ayamun  CyberRevue de littérature berbère

15 ème année

Numéro 70  Juillet 2014

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue                                                                                                                          Pétition

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

1°) Le texte en prose : Tukkist seg «  Uḥdiq d wungif » n John Steinbeck, Aḥric-1u, tasuqelt n Arezqi Budif 

2°)  L’étude  :  Tameddurt n John Steinbeck, sɣur Arezqi Budif

 3°) La conférence : Kamel Bouchama,  La première université au monde a bel et bien été construite à Tipasa, par Kamel Boudjadi

4°) L 'évocation : MASIN UHARUN   le génie amazigh, par Nassim Saïd, Doctorant en droit international, in  Le Matin du 08 Mai 2014

5°) L’entretien : Ait-Menguellet_Je ne suis ni philosophe, ni penseur, tout juste poète  

5°) L'article : Mouloud Mammeri_seul contre l'empire, par Mokrane Gacem, in Le Matin 02/2014 ?

6°) Tidlisin nniḍen, en PDF :      _ la question Henri Alleg.pdf

                                                              _ Dictionnaire Kabyle-Français.pdf              

                                                              _ Proverbes&Dictons kabyles.pdf

7°) Les poèmes :  Sin isefra sɣur Masin Uharun

Adresse de messagerie électronique 

  

Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

 Le  texte en prose : 

  Tukkist seg «  Uḥdiq d wungif » n John Steinbeck, “Of Mice And Men”

 Tasuqilt si Tenglizit n Arezqi Budif , aḥric 1u

 

Kra n ikilometren ɣer wenẓul n Soledad, din asif n Salinas iḥres-d iman-is ɣer tama n tɣaltin, la yettmiri d azegzaw yerna s telqey. Aman-is tura muẓɣelen acku ayen-din d akud i yesɛadda la yettḥukku tismert-is ɣef yejdi-nni awraɣ yesserɣ yiṭij, akken armi i d-yewweḍ ɣer temda-ya tudyiqt. Si yiwet n tama n wasif, swaḥel iwraɣen n tɣaltin ngeẓwaṛen9 metwal icuqar n idurar-nni n Gabilan, ma ɣer tama n tansa, aman ttuzeṛben-d s tarrayin10 n iseklayal tafsut, timemmayin11 d tizegzawin, rrant tili, afras i d-wwint tḥemmalin n tegrest yezrin mazal-it inṭeḍ ɣef ifer d ifurkawen irqaqen ijguglen d akwsar, kra n isekla iwumi semman “sycamore” neɣ daɣen “faux platanes”, icuban isemlel, s iffer-nsen akked icaggwen-nsen iberbacen, sberberen-d ɣef temda-ya n wasif. Γer leryaf, anida akken iI d-yegga wasif tiftisin s yejdi, ifer i d-yeɣlin isenna, yeḥḍem armi ma telḥa-d fella-s ula d tazermimuyt, ad ikker ukerwec d ugermec. Dɣa iwtal m’ar a d-ffɣen seg teẓgi, ḥemmelen ad sgunfun din ɣef yejdi lewhi n tmeddit, imukan anida yellexs yejdi iččur s trekkiḍin izirdiyen, neɣ daɣen tid n iqjan i d-yekkan si laɛzayeb i d-izzin, ma d tirekkiḍin sut snat n tfenza, d tid n tzerzayin i d-irezzun ɣer wemḍiq-a akken ad kkesent fad m’ar a d-yeɣli yiḍ.

Abrid gar tmemmayin-nni akked isekla nniḍen, i t-yenǧeren a arrac i d-yettasen silaɛzayeb n leḥnaḍ-a akken ad ɛummen di temda-ya talqayant, yerna tikwal ttaken-asen ṭṭriḥa m’ar a ten-id-afen din imǧeddeṛen i d-ittṣubbun seg webrid amuqqran akken ad uraren deg temda akked di ciṭṭuḥ-nni n teftist rrif n wasif. Akka ɣer tama n wadda n yegli, illa yiwen uzeqqur useklu yeɣlin, annect ilat, ɣer tama-s illa waɛmmuṛ n yiɣden i d-ǧǧan ayen-din ifurna n tmes, ma d azeqqur-nni ittulekkwen seg tɣimit n yemdanen i d-irezzun ɣer wemdiq-a.

Ɣer lewhi n tmeddit deg wussan uɣamac, ittenkar-d yiwen ubeḥri i yetthuzzun afriwen n isekla. Ma d tili, tebda la tettali metwal tiqacucin n tewririn. Ɣef yejdi n teftist, iwtal ha-ten-ad sgunfan, amzun d iẓra imiɣdan yenǧeṛ ufus. Dɣa seg tama n webrid amuqran yekka-d dderz iḍarren mi ɛafsen ɣer iferr-nni uḥḍim. Iwtal m’i s-islan uzzlen akken ad ffren. Ibellireǧ iɣawel yesrafeg u yerra d akwsar akken idda wasif. Imir d amectuḥ, amḍiq-nni yuɣal ur d-teggwri deg-s tudert, dɣa ha-ten ad sin yergazen ḍallen-d seg wemḍiq-nni gar isekla u kecmen-d ɣer tebḥat-nni ɣer tama n temda-nni tazegzawt.

Lḥan-d wa deffir wa, d akwsar, deg webrid-nni uḍar, dɣa ula m’i d-wwḍen ɣer tebḥat-nni, qimen akken wa deffir wa. Iselsa-nsen d iserwula akked tṣedriyin n leqṭen azuran, s teqfilin n wuzzal n nnḥas. I sin qnen irazalen d iberkanen iwumi ur d-tegwri talɣa, yerna i sin glan-d s tfarṣuday ttuḍebbqent ttwakmesent u jgugelent akken maɛdel ɣer tuyat-nsen. Argaz amezwaru d awezlan d imɣiwel, d aras uqadum, allen-is ttuqḍiɛin ur ǧǧint amkan, iɣes-is d azuran. Yal tama deg tfekka-s twenneɛ: ifassen d imecṭuhen d uǧhiden, d iqejbabaṛen, taɣenǧuṛt-is d tarqaqt, d m iɣess. Win i d-yelḥan deffir-s ixulef-it di kra ma yella, annect ila-t, udem-is ur ɣur-s kra zzin neɣ lmelḥ, allen-is d timuqranin d tufsixin, tuyat-is d idurar, mmarent d akwsar; tikli-nes d taẓayant, ittseḥḥib iḍaṛṛen-is acemma, amzun d tikli n wejgelgal12. Mi ileḥḥu, ur yesḥillif ara s iɣallen-is, ddan kan akken d akwsar war afud.

Deqzalla, argaz-nni amezwaru yeḥbes di tlemmast n tebḥat-nni dɣa win-a i t-id-iḍfṛenqrib i d-iɛumm fella-s acku ur yeḥtam ara. Yekkes arazal-is u yecrew –d s uḍad-is taḥacit n tidi izzin i teflit n urazal u yezwi afus-is. Ameddakul-nni yines agaɛmir ibra i tferṣadit-is, yuɣal ɣef rebɛa u yebda la itess s yimi-s si temda-nni tazegzawt; iswa-d s ijeqqimen iwumi isseɣzef akud, la icuxxer ɣer waman n temda amzun d agmar. Din, argaz-nni awezlan iqerreb-d ɣur-s, iban ikka-t lḥir.

- “Lennie!” i s-yenna s taḍat n ubabbat i mmi-s. Lennie, ma yehda-k Ṛebbi, ur tess ara aṭas.

 

Lennie ikemmel la icuxxer ɣer daxel n temda-nni. Argaz-nni awezlan yuɣal ikna, la t-issenhuhuz deg tayet: “Lennie a tt-helkeḍ am yiḍelli tameddit” i s yenna.

Lennie issekcem aqerruy-is ddaw waman akken ma yella, idda ula d arazal-is, dɣa yuɣal iqqim ɣef yiri n temda, arazal-is la yettudum ɣef iselsa-yines, aman ddan akken d uzagur-is d akwsar.

- “Iiiiiih, acek-it” id d-yenna. Ssew ula d kečč, a George. Ssew-as kra n yaɛmuẓẓen n lɛali. Dɣa yeḍsa-tt-id seg wul.

 

George yefsi-d asaɛlaq-nni illan ɣef tayet-is u yessers-it s ttawil ɣer tmurt.

- Ur cukkeɣ ara lhan waman-agi, I d-yenna. Ggan am akken luɣen.

Lennie yessekcem ifassen-is ɣer waman u yessenḍfes iḍudan-is akken ɣef tikkelt armi d-ttalint tcuffiḍin deg waman; imeqyasen la tenfufuden, la ttnernayen ɣef wudem n temda armi wḍen ɣer ṭṭerf nniḍen dɣa uɣalen-d. Lennie iqqim la yettmuqul deg yimeqsaen-nni mi ttṛuḥun ttuɣalen-d. “Wali kan a George. Wali kan acu i d-xedmeɣ.”

George ikref tagecrirt ɣer yiri n temda u yeswa-d seg wurawen-is kra n tjeqqimin akken s tɣawla. “tiẓeḍt, ẓiden” i yuɣal inna-d. “Xuḍi, ggan am akken ur ttazzalen ara. Ur ilaq ara ad tesseweḍ aman m’ur ttazzalen ara, a Lennie” i d-inna xas akken ifat lḥal. “Ma teffudeḍ, ad tesseweḍ ula seg umizab13.” Yuɣal izeṛṛeq aqadum-is yerna iḥukk-it s ifassen-is ddaw tamart-is akked txejjiḍt n temgarḍt-is. Syin akin yuɣal iqqen arazal-is, iwexxeṛ-d acemma seg yiri n wasif, ikref-d tigecrar-is u iḥella-tent-id s ifassen-is. Lennie i yellan ittmuqul-it, iɛuned-it-id asillef deffir wayeḍ. Iwexxeṛ-d acemma, ikref-d tigecrar-is, iḥella-tent-id s ifassen-is, yuɣal yemmuqel ɣer George akken ad iwali ma yegga-t-id akken ilaq. Din yufa d akken ilaq a d-iṣubb arazal-is acemma ɣef wallen-is, am akken illa win n George.

George la yettmuqul ɣer waman s tmuɣli tagayemrut14. Iran n wallen-is uɣalen d izeggaɣen seg tafat n yiṭij mi d tettuɣal ɣef wudem n waman. Inna-d akken s wurrif: “Lemmer mačči d mmi-s n leḥṛam-nni n unehhaṛ, ur neẓri d acu ‘f yettmeslay, yili a nerkeb arma newweḍ ɣer laɛzib aniɣer negmen. ‘Dagi kan ddaw webrid-a’. ‘Dagi kan ddaw webrid-a’, i yeqqar. ‘Uksar-agi kan’. A syaɛqa, qrib seddis (6) ikilometren aya i d-newwet! Ur yebɣi ara ad yeḥbes ɣer tewwurt n laɛzib, dayemmi! Yaɛdez ula ad yeḥbes, mmi-s n temrart. Wis’ meqqar m’ a d-yaff amek ar a yeḥbes m’ar a yaweḍ ɣer Solidad. Ismar-aɣ-d yerna isseḍfer-as-d ‘uksar-agi kan’. Ad iniɣ ɛaddan seddis (6) ikilometren. Rnu-yas azɣal-agi aṣeṭṭaf.”

Lennie immuqel s leḥya ɣer lewhi-nes.

 

- A George?

 - Acu, acu i k-yuɣen?

  - Aniɣer nteddu, a George?

 

Argaz-nni awezlan ijbed-d d akwsar iri n urazal-is dɣa yezzi metwal Lennie s wudem irekkmen deg urrif.

- Waqila ur ɛad ara tettuḍ ayɣer? Ahat ilaq a k-id-smektiɣ? A ddin uqabac, kečč d lɛaṛ, ur tefliḍ ara maḍi!

- Ttuɣ” i d-yenna Lennie s taḍat tamecṭuḥt. “Ɛarḍeɣ akken u’ tettuɣ ara, aḥq Ṛebbi a’ d tidet a George.

- D aya-gi? A k-d-ɛiwedeɣ. Ma d aya-gi i k-ixuṣṣen. Amaɛna, ma akka, nekk a k-d-qqareɣ tiɣawsiwin, kečč a tent-tettuḍ, nekk a k-tent-id-ttaleseɣ.

- Ɛarḍeɣ, …ɛarḍeɣ, i d-yenna Lennie. Gummaɣ. Mazal cfiɣ ’f iwtal-nni.

- Tixer-aɣ akin akked iwtal-agi yines n zzmeṛ. Ala iwtal-agi n twaɣit i d-tettmektiḍ.

 

Ayya! ssel-iyi-d tikkelt-a yerna ilaq-ak ad tecfuḍ akken ur tettuɣal ara deg wuguren. Tecfiḍ mi teqqimeḍ ɣef umizab-nni n wezniq n Howard u telliḍ tettmuquleḍ ɣer tfelwit-nni taberkant?”

Lennie iban tura innecṛaḥ wudem-is.

- Ayɣer? Ih a George, cfiɣ!...amaɛna…acu nniḍen nexdem? Cfiɣ d akken kra n tullas usant-d dɣa tenniḍ-asent…tenniḍ-asent…

- Anef-aɣ tura deg wayen i d-nniɣ neɣ ur d-nniɣ. Tecfiḍ mi nekcem ɣer Murray d Ready’s u fkan-aɣ-d lkaṛtat uxeddim akked yiccer lkaɣeḍ n rrekba?

- Euh…, mmektiɣ-d tura a George.” Dɣa ifassen-is derben akken s tɣawla deg lǧiban n idisan n lbista-ines. Yuɣal inna-d s taḍat d tarqaqt, “George…ur ufiɣ ara tinna yinu. Waqila tṛuḥ-iyi.” Allen-is flant tamurt am win yuyesen.

- Ayɣer, meḥsub fkan-ak-d yiwet i kečč a lɛar. I snat ha-tent-ad dagi ɣur-i. Tɛuddeḍ a k-ǧǧeɣ a tettawiḍ lkaṛta-nek uxeddim?

 

Lennie yuɣal iḍsa-tt-id, am win i d-yekkesen asennan.

- Ɛuddeɣ…ɛuddeɣ di lǧib-agi ɣef yidis i tt-rriɣ.

 

Afus-is yuɣal ɣer lǧib tikkelt nniḍen. George tura immuqel-it s tmuɣli taqesḥant.

- Acu d-kseḍ akken si lǧib-nni?

- U’ yelli kra di lǧib-a, i d-yenna Lennie s kra n tiḥerci deg taḍat-is.

- Ẓriɣ ulac. Axaṭer ha-t-an tura deg ufus-ik. Acu yellan deg ufus-iktetteffreḍ-t?

- Nniɣ-ak ulac, a George. D tidet.

- Ayya, awi-t-id ‘ar da.

 

Dɣa George issebɛed afus-is ɣef wanida yella George.

- D acu tɛuddeḍ, d aɣerda.

- D aɣerda? D amuddir meqqar?

- Euh...euh. D aɣerda immuten, a George. Mačči d nekk i t-yenɣan. I yiri-w ma d nekk! D tifin i t-id-ufiɣ. Immut mi t-ufiɣ.

- Awi-t-id ‘ar da! I s-yenna George.

- Ayɣer zaɛma a George, anef-iyi a t-ṭṭfeɣ.

- Nniɣ-ak awi-t-id!

 

Dɣa afus-nni n Lennie isekṛen yuɣal yuɣ awal. George iṭṭef-d aɣerda-nni immuten u iḍegger-it agemmaḍ i temda, ɣer kra n yidurna.

- Iwumi I s-tesriḍ i uɣerda amurḍus?

- A s-selfeɣ s udebbuz-iw m’aa nleḥḥu, I d-yenna Lennie.

- Ulac aslaf i uɣerda amurḍus m’aa tleḥḥuḍ yid-i. Tecfiḍ aniɣer nteddu akka tura?

 

Lennie igga am akken ur yeḥtam ara, ardeqqal iffer aqadum-is gar igecriren-is di leḥya.

- Ttuɣ tikkelt nniḍen.

- A Sidna Ɛisa tacḍaḍt-ik, i d-yenna George s taḍat n win yuysen. Ha-t-an ihi, aqlaɣ ar a nleḥḥu akken a nexdem deg yiwen Laɛzib am winna ansi i d-nekka seg ugafa.

- Seg ugafa?

- Deg Weed.

- Ih, tura mmektiɣ-d. Deg Weed.

- Laɛzib-agi sani nleḥḥu ha-t-a kan dagi azgen ukilometer d akwsar. A nṛuḥ a nẓer amaɛllem. Essel, turaNekk a s-fkeɣ tikerḍiwin-a uxeddim, ma d kečč ur d-qqar awal. Bedd kan din, ur d-qqar acemma. Axaṭer, teẓriḍ, ma yuɣal yefhem d acu i d liḥala-k, u’ ɣ-issexdam ara. Amaɛna, ma ifat iwala-k amek txeddmeḍ weqbel a k-yessel amek tettmeslayeḍ, din nerbeḥ-itt-id. Tfehmeḍ tura?

- Ih, a George. Fehmeɣ.

- Akka ihi. Arecki m’ar a nṛuḥ a nẓer amaɛllem, d acu ara txedmeḍ kečč?

 

 

- Nekk…Nekk, Lennie ibda ittemḥeṛǧam udem-is di taktiwin. Nekk…u’ d-qqareɣ acemma. Ad beddeɣ kan din.”

- Akken i k-nniɣ a yuḥric. Izad maḍi. ales-it-id sin neɣ krad n tikkal akken u’ t-tettuḍ ara.

 

Lennie ibda la yestewtiw i yiman-is s laɛqel kan: “U’ d-qqareɣ acemma… U’ d-qqareɣ acemma… U’ d-qqareɣ acemma.”

- “O.K.,” I s-yenna George. “Amaɛna mačči d ayagi kan, ur txeddemeḍ ara tixurdas am tidak teggiḍ di Weed.”

 

Lennie ameɣbun iqqim ibat:

- Am tid xedmeɣ di Weed?

- A waqila, urɛad ara tettuɣ a winnat, neɣ ala? Tikkelt-a u’ k-id-smektayeɣ ara ammer a tebɣuḍ a s-ɛiwdeḍ.

 

Tura tessaɣ tafat ɣef wudem n Lennie, udem n win i d-ifran kra n teqnuẓt15 i t-isbaten.

- Ddan-d fella-ɣ di Weed, i d-yebbaɛzaq.

- An’da ‘ka i d-ddan fella-ɣ a zzmeṛ, i s-d-yerra George, am win i d-isɛullet umeslay. “Nerwel-d. Nudan fella-ɣ cwi kan ur aɣ-ṭṭifen ara.”

 

Lennie iḥdaqqer si lfeṛḥ.

- Tagi ur t-ttuɣ ara, amen-iyi.

 

George iẓẓel ɣer deffir ɣef yejdi yerna issegrew-d ifassen-is ddaw uqerruy-is, dɣa iɛuned-it Lennie, yerna sya ɣer da, a d-yerfed aqerruy-is akken ad iẓer ma iɛuned tadeɣra16 n George akken iwulem. “Ahya Ṛebbi, ala iɣeblan i yi-d-rennuḍ,” i s-yenna George. “Lemmer mačči d kečč i ttbabbaɣ yili ad iliɣ akken iyi-hwa. Ad idireɣ s tfenṭazit, ahat maḍi ad sɛuɣ tameṭṭut.”

Niqal Lennie iẓẓel kan issusem, ciṭṭuḥ kan akka izreɛ-it-d usirem dɣa yenteq.

- Ihi u’ nettaɛṭṭil ara a nebdu lxedma di Laɛzib, a George.

- D tidet. Akka ay tella. Acu kan, iḍ-agi dagi ar a nens, tella ssebba.

 

Ass la yzerri s tɣawla. Tura, tafukt teffeɣ kra yellan d tansa, ala tiqacucin n idurar n Gabilan i-deg mazal-itt. Ha-t-an yiwen wezrem n waman la yetteḥluccug ɣef wudem n temda, taqerruyt-is tufrar-d ɣef waman amzun d timejjit n usazdar17. Iɣunam uɣur i d-wwḍen waman ha-ten-ad meyyelen di lǧehd n waman. Akin metwal abrid amuqran, yiwen wergaz yuẓzaf-d kra imeslayen dɣa yerra-yas-d awal yiwen nniḍen. Ifer n isekla-nni ɣer tama n wasif ihuzz-iten kra n yimir waḍu i d-yulin asif-asif, dɣa din kan yuɣal yexsi.

- A Goerge, ayɣer u’ nettkemmil ara arma d laɛzib akken a nečč din imensi? Ɣur-sen imensi dihen di Laɛzib.

 

George itti-d ɣef yidis-is.

- Ulac kra n ssebba. Nekk yehwa-yi dagi. Azekka a nṛuḥ qbala ɣer uxeddim. Walaɣ timacinin userwet m’i d-nṣubb. Fhem d akken a naɛbbi ticekkarin n yirden, arma neqqers. Iḍ-agi ad ẓleɣ kan dagi w ad muqleɣ itran. Nekk yaɛǧeb-iyi.

 

Lennie inuqel-d iman-is ɣef tgecrar u yemmuqel d akwsar ɣer George.

- Ihi imensi u’ ntett ara?

- Amek akka u’ ntett ara. Aha tura jmeɛaɣ-d kra iqeccuḍen. Ɣur-i krad (3) n tqaɛrurin n llubyan deg weqrab-iw. Heggi-d tura times. M’i d-segreweḍ asɣar, a k-en-fkeɣ zzalamiṭ akken a tessaɣeḍ times. Imir a d-nesseḥmu llubyan-a w anečč imensi.

- Nekk ḥemmeleɣ llubian s ketchup18, i d- yenna Lennie.

- Ketchup ur nesɛi yara. Ekker tura segrew-d isɣaren. Yerna u’ ttaṭṭil ara. Iḍ ḥedṛu-t-id.

 

Lennie ibed-d ɣef yiḍarren-is dɣa ikcem gar idurna. Ma d George ur yengugi ara seg umkan-is, iqqim din la yettṣeffiṛ s ttawil ɣef yiman-is. Ciṭṭuḥ akka iwweḍ-d dderz n usčelbeṭ deg waman di lewhi n waniɣer akken yerra Lennie. George yeḥbes aseffeṛ, la yettḥessis. “Wali tura ‘f ubehlul aḥraymi,” i d-yenna akken s taḍat tamecṭuḥt, dɣa yuɣal ikemmel aṣeffeṛ.

Imir kan , Ha-t-aya Lennie icerreg-d idurna-nni ansi akken yekcem. Deg ufus-is yiwen uqeccuḍ d amecṭuḥ. George iqqim-d.

- Imi akka, I d-yenna s uǧehmeṛ. Awi-d ‘r da aɣerda-nni!

Udem n Lennie ikka seg kra n mraw (10) n tenfaliyin n lewhama.

- Anwa aɣerda, a George? Ulac ɣur-i aɣerda.

 

George afus-is mazal-it iẓẓel.

- Ayya. Awi-t-id ‘r da. U’ ttɛaraḍ ara ad tesfexseḍ izan ‘f allen-iw19.

 

19 Ur ttɛaraḍ ara ad tesfexeḍ izan ‘f allen-iw = Ur ttɛaraḍ ara iyi-tkellexeḍ

Lennie ixuyel, yuɣal iwexxer akin, yemmuqel metwal idurna-nni ansi akken i d-yeffeɣ amzun ittheggi iman-is ad yerwel. George Inteq s taḍat tasemaḍt:

- A d-tefkeḍ aɣerda-nni neɣ ilaq a n-kkreɣ?

- Acu ar a k-d-fkeɣ, a George?

- A lbexṣ, teẓriḍ d acu bɣiɣ. Awi-d aɣerda-nni ‘r da.”

 

Akken s laɛdez, Lennie yessekcem afus-is ɣer lǧib dɣa immeṛmeɣ ad ittru:

- U’ fhimeɣ ara ayɣer u’ zmireɣ ara a s-anfeɣ ɣur-i. Ur illi d ayla n yiwen. Ur t-id-ukireɣ ara. D tifin i t-ufiɣ ɣer yiri n wedrid.

 

Afus n George iqqim akken iẓẓel am win itteklen d akken ur ifeččel ara. S ttawil, am uḍarus-nni ur nebɣi ad yefk ṣsyada i d-yewwi deg yimi-s i bab-is, ha-t-a Lennie iqerreb-d, yuɣal iwexxer, ɣer taggara iqerreb-d daɣen. George isṭerḍeq idudan-is s leḥmeq, dɣa din Lennie issers-d aɣerda-nni amurḍus deg ufus-is. “Mačči d ayen n diri i xeddmeɣ-yis, a Goerge. Tturareɣ kan-yis.”

George ibed ɣef iḍarren-is u yezzerweɛ aɣerda-nni metwal amadaɣ-nni d-izzin, i sewlalsent tillas, s ẓẓuṛ i s-yegran. Syin akin ilḥa ɣer yiri n temda u yessared-d ifassen-is.

- Ay anegguf n lɛaṛ. Tɛuddeḍ ur walaɣ ara iḍarren-ik bezgen m’akken tezgreḍ asif i wakken a t-id-jemɛeḍ?

 

Isla i Lennie mi yettinẓi deg yimeṭṭi yerna izzi aqerruy-is akin.

- La yejjinjir amzun d agrud! A Nnbi tacḍaḍt-ik, yiwen ugaɛmir am kečč.”

 

Acenfir n Lennie la yettergigi dɣa allen-is ččuṛent-d d imeṭṭi. “Aha kan tura a Lennie!” Dɣa George yessers afus-is ɣef tayet n Lennie.

- U’ k-tekkiseɣ ara kan s tinna n ddɣel. Aɣerda-nni ibda la yettfuḥu maḍi. Yerna illa kra teǧǧiḍ deg-s m’i s-tesslufeḍ? Aha tura, ma tufiḍ-d wayeḍ nniḍen a k-ǧǧeɣ a t-ṭṭfeḍ ciṭṭuḥ.

 

Lennie yeqqim ɣer tmurt, aqerruy-is innegna acku tagnit-a i-deg ittidir tessayes-it.

- U’ ẓriɣ ara an’da ar a d-afeɣ aɣerda nniḍen. Zik, cfiɣ tettak-iyi-ten-id yiwet n tmeṭṭutyal tikkelt mi s-d-yella yiwen, iyi-t-id-efk. Amaɛna tameṭṭut-nni ulac-itt da

 

George iḍsa-tt-id s ukehhen.

- D tameṭṭut, uh? U’ tecfiḍ ara anta-tt tmeṭṭut-nni. D ɛamt-ik Clara, a zzayla. Tuɣal u k-ten-id-ttak ara acku yal tikkelt tneqqeḍ-ten.

 

Lennie immuqel-d ɣur-s d asawen s wudem iččuren s leḥzen.

- Akken d imecṭaṭaḥ, I d-yenna am win iṭṭalaben ssmeḥ. “Ttkerricen-d aḍad-iw mi sen-slufuɣ, nekk skuṭṭufeɣ-ten deg tqerray-nsen, dɣa ttmettaten acku meẓẓiyen maḍi. Sarameɣ u’ nttaɛṭṭil ara a d-nawi iwtal-nni, acu tenniḍ a George. Meqqar u’ ṭuṭeḥ-it ara.

- Ǧǧaɣ akin i qessam n yewtal –ik. Ur tettwamaneḍ ara ɣef kra yellan yedder, ama d awtul ama d aɣerda. Nanna-k Clara tefka-yak-d aɣerda n kawaču, tugiḍ a turareḍ yis.

- U’ yelha ‘ra akken a s-tselfeḍ, i d-yenna Lennie.

 

Tafukt-nni i d-yegran ɣef tqacucin idurar tura tensa, dɣa tillas ɣlint-d ɣef tansiwin, allun gar isekla-nni n tmemmayin d tiyyaḍ yewlalles. Yiwen n weslem inqer-d udem n temda am kra yebɣan a d-yerr nnefs, dɣa yuɣal izder ɣer waɛbbuḍ n temda-nni m-aman iberkanen, imeqyasen i d-yegga ɣef waman la ttimɣuren la rennun. Ɣer ticiṭa n isekla, iferrawen-nsen rgagan kra n yimir seg waḍu dɣa timeččimin n leqṭen ufegent-d si tmemmayin, uderent-d akken s ttawil armi rsent ɣef udem n temda.

- A d-‘awiḍ asɣar-nni k-nniɣ, neɣ ala? i d-yessuter George. Ha-t-an ayen-din deffir useklu-inna. D win iI d-yewwi wasif mi d-yeḥmel. Ṛuḥ jmeɛ-d kra deg-s.

 

Lennie iɛadda kan ɣer deffir useklu-nni i s-yesken George dɣa yuɣal-d s wagzam n iqeccuḍen d ifer iquranen. Ibra-yasen-d akken d taqucciḍt ɣer ukanun-nni aqdim bu yiɣden dɣa yuɣal la d-irennu agzam deffir wayeḍ. Tura iḍ ha-t-a ɣef wemnaṛ. Yiwen uziḍuḍ20iwwet s ifer, iṣeffer nnig waman n wasif. George yuɣal yuẓ ɣer waɛmmuṛ-nni n wesɣar dɣa ifka times i yifer-nni aquran. Times tebda la tettenfufud deg uqeccuḍ ɣer wayeḍ armi teqqel d afarnu. Syin akin, George ifsi-d akemmus-nni yines u yekkes-d krad (3) n tqaɛruṛin n llubian. Isbed-itent akka ɣer rrif n ujajiḥ-nni, xas akken times ur tent-wwiḍ.

 

- Deg-sent azal ar a ččen kuẓ (4) n yergazen, i d-yenna George.

Lennie la yettmuqul ɣur-s si laɛli n wanida akken ibedd, agummaḍ i tmes, dɣa yenna s lxater yersen: “Nekk ḥemmleɣ-ten s ketchup.”

- Ar a k-qqareɣ u’ nesɛ’ ara,” i d-yeṭṭerḍeq George. Meḥsub kečč, d ayen akken ulac i tebɣiḍ. Ah ya Ṛebbi ah! Lemmer iman-iw i lliɣ, ad iliɣ akken iyi-hwa. Yili ad iyi-ban uxeddim, ad xedmeɣ, war iɣeblan-agi iyi-d-snulfuyeḍ yal tikkelt. Yili mi ikemmel wagur, ad ṭtfeɣ semmusat (50) idollaren-iw, ad ṣubbeɣ ɣer temdint w a d-aɣeɣ ayen iyi-hwan. Ih, zemreɣ ad qqimeɣ deg wexxam amuqran iḍ kamel. Yili zemreɣ a d-ččeɣ anida bɣiɣ, ama deg usensu ama an’da nniḍen, yili ad izmireɣ ad kmandiɣ ayen iyi-d-yaɛddan deg uqarruy. Yerna zemreɣ ad ggeɣ tiɣawsiwin-a tikkelt yal aggur. Neɣ a d-aɣeɣ tajlajt n kuẓ(4) n litrat n whisky , neɣ ad kecmeɣ ‘ar tzeqqa n wanida tturaren tasegrarabt n ṭṭabla21, din ad urareɣ tasegrarabt neɣ lkaṛta.” Lennie tura iqummec-d, la yesmuqul nnig ujajiḥ-nni n tmes ɣer wudem-nni n George yerfan. Udem n Lennie ameɣbun tekcem-it twafa22. D acu I yi-d-iṣuḥen? I ykemmel George akken s wurrif: “Tṣuḥeḍ-iyi-d kečč! U’ zmireḍ ara a teṭṭfeḍ axeddim yerna yal tikkelt tgelluḍ yis-i. Igra-yi-d la ttḥuffuɣ tamurt, laɛfu ulac. Illa wayen yugaren aya maḍi. Mi tesweḥleḍ iman-ik s texnanasin-ik, imir-en ilaq d nekk ar a k-id-iselleken.”

 

Taḍat-is tuli armi ameslay-is iqqel d tiẓẓift.

“Tisebba d kečč, a mmi-s n leḥram, ay asekkak. Werǧin ṭṭiseɣ s weɣbel aqdim ɣef liǧal-ik.”

Yuɣal iṭṭef taḍat n tullas timecṭuhin m’ar a ttemyesmejgarent.

“Bɣiɣ kan ad nnaleɣ taqenduṛt n teqcic-nnibɣiɣ kan a s-selfeɣ am akken d aɣerdaAha san ini-yi-d, a lbexs iyi-d-ifka Rebbi, amek tebɣiḍ a tẓer d akken tgemneḍ a tennaleḍ kan taqenduṛt- is? Yerna mi tekker a twexxer, teṭṭfeḍ-tt-id ɣur-k am akken i sen-txeddmeḍ i yiɣerdayen. Tebda la tessuɣu, nekwni imir tazzla akken a neffer deg terga ass kamel, akken u’ ɣ-d-ttafen ara wid-nni ittnadin fell-aneɣ, dɣa nerǧa din armi i d-yeɣli yiḍ i d-nessenser iman-neɣ, d tarewla armi i d-neffeɣ i temnaṭ-nni akken ma tella. Yal tikkelt d tadyant am tayal tikkelt akka. Teẓriḍ, tikwal qqareɣ-as lemmer illa wamek, a k-rreɣ di kra n lqefṣ akked umelyun iɣerdayen, a k-ǧǧeɣ din, a ten-teṛwuḍ.”

Dayen tura, yaɛdda-t wurrif-nni i t-ikcemen. Immuqel agemmaḍ ɣer wudem n Lennie i-ɣef iban leɣben, dɣa tezreɛ-it-d ndama, yuɣal issers allen-is metwal times i yellan gar-asen.

Tura iḍ iqɛad iman-is, d times kan i yefkan tafat ɣer iǧedriwen n isekla akked ifurkawen-

nni i d-isberberen. Lennie iḥrured-d s ttawil, s lḥedran armi i d-yewweḍ ɣer tama n George. Iqummec din ɣef yigurzan-is. George, netta ilha la yberren tiqaɛrurin-nni n llubian, akken a d-ḥmunt siI yal tama. Istaɛmel ur iḥtam ara d akken Lennie ha-t-an din rrif-s.

- George, I d-yenṭeq s taḍat tarqaqt. Ur as-d-yerri yara. “George!”, I d-yules.

- D acu k-yuɣen?

- Ttkehhineɣ kan a George. U’ bɣiɣ ara ketchup. Welleḥ ma nnuleɣ-tt ula d anali lemmer tella akka tura ɣur-i.

- Lemmer telli, yili tzemreḍ a tt-teččeḍ.

- Amaɛna, ar a k-qqareɣ u’ tt-ḥwaǧeɣ ara, a George. Yili a k-tt-ǧǧeɣ yakw i kečč. Kečč tzemreḍ a tt-teḍluḍ i wumur-ik n llubian, ma d nekk u’ tt-ttnaleɣ ara.

 

George mazal-it la yettmuqul ɣer tmes s tmuɣli iṭullemen23.

- M’ ar a ttxemmimeɣ ɣef tegnit i-deg zemreɣ ad iliɣ lemmer ulac-ik, ixerreb-iyi laɛqel. Werǧin I yi-terba talwit.

 

Lennie mazal-it iqummec din. Izzi tamuɣli-s agemmaḍ I wasif xas ulamma d tillas I t-id-immugeren.

- George, ma tebɣiḍ, ad kkreɣ ad lḥuɣ w a k-ǧǧeɣ ‘ar yiman-ik?

- Aniɣer akka ar a tṛuḥeḍ, ini-yi-d kan?

- Ih, zemreɣ. Zemreɣ ad aliɣ ɣer tɣalltin ihinna, ahat a d afeɣ kra n yefri.

- Yah? D acu ar a teččeḍ. U’ tewhiḍ ara maḍi akken a d-tafeḍ učči.

- Ibɛad-ik waluf, zemreɣ a d-afeɣ kra n tɣawsiwin. U’ ḥwaǧeɣ ara učči n lɛali neɣ ketchup. Yili ad ẓẓleɣ ɣef yiman-iw di tafukt, ulac win ar a yi-d yawḍen. Yerna ma ufiɣ-d aɣerda, dɣa a t-jemɛeɣ, ulac win ar a yi-t-yekksen.

 

George irfed-d aqerruy-is, izzi tamuɣli-s metwal Lennie u yenna:

- Waqila deɣleɣ, neɣ acu tenniḍ?

- Ma yella u’ tebɣiḍ ara ad qqimeɣ yid-k, ad aliɣ ɣer tɣalltin ihinna, ahat a d afeɣ kra n yefri. Melmi i k-yehwa ad kkreɣ ad lḥuɣ.

- Awwahmuqel! Lliɣ ttkehhineɣ kan a Lennie. Axater bɣiɣ a teqqimeḍ yid-i. Ma d taluft-a iɣedayen, teẓgiḍ tneqqeḍ-ten.

 

Iḥbes ameslay kra n yimir yuɣal ikemmel: “A k-iniɣ amek ar a xedmeɣ, a Lennie. Ad faṛeseɣ tagnit tamezwarut ar a d-yasen, a k-d-aɣeɣ abeṛhuc. Ahat u’ t-neqqeḍ ara. Nekk ad iniɣ yif aɣerda. Yerna tzemreḍ a s-tselfeḍ s ẓẓur.”

Lennie ha-t-an icukk d icečči kan. Yerna iḥulfa am akken tura iṭṭef-as-d tasawent.

- Ma yella u’ k-yehwa ‘ra ad iliɣ yid-k, ini-yi-d kan, ad bduɣ abrid-iw ɣer tɣalltin ihinnadihen deg tɣalltin inna, w ad iliɣ iman-iw. Akken meqqar ma ufiɣ-d aɣerda, ulac win ar a yi-t-yakren.”

- Ar a k-qqareɣ, bɣiɣ a tteqqimeḍ a Lennie, i s-d- yenna George. A Nnbi tacḍaḍt-ik!, albɛaḍ a k-iḥseb d uccen w a k-tt-imekken s ṛṛsaṣ. Ala, a tteqqimeḍ yid-i. Ula d Nanna-k Clara u’ s-ihebbu yara lḥal, si ddaw tmedlin-nni anida tella, a tetthummuḍ kan iman-ik.

 

Lennie ifuṛes tagnit, dɣa iwzen-d awal: “Ales-iyi-dam tikkelt-nni iɛaddan…”

- D acu tebɣiḍ a k-id-iniɣ?

- Ɣef yewtal-nni...”

 

Lennie la yettḥellil deg-s, “Aha tura, a George, Ini-yi-d. George, Ttxil-k. Am akken kan i d-tettalseḍ zik.”

- Waqila testebɛeḍ-as iman i temɛayt-a. Ayya, a k-tt-id-aleseɣ, dɣa deffir-s anečč imensi…”

 

Taḍat n George tuɣal tura d talqayant. Imeslayen la d-teffeɣen s ṣṣda, amzun akken heggan si tikkal yezrin mi d-yules tadyant-a. Yenna: “Irgazen akka am nekwni, ixeddamen di

laɛzayeb, ulac iwḥiden nnig-sen. Ur sɛin la tawacult la amḍiq d ayla-nsen. Ass-a ha-ten-ad deg laɛzib-a, m’i d-ḥellan kra uṣurdi, ad adren ɣer temdint w a t-heṣseken24, dɣa azekka-yin kan ad tessleḍ ddzen iberdan-nsen ɣer laɛzib nniḍen. Ur ttmuqulen ara ɣer zdat, d tudert n wass-nni kan ay twalin.

Lennie immut di lfeṛḥ. “

- Akka ihswa-swa akka. Ini-d tura amek ar a nili nekkni.

 

George ikemmel.

- Nekkni u’ ntegg ara am wigi. Nekkni la nettmuqul ɣer zdat, ɣer yimmal. Yal yiwen deg-neɣ ɣur-s win uɣur ar a yemmuqel, ɣur-s win ukud ar a yemmeslay, ɣur-s yiwen iwumi yella deg wul. Nekkni, ur neḥwaǧ ara a neqqim di tzeqqa n ttberna w a neṛz kra n duru ma nesɛa-tt acku ɣur-neɣ amḍiq iwumi ar a nsemmi axxam-neɣ. Nutni, ma yella yekcem yiwen deg-sen ɣer lḥebs, izmer ad yerku din, ulac win ar a iḥewwesen fella-s. Nekkni xaṭi.

 

Lennie igzem-as-d awal.

- Nekkni xaṭi! Amaɛna ayɣer? Acku…acku telliḍ akken a tḥarbeḍ fell-i, u lliɣ akken ad ḥarebeɣ fella-k, ha-t-a ayɣer.” Dɣa yeḍsa-tt-id seg wul. “Kemmel tura a George!”

- Tesseneḍ-tt awal s wawal. Ales-itt-id kečč.

- Ala, d kečč. Nekk, illa wanida i yi-t-ttaɛraq. Aha ini-d tura amek ar a tili.

- Yerbeḥ. Yibbwassa nemḥami arma nuɣ axxam d amecṭuḥ akked kra n tferkiwin n wakal, tfunast akked kra n yilfan, akked daɣen

- Dɣa a nidir s teḥluqin ar aɣ-d-fken, I d-issuɣ Lennie. “Anernu a nesɛu iwtal. Kemmel, a George! Smekti-yi-d kan acu ar a nesɛu deg tebḥirt akked iwtal deg usenduq-nsen akked daɣen ageffur di tegrest akked tkuzint usewwi, ini-d daɣen acḥal ar a yuzur wudi deg yefki arma u’ tezmiḍ ara a t-tgezmeḍ. Ini-d yakkw ɣef waya, a George.”

- Ayɣer u d-qqareḍ ara kečč? Tesseneḍ-tt si rrif aram d rrif.

- Xaṭi…ini-d kečč. Mačči kif-kif m’ar a tt-id-iniɣ nekk. Aha a George… kemmel. Ini-d amek ar a ttṛebbiɣ iwtal.

- Akka ih, I d-yenna George, a nesɛu tamazirt annect ila-tt akked iwtal akked iyuzaḍ. Ass-en m’ar a yekkat ugeffur di tegrest, a s-nini a wer d-‘err aqnuc25, dɣa a nessiɣ

 

times w a neqqim a nesseḥmu ɣef yimanen-neɣ, a nsel i wugeffur mi d-yeṭṭerḍiq ɣef ssqefacek-it! Dɣa ikkes-d afru si lǧib-is u yenna: “D ayagi I deg-s.”

Syin akin, isɛadda afru-nni yines ɣef tadimt n tqaɛrurt tamezwarut, ildi-tt dɣa iẓẓel-as-tt i Lennie. Yerna ildi-d taqaɛrurt tis snat. Si lǧib userwal-is, akka ɣef yidis, ikkes-d snat n tɣenǧawin dɣa imudd-as yiwet i Lennie.

Qqimen ɣer tama n tmes-nni la sɛummuẓen deg llubyan, ifeẓẓi s zzhir. Lennie yesseɣli kra n yaɛqqayen n llubyan. George isḥallef-d s tɣenǧawt-is u yenna:

- Acu ar a s-tiniḍ i bab n laɛzib azekka m’ar a k-id-yesseqsi?

 

Lennie iḥbes ifeẓẓi u yessebleɛ. Udem-is ixcawet.

- Ur…ur as-…qqareɣ acemma.

- Akken i k-nniɣ! Akka swa-swa i ylaq a teggeḍ, a Lennie! Waqila aqla-k la tlemmedeḍ. Ma tkemmeleḍ akka, asmi ar a naɣ tiferkiwin-nni neɣ, a k-ǧǧeɣ a ttṛebbiḍ iwtal-nni ar a nesɛu. Ma dɣa tkemmeleḍ akka tceffuḍ, ulac wi’ k-yifen.

 

Lennie icṛeq-as wučči acku yecreh.

- Zemreɣ ad cfuɣ, i d-yenna.

George isḥallef tikkelt nniḍen s tenǧawt-is .

- Lennie, muqel. Twalaḍ amḍiq-agi, tzemreḍ ad tecfuḍ fella-s? Laɛzib aniɣer nteddu ha-t-an azal n wezgen u ukilometer akka d asawen. Dfeṛ-d kan asif-a, a k-id yessiweḍ arma d da.

- Ih, zemreɣ ad cfuɣ fella-s, i d-yerra Lennie. “Imi cfiɣ d akken ur d-qqareɣ awal.”

- D tidet, tecfiḍ. Ihi, ssel-iyi-d tura. Lenniema yella tesḥeṣleḍ iman-ik di kra n wugur, am akken i k-teḍra tikkal iɛaddan, bɣiɣ a d-taseḍ ɣer wemḍiq-a w a teffereḍ deg umadaɣ-a.”

- Ad ffreɣ dagi deg umadaɣ-a, I d-yules Lennie awal s wawal.

- Ffer deg umadaɣ-a arma wwḍeɣ-d. Tzemreḍ a tecfuḍ ɣef waya?

- D ayen isehlen a George. Ad ffreɣ gar idurna-ya arma tewweḍ-d.

- Amaɛna,u’ ilaq ara a teggreḍ iman-ik i kra n taluft, axaṭer ma yella teggiḍ kra tikkelt-a, u’ k-ttaǧǧaɣ ara a ttṛebbiḍ iwtal.

 

Dɣa izzerweɛ taqaɛrurt-nni n llubyan tilemt ɣer umadaɣ-nni i sen-d-izzin.

- U’ ggareɣ ara iman-iw di tlufa, a George. Yerna u’ d-qqareɣ awal.

- Yerbeḥ, awi-d ihi taberduɛt-ik ɣer da, rrif n tmes-a. Ad yelhu yiḍes da, iḍ-agi. Wali kan ‘ar igenni, ifer n yisekla-ya, acek-iten! Dayen u’ s-smendag ara i tmes-a. A s-nanef a texsi s ttawil, s ttawil.

 

Ggan-d ussu din ɣef yejdi. Semmal txessi tmes semmal ittimzi umeqyas n tafat i sen-d-izzin. Ifurkawen-nni izḍan nnig iqerray-nsen tura ččant-ten tillas, i d-yegran ala lexyal n tidriwin26 n isekla i d-ismektayen ɣef wanida ntan. Ha-tt-an taḍat n Lennie tcerreg-d tillas:

- George, tegneḍ?

- Xaṭi. Acu tebɣiḍ?

- A George, yya n nesɛu iwtal s yal ini.”

- Amek ih, i s-d-yerra George s taḍat n win innudmen. “Iwtal izeggaɣen akked imidadiyen akked izegzawen, a Lennie. D imelyan.”

- Widak daɣen isɛan iḥeddufen, a George, am widak walaɣ deg usihar27 di Sacramento.

- Ih, widak isɛan aḥedduf.

- Ma ulac, teẓriḍ, zemreɣ ad kkreɣ ad lḥuɣ, a George, zemreɣ ad idireɣ di kra n yefri.

- Tzemreḍ daɣen a tṛuḥeḍ a nnhaya uqerruy-ik, i s-yerra George. “Yya, err-as tadimt tura i uqemmuḥ-ik.”

Tafat si tirgin-nni tizeggaɣin akken kan d azṛureq. Seg yiwet n tqinṭuct metwal asif, yiwen wuccen isqawweɛ-d, dɣa yerra-yas-d ugejjun s useglef akin agemmaḍ i wasif. Ifer n isekla issergaga-ten yiwen ubeḥri i d-iselfen i wemḍiq-nni imir kan d amecṭuḥ.

Amawal :

9 Ngeẓweṛ = Se cabrer, se rebiffer

10 Tarayt, tarayin = rangée(s) …de culture

11 Tamemmayt (timemmayin) = Un saule (arbre)

12 Ajgelgal = un ours.

13 Amizab, tamizabt :ssaqya, une gouttière

14 Agayemru/ tagayemrut: morose, sans joie

15 Taqnuẓt: une devinette

16 Tadeɣra: une position.

17 Asazdar: un sous-marin

18 Ketchup: D yiwet n ṣṣifa n tlexsa taẓida n tomatic.

20 Aziḍuḍ = pigeon sauvage

21 Tasegrarabt: 1. Pente dangeureuse; 2. Bille, roulette, gadgets roulants; Tasegrarabt n ṭṭabla = jeu de billard.

22 Tawafa: la terreur

23 Iṭullemen: morne, morose, sans joie.

24 Aheṣṣek = taṛuẓi, depenser sans retenue, futilement.

25 A wer d-terr aqnuc = Tant pis.

26 Tidri (tidriwin): tronc d’arbre. Lǧedra

27 Asihar: rencontre, une kermesse

 


 

Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

L’ étude :

Tameddurt n John Steinbeck,

Tasuqilt si Tenglizit n “Of Mice And Men” Sɣur Arezki Boudif

John Steinbeck ilul di Salinas, Kalifornia, deg useggas n 1902 anida i d-imuqqer deg yiwet n teɣzut1 i-deg teqwa lɣella, azal n kradat d ṣa (37) n kilometer ɣef rrif n Ugaraw Alwayan2 (Pacific ocean)- dɣa d taɣzut-a akked rrif-a n Ugaraw Alwayan i yextaṛ akken ad yili d asayas anida  ḍrant tedyanin i yura deg ungalen swayes yettwassen. Deg useggas n 1919, yekcem ɣer Tesdawit n Stanford (Stanford University) anida yeɣra tasekla d tira, xas ulamma ur yeɣri yara akken d tirni, armi d asmi ittaxer di 1925 war ma yewwi kra n ugerdas3. Semmus (5) iseggasen i d-iḍefṛen, illa d axeddam s wass neɣ daɣen d aneɣmas (journalist) deg temdint n New York, ɣer taggara yuɣal d imḍebber ɣef yiwet n ttrikka (Lake Tahoe Estate). Amaɛna, ur yeɣfil ara acku illa iqeddec ɣef tullist-ines tamenzut, Taqbuct n Ureɣ (Cup of Gold, 1929). Syin-a yercel yerna igguǧ ɣer Pacific Grove di Kalifornia anida i d-issufeɣ sin yedlisen ittwassnen s yisem n wungalen ikaliforniyen (Calfornia Fictions), Izuɣar n temsunin4 (The Pastures of Heaven, 1929) akked I Yillu Ur Nettwassen (To a God Unknown, 1933), am akken daɣen iqdec ɣef kra n tmucuha tiwezlanin i yuɣal issegrew deg yiwen wammud s yisem n Tansa Taɣezfant (The Long Valley, 1938). Ma d cciɛa d wedrim, ur d-usin armi d asmi i d-yura Acerrid Umsil (Tortilla Flat), d tidyanin ɣef imawanen n Monterey, yiwet n temnaṭ gar Marikan d Mexiko.

John Steinbeck iḥemmel ad ijeṛṛeb yal aɣanib. Mačči d yiwet n tikkelt i ybeddel tanila. Krad n tullizin yufraren seg iseggasen ineggura n 1930at ttwarunt ɣef liḥala n yemɣiden n Kalifornia: Deg Umennuɣ ur Nefri (In Dubious Battle, 1936), Awal ɣef Iɣerdayen d yemdanen (Of mice and men, 1937), akked wedlis ttwalin medden yif akw ayen yura, Iguza n Wurfan (Grapes of Wrath, 1939). Deg yiseggasen imezwura n 1940at, izzi ɣer ssinima u yessufeɣ-d asaru s yisem n Taddart Yettwattun (The Forgotten Village, 1941), am akken daɣen iqqel d anelmad n tudersant n yillel5 deg Illel n Cortez (Sea of Cortez). Yuɣal daɣen ilha-d d temsal n ṭṭrad, yura Lbumbat agemmaḍ-in (Bombs away, 1942) akked tullizt i yura s uɣanib n umezgun, Yefsex Waggur (The moon is down, 1942) i ɣef ugten iwenniten, Tazniqt n Sserdin (Cannery Row, 1945), Rrekba n Nnmara (Wayward Bus, 1947), Tameɣwant Seg Yillel (The Pearl, 1947), Aɣmis Arusi (A Russian Journal, 1948), wa, daɣen, d tarmit6 di taggayt n drama, Urɣu s Tafat (Burning Bright, 1950), akked Azeqqur Seg Yillel n Cortez (The Log from the Sea of Cortez, 1951) i d-izwaren asiẓreg n Akin i Wallu n Temsunt (East of Eden, 1952) i yuɣalen d aẓamul di tsekla n tallit-nni, d yiwen deg yedlisen n usenfaṛ-nni n tira ɣef umezruy n Salinas Valley akked twacult-is. Timerwa7 n iseggasen ineggura di tudert-is isɛedda-ten di temdint n New York akked Sag Harbor, netta d tmeṭṭut-is tis krad (3), ukked isukel8 ayen-din deg umaḍal. Gar idlisen i d-iḍefren illa Ass n Lexmis s Tiẓeḍt (Sweet Thursday, 1957) , Deg Tallit n Pippin wis IV: Lexyal (The reign of Pippin IV: A fabrication; 1957), Ttrad n Zik-enni (Once there was a war, 1958), Tagrest n Iɣilifen-nneɣ (The winter of Our Discontent, 1961), Isikilen akked Charley d Unadi Γef Marikan, (Travels with Charley in Search of America, 1962), Marikan d Imarikaniyen (America and Americans, 1966) akked wedlis awdiɛ Aɣmis n Tullist: Tibṛatin seg Wallu n Temsunt (The East of Eden Letters, 1969), Tudert i Zapata (Viva Zapata, 1975), Tiggawin n Ugellid Arthur akked Yemnayen-is (The Acts of king Arthur and his Noble Knights 1976), akked Ussan n lxedma: Aɣmis n Iguza n Wurfan, (Working Days: The journal of Th Grapes of Wrath, 1989). Ittunnefk-as warraz n Nobel deg useggas n 1962, Immut deg useggas 1968.

1 Taɣzut: une vallée

Agaraw Alwayan: Pacific Ocean

Agerdas: un diplôme/ a degree

Tamsunt: Lǧennet, Heaven, Paradis.

5 Tudersant n Yillel: Biologie Marine

6 Tarmit: une experience.

7 Timerwa, Timrewt: Decade, Décennie

8 Asikel, sikel, isukel: (To) travel, voyage(r)

»

 

 Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

 La conférence :

Kamel Bouchama,  La première université au monde a bel et bien été construite à Tipasa.

 

PUBLIE IN L’EXPRESSION DU MERCREDI 30 AVRIL 2014, PAR KAMEL BOUDJADI


Comme attendu, la conférence de Kamel Bouchama à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a réuni un public nombreux. Venu assister à une communication sur «la contribution de la civilisation berbère en dehors de nos frontières», les présents ont été gratifiés d'une grappe de réalisations apportées par les Amazighs à l'édifice de la civilisation humaine. Rome, Byzance, Athènes, Egypte ancienne, les Phéniciens, tout comme les Celtes et les Ibériques se sont ressourcés à la civilisation amazighe via des Berbères qui ont marqué leur époque et les civilisations alors dominantes.

En fait, la liste des apports est longue. Le public est resté accroché jusqu'à la fin de la conférence agrémentée par une série de questions posées par les présents. «Sur cette terre, notre terre, vivaient des hommes libres», c'était le message que voulait transmettre le conférencier qui a étalé une longue série d'apports berbères dont ont bénéficié les civilisations qui se sont succédé sur tous les continents. Et, beaucoup d'Algériens, hélas, ne le savent pas ou savent si peu. Kamel Bouchama a justement dit ces choses que nous ne savions pas.Dans sa communication, l'orateur affirmait, s'appuyant sur les dernières recherches, que le territoire appelé Afrique du Nord était peuplé depuis 20.000 ans. L'Egypte ancienne a eu plusieurs dynasties de pharaons berbères. Les Amazighs ont donné des pharaons à la civilisation du Nil depuis la victoire de Chachnak sur l'armée égyptienne en l'an 945 av.J.-C. plus tard, c'est un autre Berbère qui va illuminer le Bassin méditerranéen et bien plus loin, de son savoir. Le roi Juba II a construit, contrairement aux affirmations des historiens occidentaux, la première université au monde dans l'ancienne Cherchell. Il était le premier aussi à dresser une carte géographique de la péninsule Arabique.

réformateur de l'Eglise catholique en son temps. C'était l'un des 33 docteurs de l'Eglise romaine. L'orateur nous apprendra aussi que la même Eglise catholique va avoir à sa tête trois papes amazighs. Victor 1er amazigh, né dans l'actuelle Tunisie, évêque de Rome et gouverna l'Église romaine pendant dix ans à partir de 189. Plus tard, de 311 à 314, ce fut Miltiade ou Melchiade, né en Afrique du Nord qui prendra les destinées de l'Eglise romaine. Enfin, Gélase 1er fut pape de 492 à 496. Les Amazighs donneront aussi naissance, durant la même période, à un genre littéraire qui domine jusqu'à notre ère. En effet, Apulée, l'Amazigh, a écrit les premiers romans de l'histoire humaine, Les métamorphoses et L'âne d'or.Plus tard, lorsque les musulmans combattaient contre les croisés, le conférencier, mentionnait que c'est un Berbère, Sidi Boumediene Chouïb qui a répondu à l'appel de Saladin en contractant une alliance. Aujourd'hui, le Levant comprend vingt villes habitées par des populations d'origine berbère algérienne comme Samakh et Safad. La première pierre de la ville de Grenade en Andalousie a été posée par le roi Habous Sanhadji, d'origine berbère.L'art de cette époque donnera également des poètes légendaires comme Ibn Khafadja, appelé «poète des jardins». Toujours au chapitre des apports des Amazighs à la civilisation arabo-musulmane, le conférencier rappellera que ce sont les Berbères fatimides qui donneront naissance à une grande ville aux abords du Nil.Avant l'arrivée des Berbères, Le Caire actuel s'appelait Foustat. Ce sont les Fatimides qui lui ont donné le nom d'Al Kahira. Ils y constitueront aussi la plus prestigieuse université du monde musulman, El Azhar.Enfin, il est à rappeler que le conférencier, également écrivain, a rappelé son passage au ministère de la Jeunesse et des Sports affirmant que l'écriture, pour lui, est une façon de s'exprimer et de s'accomplir. D'ailleurs, fera-t-il remarquer, il ne prend aucun dinar de ses oeuvres qu'il édite à ses frais et qu'il distribue gratuitement comme des oeuvres charitables.
L’EXPRESSION DU MERCREDI 30 AVRIL 2014, PAR KAMEL BOUDJADI

 

 

 

Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

 L’ évocation :

MASIN UHARUN : le génie amazigh

Par Nassim Saïd, Doctorant en droit international, in  Le Matin du 08 Mai 2014

Mohamed Haroun dit Masin est l’un de ces grands militants amazighs qui ont donné leur vie pour que l’identité amazighe ne sombre pas dans l’oubli, sous le joug des gouvernants des Etats d’Afrique du nord.

Il y avait dans la grandeur de cet homme l’esprit de Jugurtha. Il est resté jusqu’à la fin de sa vie sur terre, un Amazigh sans concession, un Kabyle révolutionnaire et un génie sans bornes. Le génie kabyle Masin Uharun est né le 13 avril 1949 à Tifrit près d’Akbou. Son père le sergent Tahar tombe au champ d’honneur en 1958. Pour l’anecdote, c’était dans la maison de sa tante qu’il y eut le premier congrès du Front de Libération Nationale, communément appelé le Congrès de la Soummam, en plein cœur de la Kabylie historique.

Agé de 11 ans, Masin Uharoun, entame sa première scolarité dans un camp militaire français avant de rejoindre le centre d’enfants de chouhadas en 1963 à El Oulma (Sétif).

Etant un surdoué, il fera trois classes en une seule année. Après l’obtention de son bac technique au lycée de Dellys, réputé comme un établissement de l’élite et le meilleur en Algérie à l’époque, il s’inscrit ensuite à la Faculté centrale d’Alger en DES Physique (sciences exactes). Preuve de sa grande intelligence et de ses intérêts multiples pour le savoir, il travaillait et étudiait, en même temps, l’astronomie à l’observatoire de Bouzaréah, tout en consacrant le reste de son temps à de la recherche sur la langue et l’identité amazighes. C’était à cette époque-là qu’il est rentré en contact avec Dda Lmulud (Mouloud Mammeri, le père de la linguistique kabyle et amazighe), alors directeur du Musée le Bardot à Alger.

Ce fut en étudiant à Dellys qu’il rencontra Mas Mohamed Made de Sidi-Aich. Ce dernier le mit en relation avec les deux fondateurs de la célèbre Académie Berbère- Agraw Imazighen, en l’occurrence Bessaoud Mohand Arab (rebaptisé Mohand Amazigh lors de son enterrement en 2002) et Hanouz Said, originaire de Sidi-Aïch et pharmacien à Paris. Cette institution historique faisait un travail de fond en vulgarisant l’histoire et l’écriture amazighe. Elle éditait principalement la fameuse revue «Imazighen», exclusivement en tifinagh. Par la suite, épris de volontarisme militant Mas Uharun créa avec d’autres compagnons de combat, notamment l’immense militant Smaïl Medjeber, la revue "Itij" (Le Soleil) éditée à Alger. Au domicile de Smaïl exactement.

L’homme sincère, l’Amazigh par excellence, Masin ne se contenta pas de mener seulement un combat intellectuel : avec d’autres militants, il estima qu’il était légitime, dans l’état actuel des choses, de recourir à la force pour faire entendre la voix du peuple amazigh et faire respecter ses droits fondamentaux. Pour ce faire, ils ont créé l’Organisation des Forces Berbères (OFB), une branche armée qui mettra en œuvre des actions armées visant les institutions étatiques et symboles d’un Etat corrompu et raciste. Pour conforter l’organisation dans ses objectifs ils ont aussi créé une revue ayant pour nom « Atmaten».

En joignant l’acte à la parole, il fut arrêté le 5 janvier 1976, au même moment avec d’autres membres de l’organisation, citant entre autres Smaïl Medjber et Hocine Cheradi, après avoir posé des bombes dans des enceintes de l’Etat algérien (Tribunaux militaires, médias à savoir la radio et la télévision de l’Etat algérien (RTA) et le journal de propagande El Moudjahid). Suite à quoi il fut condamné à perpétuité par la Cour de sûreté de l’Etat (basée à Médéa). Ses camarades et lui seront ensuite incarcérés dans le sinistre pénitencier de Lambèse. Sa mère mourra sur la route en lui rendant visite en prison.

Il ne sera libéré que onze ans et demi plus tard, le 5 juillet 1987, avec d’autres membres de l’organisation, grâce à l’action des familles et des amis auprès des instances internationales qui ont fait pression sur l’Etat algérien, comme la Fédération internationale des droits de l’homme, Amnesty International, le Comité contre la répression, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, la Fondation-France-Libertés dirigée par Mme Danielle Mitterrand et sa Sainteté le Pape Jean-Paul II.

Mais hélas ! L’homme nous quittera le 22 mai 1996, neuf ans après sa libération, emporté par une maladie développée en prison suite aux tortures et aux traitements inhumains et dégradants qu’il avait subis durant les années de sa détention. Laissant derrière lui une veuve et deux fillettes inconsolées et inconsolables.

Malgré sa disparition brutale, malgré les années passées, l’image de l’homme est restée intacte dans l’imaginaire collectif kabyle et, au-delà, amazigh. L’homme aux mille talents : travaux scientifiques, grammaire amazighe, poésie et roman, et une ébauche de traduction du Coran en langue amazighe, demeurera sans doute l’un des plus grands militants auxquels la jeunesse ne cesse de s’identifier.

Bon orateur, grand visionnaire, idéaliste et pragmatique. Il était et il restera l’exemple à suivre pour enfin concrétiser ce rêve si cher à nos mémoires : la libération de notre peuple.

 

Nassim Saïd, Doctorant en droit international,

 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

(Sources : Benadjaoud Amer Amokrane, Salhi Mokhtar et M.O. Medjeber)

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

Tidlisin nnien :

1) La Question-Henri Alleg.pdf, s teqbaylit

 

2) DALLET-Dictionnaire Français-Kabyle.pdf

 

3) DALLET-Dictionnaire Kabyle-Français.PDF

 

dans notre rubrique  Téléchargement :

http://www.ayamun.com/telechargement.htm


 


 

Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

L’article :

Mouloud Mammeri, seul contre l'empire

Par  Mokrane Gacem, in  Le Matin 02/2014 ?

Il est des hommes qui entrent dans l'histoire par la petite porte de l'infamie. Ils sont légions. Ils pérorent, complotent, assassinent, manœuvrent et nous gouvernent, mais il en est d'autres que l'Histoire accueille par sa grande porte auréolée d'honneur et de gloire. Ils pensent, construisent, instruisent et lèvent des espérances.

.Mouloud Mammeri dont on commémore ces jours-ci l'anniversaire de son décès est sans conteste de ceux-là. Sa vie durant, il consacra toute son énergie à sauver de l'oubli et d'une mise à mort programmée, une langue, une culture... que dis-je? un peuple, une civilisation ! La tâche fut titanesque pour un seul homme. Elle exigea un dur labeur, du courage, une persévérance à toutes épreuves et une érudition confirmée.

S'écartant des chemins aléatoires et bruyants de la politique, il emprunta la voie difficile mais assurée et sereine des géants : celle du savoir et de la pédagogie.

Nourrit au bon sens paysan bien de chez nous, il fit le tour des idées et choisit de s'établir dans une pensée humaniste qui ne trahit jamais l'Humain et en aucun cas ne l'éloigne de sa part d'engagement quand le devoir l'appelle au cœur de la tourmente. Du combat contre le fascisme à celui de la guerre de libération, Mouloud Mammeri assuma dignement son rôle.

Homme de paix, ses domaines de prédilection étaient chevillés à sa fibre artistique et à ses racines. C'est là, qu'il trempa sa plume pour nous offrir tantôt des prairies de poésies, tantôt nous restituer une part de nous-mêmes enfouie sous des siècles de mystifications et d'arbitraires.

Bien que j'eus moult occasions de l'approcher, je n'ai pas eu l'honneur de le côtoyer. Un regret que je confesse volontiers. J'aurai tant appris auprès de cet érudit au sens entier du terme (Poète, romancier, dramaturge, anthropologue, féru de grec, de latin...) mon ignorance serait largement moins étendue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Auprès de ce Maître fondateur incontesté et incontestable du tamazyght moderne, j'aurai bu à la source de sa science qui raviva le corps malade de Tamazgha. Il me souvient qu'au premier jour de mon installation à Alger, une force irrésistible me poussa vers les cours de tamazight qu'il dispensait à la Fac. Trop tard ! La main de fer a frappé. Les cours supprimés. Quelle fut ma déception et ma rage !

A Ath Yenni, dans mes années de collège, il arrivait parfois, à la sortie des cours, que nous rôdions mes camarades et moi, autour de l'unique table disposée devant un petit café du coin, pour l'observer disputer quelques parties de dominos avec des gens du pays. Humble, le burnous sur les épaules, il était égal à lui-même et aux autres. Rien ne le distinguait de ses partenaires. Concentrés sur leurs jeux, les quatre protagonistes se fondaient dans une même passion comme des fruits mixés dans un entonnoir. Cette proximité charnelle qu'il avait avec les siens, quelles que soient leurs conditions sociales et leurs degrés d'instruction dévoile une grande âme et un amour certain pour sa terre et son peuple. Il les porta toute sa vie dans son cœur, dans son esprit et dans ses valises où que le menaient ses pas ou le hissait son prestige. Quand la partie finit, il saluait tout le monde et rentrait chez lui, seul et pensif, en suivant le sentier qui montait au sommet de sa colline désormais sortie de l'oubli. A cette époque nous ne savions pas encore que dans sa tête tournait une usine où s'assemblaient les pièces d'un puzzle reconstituant le socle d'une identité en perdition.

Intellectuel d'une authenticité lumineuse, il était doté d'une lucidité peu commune qui l'éleva au dessus de toute compromission. Il aimait sa liberté, la préservait et ne s'en départit jamais. Les foudres de ses détracteurs ne l'atteignaient pas,. Il se savait haï mais surtout craint. le processus d'émancipation qu'il a déclenché embrase aujourd'hui toute l'Afrique du nord.

Ils avaient donc raison de le craindre. Il était seul contre l'empire, Nous sommes des millions.à suivre le sillon qu'il a tracé.

M. G.


Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

L’entretien :

 

Ait-Menguellet : «Je ne suis ni philosophe, ni penseur, tout juste poète»

 

par Ferhat ZAFAN, in Berbères.com  PUBLIÉ LE MERCREDI 21 MAI 2014

 Et si les paroles ont, chez lui, une toute autre symbolique, c’est uniquement parce que Lounis est incontestablement un poète hors normes. D’une grande ivresse poétique, Isefra pourrait être considéré comme l’aboutissement d’une carrière.

Mais l’auteur à succès s’en défend et considère qu’« on ne décide pas d’arrêter de chanter comme on décide de prendre sa retraite », pour le motif que « c’est l’inspiration qui décide de tout », a-t-il indiqué devant un parterre de journalistes venus à sa rencontre, hier à la salle Frantz Fanon de l’OREF. En réalité, Lounis Aït Menguellet ne s’est jamais pris pour ce que lui « collent » ses admirateurs. « Je ne suis ni philosophe, ni penseur, tout juste poète ». Et même concernant ce dernier attribut, il a fait savoir qu’« on me le dit si souvent que je commence à y croire ». De l’humilité ? C’est presque certain, pour cet homme qui a bercé des générations entières.«Je récolte dans Isefra ce que j’ai semé dans Tiregwa »


À ce propos, et répondant à la question de savoir s’il s’était revêtu de l’habit du donneur de leçons, Lounis a rétorqué qu’il ne lui était jamais venu à l’esprit d’avoir la prétention de dire aux autres ce qu’ils doivent faire. Et d’ajouter : « Je ne fais que de l'observation. Elle peut être juste ou fausse. Mes mots ne sont pas des vérités éternelles. Mais quand je les dis, ça me fait du bien ». À une question relative au rapport qui pourrait exister entre le tout nouvel album Isefra et Tiregwa , sorti en 2010, le conférencier a confirmé : « Oui, il y a une forte ressemblance entre les deux albums, car il s’agit, en fait, d’une continuité ». Et d’ajouter : « Je récolte dans Isefra ce que j’ai semé dans Tiregwa ». Par ailleurs, cette longue période de quatre années pour éditer son album, alors qu’il avait habitué ses fans à un album par an, a été l’objet d’une autre question. Pour toute réponse, l’enfant d’Ighil Bouamas a indiqué que « seule l’inspiration peut décider du moment d’écrire (…) Si je pouvais sortir un album tous les 6 mois, j’en serai ravi ». Pour Lounis, « l’inspiration n’attend pas les événements », et de trancher en assénant : « La plupart de mes chansons sont intemporelles ». Une façon de dire, probablement, que lorsqu’il n’a rien à dire, il préfère se taire...«Je n’ai jamais annoncé que j’allais prendre ma retraite »


Toujours dans cette atmosphère des mots qui ont un sens, Aït Menguellet a également indiqué ignorer s’il s’agissait là de son dernier album ou s’il allait en sortir d’autres à l’avenir. « Franchement, je ne le sais pas », pour le motif, a-t-il indiqué, que « je ne fonctionne pas avec un programme ». D’ailleurs, à ce sujet, Aït Menguellet a tenu à démentir les affirmations parues dans le quotidien Liberté (c’est lui qui le nomme), qui a parlé de sa retraite. « Je tiens énergiquement à démentir ce qui est par u dans la rubrique Radar du quotidien Liberté, à propos d’une prétendue retraite. Je suis toujours là, je chante quand j’ai quelque chose à dire et, moi-même, je n’ai jamais pensé à me retirer de la chanson », a-t-il tenu à dire. Dans l’album Isefra, une chanson, Din Amchum en l’occurrence, a fait soulever des questionnements parmi certains confrères qui n’ont pas manqué de le lui faire remarquer. Mais, avec son légendaire sourire, Lounis Ait Menguellet profita pour lever l’équivoque et mettre définitivement les points sur les « i ». « Dans la chanson Din Amchum, il ne s’agit nullement de religion, mais de dettes », a-t-il tenu à préciser, comme persuadé que ça n’allait pas échapper aux mauvaises intentions. Questionné à propos de la chanson kabyle, que d’aucuns considèrent qu’elle a régressé sur les plans revendicatif et de la consistance, le poète a approuvé de fait. « Vous savez, la chanson kabyle a connu, certes, des fluctuations, des hauts et des bas, mais je considère qu’elle ne s’est jamais mieux portée que durant l’époque de la censure », at- il asséné, en ajoutant que cela était dû au fait qu’ « aujourd’hui, il y a moins de passion ».L’Album ne sortira pas en France


Pour des motifs de « piratage » et de la quasi-inexistence d’éditeurs « crédibles », selon Aït Menguellet, le nouvel Album ne paraîtra pas en France.


Ferhat Zafan, in La Dépêche de kabylie      

 

Retour en haut

Numéro 70  Juillet 2014

Les poèmes :   Sin isefra sɣur Masin u Harun (1949-1996)

 

                               Asefru 1u :

 

Abrid umezruy

 

 

Abrid nuɣ yezzi yuli

Deg-s ahni deg-s tilelli

Tamaziɣt neɣ aekka

D wagi i d abrid n trugza

Ahni-nneɣ s yes-s ad nessew

Akal yessan s yeɣsan

D ikesman n imarawen

I uɣuren igarfiwen

Amezruy n tmaziɣt yif

Tawsit, tarwa, tameddurt

Abrid nuɣ yezzi yuli

Deg-s ahni deg-s tilelli

Tamaziɣt neɣ aẓekka

D wagi i d abrid n trugza

Amek ara nili d aklan

Ur nezmir d Imaziɣen

Imarawen izmawen

Deg icenga ur ugaden

Tamaziɣt neɣ aẓekka

akka i d abrid n trugza

tarwa n tmurt tamaziɣt

tilelli tif tameddurt

Kkret ad nekkret, kkret

yessawal-aɣ-id

 

Masin uHarun

Tazult-Lambis (Lambèse) Meɣres 1979

 

                                      Asefru wis 2

 

Iseflan n tefsut *

 

Azul γef wid yeran asalu

I umezruy n tmaziγt nessen

Yal yebrir a t-id-neyu

Ticra weccment s idammen

Nekkni di lebs nettaru

D amezruy iγef d-nekku

Ass-a wid ur nefhim fehmen

Ma γezzif leεmer a d-naru

Ayen iεeddan γef uqerru

Akken nella s imaziγen

Ma tḥuza-yaγ ddeεwessu

Di Lambis ad aγ-meṭlen

Muḥal tamazγa a tt-nettu

Alamma ṣubben lecfar γef wallen

Sliγ ihubb-d waḍu

Γef idurar imaziγen

Yeğğan taqbaylit tettru

Γef tmazγa ur tt-qbilen

Ṣṣber a lefḥel ur ttru

Sebblen leεmer wid yextaren

Abrid-ik ay amezruy

Later-is wid i aγ-yeddmen

Ma nemmut neγ ma nenfu

Fell-am a Numidya εzizen.

 

 

Masin uHARUN Tazult-Lambis,

iḍ n 18 di mayyu 1980.

  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
DATE \@"DDDD\ D\ MMMM\ YYYY" jeudi 24 juillet 2014