ayamun  CyberRevue de littérature berbère

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Barre tifina.jpg

 

13ème année

Numéro 64   Juillet 2013

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

 

1°) Le texte en prose : INEBGI N YIḌ-NNI, Sɣur Ɛ. Mezdad, tukkist seg “Tuɣalin “, tullizin, 2003,Ahric 1u

  

2°)  Létude  :   Notes sur l’ Histoire des Kabylies,par F.Dessommes

3°) L'article : Le bourourou de Saïd Zanoun : un vampire kabyle, par Nasserdine Aït Ouali, El Watan  29.06.2013

) L 'évocation : Amar Sersour, le poète qui a su allier les chiffres et les lettres, par H. Tabri, El-Watan, 17/01/2012

4°) L'interview : BOUSSAD BERRICHI: «SORTIR DE L’IDÉOLOGIE ENTRE LE LATIN ET LE TIFINAGH»

6°) Tidlisin nniḍen, en PDF :       AMAWAL Iɣsan s teqbaylit.pdf

                                    NOTES sur l'HISTOIRE des KABYLIE.pdf

 

8°) Le poème :  Ini-d dacu , asefru n taɣect sɣur Karim Tahar

 

Adresse de messagerie électronique 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

 

Le  texte en prose : 

 

INEBGI N YI¥D NNI

 

Sɣur Ɛ. Mezdad, tukkist seg “Tuɣalin “, tullizin, 2003

Ahric 1u

 

Imensi i s-d wwià, ye©©a-t armi  ifukk,  seksu yedhen s zzit. Mi ifukk u©©i,  ye¥ttef taqbuct n yiài, yeswa-ât yuàal yesfe¥d  a©amar-is s ufus,  daàen acebbub-is, am wakken d  aslaf  ara yeslef i wemcic.

Times deg ukanun  la teâtirriq,  la teâtweccim iàerban s tili-s, teâturar yis-sen, amzun  ambiwel (*) yefka-yasen tudert, neà ma¥di âtwazedàen : tarba²t n tewkilin tuli-ten, la gezzrent deg-sen,  yemmeà weslaà dayenni, la âturarent  rennunt,  ulac  dayen iàimi.

Amcic-nneà,  deffir-i  i   d-yedda, yezga deg icu¥da¥d-iw ahat ira ad  iwali  inebgi  n  yi¥d-a, amek iga wudem-is : a²ni d tannumi àur-es, mi  iwala udem amaynut, limer yeâtaf ur  as-ye¥ttixir,  la yeâtmetra talqimt d weslufu. Inebgi n yi¥d-a, neâta am wakken  ur  t-iwala  ara,  ata-n  yelha   kan   d u©amar-is. Amcic dayen yuyes,  tura  la yeâtmizzid irennu, yugar aàilas di te¥zgi taberkant. Dàa inebgi n yi¥d-a ula d neâta yemmazze¥d, iàsan-is ujjaqen,  nek slià-asen, amzun d a¥sedded i ¥seddeden.

Tura  times  tebda  txessi,  telwi ;  azizwu   i ât-nessaà, anagar   yiwen  usafu  i  d-yeggran,  la yeâtenfufud   am   âtezrureq  di  tillas  :  mi  ràan ifurkawen   uzemmur,  akanun  ad  yeqqel  d tirgeât teÞÞa tudert, tinna ara yali yiàed.

Seg webra¥h, akkin i tewwurt, ilul-d  ucelya¥d igezzem  yugar  timqessin,  lawan  n   tegrest   la d-yesnunnut. Agemma¥d i taddart metwal igran  yeÞÞa yiles  n  tgersa,  bdan  wuccanen  aàiwes.  Tekker tegrawla deg umadaà : azekka d i¥tij, àas acelya¥d d asemma¥d.

Amdan-a yensan àur-neà ass-a,   d   nek  i  s-d-yewwin imensi, abrid-a d nnuba-w  te¥ttef-iyi,  uàeà tannumi ssensareà, abrid-a te¥ttef-iyi. Azizwu nni  i à-d-yessuter tansawt, ad igen  yiwen  yi¥d,  nekkni ad t-nessens. Tura nhegga-yas-d imensi.

Win ye¥ttef  yi¥d  di  taddart  neà  deg webrid, yeâtarra-d àur-neà, yeâtnusu.  D tannumi,  awal yeffeà ma©©i aseggas neà sin  aya,  imsebriden  i d-yeggar yi¥d ur âtnusun ara berra, ilaq  ad  ddarin,  ad ¥ttsen deg wussu,  ad  ©©en  imensi  yerna d win n tideât  ma©©i d tasigert n at wexxam. Win i d-iger yi¥d, yeâtusemma d inebgi n Rebbi, d a²eggal alamma yuli wass.  Akka i à-ât-id ÞÞan imezwura-nneà, ulac win i d-yecfan si melmi i à-d-teqqim akka.  Win  ye¥ttef  yi¥d  yeb²ed wanida ara yawe¥d, d anebdu neà d tagrest, àur-es anida ara yerr, ad yaf ussu,  d  imensi.  Ad ye¥ttes  deg  le²naya  ar-d  yali  wass, àur-neà d inebgi  n  yiwen yi¥d. Mi  yuli wass ad ye¥ttef abrid-is anida i  s-yehwa  yerr,   ulac asteqsi, ulac asmiccew (*),  yal  wa  ayen  iga  ad yemlil yid-es, ama d ayen  yelhan,  ama  d  ayen  n diri.  Ayen txedme¥d ad t-tefe¥d, ayen tzer²e¥d ad t-tmegre¥d.

Imdanen-a i d-yeâtasen, yal wa ansi i-d yekka, wa d igellil yessutur tin n Rebbi, wa d ttajer  yexda² ssuq, wa d amsebrid i-wumi ¥hfan warkasen,  wa  ahat ad yeffer taqerrut-is ar-d yali wass.

Mi  ©©an  swan,  tugeât  deg-sen   ¥hemmlen   ad mmeslayen d wat wexxam, tagella d lmel¥h tjebbed-d tamussni. Widak yeâtmeslayen, d wid i-wumi fsus wul ur  i²ebba  ara, d wid ur nbubb tasennant n uàemlil (*) d trewla,  wid i-wumi  yers  wallaà  ur  uggaden  kra.  Tâtawin-d timsal ye¥dran neà ur ne¥dri ; ayen yakk yezrin neà ur nezri  fell-asen,  neà  ayen  ssaramen,  neà   ayen âtaggaden, âtawin-d fell-as.

Iles-nsen  yeâtazzal  a¥tas,  uàen   tannumi   d umeslay : awal d a²rab  awal  d aqbayli. Texle¥d tideât d tfukal, akken yexle¥d seksu d  yiài,  maca  ulac  aàilif,   neâtawi-d   awanes, iàelli-d gar-asen d wat wexxam.

Amdan n webrid-a  ma©©i  seg wid  yeâtmeslayen, ata-n seg-mi ifukk u©©i awal ur t-id  yuli,  wissen  ma d tameslayt-nneà ur yessin ara, neà ggten  fell-as iàeblan, snejlan-as  ameslay,  neà  ahat  ur  yefra d tefrit-is (*).

Icetti¥den yelsa, ma©©i d wid igellilen, ilef¥dan ur   ddan   yid-es, icubaà an¥zad ulac-it deg wudem-is, yezga fell-as  u¥settel. Amdan-a, ma©©i d ameàbun, ma©©i d abudrar, d mmi-s n temdint  ayen, neà a¥tas aya seg wasmi yeÞÞa  tamurt.  I¥zri-s,  ata-n ire¥ssa deg uàanim, yessa ifassen d tasumta, ifassen  bubben aqerru-s, agerbuz-is ad as-tini¥d  yeqqur  teffeà-it tudert, d azeqqur ibubben  arquqen ;  ime¥zzuàen,  àas llan, am wakken ur jjama²en ara timesliwt.

Amcic, neâta i¥hemmlen medden,  yezga  àur-sen  d a¥hnunef,  ata-n  tikkelt-a ibeddel ¥rray,  agemma¥d   i   ukanun   i d-ye¥ttilli, am wakken d tarewla i yerwel, neà amdan-a ur as-yekcim ara deg wul : ye¥zzel la yesse¥hmuy,  ma  d i¥des ur ye¥ttis ara.

Akken kan yessers taàenÞawt, amdan yemma¥zzed,  yeâtfa, imi-ines yeldi annect-ilat, s-syin  yeâtel  iman-is deg uxellal.  Ye¥zzel  àef wussu  i  s-nessa,  ire¥ssa i¥zri-s deg uàanim, wissen anida yunag  yixef-is.  Ad as-tini¥d ulac win i s-d-yezzin, imir kan yeddem-it yi¥des yebda asxerxer. Wissen ma d ²eggu i  ye²ya  neà yeswa kra n usafar yesganayen. Neà ahat  amdan-a  d asa²di, naddam yeâtrusu-d àef isa²diyen s sshala, am nutni am imu¥ttu¥den wer²ad yeÞÞan tabbuct ;  ul-nsen zeddig,  allaà-nsen  wer²ad  ibubb   tirwas deg âtexnunusen yemdanen nni¥den widak n menwala.

½as ata-n yeggugem,  àef wakka  i  d-yeâtban  tuggdi  ur t-tezdià ara, asekkud  ire¥ssa  deg uàanim,  limer ad tergagi tmurt din ara yeqqim. Amdan-a, yiwen  ur t-id-ye¥dfir, ma©©i d argaz i¥haren.  Neà  ahat ireggel i tili-s.

Inebgawen-nneà,   di   texxamt   n   walim   i ten-nesnusuy.  Deg-s  i  neggar  alim  asmi   tella tfella¥ht,  asmi  llan   ifella¥hen.   Tura   ifassen leggaàit, beddlen lecàal,  ulac  deg-s  ulamma  d ired neà tim¥zeât, isem yeqqim-d  taxxamt  n  walim, àas takka n walim din ur d-teggri.

A¥tas n medden i yensan deg-s, asmi  tuà  tmes,  di ¥ttrad n tmunnent : d taxxamt-a i rran deg umur  n ssbi¥tar, âtlawin deg-s wid yefla uker¥tuc. A¥tas n wid i d-âtawin àer da,  mraràen  deg idammen-nsen,  la d-neggin deg tiggest (*)  teldi  annect-ilaât,  a¥tas deg-sen  i-wumi  gezmen  afus neà a¥dar, yerna d tikkwal ula d isufar udubbez neà  wid  yesganayen ur llin, nsell-asen mi âtuàun. A¥tas kecmen-d âtmeâtaten, kra n wussan kan neâtwali-ten ffàen-d ad ssumren zdat tewwurt,  a¥tas daàen i d-âtawin àef uferrug yezgan isenned dinna ; deg yi¥d i ten-ssawa¥den àer u¥zekka

Taxxamt n walim  àur-es  amezruy,  limer  ad d-mmeslayent tesgiwin-is, a¥tas ara d-inint.

Tiàeràert-is  tessa  s  wakal   yeddzen,  tama  ufella   d ta²rict,   din   i   gganeà   tikkwal : deg unebdu semm¥det,  di  tegrest  te¥hma,  am wakken anezwu (*)-ines iteddu  di  nnmara  i  win  izedàen tamurt.  Zik   d  sin  ikufan  i  yas-igan  amzun d tawwurt, sdarayen-ât àef wallen, gar-asen i ntekk àer  te²rict.  Asmi  yefra  ¥ttrad   newwi timunnent,  ikufan ne¥ttef-asen azduz, ur  aà-àa¥den, nherres-iten uàalen d akal, tadekkant-nsen  aâta-n teqqim ¥hezlu¥ti ; deg umur-nsen,  taggara-ya  nessers snat n tbeâtiyin n wuzzal : tamulli (*)  n  tatrarit (*) ! ma©©i  d  uzmiken  i  nella.  Sikdet-aà-d  ad medden, aql-aà nedda d ufara (*). Ikufan  ur  sseàlin iseggasen n ddel, ikufan widak i¥herrzen tawant, widak yessefraken la¥z, ur ddiren aseggas deffir timunnent.

Yeffeà Urumi,  yegla s tugna-nneà d yedles-nneà  deg ijufa¥r-is.

Ta²rict s wesàar i tuli,  tasga  n  zdat  ters àef tjegda, tasga nni¥den tre¥ssa deg tecraft. Sellum ibudiden inecced-d medden àer walluy.  ¥Ttfeà deg-s ulià, ¥zzleà  àef wussu,   nek  daàen  re¥ssaà  i¥zri-w deg uàanim : i¥des-inu  nek d  ama²lal,  s  u¥hellel  i yi-d yeâtas ; a²ni ur d asa²di i llià.

I¥des mi ara yezzer  deg-s  wallaà,  d tarda  i yessirid iman-is : kra yeglalez deg uzal ad t-yessired, ta²ekkemt iàeblan ad ât-yessers, ul ad yifsus, ad  yesseàli  aàdelillef,  agerbuz  ad  d-yas amzun yez¥da s tadu¥t, ma©©i n yeàsan  d  idammen.  Acu, i-wakken ad  d-yers  yi¥des  yelhan,  i¥des  i d-yeâtagmen asggunfu, winna i  t-yeâtnadin  ilaq ad yili yerked wallaà-is,  d bab  n  talwit,  yefra  d  yiman-is ;  ma  ulac  ur d-yeâtader  ara,  win  i   t-yeâtnadin   ad   itezzi wallaà-is ad  irennu  am  uàerda  deg umerdax,  neà aàilas di t¥zayert (*). Tuffàa  ulac  asggunfu  ulac, tarewla ur telli, ¥ssber dayen yeÞÞa-t. Win  ixedmen kra, yebna fell-as, meqqar ye¥zra ad ixelles, ma d win yellan d amesli (*), neâta ur i¥sebber ara.

Aql-i daàen la qellbeà  rennuà,  am  yal  yi¥d, akka i d tannumi ; ur  t²edda  ti¥t-iw  armi  slià  i uyazi¥d  yedden,  aàyul  yesre²ra².  Metwal  tamdint, tiàri n Ccix-M¥hend ibubb-iyi-ât-id usawwa¥d, akka tal tafrara, sin iberdan  i  ineddeh,  abrid  i  wakken ad d-yendekwal wegdud, abrid wis-sin  akken  ad  yeÞÞ dayen tirga-s,  yak i¥des tif-it  t¥zallit.  Tiàri  n Ccix-nneà,  agdud  àur-es  i  i²elleq :   llan   wid tessefra¥h, qqaren l¥hmed-ik a Yiwen, nedder armi  ula d tuddna n ccix s  trisiti, tedda d ufara ; llan wid teâtarra d  usi¥den,  qqaren tuddna ma ta,  ma©©i d tuddna.

Taluft-a, tegzem  tamdint  àef  sin :  llan  wid yeddan akka, llan  wid  yeddan  akkin.  Nekkni   s wat taddart, taluft-a tagniât-a wer²ad  i  d-tewwi¥d àur-neà,  i-mi  tiàri  n  Ccix-nneà  agemma¥d-in  i à-d-teâtas,   les dŽcibels    iquranen    tberru-yasen deg webrid,   ger   tewririn.   Taddart    d temdint, àezzifet tsurift gar-asent.

I¥d yakk, winna  yegnen  ddaw-i  ma©©i  slià-as. Ye¥ttes ad as-tini¥d yemmut, neà d tabarda  i  yersen ma©©i d argaz i ye¥ttsen. Yesxerxer cwi¥t deg tazwara n yi¥d, s-syin dayen ulac ulamma d askerwec.

Zik-zik i tekker seâti, teâtawi teâtarra,  cwi¥t kan, teldi tawwurt n  texxamt  n  walim  s  u¥hader,  tekcem-d xmat-xmat amar anida  i  d-yeâtaki  winna.  ½ur-es, amdan-a ma©©i d i¥darren-is kan i t-id-yessaw¥den  àer da.

 Ç Yal amdan ma©©i i iman-is  i  iteddu,  yezga  yiwen lmelk tama tayeffust metwal tasa, lmelk nni¥den tama tazelma¥t metwal ul ; teddun yid-es anida i sen-yehwa i t-âtawin, agerbuz d yiman (*) d lexyal  kan,  kra din d nutni i s-yeâtraden, acu i  d  amdan  meskin d taylewt ye©©uren d  aman :  ma  bàan  ad t-awin  àer wasif zemren, ma raden-as i  wayen  yelhan,  yeshel fell-asen. D  nutni  i  à-yeâta¥ttafen  afus,  anida  i sen-yehwa ad glun  yis-neà,  acu kan agrireb  d  ayla-nneà, l¥hasanat  d  ayla-nsen.  Melmi  i   sen-yehwa   ad aà-d-fken yiwet d asefk (*), ma nehwa-yasen.È

Aâta-n la d-tesdudduc  yiwet  yiwet,   nek  rrià iman-iw wer²ad i  s-slià,  rrià  iman-iw  zzreà  di tnafa  tugar   anu.   Mi   d-tewwe¥d   àer   sellum  tluàa-yi-n s wawal amectu¥h, d asbecbec ma¥di :

_ Ekker, d lawan.

 Nek  awal yemmut. Tules-iyi-n snat tikkal neà ugar,  nek rrià iman-iw ur as-slià ara, s²ezgeà tame¥zzuàt : akka  i  s-xeddmeà  i-wakken ad ât-sserfuà,  tanekkra n zik-zik  tew²er, tugeât dàa ma naddam tanafa  taneggarut  i  d-iàelli.

Yerna  tamsalt-a  inebgawen  n  Rebbi  i à-d-ÞÞan at zik, tamsalt-a inebgawen n yiwen  yi¥d,   nek  a¥tas aya  seg wasmi  ²yià  deg-s,  tugeât  dàa  mi  ara d-âtenkkareà akka i tafrara àef ddemma-nsen.

Akken tuyes ur as-d-rrià ara awal, te²na-yi-n s uàanim àer iber¥diyen-iw, aàanim amzun d anzel. La ike©©em  deg iàesdis, ulac aài¥di  !  Zik  teâtali-n alamma  d takana,  ma  d tineggura-ya,  seg wasmi  i t-teÞÞa  tgecrirt,  s  uàanim  i  yi-d   tessenkkar : ad nefk u©©i i inebgi, yak  neâta yezga iàa¥d-iât.

Ç U©©i  ara  ye©©,  ilaq-as ad yili akken  i s-yehwa, ma ulac ad aà-awin medden  d  awal,  yerna win  i d-iger Rebbi. Ad yens àur-es ddnub, ide²²u. D inebgi n  Rebbi ur d  win-nneà,  lemziyya,  ines, ma©©i nneà ; d ayen yelhan i s-wayes  ara t-nbudd,  akken kan  i  s-yehwa  ara  yili,  ama   di   tguni   ama deg wu©©i.È

Tura ad isew taqahwit te¥hma ad as-yernu  aàrum d uyefki, neà udi ma yella, inebgi  ad  yili  akken llan wat wexxam neà ugar, ma nutni llu¥zen neâta ilaq ad ye¥rwu.

Ç Anagar ayen nefka i nerbe¥h, wamma ayen  ne©©a ur aà-ineffa², a²ebbu¥d ur iceffu ara,  smir-as  neà qim ass  aneggaru  ad k-yenkker. Kra  din  yeâtfukku, a²ebbu¥d ulac acu ara  t-yaca¥ren,  d  anekkar  ur iceffu ara, d tasraft i-wumi ur d-iban welqa²,  kra i s-tesmare¥d ur t-yeâtaca¥r, anagar akal.È

Yiwen webrid,  ahat  tura  mraw iseggasen, nnià-as :     Ç Tannumi-ya,  tura  dayen  yezri  lawan-is. Tbeddel ddunit,  nekkni  anida  i  à-teÞÞa  zik  i neqqim. Tura wid ye¥ttef yi¥d deg iberdan, yella-yasen âtawil ma©©i am zik. Di temdint, ggten isensa.È

_ Acu-t daàen wa, melmi akka i d-yennulfa  ? Kra ur nelli ad t-id tesnulfum !   i yi-d-terra.

_ Asensu d axxam i-deg  âtnusun  medden,  deg-s ussu, deg-s taduli,  deg-s  u©©i.  Tura  ggten  di tmurt-nneà.

_ LeÞwama² si zik n zik snusuyen  medden,  tannumi ur aà-ât-kkisen ara.

_ Asensu ma©©i d lÞama², win i-wumi  yehwa  ad yens,  ad  yessers  lekwaàe¥d-is,  ayen  i   s-yehwan ad t-yeqqim, ur yelli wacu ara  yaggad.  Tura  kem, yiwen  wass  ad nemlil  d  kra,  ad tendemme¥d,   ad ndemmeà, imdanen tura ur tezri¥d akked ara temlile¥d, tura tagniât terwi, texle¥d yakk.

Dàa aâta-n ass-en teàli deg us¥hissef.

_ Ihi  tura,  teggri¥d-d  ke©  ad  iyi-tekkse¥d l¥hasanat, ur  xeddmeà  ara  laxert-iw,  ad  âtarraà medden àef tewwurt, nutni uàen tannumi axxam nneà d axxam yeâtàitin, kunwi s wi,  anagar  ddunit-a  uàur tesikkidem, teâtum d imsebriden  kan  sufell-as,  d aqeggel kan i nqeggel deg-s, axxam ane¥sli ad d-yakk ad t-nawe¥d. Ay ul tezha ddunit-a,  ad tàiled  wa  d axxam-ik,  axxam-ik  ddew  tmedlin,  anagar  ke©  d bab-ik. A baba-Rebbi,  tuàalem  yakk  d tasa  urumi, yerna ula d arumi yessen Rebbi.  Teâtum  taqbaylit. Tannumi-ya, ad ât-kemmleà alamma d asmi ara mmteà. Mi mmuteà, anida i k-yehwa terre¥d, ma d  nek ur i-ye¥ttif jeddi-k di  lecfa¥r,  amek  ara  mlilent  wallen  d yemàaren-iw  ?

Seg wass nni, dayen  ur  as-ulseà,  ÞÞià-ât di nniyya-s ad ât-teseddu akken  i  s-yehwa ; dayen ur   d-ggareà   ara   iman-iw,  tamsalt-a ur as-zmireà.

Aâta-n daàen tikkelt-a la d-tneÞÞa² deg-i, aàanim amcum  d   anzel,   cwi¥t   ad   i-yeflu   iber¥diyen.

Kkreà-d seg wussu, rrià-as-d awal, ansi i k-yehwa ad  iyi-d tesle¥d. Neâtat :

_ Susem,  ad  ak-d-yefk  Rebbi  tuàmest,   ad d-tessaki¥d medden, akken kan yedden Ccix.

Mi  teffeà,   nek  ad ât-id-awià   ukessar,   di tàeràert, aneggez n yiddew  deg wedrar  ifeà-t  ahat aàiwel : tem¥zi, ustu yeâtnejbad.

Winna ufià-t yuki-d, knià-as àer ume¥zzuà  ahat ur isell ara, seg-mi  i  d-yewwe¥d  àur-neà  awal  ur t-id-yuli, nnià-as :

_ Azul fell-ak !  Wiss  meqqar  ma yusa-k-id yi¥des !

Yerra-yi-d, s wawal amectu¥h :

_ I¥des,  ¥ttseà  seg-mi  àlià  am  tbarda,  ma d timesliwt selleà. Fi¥hel  ma  tsuàe¥d,  ur  ²zigeà ara.

Nebda awal, ziàen yeâtmeslay, yerna, uggaà àas  d aneggaymru (*) ¥zzay fell-as wawal,  ma©©i  d  uqbir, ma©©i seg wid yeâtcu¥h¥hun i wemjadal ma ilaq.

Yenna :

_ Aâta-n temàart-a  meskint  akken  tella  i tella,  àas  teÞÞa-ât  tgecrirt.  Tefka  ana²teb   i iman-is, zik zik aâta-n tekker.

 Nek :

_ Am wakken terra-ât tmara ! Uggaà tensi¥d  yakan da àur-neà ?

_ Nsià, yerna ma©©i abrid neà sin.

_ Ihi ddeqs aya, ur cfià ara  fell-ak,  yerna ceffuà !

_  Nek  cfià  fell-ak,  am wass-a  kan,  ahat ad tili¥d 6 neà  7  iseggasen  kann,  me¥zziye¥d  ma¥di, cfià-ak-d teâtazzale¥d kra yekka  wass,   teâturare¥d zdat tewwurt-a.

_ Ihi a²ni di ¥ttrad nni  ?

Yenna-d ih s uqerru-s.

Aâta-n seâti  tuàal-d,  d tama²kakuct,  armi d ass-a i s-d-rrià s lexbar, zià tfukk ma¥di.  Tewwi-d taqahwit d uyefki, aten-ad  la âtfu¥run. Tessers-iten-id zdat-neà, terza fell-as ma igen akken ilaq  neà ala, ma yella kra i t-ixu¥sen, ad aà-isemme¥h.

_ Ma©©i  am  zik  am  tura,  la teâtbeddil temcumt-a  deg  nteddu,  nekkni   s   yemàaren   ur ât-neq¥di², ²erqent-aà teqdimin ur nezmir i tejdidin, tikli n tyazi¥t neâtu-ât, tin n tsekkurt ur ât-newwi¥d. Wid ²zizen  àef  Rebbi  ijma²-iten,  aten-ad  yakk ww¥den amekkan-nsen, nekkni neggra-d ger icanggalen.

Mi teffeà, d neâta i d-yezwaren :

_ Tamàart-a, amekkan-is di lÞennet !

_ Tudert-is tedder iât d Þahennama taba², ahat ad temna² xersum dihin.

_ Ula di ¥ttrad, akka meskint kra yekka yi¥d ur teggan ara, d neâtat i yeâtqarra²en,  ssba¥h  zik  ad d-tekker   tesmuzàul-aà-d   aman,   teâtawi-yaà-d lqahwa  d  weàrum,  yerna  awal  n   tissas   yezga deg yimi-ines.

Yessusem cwi¥t, yuàal àer umeslay,  acu  kan amzun d iman-is i-wumi ifettu. Am wakken  yeâtu-yi, neà d ilem i yellan zdat-es, uggaà  nek ma©©i d  amdan zdat wallen-is.

_ Amàar-is,  d  Irumyen  i   t-yenàan.   Deg ¥hertadem i t-¥ttfen, winna i t-yessenzen  tuà  yensa deg wexxam-a.   Metwal   azizwu   i   t-id   ye²na, zzewren-t-id  l²esker  zdat-sen.  Mi  t-iwala  kan, ye¥zra dayen ur yuàal ad yeffe¥z tim¥zin, ass-en  i  s-te©©ur.

Wer²ad  yeffià  seg wexxam  mi  t-bdan  s   wa²sar, tamàart-a teqqar-as : Ç Ili-k d argaz, ma  temmute¥d âtmeâtaten yakk medden, cehhed, ay agugam ! Iles-ik d tabla¥t àef zerrin waman !  Mmuten  wid  i k-yifen !È

Sɣur Ɛ. Mezdad, tukkist seg “Tuɣalin “, tullizin, 2003.

 teţkemmil

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

L étude :

NOTES sur l'HISTOIRE des KABYLIES

par François Dessommes

 

AVANT-PROPOS

En publiant ces quelques chapitres de NOTES sur l'HISTOIRE des K A B Y L I E S, nous avons voulu contribuer à faire mieux connaître une partie du passé de l'Algérie. Il n'a pas été possible de donner dès maintenant les notes prévues sur la préhistoire. Nous pensons avec M. Ahmad Tawfik Al Madani que "Carthage fut la première puissance nationale qui ait vu le jour en ce pays, qui ait grandi et établi un immense empire: elle a créé une civilisation régionale fit sortir les Berbères des ténèbres à la lumière (1ei).

Si nous n'avons pas parlé de la présence phénicienne, bien marquée sur les côtes kabyles, c'est également afin de compléter les recherches se rapportant à ce sujet.

Les chapitres sur les périodes arabe e t turque paraîtront plus tard. Il ne nous a pas été, non plus, possible de mettre au point une petite esquisse prévue sur les villes les plus importantes des Kabylies à l’époque romaine.

Je tiens à remercier ici M. le Doyen Lassus, grâce à l'amabilité de qui j'ai pu consulter les documents nécessaires. Ma reconnaissance va également à M. Pierre Salama pour ses conseils qui m'ont été si utiles. En outre, il a bien voulu m'autoriser à utiliser sa Carte des Voies Romaines d'Afrique du Nord pour présenter les voies romaines de Kabylie.

Enfin, s'il a été possible de fournir quelques cartes sans lesquelles certains passages risquaient d'être rebutants pour tous les lecteurs et incompréhensibles pour ceux qui ne connaissent pas le pays, c'est grace à Mademoiselle Tessier qui a bien voulu se charger d'établir et de dessiner ces cartes avec une précision. minutieuse.

Notre but a été de rassembler l'essentiel des données acquises sur ces régions. Ainsi, le lecteur, s'il ne découvre rien de nouveau, pourra néanmoins avoir une idée plus précise sur ces périodes historiques.

Il n'a  pas été possibled'être complet, or un choix  reste toujours discutable et c'est  pourquoi nous serons reconnaissants à ceux qui voudraient bien nous faire part des erreurs qu’ils pourraient relever ou des compléments qu'il serait utile de joindre ultérierement à ces lignes.

François  Dessommes

(1) Kartajinna, p.32, citation de Saadeddine Bencheneb. qmelques historiens arabes modernesde l'Algérie, in Revue Africaine, t. C, 1956; centenaire de la Société Historique Algérienne.

 

Pour comprendre les chapitres qui vont suivre, il est utile d'avoir une idée générale d e géographie des territoires ou s e dérouleront les faits évoqués. Il n'est pas question de faire ici une étude géographique complète, mais seulement d'esquisser des traits généraux.

La Kabylie du Djurdjura, qu'on a pris l'habitude de désigner sous *le nom de Grande Kabylie, est une région naturelle bien délimitée, au nord par la Méditerranée, à l'est et au sud par la vallée de la Soumam, (ou Oued Sahel), à l'ouest par l'Oued Isser et s on affluent, l'Oued Djemaa. Souvent l'on considère le col de Ménerville, (Tizi nAt Aicha), comme la limite ouest et il est exact qu'on retrouve souvent ce point dans la géographie historique.

Une chaîne côtière constituée surtout d'argiles et de grès, est précédée par le petit massif de roches éruptives du Bou-Berak, entre l'estuaire de l’Isser et celui du Sebaou.

Sommets déboisés depuis longtemps, qui  ne portent guère que quelques pins et des thuyas en plus de l'habituelle garrigue de lavandes, cistes, lentisques et genêts épineux. Puis, c'est la chaîne proprement dite qui va s'élevant vers l'ouest, toujours proche de la côte, laissant rarement, comme aux environs d e Port-Gueydon, une étroite bande de terre presque plane. Les sommets sont élevés et arrêtent en partie la brise de mer, ce qui explique les hautes températures du bassin du Sebaou dans la région de Mirabeau et de Tizi-Ouzou. Le point culminant se trouve au Tamgout des Ait Djennad. Avant d'atteindre Bougie, les hauteurs littorales sont rejointes par la chaîne intérieure.

Toute cette partie est boisée : chênes-liège, chênes zéens et, dans les parties plus élevées, chênes afarès, poussent sur les hauteurs grèseuses. L'élévation de la chaîne oblige à gravir des pentes rudes pour aller de la mer à la vallée du Sebaou : certains cols atteignent 700 mètres,-alors que le lit du Sebaou ne dépasse pas  120 m. en altitude à partir du pont de BouBehir, point où il quitte la direction nord-sud pour s'infléchir vers l'ouest à quelques kilomètres d'Azazga et étaler son large lit de sable et quelquefois ses eaux. Une courte interruption dans ce cours tranquille immédiatement avant Tizi-Ouzou, il traverse d e s gorges abruptes dans le Djebel Aissa Mimoun. Cet étranglement de la vallée ne coupe pas réellement les communications puisqu'on évite les gorges en passant par Tizi-Ouzoù, (" le Col des Genêts"), à une altitude de 180 mètres seulement. Seule, dans la région, la vallée du Sebaou est une voie de pénétration facile, toujours suivie dès la plus haute antiquité et ou se côtoient, comme dans la vallée de l’Isser,vestiges préhistoriques, phéniciens, romains et turcs.

Au sud de cette vallée se trouve le massif kabyle proprement dit, constitué d'argiles et de schistes, de gneiss, avec quelques affleurements de granite et même de calcaires cristallins. En partant de l'ouest, on trouve les massifs très peuplés des Iflissen, des Maatkas, les crêtes des Beni-Yenni et la région d e s Zouaoua de Michelet et de Fort-National. C'est également la région des nombreux villages implantés plus au sud sur les basses pentes du Djurdjura. Les plantations d'olivier, épaisses sur les versants des vallées, ne dépassent guère habituellement 600 à 800 mètres en altitude. Ces oliviers voisinent avec les figuiers qui craignent moins l'altitude et les chênes à glands doux qui s'élèvent encore plus haut sur les flancs de la montagne. Les pentes abruptes sont envahies par un maquis d'oliviers sauvages, de filaires, d'arbousiers, de bruyèreS arborescentes que décorent des guirlandes de clématites blanches, de chèvrefeuille ou de salsepareille aux fruits rouges. Plus près des petits oueds, c'est la floraison exubérante et embaumée dés étoiles, de laurier-rose ou la profusion immaculée des myrtes.

L'érosion est, partout, extrêmement violente et de nombreux petits oueds, des ravins ou l'eau ne coule qu'au moment des pluies, ont découpé les massifs en un dédale invraisemblable ou se cachent des bandes de chacals, des troupeaux de sangliers, une variété d e mangouste, vulgairement appelée raton), des porcs-épics, de rares hyènes. La panthère semble avoir complètement disparu : la dernière signalée a été tuée en 1942. ( Vers 1940 mourait à Tifrit n-Aît el-Hadj -près d'Azazga, un vieux chasseur kabyle qui comptait une dizaine de ces fauves à son tableau de chasse ; dix ans plus tard vivait encore dans ce même village un homme qui avait été défiguré  par un coup d e griffe alors qu'il se battait au poignard contre une panthtère). De nombreuses bandes de singes, (Pithecus inuus, magot), circulent dans les forêts d'Azazga,  e Yakouren, de l'Akfadou et surtout dans 1a chaîne principale. Pendant tout le printemps et l'été, 1es percnoptères, (vulgairement charognards), assurent 1a voirie des marchés tandis que les grands  vautours gris survolent les plus hauts sommets.

Au nord-ouést, la plaine de Dra el Mizan, dont l'altitude varie entre trois et quatre cents mètres, s'ouvre vers la basse vallée de l'Isser par des régions au relief adouci qui ne dépassent pas 500 m. Elle communique par les vallées resserrées de l'Oued Bougdoura et de l'Oued Boghni avec la région de Mirabeau et de Tizi-Ouzou, tandis qu'à l'est elle se prolonge par des terres parfois vallonnées que l'on appelle plaines de Mechtras et des Ouadias. Les crêtes des Beni-Ouassif, des Beni-Yenni, Beni-Boudrar les séparent de la haute vallée du Sebaou et de la région d'Azazga-Fréha.

Enfin, les sommets rocheux du Djurdjura allongent sur environ soixante kilomètres, de la région d e Dra El Mizan jusqu'aux approches de Bougie, leurs Cimes, leurs pics ou leurs crêtes de calcaires gris ou, parfois, rouges. Les principaux sommets sont le Haizer, (2133m.) le TAkoukert (2305 m.), et le Lalla-Khedidja qui culmine à 2308m.

Les pentes, souvent dénudées, possèdent par endroits, à partir de douze ou treize cents mètres, de beaux cèdres dominant des bosquets de houx. Parfois de petits plateaux offrent leurs maigres mais parfumés pâturages.

Les neiges couvrent les sommets en hiver. Elles persistent, certaines années, jusqu'en mai ou Il en reste toujours au fond de certaines dolines, et  naguère encore on pouvait voir en été des Kabyles poussant des ânes Chargés de sacs de neige agglomérée qui ils allaient vendre sur les marchés proches de la montagne.

Le Djurdjura constitue le château d'eau d e la région et alimente les bassins du Sebaou, une partie de celui de la Soummam et de l'Oued Djemaa, affluent de l'Isser.

Le versant sud du Djurdjura, beaucoup plus sec, a l'aspect d’une barrière plus uniforme, et plus nue. La base des pentes est également occupée par une population dense, groupée en gros villages, surtout à partir et au-dessous de l'altitude de 800m. Là, s'étendent des sortes de terrasses où les débris de la montagne sont englobés dans des masses d'argile ferrugineuse aux teintes rougeâtres.

Il faut dire un mot d'une région extérieure à la Kabylie mais limitrophe et qui lui fut souvent liée au cours de l'histoire : la "plaine" d'Aumale, (Sour e lGhozlane). Cette région est comprise entre le massif de Tablat et la chaine dite d'Aumale qui est en réalité la partie occidentale des Bibans.

A cette plaine succèdent d'autres plaines à l'est celles des Beni Slimane, des Aribs et du Hamza. C'est la région d'Ain Bessem et de Bouira. Cette dernière ville s'appelait,,à l'époque arabe, Souq Hamza, marché de Hamza, du nom de'son fondateur, puis Bordj Hamza. L'altitude varie entre cinq et six cents mètres, et  l'on passe tout naturellement delà dans la vallée supérieure de la Soumam.

Ce fleuve porte, dans sa partie haute, le nom d'Oued Dous qu' il échange ensuite pour le nom d'Oued Sahel et il prend enfin celui de Soumam àpartir de son confluent avec l'Oued Bou Sellam. C'est un e région assez sèche, car le Djurdjura arrête en partie les pluies : on y cultive le blé et les oliviers y réussiSsent parfaitement surtout dans la partie inférieure qui se termine par la petite mais riche plaine de Bougie sur un golfe.

Le climat est plus sec et plus chaud, la flore, un peu différente. La faune reste la même ; si un peu partout le lion a laissé son nom dans la toponymie kabyle, (ou l'on trouve des "plateau du lion", "crête du lion", "grotte du lion"), c'est cependant dans cette région que se sont réfugiés les derniers spécimens de l'espèce, aperçus, dans la région d'Ighil Ali, vers 1850.

L'extrémité des Bibans se prolonge au-delà des Portes de Fer et forme ce que l'on appelle ordinairement la Petite Kabylie. Crêtes souvent schisteuses et toujours sèches ou s'agrippent quelques pins, telles s e présentent ces montagnes au sud d'Ighil Ali, dans la forêt de Bordj Boni, à la Guelaa des Beni Abbès, forteresse naturelle perchée à 1063 m. d'altitude, célèbre dès l'époque de la dynastie Hammadite. Son rôle de lieu historique sera durable puisque, après avoir été la capitale du "Royaume de Labbès" (de Marmol) que ne purent vaincre les Turcs, il fut le fief des Mokrani et garde la tombe du bachagha mort en 1871.

Un peu à l'est, le Djebel Bounda s'élève à 1415 m. Puis, ce sont les hauteurs du Guergour, daqinant des gorges profondes. Les sommets sont élevés. Au pied de ces hauteurs se trouvent d'innombrables ruines romaines. L'Oued Chertioua fixe par un nom à peine déformé le souvenir de la ville de Serteis tandis que le Djebel Anini conserve vraisemblablement celui dela grande famille romaine des Anninici qui possédait de vastes domaines dans ces régions. Toujours à l'est, le Djebel Megriss culmine à 1737 mètres et le col de Téniet et-Tinn, sur la route. de Bougie à Sétif, atteint encore 1160 mètres.

Entre Bibans et Babors, une région de plateaux élevés, découpés par le Bou Sellam et ses affluents, porte de nombreux jardins et vergers.-

Vers le Sud, on descend sur les hautes plaines de la région de Bordj Bou Arréridj à Sétif. Si nous revenons vers l'ouest en remontant la vallée dela Soummam, nous trouvons le confluent du Bou Sellam dominé par les crêtes du Djebel Gueldamane, ensuite, près de Sédouk, le Djebel Trouna, (1389 m.), e t la forêt des Beni Himmel.

Mais nous sommes déjà sur le territoire des Babors, région élevée, humide, boisée, où nous retrouvons 1e chêne afarès et le chêne zéen, quelquefois porteur de gui, et abritant d'éclatants massifs de pivoines rouges, tandis que, dans les plus hautes crêtes du Babor, (2004 m.) et du Tababort, subsistent 1es derniers et uniques spécimens du sapin de Numidie.

Vers l'est, les montagnes boisées se prolongent avec le Djebel Tamesguida et le Djebel Djemila à côté duquel le col de Fdoulès a livré une inscription romaine célébrant une victoire sur les montagnards.

Dans la plupart des, vallées des Babors, la population habite des hameaux dispersés, ou 1es terrasses remplacent le plus souvent les toits de tuiles des gros village de la Kabylie du Djurdjura (1).

Les oueds traversent des gorges profondes, dont les plus célèbres sont celles de Kerrata, (Chabet el Akra). En effet, la côte est immédiatement dominée par des hauteurs rocheuses et sauvages.

Nous ne donnerons pas ici de précisions sur la répartition des langues, parlers berbères et arabe. D'une part, un aperçu au moins sommaire sera donné dans le chapitre concernant le peuplement des Kabylies et, d'autre part, la frontière linguistique a varié au cours des âges. Il est bien certain qu'à l'heure actuelle une partie de la Kabylie orientale dont nous parlerons dans ces notes d'histoire est arabophone et plus ou moins arabisée dans ses coutumes. Les limites approximatives que  nous avons choisies correspondent dans une certaine mesure, pensons-nous, à des terroirs assez caractérisés sur le plan de la géographie physique, de la géographie économique e t, surtout, historique (2).

 

 

(1)           Toutefois, les maisons à terrasse existent également, par exemple, aux Ait Irgane et dans la plupart des villages du Kouriet, au sud. des Beni-Yenni. Si, pour ces villages et ceux proches de la mnntagne, la nécessité de supporter d'épaisses couches de neige peut être une explication, il n'en est pas de même en ce qui concerne d'autres maisons aux Ouadhias par exemple. Je ne connais pas d'explication claire à c e s faits.

(2)           Il s'agit d'une unité relative qu'il est impossible de séparer de l'histoire générale de l'Algérie et de l'AfriqUe du Nord.

 

Télécharger l’ouvrage en version intégrale : NOTES sur l'HISTOIRE des KABYLIES.pdf

 

 

 Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

 

L’article :

Le bourourou de Saïd Zanoun : un vampire kabyle

 Nasserdine Aït Ouali

El Watan  29.06.2013

Une œuvre originale entre le conte, le thriller et le fantastique.

L’édition du théâtre radiophonique de Saïd Zanoun sous le titre de Tighwist N Bourourou, suivi de Bourourou yehya-d (Le hululement de Bourourou et La résurrection de Bourourou) est sans doute un apport important à la littérature écrite amazighe. Ce théâtre date des années 1950/1960 et la publication de sa version transcrite de 2009 aux éditions du Haut commissariat à l’amazighité.
Dans la première partie, Le hululement de Bourourou, Salem décide de mettre fin à ses jours : il n’en peut plus de cette vie qui l’a doté d’un physique disgracieux.

Même sa femme, Meryem, (épousée en secondes noces après son veuvage) lui a avoué qu’elle l’a épousé pour son argent. Salem se rend au cimetière pour creuser sa tombe, car il ne veut pas être redevable de cette dernière corvée. Surpris par le gardien du cimetière, Sahari (Saâd Hari), il lui avoue son intention de mettre fin à ses jours. Sahari le dissuade de finaliser son fatal projet. Pour le convaincre, il lui fait part de ses mésaventures : c’était un grand chercheur en médecine qui a été victime d’une cabale. Il a déserté son monde et s’est réfugié dans ce cimetière comme gardien.

A deux, ils échafaudent un plan. Ils simulent un accident de la route et mettent dans la voiture de Salem un cadavre déterré qui sera carbonisé. Officiellement, Salem est mort. Le docteur Saâd Hari travaille dans un laboratoire aménagé discrètement en sous-sol dans le cimetière. Salem devient son cobaye. Il lui change son sang contre celui d’un hibou. N’était-il pas surnommé Bourourou, après tout ? Et voilà le pauvre Salem transformé en véritable Bourourou. Il lui pousse même des plumes et des griffes !

Salem consacre les premiers moments de sa nouvelle vie de monstre à la vengeance : il tue son épouse, Meryem, qui l’avait humilié, en lui arrachant le cœur ! La police se trouve devant le «mystère de la chambre close» ! La porte est verrouillée de l’intérieur et la fenêtre donne sur un vide d’une hauteur de trois étages.  

Le commissaire, Amara, étant en congé, c’est l’inspecteur Bouzid qui mène l’enquête ce qui lui coûtera la vie : il meurt des mains de Bourourou qui agit sous l’influence du professeur Saâd Hari, qui lui fait arracher aussi d’autres cœurs. Le créateur de ce monstre     finira par périr lui aussi, le cœur arraché par les griffes de Bourourou qui se retourne contre lui. Bourourou finit par disparaître après avoir exposé volontairement son corps au feu nourri des policiers. La police pensait s’être débarrassée du monstre qui commençait à terroriser la population.

Dans la seconde partie, Bourourou yehia-d (Bourourou réssuscite), le personnage resurgit et arrache le cœur d’un chien en se promettant de s’en prendre aux personnes qui le méprisaient pour sa laideur. Le commissaire Amara se lance alors sur les traces du monstre. La «résurrection» de Bourourou met en émoi la population et met en difficulté la police qui ne peut débarrasser la ville de la créature maléfique du docteur Saâd Hari. Bourourou finit par trouver le fils de Saḥari, le docteur Slimane, à qui il demande de réparer la «bêtise» de son père. Il veut redevenir humain. Il le presse car il sent qu’il ne peut pas se passer d’arracher les cœurs des humains.

L’entêtement du commissaire Amara retarde l’intervention pour tenter de «ré-humaniser» le monstre. Le commissaire ne veut pas prendre de risques et veut le mettre hors d’état de nuire le plus tôt possible. La population est terrorisée et les médias ne ménagent aucunement la police à laquelle ils reprochent l’absence de résultats. Comme tous les grands policiers du monde de la fiction, le commissaire Amara, enquêteur de talent, a un comportement atypique : il emprunte des mouchoirs à tous les gens qu’il croise, familiers ou non, pour soulager sa sinusite ! Au commissaire Maigret sa pipe, à lui ses mouchoirs ! Mais sa persévérance, ainsi que celle de son second, l’inspecteur Aziz, finiront par payer : la population sera délivrée du monstre et cela met fin au récit plein de suspense.

Cette création artistique tient du policier et du fantastique. En lisant le texte on peut penser à quelque histoire extraordinaire d’Edgar Poe dont l’œuvre a peut-être nourri l’esprit de Saïd Zanoun, au même titre que d’autres œuvres du même genre(1). L’auteur a fait du petit oiseau qui symbolise la peur, le hibou ou Bourourou, un monstre qui arrache le cœur de ses victimes. Ce monstre est une création d’un scientifique qui a expérimenté clandestinement ses découvertes avec un résultat terrifiant : la naissance du «vampire» kabyle ou Bourourou. La monstruosité du personnage n’empêche pas le lecteur de ressentir par moments de la pitié pour lui : n’était-il pas victime de l’immoralité d’un scientifique ?

En lisant ce texte, transcrit du théâtre radiophonique, on peut entendre des voix le dire à l’antenne. Ce qui donne sans doute une dimension esthétique différente à cette création. Et comme l’une des particularités du théâtre radiophonique consiste en la mise en imagination de la scène et des acteurs par l’auditeur, on peut ajouter une autre projection à la première pour les lecteurs aux esprits fertiles.

Cet ouvrage est un enrichissement pour la littérature écrite amazighe. En plus de l’histoire qui est bien structurée dans son genre et d’une écriture élaborée(2), on peut noter l’inscription de cette création dans une universalité qui fait tant défaut à la littérature écrite d’expression amazighe. Saïd Zanoun a su transposer dans sa création artistique sa culture imprégnée d’universalité, que ce soit au niveau de la forme, du genre ou de l’expression.

Il est dommage que ce livre ne soit pas disponible dans le commerce. Dans le cadre de la promotion du livre amazigh, le HCA met sa production à titre gracieux à la disposition des bibliothèques, des enseignants, etc. Pour toucher un public plus large, les éditions du HCA devraient réserver des quotas de leur production pour une commercialisation en librairie afin que des lecteurs potentiels qui n’ont pas accès à leur réseau de distribution, puissent découvrir et lire les ouvrages qu’ils publient.      

 

1- Le commissaire cite des auteurs comme Edgar Poe, Mary Schelly (créateur du personnage de Frankenstein) et Bram Stocker (créateur du personnage de Dracula), p. 52.

2-Même si on peut déplorer de nombreuses coquilles et des incorrections linguistiques.
Nasserdine Aït Ouali est docteur en littérature, Université Paris 8.

Nasserdine Aït Ouali

 

 

© El Watan

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

 

L évocation :

 

Amar Sersour. Auteur compositeur, chanteur, défenseur de la cause amazighe

le poète qui a su allier les chiffres et les lettres

par H. Tabri, El-Watan,

17/01/2012

© Lyès. H.

«La politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde»  Paul Valery

 

Amar Sersour a deux passions dans la vie : l’administration, il est banquier, et la musique. Il a su concilier les deux en menant une carrière professionnelle studieuse et en offrant une musique qui plaît tant aux mélomanes. Quitte à faire grincer des dents des confrères envieux…

«Ce saltimbanque de la poésie», comme se plaît à le définir son ami écrivain Abderahmane Lounas, qui n’en rate pas une pour placer un bon mot, a réussi à se faire admettre dans le monde merveilleux mais controversé de la musique. Lounas lance ce calembour juste pour rire, car l’homme visé est aussi mesuré que sage,  comme les belles images qu’il donne à contempler à travers ses chansons.
Un des ses fans, qui l’a connu à ses débuts, le classe dans la lignée des poètes avec qui il a fait son chemin et qui ont certainement dû l’influencer un jour. «Il a parié sur la curiosité et la découverte, et voilà qu’il entre de plain-pied dans la jardin des grands grâce à la pureté de ses poèmes et à la profondeur de ses musiques. Et si sa notoriété s’est faite à l’époque spontanément et s’est vérifiée, nul hasard à cela.»

Dans la lignée des grands poètes

Amar Sersour est né le 20 novembre 1955 à Ouaguenoun près de Tizi Ouzou. Son cursus scolaire, il l’a effectué dans cette ville jusqu’au baccalauréat en 1975. Il décroche une licence de gestion à Alger en 1979. Il part en France en 1980 où il prépare un 3e cycle en management à l’Ecole supérieure de Paris. Il y séjourna jusqu’en 1991 en occupant plusieurs postes de manager dans des multinationales, notamment. En rentrant en Algérie, au début des années 1990, Amar ne se doutait pas de la tourmente qui allait secouer le pays une décennie durant. Ce fils de chahid s’arme de patience et vit mal cette période à partir de son poste de cadre à la banque, marqué aussi par la perte de sa mère quelques années auparavant.

Ce côté professionnel ne saurait éclipser sa carrière artistique menée à 20 ans et qui va l’affirmer comme un des fleurons de la chanson kabyle. Ce poète, auteur compositeur et chanteur se frayera un chemin appréciable dans la lignée des auteurs confirmés. Sa proximité avec le grand poète Benmohamed l’aide en quelque sorte à s’affirmer et à affiner sa personnalité. Ses fans apprécient sa prose élégante et limpide, qui rend compréhensibles les arcanes les plus obscurs de la vie de tous les jours.

Le fameux texte de Benmohamed Rappelle-toi qu’il chanta avec panache, le mit sur orbite. «Bien sûr, se souvient-il, ce fut un moment décisif avec tout ce que ce texte charrie d’événements parfois dramatiques vécus par notre pays. C’est une rétrospective de l’histoire de l’Algérie qui va de Fadhma N’soumeur et la tragédie d’Icherriden au mouvement de la contestation du Printemps berbère. On revisite en moins de cinq minutes un siècle d’histoire.» Les spécialistes ne sont pas avares en éloges en qualifiant cette chanson de chef-d’œuvre musical.En effet, note le chroniqueur-chercheur Abdennour Abdeslam : «L’œuvre est une véritable chronologie qui décrit les différentes étapes du cheminement de la revendication amazighe. Amar y décrit une maturation, sans cesse évolutive et grandissante, des actions menées par des générations successives. La chronologie poursuit également la mission d’entretien de la mémoire pour que nul n’oublie les nombreux sacrifices consentis pour que les acquis actuels soient.»

Comment Amar est-il venu à la chanson ? «Très jeune, j’étais influencé par les chanteurs kabyles. J’avais 7 ou 8 ans, c’était l’indépendance. On venait d’acquérir un poste TSF. J’étais complètement absorbé par la musique diffusée. Avec des bidons d’huile et des fils de pêche, on s’inventait des guitares de fortune. C’est comme cela que j’ai commencé. Je n’avais pas de guitare personnelle jusqu’à ma première bourse. Et comme j’avais pris de l’envergure dans ce domaine, j’ai décidé de participer à l’émission ‘‘Les chanteurs de demain’’ animée par Kaci Tizi Ouzou à la Chaîne II. Cela se passait au milieu des années soixante-dix. C’était la première fois que j’investissais ce monde tout à fait nouveau pour moi. J’y ai chanté Iwinna yelhoun itlam (celui qui marche dans la nuit), dont je suis aussi l’auteur-compositeur. L’impression générale était positive et l’animateur m’avait proposé d’en faire un disque. Je me suis dit pourquoi pas ? Quelques jours après, j’enregistre à place Hoche chez Mahboub Bati. Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître.»

L’engouement est garanti, parce que la chanson transporte l’auditeur dans un monde virtuel merveilleux. Ce n’est pas seulement le désir d’échapper à l’angoisse et aux violences du quotidien. Sans doute, aussi, la volonté de retrouver des repères collectifs communs pour des imaginaires individuels que n’encadre plus depuis longtemps la société actuelle en perpétuelle course contre le temps et peut-être contre elle-même, car la précarité et l’instabilité raccourcissent le temps présent, aussi ne faut-il pas prévoir pour prévenir ?

Combat identitaire

Conscient que les musiques nous soignent de nos malaises quotidiens, Amar prendra quelques distances avec cet art lyrique pour se consacrer exclusivement à ses études supérieures qu’il couronnera par l’acquisition d’une licence en gestion. Mais, entre-temps, il est passé en ouverture d’un gala d’Aït Menguellet organisé à Larbaâ  Nath Irathen.

«Je n’étais pas connu, et c’était un immense privilège que de chanter aux côtés de ce monstre sacré qu’est Lounis. C’est au cours de cette manifestation que j’ai fait la connaissance de Benmohamed  que je n’avais jamais approché et dont la réputation était bien établie ! A la fin du gala, on a longuement discuté et Ben m’a proposé de faire un disque, ce que j’ai accepté avec un plaisir inoui. On a travaillé ensemble, même à distance.

Car, lorsque je suis entré de Paris, lui a fait le chemin inverse, au début des années quatre vingt-dix avec leur lot de désolation et de tourments. C’était une période terrible qui a laissé des séquelles et des souvenirs sombres qui hantent ma mémoire. J’ai vu partir des amis, des voisins. C’était trop douloureux à vivre ! C’est une période où on a été réduits au silence. C’était impossible de chanter. On n’avait même pas le goût de toucher à une guitare. Nous n’avions ni l’inspiration ni le courage de chanter. Mais était-ce décent de s’exhiber sur scène alors que la mort frappait à tout bout de champ ? Je me suis posé plusieurs questions. Fallait-il partir ailleurs ? La raison m’en a dissuadé en restant près de ma famille.»

Il ne vit pas de ses chansons

Auteur de 49 chansons et six disques, Amar est satisfait de son parcours d’autant qu’il a su concilier sa vie de chanteur en mettant dos à dos les chiffres et les lettres, et celle plus dense de banquier.

«Cela ne m’a pas gêné outre mesure. Quand on a un esprit créatif, on peut l’appliquer à tout. C’est inné. C’est quelque chose qui est en vous, qu’on porte et qu’on nourrit perpétuellement. Dans le lot des chanteurs, je suis inclassable. En fait, je dois préciser que je ne vis pas des produits de mes chansons.»

Quand le malaise qu’il éprouve est diffus et mal identifié, le chanteur recherche des sons et des musiques qui puissent lui donner un sens avec ce désir de renouer les fils de son imaginaire personnel à un grand imaginaire collectif. Le malaise de Amar, il l’a décelé dans le milieu artistique qui n’offre pas les conditions d’un véritable épanouissement. «J’ai constaté que le milieu est hostile au développement de la chanson. Les gens qui gèrent ce pôle sont pour la plupart des aventuriers qui n’ont aucune capacité de manageriat. De plus, il n’y a pas de maisons d’édition pérennes sans compter que le statut d’artiste en Algérie est une vue de l’esprit : un statut pourtant nécessaire qui puisse sécuriser cet homme de l’art qui se donne à fond durant toute sa vie, pour se retrouver à la fin de celle-ci une main devant une main derrière frisant la mendicité. Les artistes, je les qualifierais de clandestins officiels. Comme j’ai eu la chance de faire des études poussées, j’ai préféré travailler dans le domaine lyrique, à mon rythme, car je tiens énormément à mon indépendance, loin de l’activité des ‘‘es-crocodiles’’», complète Lounas, visiblement impressionné par le parcours atypique de son ami.

Le poème Rappelle-toi est un morceau d’anthologie finement décrit par Abdenour qui dessine l’atmosphère prévalant à cette quête de liberté que Amar va chercher en prenant à témoin le Djurdjura, l’immense ciel le couvrant, les vents qui sont passés par là et cette terre que de fois imbibée au rouge du sang de tous ceux qui ne sont plus de ce monde. Il interroge tous les panoramiques par lesquels nous jurons et desquels nous revient l’écho amplifié de nos voix lorsque nous les implorons. Et pendant que défile un fond musical adouci surgit alors, d’où nous ne savons, l’emblématique voix rassurante du faiseur de paroles magiques qu’est l’éminent poète Benmohamed.

«Cette voix énergique, tel le rugissement d’un volcan débordant de partout son cratère, porte en elle cette note d’espoir et d’optimisme qui annonce qu’après moult tortures, après les affreuses saturations imposées, après tous les désespoirs, mais surtout après tant de gabegies, de mensonges et de tricheries, l’amazighité refait surface.» De l’amazighité, thème incontournable dans la discussion, Amar en est rassuré. «Il y a une avancée. Désormais, c’est une langue nationale. Il y a une télé, une radio et d’autres choses qui vont suivre. Cela s’inscrit dans la continuité de l’histoire, car on ne peut indéfiniment mettre des pans entiers de la population hors-jeu. J’estime qu’il y a une avancée appréciable, même s’il faut aller encore plus loin. Le chemin parcouru est important et les acquis arrachés de haute lutte sont loin d’être négligeables», estime-t-il.

Bien qu’il reconnaisse que c’est de plus en plus difficile d’évoluer dans un milieu de plus en plus fluctuant, où les goûts du public ont tendance à se formater, Amar n’en garde pas moins espoir de rebondir. «Expirer au lieu d’inspirer. J’ai hâte de revenir de manière poétique, musicale, en observant la société dans tous ses recoins, en la chantant avec toutes ses contradictions. Il y a un public à l’écoute qui me demande de produire encore. Vous savez, la chanson c’est un don de soi. Il faut en conséquence que je ressente ce que j’ai envie de dire. Quand on vit de la musique, on fait toujours attention à cette source nourricière, l’argent qui fait vivre. Ce n’est certes pas mon cas. J’essaie de me mettre au diapason. Les temps ont changé, mais la situation de l’artiste est toujours dérisoire malgré les avancées technologiques. C’est dommage !...

 

Parcours :

1955 : Naissance à Ouaguenoun, Tizi Ouzou. Mars 1976 : sortie de son premier 45 tours aux éditions Palais du disque, suite à un passage à l’émission «Ichenayen uzekka», dirigée alors par Kaci Tizi Ouzou. Septembre 1979 : rencontre avec Benmohamed à l’occasion d’une participation à un gala d’Aït Menguellet animé par Ben à Larbaâ Nath Irathen.


1981 : sortie de son premier album dénommé Ezedwa aux éditions Azwaw à Paris.


1982 : sortie de l’album écrit par Benmohamed intitulé Cfu ay ixfi-w édité et commercialisé par les éditions Berbères à Paris.


1983 : sortie de l’album dénommé Abrid aux éditions Berbères.


1985 : sortie de l’album Tiyri chez Disco Lazer.


1987 : Album Tamuyli aux éditiions Nomades à Paris.


En projet : nouvel album qui va être enregistré incessamment.


Production d’œuvres artistiques : 6 disques avec un total de 49 titres chez 4 éditeurs.


En projet : 8 titres à enregistrer incessamment.


                                                                                                                   
Hamid Tahri

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

L interview :

  

BOUSSAD BERRICHI:

«SORTIR DE L’IDÉOLOGIE ENTRE LE LATIN ET LE TIFINAGH»

extrait du site  de l’Association Culturelle Amazighe d’Ottawa-Hull (ACAOH)

30/01/2013

Par Samir Ghezlaoui, EL Watan

 

Boussad Berrichi est docteur en Lettres de l’université de Paris. Etabli au Canada, il est professeur-chercheur dans le domaine berbère et la littérature comparée. Il est aussi l’auteur de Mouloud Mammeri, Amusnaw et l’éditeur scientifique des deux tomes de Mouloud Mammeri, écrits et paroles. Il prépare deux essais, le premier en langue tamazight sur l’œuvre de Mouloud Mammeri, le deuxième en français sur les cosmogonies amazighe kabyle et chinoise en littérature. Dans cet entretien, il nous livre sa position par rapport à la transcription du berbère, très influencée par les travaux de Mouloud Mammeri.

-Vous avez beaucoup travaillé dans vos recherches sur la question de la transcription du berbère et les travaux de Mouloud Mammeri. Quels étaient les arguments de ce précurseur pour défendre le choix de l’alphabet latin ?

Les arguments de Mouloud Mammeri sont scientifiques. DaLmulud a très bien détaillé ses arguments sur le plan technique dans sa réédition en 1988 de Tajerrumt n Tmazight aux éditions Awal-MSH. Il faut rappeler que Mouloud Mammeri a consacré toute sa vie au développement de tamazight, il est l’un des grands spécialistes, pour ne pas dire le plus grand de tamazight. La force de la «scientificité» des travaux de Da Lmulud réside en partie dans sa maîtrise de toutes les variantes de tamazight (kabyle, chaoui, chenoui, mozabite, chleuh, touareg ou tamahaght (tamachaqt), tamazirt au maroc, rifain, siwi, soussi, sennousi, etc.), mais aussi les langues méditerranéennes, tels que le latin et le grec, sans parler de ses connaissances des langues asiatiques comme le russe et le chinois sur le plan linguistique.

Donc, c’est un linguiste grammairien émérite de tamazight, qui a développé la transcription de tamazight en caractères latins. Ecrire tamazight en caractères latins, selon Mammeri, c’est permettre à la langue tamazight de rattraper le temps perdu et déconstruire les blocages historico-politiques qui ont entravé son développement. La transcription en caractères latins a plus d’un siècle d’existence, dont le précurseur de certaines bases est le grand amazighisant Si Amar Ben Saïd Boulifa. Aujourd’hui, l’alphabet latin est le plus utilisé dans le monde. C’est un alphabet universel. Même les langues les plus parlées dans le monde, sans citer l’anglais ou le français, utilisent l’alphabet latin adapté, tel que le chinois, le russe, le hindi pour tout ce qui est scientifique.

Le cas du chinois est très intéressant, car c’est la langue la plus parlée dans le monde, et pourtant de plus en plus de Chinois transcrivent leur langue, mandarin ou cantonnais, en alphabet latin. Cet alphabet est enseigné dans les écoles et universités chinoises. Enfin, l’utilisation des caractères latins adaptés en tamazight par Mouloud Mammeri repose sur des données et perspectives scientifiques et universelles dont il est plus judicieux pour les amazighophones d’adopter cette écriture universelle pour rattraper le retard accumulé à cause des ennemis de tamazight.

-Et que pensait-il du tifinagh alors ?

Pour l’alphabet tifinagh, selon Mouloud Mammeri, il faut avoir encore plus de moyens pour utiliser cet alphabet à l’avenir dans tous les domaines, mais avec l’alphabet latin comme cela se fait en Chine ou ailleurs. Il faut que les gens sortent de cette idéologie binaire, à savoir choisir entre le latin et le tifinagh. Aujourd’hui, il est question de la survie de tamazight dans tous les domaines. Il n’y a rien de contradictoire dans l’utilisation de deux alphabets, à savoir le tifinagh et le latin en même temps, le premier dans le sens symbolique, et le deuxième du point de vue pratique et scientifique. Je précise tout de même que, selon les travaux de M. Mammeri, le tifinagh a besoin de beaucoup de moyens et de temps pour se développer afin que les générations l’adoptent et le maîtrisent. Or, nous n’avons ni le temps ni les moyens.

Donc, le choix de l’alphabet latin est impératif sur tous les plans. Savez-vous que beaucoup de langues utilisent à la fois leur alphabet et les caractères latins, et certaines langues incomprises à cause de leur alphabet compliqué utilisent l’alphabet latin, c’est le cas de l’arabe. Alors, les Amazighs qui veulent avancer et aller vers la modernité doivent écouter les spécialistes de tamazight et adopter leurs recommandations et ne pas écouter les charlatans qui ne savent même pas dire ou écrire une seule phrase correctement en tamazight. Tamazight appartient à ceux qui la parlent, qui l’écrivent et la développent… et qui la rendent encore plus universelle… dont son officialisation comme langue nationale et officielle dans tous les pays africains du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie, Libye, Azawad, Niger, Iles Canaries…) est incontournable.

-Ne pensez-vous pas que trancher pour le tifinagh, comme au Maroc, c’est la seule solution rassembleuse qui mettra fin aux spéculations inutiles et permettra au berbère de se développer au niveau académique ?

Le choix du tifinagh au Maroc  laisse la place à beaucoup de spéculations, car toute imposition idéologique laisse la voie à la manipulation des locuteurs et de l’outil de transcription.

-Que disent les spécialistes de tamazight au Maroc ?

Pour eux, l’alphabet latin est le plus viable et fiable dans l’enseignement et autres domaines pour inscrire la transcription de tamazight dans la modernité. Donc, l’officialisation de tamazight au Maroc est une reconnaissance de façade pour le moment, car l’imposition du tifinagh est purement idéologique. Il n’y a pas lieu de choisir entre deux ou trois alphabets aujourd’hui, il est question d’utiliser les caractères latins modernes avec les améliorations techniques que permet la linguistique moderne, mais en même temps l’utilisation du tifinagh dans le cas du symbolique (noms des ministères, écoles, universités, édifices officiels, commerces, etc.), mais aussi l’utilisation de la langue tamazight dans tous les domaines, notamment en politique dont un ministre ou député, voire un président, doit impérativement maîtriser la langue tamazight avec les autres langues pour occuper des postes importants.

-Nous vivons à l’ère du tout numérique et il n’y a jusqu’à maintenant pas d’outils informatiques en langue berbère dignes de ce nom. A quand un vrai clavier amazigh par exemple ?

Ce n’est plus un problème ; un clavier, il suffit d’avoir de l’argent pour que Microsoft et Apple vous fournissent des claviers en tifinagh de tous genres. Or, il est du devoir des «Etats» d’Afrique du Nord de fournir des moyens financiers pour le développement de tamazight (alphabet, langue, etc.) et non de bloquer tout projet novateur pour la renaissance et le développement de tamazight.

 
Samir Ghezlaoui, EL Watan

 

Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

Tidlisin nniḍen :

 

AMAWAL Iɣsan s teqbaylit.pdf

NOTES sur l'HISTOIRE des KABYLIE.pdf

 

 

 

  dans notre rubrique  Téléchargement :

 

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

    

Retour en haut

Numéro 64   Juillet 2013

Le poème :

                             INI-D DACU ?

                                                asefru n taɣect sɣur Karim Tahar

Ini-d dacu yellan d sebba

Mi tnekkreḍ lɛahed n lemḥibba

Teǧǧiḍ ul-iw s lejriḥ iɛebba

S lehlak-iw wehmen merra ṭebba.

***

Sefhem-iyi-d acu xedmeɣ

Imi akkayi trewwleḍ fell-i

Atan a taḥnint aql-i wehmeɣ

Trewleḍ ma d sebba ur telli.

 

Wayi mačči d lḥeq

Tnekkreḍ lɛahed-im

Ul-iw meskin yeḥreq

Tselmeḍ-t ur yeḍlim.

***

Zik, mačči akkayi i telliḍ

Tbeddleḍ wehmeɣ acimi

Ass-a, m’ara yi-d-twaliḍ

U nek, uɣeɣ yid-m tanumi

 

Balak d iḥessaden

I m-yerwin leɛqel

Acu i m-d-skadben

wehmeɣ ur sen-sel

***

 

 

 


  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
mercredi 31 juillet 2013