premier novembre : « A Betrouna le PC de la wilaya III tint sa dernière réunion quelques jours avant le premier novembre. Outre les 5 responsables régionaux, il y avait avec nous Ben Abdelaziz Mohamed et Fadhel Abdellah. Le premier, originaire du Rif, avait fait l'académie militaire d'Irak ; on l'appellait « le lieutenet irakien », le second était de Annaba. Je ne savais pas et je ne sais toujours pas dans quelles conditions ils étaient venus en Kabylie. » (Ali Zamoum, Tamurt Imazighen, ENAL, P. 159)

Le futur de l'Afrique du Nord

Un riche débat a suivi cette intervention. Au début du 20e siècle, le Rif a bien montré la voie de la libération pour les peuples d'Afrique du Nord et du monde. Il est clair que la chape de plomb posée sur cette période de l'histoire ne tiendra pas. Le conférencier a souligné que toutes les falsifications de l’histoire finissent par être démontées.  

La récente interdiction d'un colloque sur la guerre du Rif qui devait se tenir dans la commune de Boudinar où se trouve le lieu historique d'Aberran  montre que le pouvoir "divin" de Mohamed VI a toujours peur d'affronter la réalité des faits.

"L'influence certaine des dynaties arabo-islamistes orientales (Qatar, Arabie Séoudite, Emirats) par le flot de dollars déversés pour instaurer leur khalifa islamiste est vouée à l'échec. On n'achète pas un sous-continent, l'Afrique du Nord, ou Tamazgha ou Maghreb, avec des dollars", observe Aumar U Lamara.

Le salut ne viendra, ajoute l'auteur, que par la mobilisation de tous pour faire de cet espace nord-africain et Méditerranée un espace de paix, de développement et de vivre ensemble. Cela passera inévitablement par la défaite des dictatures actuelles afin de donner une autre perspective aux jeunes marocains, algériens, tunisiens et Libyens que l'engagement dans l'islamisme et cesser de servir de chair à canon et de chair à sexe sur les terrains des bataille pour le khalifa islamiste.

Dans cette sombre situation, est-il permis d'être aussi optimiste et visionnaire que Muhend Abdelkrim lui-même, lorsqu'il dit : Je suis convaincu que mes espoirs seront réalisés, tôt ou tard, par la force même des choses ».

L. M.

Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

Tidlisin nnien :

Yennayer_S.Bouterfa.pdf

Khaled-Ferhouh_Hku-yagh-d-tamacahut.pdf

Belqasem-Ihidjaten_Itij-asemmad.pdf

Afeɛɛes, la question d'Henri Alleg, s teqbaylit en PDF

_ JM DALLET Dictionnaire Français-Kabyle.pdf

 

_ JM DALLET Dictionnaire Kabyle-Français.pdf

 

 

  dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

Retour en haut

 Numéro 73  Janvier 2015

 

L’hommage :

L’Aurès accueille Dihya, sa reine

Par  Jugurtha Hanachi

In  Le Matin du 19-11-2014

 


L’aéroport de Batna s’est montré exigu ce 17 décembre pour contenir la grande foule venue accueillir et acclamer la diva auressienne qui revient au pays après une absence de 33 ans.

L'immense Dihya qui retrouve son public et sa terre natale.

Grand moment de retrouvailles entre une idole et son public. Ni le froid, ni la pluie, n’ont dissuadé les nombreux fans de Dihya de venir des quatre coins du pays chaouis et même de Kabylie, pour lui réserver un accueil triomphal digne d’un chef d’Etat. Un comité d’accueil composé de représentant de plusieurs d’associations culturelle, a accueilli l’artiste à sa décente d’avion aux environs de 16 heure. A l’extérieur, la chanteuse s’est offert un véritable bain de foule et n’a quitté l’aéroport qu’une heure après pour se rendre au siège de la mairie de Batna où une réception officielle a été organisée à son honneur.

Une haie d'honneur pour l'artiste du pays.

Un retour après 33 ans d’absence

En 1981, Dihya et son mari (Messaoud Néjahi, qui est également chanteur, NDLR) durent quitter précipitamment l’Algérie après la répression qui a suivi le printemps berbère en Kabylie. En effet, elle et son mari étaient surveillés de près par les services de sécurité de l’époque. Ayant été les premiers à chanter en chaoui des textes engagés, le couple est jugé subversif. Messaoud Nédjahi participa même aux manifestations de 1981 et prit part à un concert musical à Tizi Ouzou.

Après le départ précipité du couple, une chape de plomb s’est abattue sur la chanson chaouie. Les chansons de Dihya sont interdites, les quelques journalistes qui se sont aventurés à les passer à la radio, ont été aussitôt licenciés.

Née à Taghit, près de Tkout au c?ur des Aurès, Dihya, Zohra Aïssaoui de son vrai nom arrive en France à l’âge de huit ans. Son père, grand mélomane, lui transmit l’amour du chant et de la musique. Encouragée par sa famille, elle prend des cours de chant et de guitare et participe dans des radios crochet, où le plus souvent elle occupe la première place.

Sa première chanson "Petit lilas blanc" a été composée par un prêtre. Elle fera ensuite les premières parties de vedette françaises comme Georges Chelon et Sheila. Elle ne tarde pas à décrocher un contrat chez Polydor, mais peu rompue aux pratiques de ce milieu de fripons, elle perd ses droits d’auteur sur son premier 45 tours qui eut un énorme succès à sa sortie. Elle abandonne les poursuites contre ses producteurs après trois années de lutte acharnée.

Son premier album sorti en 1972 a eu l’effet d’un ras-de marée sur l’Aurès, le public chaoui découvre une voix envoûtante qui le tire de sa torpeur "Ekkerd ekkerd a yelli ad nawi Thilili" (lève-toi ma fille pour conquérir ta liberté). Le nom de cette voix n’est autre que celui de l’illustre reine chaouie : Dihya.

Sa collaboration avec son mari, parolier et compositeur, va donner à la chanson chaouie ses plus beaux chefs-d’?uvre. "Tamatuth"(la femme), dresse un amer constat de la condition féminine en Algérie. "Afrux aziza" (l’oiseau bleu) dénonce un pays qui se vide de sa matière grise. Dihya nous rappelle notre glorieux passé avec ‘’Yougerthen’’ (Jugurtha) et nous invite à garder espoir ‘’Iwal’’. Dans l’émouvante chanson ‘’Amekti dh ugammen’’ , Dihya évoque la terreur de la villa Susini et la torture à la gégène. Elle choisie la mélodie de "Rien de rien" de Piaf, la même que les tortionnaires français utilisèrent pour couvrir les cris des suppliciés.

 

L'accueil plus que chaleureux des Chaouis à Dihya.

L’exil forcé

Si officiellement, rien n’empêchait le retour de Dihya en Algérie, en réalité l’ostracisme de l’Etat algérien a dépassé ses chansons, pour la frapper elle-même. En 2012, elle revient dans une interview accordée à Kabylie.com sur les raisons de son exil : "Officiellement je ne suis pas interdite de retour en Algérie, seulement, on refuse de me renouveler mon passeport. Une première fois on me dit que pour avoir droit au passeport algérien il fallait commencer par divorcer. Une autre fois on me dit d’aller au Maroc, mon dossier s’y trouverait quand je voulus savoir pourquoi le Maroc, on me répondit avec insolence que c’est là-bas que se trouveraient les Berbères". Elle ajoute "Beaucoup me disent : ‘’Pourquoi n’utilises-tu pas ton passeport français ? "Je ne l’utilise pas pour la simple raison que jamais je n’en ai eu un. Je n’ai que ma nationalité d’Algérienne".

L’accueil émouvant réservé à Dihya hier à Batna par son public, constitue une belle revanche contre l’injustice et la bureaucratie de l’administration algérienne et un pied de nez à tous ceux qui ont tenté vainement de rompre le cordon ombilical qui lie Dihya avec la terre de ses ancêtres.

Dihya sera honorée cette soirée au Théâtre régional de Batna à la marge de la clôture du festival du théâtre amazigh. Demain 19 décembre un gala musical est prévu à 15 heure sur l’esplanade du théâtre de Batna à l’honneur de la Diva chaouie.

 

Jugurtha Hanachi

 


 

 

Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

Histoire et mémoire collective :

 Moyen-Atlas : la bataille d’Elhri

par Ali Khadaoui

 in Le Matin 25-11-2014     

"Pour liquider un peuple, dit Milan Kundera dans «Le livre du rire et de l’oubli» (1979), on commence par effacer sa mémoire. On détruit ses livres, son histoire, sa culture. Et quelqu’un d‘autre lui écrit d’autres livres, une autre histoire, une autre culture… Lentement, le peuple oublie ce qu’il était, ce qu’il est…Le monde autour de lui l’oublie encore plus vite…"

Il y a un siècle, le 13 novembre 1914, eut lieu la bataille d’Elhri, une localité distante d’une dizaine de kilomètres au sud de Khénifra. Les tribus amazighe, Izayane et les tribus avoisinantes, conduites par Moha Ouhammou Azayi, infligèrent aux armées françaises, de l’aveu même des Français, «la plus grande défaite de toute leur campagne militaire en Afrique du Nord : 1060 soldats et 60 officiers tués-dont le colonel Laverdure, le commandant en chef de la région-, sans compter les armes et les munitions récupérées sur l’ennemi. Evidemment, Imazighen eurent aussi des centaines de tués et de blessés dont des enfants, des femmes dont deux épouses de Mouha Ouhammou.

Cette victoire de simples citoyens armés de vieux fusils, de poignards et de tire boulets sur l’une des armées les plus puissantes de l’époque a eu de grandes conséquences sur la suite des événements au Maroc. En effet, cette victoire a redonné espoir et courage aux tribus qui commençaient à cumuler défaite sur défaite. Elle a mis en échec la stratégie des Français qui savaient que sans la soumission des Atlassiens leur entreprise coloniale ne pouvait pas aboutir à une main mise complète sur le Maroc. Or les Français qui étaient en difficulté face aux Allemands durant la première guerre mondiale, avait prévu la soumission des tribus amazighes le plus rapidement possible afin de concentrer leurs efforts de guerre sur Europe.

Ainsi, la victoire d’Elhri constitue un tournant décisif dans l’histoire de la résistance armée amazighe en particulier, marocaine en général contre l’occupant. Elle a permis la prolongation de la résistance armée jusqu’en 1934, avec les batailles célèbres de Tazizawt, de Bougafer, de Saghro et les accords qui s’en suivirent. Mais cette victoire inspirera aussi Abdelkrim Alkhattabi, et plus tard, l’émergence de l’Armée de libération marocaine, dont le promoteur, Abbas Elmssaâdi, est originaire du Moyen-Atlas. A la mort de Moha Ouhammou en 1921, Abbas Elmssaâdi avait juste quatre ans. Abbas Elmassaâdi sera assassiné par les dirigeants de l’Istiqlal.

Paradoxe : ces faits historiques, desquels les Marocains et surtout les jeunes générations peuvent tirer une grande réelle fierté nationale, ne figurent nullement dans les manuels scolaires en vigueur depuis l’indépendance. Comme n’y figurent pas d’autres épopées comme celle d’Anoual dans le Rif, celle des Ait Baâmrane et celles des Ait et Ait…En d’autres termes, l’histoire sélective que nos enfants apprennent dans les manuels scolaires et véhiculée par les médias officiels ne correspond pas à l’histoire objective du peuple. Ce faussé historiographique a des conséquences graves pour l’avenir du pays. Il met en danger la continuité historique du Maroc (dans le temps et l’espace). Cette grave rupture anthropologique a de grave conséquences psychologiques sur la personnalité du Marocain d’aujourd’hui, dans la mesure où les fondements culturels de sa personnalité sont bouleversés par une politique éducative et culturelle qui détruit ses repères historiques et affaiblit sa mémoire collective. Les valeurs véhiculées par la tradition orale, et qui ont été à l’origine de la résistance armée des citoyens marocains contre l’occupant, ne sont plus transmises aux générations de l’après-indépendance. Le sentiment de frustration d’être amputé de leurs repères identitaires, induit un conflit de génération d’une autre nature : une insécurité identitaire qui ne favorise pas un sentiment patriotique comparable à celui des héros d’Elhri, et une mémoire collective qui n’est pas non plus favorable à la créativité, moteur du développement humain harmonieux et durable.

En excluant l’histoire glorieuse des Atlas et des Imazighen de l’histoire officielle, les tenants de la pensée nationaliste idéologique ont cherché à cacher une vérité historique qui remonte à la surface et que l’Etat doit prendre en considération en prenant en charge l’histoire réelle de notre pays dans sa globalité, ce qui suppose une révision courageuse des schémas réducteurs et des erreurs introduits dans la mémoire collectives de générations entières, au point que la localisation cosmogonique de la patrie marocaine se confond pour ces générations avec l’arabisme ou l’islam, deux concepts idéologiquement utilisés à des fins politiciennes qui se sont retournées contre le Maroc aussi bien au Sahara que sur le plan sécuritaire.

Il faut remonter au Protectorat et surtout aux lendemains de l’indépendance pour comprendre comment nous en sommes arrivés là. Après l’écrasement de la résistance armée amazighe par les armées françaises, la destruction de leurs structures politiques, économiques et sociales, L’Etat marocain dominé par le «Mouvement National» avait adopté la conception scripturaliste et surtout idéologique de l’histoire, conception qui traduit le projet de société élaboré par les leaders du parti de l‘Istiqlal, tous issus de l’élite citadine et bourgeoise des Andalous. Confectionnée sur mesure pour cette caste qui dominait et domine encore la politique et les postes de décisions stratégiques de l’Etat depuis l’indépendance arrangée à Aix-Les-Bains, cette conception idéologique se trouve en porte-à-faux de la conception anthropologique qui privilégie l’histoire réelle, celle qui émane de la mémoire collective du peuple, avec ses corolaires culturels qui incluent l’oralité et les régions périphériques.

En occultant les faits historiques au profil d’objectifs politiques, l’historiographie marocaine officielle héritée du projet du « Mouvement National » affaiblit en fait le sentiment de fierté et d’appartenance à la terre marocaine et donc affaiblit en conséquence le patriotisme réel au profit d’un nationalisme fictif et préjudiciable à l’unité et à la cohésion sociale.

Il est anormal et injuste, voire dangereux qu’une région aussi patriote que celle du Moyen-Atlas et de Khénifra, ne fasse pas l’objet d’une attention particulière, eu égard aux destructions et aux sacrifices consentis pour l’indépendance et la souveraineté du Maroc. C’est tout le contraire qui a été observé jusqu’ici. Khénifra et le Moyen-Atlas vivent encore au Moyen âge du point de vue des structures de base A qui la faute ? Qui fait les programmes ? Puisque tout passe aujourd’hui par l’écrit, est-il encore normal que ces exploits soient passés sous silence et-ou- folkloriés et récupérés à des fins politiciennes dans le Maroc de 2014 ?

Le 11 novembre 2014, la France entière (officielle, Président de la République en tête, et officieuse : associations, historiens, familles et descendants des combattants…) rendait hommage aux "poilus", les héros de la première guerre mondiale !!!

Sur une colline surplombant Elhri et Khénifra, les Français ont érigé une stèle commémorative à la mémoire des soldats tués lors de la bataille d’Elhri. Quant aux responsables marocains, ils ont aménagé une plaque en marbre aux pieds de la stèle des Français, ce qui signifie symboliquement que nous sommes toujours sous le Protectorat français !

Les rues, les quartiers et les établissements scolaires de Khénifra et du Moyen-Atlas portent les noms de personnages ou d’événements historiques étrangers sans rapport aucun avec l’histoire et la mémoire collective de la région, des Izayane notamment, alors que nos martyrs sont oubliés. A Khénifra, Tiddar Izayane, une sorte d’Agora où toutes les questions étaient traitées démocratiquement, haut lieu de la mémoire collective des tribus, est devenue diour chioukh puis rasé pour y construire je ne sais quel projet commercial et une mosquée ! A cela s’ajoute la darijisation planifiées des générations actuelles, un phénomène qui illustre parfaitement la rupture anthropologique déjà citée : dans les villes du Moyen-Atlas, à cause de la répression policière s’est abattue sur la région en 1973, répression doublée d’une répression linguistique qui interdisait aux Imazighen de parler en tamazight devant tout agent d’autorité ou devant la justice, les enfants parlent à leurs parents en darija, les parents se parlent entre eux en tamazight, on comprend que ce sont Imazighen qu’on veut effacer de l’histoire, tout simplement.

Car "pour liquider un peuple, dit Milan Kunderra dans «le livre du rire et de l’oubli» (1979), on commence par effacer sa mémoire. On détruit ses livres, son histoire, sa culture. Et quelqu’un d‘autre lui écrit d’autres livres, une autre histoire, une autre culture…Lentement, le peuple oublie ce qu’il était, ce qu’il est…Le monde autour de lui l’oublie encore plus vite…". Et la langue amazighe qui, enseignée depuis 2003, officielle dans la constitution de 2011, délaissée depuis ?

De toute façon sans l’histoire et la culture comme support de la mémoire collective des Imazighen, la langue ne sera qu’une coquille vide, et elle mourra d’une mort naturelle.

Ali K., Khénifra le 23 novembre 2014


 

  Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

L’ interview :

Hend Sadi : «Le printemps 1980 marque la fin de l’isolement de Mammeri»

par Hacen Ouali

in El Watan le 27.08.14

Hend Sadi

"La démagogie du pouvoir, qui s'alimentait de surenchères nationalistes, amoindries au fil du temps, s'est effon,drée avec les réunions du gouvernement algérien dans un hôpital militaire français", tance Hand Sadi, une des figures importantes du Printemps d'avril 1980 et auteur du livre "la colline emblématique".- Vous venez de publier Mouloud Mammeri ou la Colline emblématique, qui revisite la virulente polémique après la parution, en 1952, de La Colline oubliée. Qu’est-ce qui a motivé ce livre rétrospectif, plus de soixante années après la parution du roman ?

Il y a des motivations multiples, mais  l’affaire de La Colline oubliée a particulièrement marqué une étape dans la définition de la nation algérienne. Salué dans un premier temps par une critique élogieuse émanant de journaux divers, y compris des plus prestigieux comme Le Monde, le roman a été très vivement pris à partie par Le Jeune Musulman, organe des oulémas dirigé par Ahmed Taleb Ibrahimi. C’est un moment important dans l’élaboration du discours identitaire du PPA-FLN qui pèsera lourdement sur l’Algérie postcoloniale.

- Pourquoi La Colline oubliée a-t-il été la cible de la critique et son auteur persécuté par divers segments du nationalisme algérien ? Qu’avait-on à reprocher à Mouloud Mammeri exactement ?

Il y a ce qui lui a été reproché d’un côté et ce qui a été visé de l’autre. Les deux choses ne se superposant pas toujours. Ce qui a d’abord été mis en avant par les procureurs du Jeune Musulman dans leurs attaques, ce sont les éloges de la presse coloniale, en vérité très minoritaires. Mais qu’ils ont pris soin de monter en épingle et surtout d’isoler des autres critiques, bien plus nombreuses, qui ont émané d’autres journaux de sensibilités diverses, surtout de gauche.

L’argument du Jeune Musulman était : «Qu’y a-t-il donc de déshonorant dans La Colline oubliée pour mériter les éloges de nos pires adversaires ?» Le journal, qui pousse la calomnie jusqu’à écrire «la rumeur place l’œuvre de Mammeri sous la protection d’un maréchal de France qui s’y connaît fort bien en goumiers», propage et entretient cette information lancée par ses collaborateurs. C’est dire le procédé. Cette opération, qui a peu à voir avec la littérature et encore moins avec la vérité, est très clairement une attaque doctrinale sur le mode de l’anathème.

Alors que la crise de 1949 s’était soldée par des affrontements physiques ayant opposé des militants du PPA autour de la question identitaire, plus précisément de la question amazighe, l’opération contre La Colline oubliée n’a rien d’«organique», elle se place sur le terrain des idées : c’est une campagne de presse menée «à froid» par Le Jeune Musulman dont les articles ont été largement diffusés et commentés. C’est une construction idéologique qui formalise la ligne qui a gagné en 1949 ; elle procède donc tout naturellement de la même volonté politique visant à éradiquer les fondements amazighs de l’identité algérienne pour en imposer d’autres, exclusivement arabo-islamiques.

Cela est grave parce que d’éminents intellectuels organiques du PPA, au fait de ces questions – Sahli a écrit Décoloniser l’histoire et Lacheraf est le futur auteur de Algérie nation et société – ont prêté leur plume, usé de la calomnie, «criminalisé» l’amazighité en la présentant comme un instrument de l’idéologie colonialiste pour asseoir l’imposture identitaire arabo-islamique qui a miné le pays. Cela est grave parce que cette opération politique, lancée en temps de paix, n’est pas dirigée contre un appareil ou un courant politique rival, mais contre une œuvre littéraire et a pour objectif d’interdire de vie toute forme d’expression amazighe dans la nation algérienne en élaboration.

- La Colline oubliée était-il un roman moins engagé, comme avaient tenté de le faire croire les Sahli, Ouzegane et Lacheraf ?

Œuvre littéraire qui est une fiction, La Colline oubliée n’ignore cependant ni l’iniquité du système colonial – caractérisée par une misère dans laquelle tout le roman baigne – ni le contexte politique, le roman parle longuement des premiers maquisards nationalistes de 1945 menés par Ouali Bennaï, ceux que l’on qualifiera de «berbéristes» plus tard. Et le roman compte parmi ses personnages des «maquisards» présentés comme tels, «uniformément armés de colts», chargés de faire parvenir avant l’aube «à Tigzirt, Bougie et Azazga un document très important».

Ceux qui avaient été combattus au titre du berbéro-matérialisme appartenaient à l’aile radicale du nationalisme, ce n’est donc pas une compromission quelconque avec le colonialisme qui était en cause, mais bien leur projet national rival qui ne coulait pas dans le moule arabo-islamique voulu par les oulémistes et les Messalistes. De même, c’est parce que La Colline oubliée renvoie à la réalité d’une Algérie ancrée dans son amazighité qu’elle a été ciblée.

Ceux qui l’ont attaqué n’ont pas trouvé une virgule dans le texte du roman qui prête à équivoque sur le terrain du nationalisme, aussi se reportent-ils tous au même article de La Dépêche quotidienne. Mais surtout, il faut une solide dose d’outrecuidance pour parler, comme l’a fait Le Jeune Musulman, de «reniement» à propos de La Colline oubliée, quand soi-même on appelle précisément au reniement et à l’assimilation.

- Ces attaques étaient-elles un prélude à la pensée unique et exclusiviste qui allait dominer au lendemain de l’indépendance ?

On peut imaginer à quel résultat peut aboutir le sectarisme des oulémas greffé sur le totalitarisme du réalisme socialiste auquel adhéraient tous les critiques ayant écrit sur La Colline oubliée dans Le Jeune Musulman : Lacheraf, Ouzegane et Sahli. L’islamologue Mohamed Arkoun, alors étudiant, avait vu dans la campagne menée contre La Colline oubliée une inquiétante opération de police politique. Cette observation n’est donc pas seulement une constatation gratuite émise a posteriori.

Plus grave, la liquidation en raison de la fidélité à leurs racines et leur refus d’assimilation des résistants les plus valeureux dans les maquis sont une illustration sanglante de cette dérive. La Colline oubliée n’a pas seulement été attaqué puisque d’autres figures nationalistes intellectuelles ont salué ce roman. Même l’Egyptien Taha Hussein a encensé l’œuvre. L’hebdomadaire Liberté du Parti communiste algérien a publié un éloge appuyé de l’œuvre en laquelle il a vu l’acte de naissance du «roman algérien».

Il a fait état de l’engouement des «patriotes algériens» pour ce livre, «loin de l’exotisme de pacotille et de la nostalgie “assimilationniste” qui étaient jusqu’ici le lot de la plupart des romans dits “algériens”». Mammeri lui-même, dans sa réponse à Sahli, a invité son critique à se réjouir de ce qu’«un écrivain algérien ait fait un roman algérien sur des réalités algériennes, un roman qui, comme tel, ne peut donc que servir la cause algérienne». Mais Le Jeune Musulman est resté sourd à ces arguments et son directeur a préféré poursuivre sa campagne calomnieuse, continuer de colporter la rumeur sur le patronage du maréchal Juin malgré le démenti formel opposé par l’auteur.

De même, il ne souffle mot sur le refus du prix des Quatre jurys attribué à La Colline oubliée de Mouloud Mammeri parce que doté par L’Echo d’Alger. Avec courage, Mahfoud Kaddache, pourtant rédacteur du journal des Scouts musulmans, s’est désolidarisé des attaques du Jeune Musulman. Quant à l’article de Taha Hussein, il est à l’origine de mon livre. Permettez-moi de rendre hommage – car j’y vois un symbole – au poète amazigh libyen Saïd Sifaw, aujourd’hui décédé, qui m’a envoyé en janvier 1993 la critique accompagnée d’une lettre écrite en tamazight que je publie dans mon livre, avec la traduction du texte de Hussein. Parue en 1956, l’existence même de la longue critique de Taha Hussein, pilier du renouveau littéraire arabe, qui porte aux nues La Colline oubliée est, en soi, une gifle à tous ceux qui ont dénigré le roman dans Le Jeune Musulman.

- Quelques années après l’indépendance, Mouloud Mammeri allait devenir le porte-drapeau de la contestation politique du pouvoir central qui culminera avec le Printemps berbère d’avril 1980 dont vous étiez un des acteurs. Le parcours intellectuel et politique de Mammeri est chargé de péripéties…

Chargé de péripéties peut-être, mais il y a une cohérence et une constance rares dans ce parcours qui a traversé des époques contrastées. Cet homme a résisté dans une grande solitude. Mammeri était un intellectuel authentique et libre qui n’a pas cédé aux pressions idéologiques. Le même courant qui l’a dénigré et combattu en 1952 a continué à le faire après l’indépendance avec les mêmes armes: la calomnie et la diffamation.

Mais ce qui a été opérationnel en 1952-53 a cessé de fonctionner en 1980 pour produire un résultat exactement opposé à celui escompté. Le Printemps de 1980 marque la fin de l’isolement de Mammeri et la renaissance d’une espérance que l’on avait crue éteinte. Dans un système fondé sur une imposture identitaire, beaucoup avaient fini par oublier leur engagement de jeunesse et avaient cru bon «s’adapter» à la corruption ambiante. Lui a toujours refusé de rejoindre la meute.

- Mouloud Mammeri, qui était le symbole d’une génération en lutte, est-il toujours d’actualité, alors que le combat pour l’émancipation identitaire semble en déclin ?

Son œuvre très diversifiée lui survit. Mammeri a été un pionnier. Je ne cherche pas à le sacraliser, mais il a été un homme d’exception. Et parce qu’il a ouvert des voies fécondes, son œuvre connaîtra forcément – et connaît déjà – des développements multiples et c’est heureux. Quant à la question identitaire, je ne crois pas du tout qu’elle soit en déclin. Je pense au contraire qu’elle est au centre de la crise profonde que nous vivons aujourd’hui. L’activisme militant peut être en recul de manière conjoncturelle, mais quel mouvement parvient à maintenir une mobilisation populaire permanente et générale ?

- Vous faites partie de la génération militante qui a bravé le despotisme du parti unique. Quel regard portez-vous sur la scène politique algérienne d’aujourd’hui, à la faveur du quatrième mandat d’un Président impotent ?

Je suis sidéré par ce qui se passe mais, paradoxalement, pas vraiment surpris. Ce n’est pas une affaire de numéro de mandat ni même de Président. Le 4e mandat ne sera ni pire ni meilleur que le 3e. Tout comme ce Président n’est ni plus ni moins catastrophique que ses prédécesseurs. Si le pays régresse, s’enfonce inexorablement chaque jour un peu plus dans le chaos en dépit des hydrocarbures qui permettent d’acheter du temps, c’est parce les choix fondamentaux, notamment identitaires et culturels, qui conditionnent l’orientation du pays sur bien des points  sont mauvais.

La démagogie du pouvoir, qui s’alimentait de surenchère nationaliste, amoindrie au fil du temps, s’est effondrée avec les réunions du gouvernement algérien dans un hôpital militaire français. Je suis reconnaissant à Bouteflika pour une chose : sa représentativité. Ce Président, impotent comme vous dites, est l’exact reflet du régime et, pire, de l’Algérie.       
 

Hacen Ouali

 

 

 

  Retour en haut

Numéro 73  Janvier 2015

Le poème :

 

 

                                               Afeεfeε

                                    Sɣur Sɛid At-Mɛemmer,

Zelmeγ aγunzu yeεgez
Ad iyi-yefk talwit ḍemεeγ
Dγa yeḍṣa fell-i yeγmez
I unehhit mi t-ssbelεeγ
Ḥulfaγ s wul yermamez
Tigi ur d asent-bliγeγ
Aqerru am iḍarren iteddez
Segmi deg-sen ssmenεeγ

Nnaqsa s-yerrsen i ccḍeḥ
Aẓawan-is d aγilif
Ass-a d tawsa n teqreḥ
Tendeh s teqwit n lḥif
Aṭṭan yeḍṣa yennecraḥ
Ulac iγess ideg ur yeṭṭif
Tazmert-iw anef-as tcaḥ
Lemmer rray-iw ur yetlif

Rray yesnejla leḥṛis
Σerqent-as deg irebbi n tewseε
Lemmer aḍar-is ur yeqqṛis
Γer zdeffir ad iwesseε
Akka i tura deg wenyir-is
Γas aqerru ur yeṣṣeεṣeε
Talast tsax γef yiri-s
Tagust mi tceṭṭeḥ yecleε

Yezger akin s agrireb
Γer lkaf ur nettemḍerkal
Tamuγli-s ur s-d-iẓerreb
Ur tt-yeffir γef wakal
Aḥnucceḍ amzur-is yexreb
Yekres tawenza-s si cckal
Yenna-yas, berka aqerreb
Ma ulac ad k-rreγ d lexyal

Lgirra terfed-d s lqedd
Tuḥsifin εemrent ssuq
Ula d uzzal iceqq-d
Seg wakken d-yusa s ccuq
Iger n lminat yebreq-d
Ṛṛṣaṣ amzun d aberquq
Axxam s tmes ireqq-d
Ffeεfaεeγ-d kkseγ abeḥnuq

 

                            Sɣur Sɛid At Mɛemmer

                                                                               Sεid At Mεemmer

 

  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
samedi 21 février 2015