ayamun  CyberRevue de littérature berbère

image002

12ème année

Numéro 51           Mai 2011

notre Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

b_OpenBook

 

 

Sommaire:

 

1°) Le texte en prose :  

AXXAM N LǦIRAN, tasuqelt sɣur Mohand Ait-Ighil

2°) L’ Association : 1°) Tidukkla Numidya n Wehran : Aselway n tiddukla tadelsant Numidya n Wehran Ssaɛid Ẓamuc ad yezri deg teɣdemt tunnigt (ccreɛ aɛlayan), ass n 26/05/2011.

                         2°) Tiɣri       

3°) L'article : Awal ɣef tira Ɛmer Mezdad di tesdawit n Tubirets, sɣur Sylia M.

4°) La conférence : Ameggez weqbel aneggez, sɣur Ɛ.Mezdad, tasdawit n Tubirets, 05/03/2011

5°) Snat tedlisin nniḍen, en PDF :

1°) Dictionnaire Françis-Tachelhit par S. Sid Caoui, 1907

2°) Grammaire et Dictionnaire de la langue berbère par Venture de Paradis, 1844

 

6°) L' étude: Pour la transcription simple, unifiée, de tamazight Par Ramdane At Mansour

 

7°)  le poème : Tira, sɣur  Brahim tazaghart

 

Adresse de messagerie électronique 

 

Retour en haut

 

Numéro 51  Mai 2011

Deux textes en prose :

AXXAM N LǦIRAN

 tasuqelt sɣur Mohand Ait-Ighil

 

 

Ixef w-III

 

         Ɛini testanes aas s lmizirya iɛerjen ɣef tudert-is, lmizirya yugin ad as-teixer acal d aseggas armi temsa tmeɣbunt. Drus kan akka ad teggernen, tekfa s umennuɣ n yal ass i ţ-iafaren.

         Mi twala yiwen deg tarwa-s inejbar-d, ad t-id-tdemmer ɣer texxamt. Wa deffir wa, ad ččen tiyita gar yiberiyen. Tin yeggran, d Meryem, ulac-iţ, maca yiwen ur iţayes. Anagar tiwi ara d-tawe?

         Tillas  n yi-a ugarent tid  wuan yezrin. Kra n tullas qqiment ɣer tama n wadda ţmeslayent.

         La iţekwiwi deg yiɛebba n yigurdan ; ajeɣdan ameqran yečča ajeɣdan abezu. S leya, ɣef tikkelt, ad ţ- ţellilen, ad suturen deg-s taleqqimt n wučči. Ma d Ɛini tunez s ɛeyyu. Ad tezdi lqed-is ɣef webrid, ad tefreq gar-asen icedduqen n weɣrum tejmeɛ acal-aya, d ciu n texyart, d rrefda n tissent. Ɛumer, mi yeṭṭef amur-is, iseqcer cwi taxyart-nni. Yeddem kra deg yilemcan-nni, yelseq-iten ɣef tgernint-is. Din din iulfa s tesme yeţsummu uqerruy-is. Ma d ilemcan i d-yeggran, yečča-ten. Syin akin, imelle azgen n texyart-nni igermec deg-s.

         Ad tesle i ssut i d-skuran wanɣiyen s tuffa. Ɛini, tesikkid tawwurt, imi yeččur, ad tesawal  :

         – Meryem ! Meryem !

         Ad teţsuɣu am tin yebɣan ad as-d-slen agemmaḍ.

         – A Rebbi, amek akka ! Acu txeddmeḍ, a Meryem ? Rwa ad tečče.

         Ulac kra n lewhi i d-yemmalen taqcict deg wexxam i tella.

         – Teffeɣ ! I tenna Ɛini i yiman-is. Teffeɣ deg tsaɛeţ am ta. Ah, a Rebbi ! Nek i d tameɣbunt.

         Mi tellez, ad tuɣal ɣer tuffẓa. Ad terfed liẓar n tewwurt, ad twali yelli-s ɣer wemnar n tewwurt n berra, tsubb-d takeddant. Udem n yelli-s ibajjew, teţwali-d deg-s.

         – Acu i kem-yuɣen ?

         … Udem n Meryem, yesbek ur d-yemmal wayra. Ɛumer, mi yera udem n weltma-s yefjeɛ, yefhem d liala tadexlanit i d-yeẓḍan ɣef wudem n weltma-s. Ula d neţţa terru yid-s akka, anda deg uqerru kra din igezzem d wayen i d-yezzin. Seg yimar neţţa d amennuɣ ɣas ma iwala ulac layas i tifrat. Isakked-iţ, iwala allen n teqcict ţḥellilent deg-s. Ahat taqcict-a tebɣa ad tneɣ iman-is. Yewhem amek ixemmem akka. Aɣedlilef ikres-iţ ɣur-s. Zun tebren ad twali iḍ.

 Mohand Ait-Ighil

 

Retour en haut

Numéro 51  Mai 2011

L’Association :

1°) Tidukkla Numidya n Wehran : Aselway n tiddukla tadelsant Numidya n Wehran Ssaɛid Ẓamuc ad yezri deg teɣdemt tunnigt (ccreɛ aɛlayan), ass n 26/05/2011.

Azul,

“Nekkni s iyennaten-agi,

Nekkni s ikerrucen-agi,

Ifassen-nneɣ d ilmawen

Ur llin ibeckien,

Ma uzan-k atan a mmi

Ulac leslak akk yid-sen

Ad ak-d-ǧǧen ccwami

Ma ur k-nɣin ara a k-hettken”

Muya.

Isali si Wehran

Aselway n tiddukla tadelsant Numidya n Wehran Ssaɛid amuc ad yezri deg teɣdemt tunnigt (ccreɛ aɛlayan), ass n 26/05/2011.

Taluft i s-d-sbubben d ta: Yesnubget-d yiwet terbaɛt n Yeflamunen n tmurt n Bilǧik akken a d-asen ad ttekkin deg yiwet temlilit i niqal a d-tili deg Wehran, segmi ur d-fkin ara taregt (ttesri) akken ad temmug, dɣa inebgawen-a wan (ruen) ɣer tmurt n Leqbayel anda mlalen d leɛrac di tallit-nni n “tefsut taberkant” . Seg yimir-nni (2003) dɣa, d yemsulta la s-d-ssawalen alammi t-ssawen ɣer ccreɛ. Ccreɛ yeṭṭef-as s useggas n lebs d lexeyya di tikkelt tamenzut, di tikkelt tis-snat iberra-t, maca, aprukirur yera ccreɣ ɣer teɣdemt tunnigt ideg ara yezri ass n 25/05/2011.

“Wi s-yennan ar d ak-wwteɣ

Yerna a k-ggalleɣ

Ma tsuɣe ar d ccetkiɣ


Lewnis At Mangellat

 

Ula d yiwen umeɣnas-nnien deg tiddukla Numidya, wagi d “Meqqran Buǧemɛi” ad yezri di ccreɛla cour d'appel” n Wehran, ass n 24/05/2011 acku yettwet ass n tmeɣra n Yennayer, zzin-as kra n yemdanen zdat tewwurt n “la médiathèque”, rnan gren-d fell-as zuni d netta i yewwten wid i t-yewwten!!...

 

Le président de l'association Numidya d 'Oran monsieur Saïd Zamouche devant la cour suprême le 26/05/2011.

Said Zamouche

 

2°) Tiɣri :

“Ay aqcic aras

Ay izimer aksas

Wi yebɣan Taqbaylit ad yissin tira-s”

Yidir.

Ass uselmed n Tmaziɣt (Taqbaylit) neɣ Tannant “Ifuladen n talwit” .

D tajmilt i Muemmed (Masin) Harun .

(Ilul ass n 13 Yebrir 1949. Yemmut ass n 22 Mayyu 1996.)

Tiddukla tadelsant Numidya n Wehran ad tessudes yiwet tannant “Ifuladen n talwit” i ubaɣur (lfayda) n imeltaɣen akk d wid iemmlen tutlayt-nsen tayemmat, ass n 27 Mayyu 2011, si 10 n tnezzakt (tebit) alamma d 6 n tmeddit, deg usideg (wexxam)-ines i d-yezgan: 5, aɣlad Ɛemrani Ɛli. Wehran.

“Win yebɣan yenna : Amek ? Win yugin yenna : Ulamek !

Anṣuf yes-wen, (kent)

.


 

Agzul

Agzul n wass uselmed n teqbaylit neɣ tannant « Tafat uzekka » i d-yellan ass n 25 Furar 2011; Ilmend n wass agraɣlan n tutlayt tayemmat; ilmend umulli wis-22 n tmettant n dda Lmulud At Mɛemmer.

D tajmilt i uselmad-nneɣ ameqqran “Kamal Uẓerrad”.

“ D lwaǧeb-nneɣ “ Tameslayt i ɣ-d-ineǧren abrid “Amek ara nzuxx d inifiyen

Wi yettun a t-id-nesmekti lan-as ṣṣdid Nekkni ula d tamaziɣt

Wi yesɛan taqbaylit deg wul” Ula d bab-is yestehza” ur nessawe ara a tt-nesɣer”

Si Mu. Lwennas Maub. Ferat Imaziɣen imula.

Imettekkiyen di tannant n 25 Furar 2011 + Lwennas Benɛuf akk d Dda Ɛebdella aman.


 

Umuɣ (liste) n wid iefren tannant si 9 n tnezzakt (tebit) alammi d 5 n tmeddit :

Uṭṭun . Isem d wazarisem:

Tawuri:

1) B. Nawal. D tamesdawit – tutlayt taɛrabt.

2) Yunes Ressus . D acennay s teqbaylit.

3) B. anan. D tamesdawit-tutlayt tafransist.

4) Benhlal Jeǧǧiga. D tamesdawit-tutlayt taglizit.

5) Wala Fara. D tamesdawit.

6) Reǧdal Maziɣ. D amarir umezgun.

7) Wala Cahinaz . D tamesnawit.

8) Benradi Ɛebdeṣṣamed. D anelmad deg uɣerbaz amenzu.

9) Benmɛemmer afia, D tafurmatikt.

10) Buridan Mbarka. D tafurmatikt.

11) Budiba Abdelqader (Ɛebdella Maub). D amarir umezgun (d amseɛrab).

12) Buridan Iman. D tanelmadt deg uɣerbaz amenzu.

Tamawt: Aas i d-yernan tameddit n wass. Wigi ur d-nsedda ara ismawen-nsen.

 

Aris i d-nefren i usezri n tzabut:

ASS AMEZWARU MI ƔRIƔ

Ugiɣ ad ttuɣ dayen

Ass amezwaru mi ɣriɣ

Ɣas zerrin iseggasen

Am yimir-a i s-d-cfiɣ

Am yimir-a i s-d-cfiɣ

Ɣas zerrin isseggasen

Yemma tcebbeḥ-iyi am teslit

Tcudd-iyi tarkasin

Ad issineɣ “taqbaylit”

A d-sɣareɣ tibratin

Yemma tcebbeḥ-iyi am teslit


Tcudd-iyi tarkasin

Ahh… Mi akken i d-ffɣeɣ tameddit

Ulac wi ara yi-d-yawin.

Si tesɣunt “Tafsut”, uṭṭun wis-3. Yebrir 1987)

Ɛmer Mezdad (Ɛmer Wakli).

 

Kraḍ (3) inelmaden i d-yufraren :

-Yunes Ressus;

-Cahinaz Walaḥ;

-Maziɣ Reǧdal.

Yunes Ressus.


 

Cahinaz Walaḥ.

Maziɣ Reǧdal


 

Tawlaft (d aktay) di taggara n tannant n 25 Furar 2011.

Asnemmer-nneɣ i kra n tin d win i d-yefkan afus akken ad temmed tannant-agi.

Asideg n tiddukla Numidya, ass n 25 Furar 2011.

Amassay n tannant:

Ǧamal. B

Retour en haut

Numéro 51  Mai 2011

Larticle :

Awal ɣef tira

Ɛmer Mezdad di tesdawit n Tubiret

sɣur Sylia M.

 

Dépêche de Kabylie  du 14 Mars 2011

 

image

 

Tasdawit n Tubiret tesnubeg-d deg yimalas yezrin yiwen seg yijga n tsekla tamaziɣt. Inebgi-a, d win ur nwulef ara isaragen, ameslay deg yiɣmisen neɣ ahat tiliri. Ɛmer MEZDAD, imi d wa iɣef nebɣa ad d-nemmeslay, yerra-d s lfer i leɛraa n wid iqedcen I tmaziɣt di tesdawit n Tubiret. Yebda awal-is s uawac n kra n yinzan anda yeɛre ad ten-icudd ɣer tfelsafit tagrigit. Simmal yessiɣzif deg wawal, simmal tettmiri-d tusna d tmusni, imi tiqenyar yexdem gar snat n tsekla, taqbaylit d tegrigit, ahat d izen i kra n widen akk i ieren iwakken ad ssiwen ula d nutni ad d-agmen anda nnien, ad jebbun tamuɣli nsen akin i tizi. Dɣa, d ayen I t-yeǧǧan yenna-d:” asisdeg n tutlayt d aɛewwiq ara tt-ikeblen ur tetteddu ara ɣer zdat”. Ɣef leab n yimeslayen-is, tutlayt tewaǧ ad nessuzzef fell-as aɣebbar, ad d-nawi imeslayen yellan yakan, tikwal, ma ilaq ad d-nawi imesla ijenaen ur yelli deg-s lɛib ma ur nesuqqet ara.

Deg uskasi, imi yal yiwen yebɣa ad d-yessukkes seg umyaru n “tegrest urɣu” cwi akka n tmusni,. Dda Ɛmer, am wakken i as-ssawalen akk wid i t-yesnen, yuɣal-d kra ɣer yiseggasen iɛeddan d leqdic-is deg unnar ɣef tutlayt. Yesmekta-d amecwar-is maca yebra-d akka i yiwet n tidet,mi d-yenna:” tlata n yiseggasen sɛeddaɣ di tsertit kerfen tafekka-w d wallaɣ-iw”. D izen s wazal-is anda i nezmer ad nefhem d akken skud i nettarra tutlayt deg ubuqal n tsertit, tettkaw.

Sylia. M

Retour en haut

Numéro 51  Mai 2011

La conférence :

Ameggez weqbel aneggez

 sɣur Ɛ.Mezdad,

asarag di  tasdawit n Tubirets, 05/03/2011

 

Ihi, ass-a ad d-nebdu s 4 yinziyen :

« Ameggez weqbel aneggez, ma tneggzeḍ weqbel ad tmeggzeḍ, ur teẓriḍ anda ara d-tezgeḍ » Deg inan-a : llan 3 wawalen igejdiyen : ameggez, aneggez, annezg. (myz, ndz, zg). « Meggez » c’est la reflexion. « Neggez », c’est l’action. « Egz », c’est la finalité, le but poursuivi. Ihi, ce proverbe, me semble étrangement tinté de la logique, de la pensée d’Aristote[1] pour laquelle la réflexion doit précéder l’action : La réflexion doit précéder l’action, l’action entamée est le résultat d’une réflexion.

 

« Ayen iwumi zemreɣ ad t-xedmeɣ, ma d ayen nniḍen… »  Autrement dit, je ne suis tenu que par les choses qui dépendent de moi. Ce 2ème proverbe est la traduction kabyle de cette citation d’Epictète[2], tirée de son livre les  Entretiens, II, 5, 4-5 (traduction E. Bréhier).  « Les choses extérieures ne dépendent pas de moi ; ma volonté dépend de moi. »

 

Uma sriɣ-as i tmussni-ya, i yi-d trennu d aɣilif.

Descartes a écrit:"_ Qui accroît sa science accroît sa douleur"

Amusnaw yenna: "_ Uma sriɣ i tmussni-ya, i yi-d-trennu d aɣilif" !

Ces 2 phrases ont été écrites pour la 1ère et dite pour la 2ème à peu-près à la même époque, à des milliers de kilomètres de distance dans des contextes pour le moins différents, comme quoi il n'y a de barrières entre les littératures et ls penseurs  que celle que l'on veut bien y mettre.  Le grand Descartes et le poète kabyle sont arrivés à la même conclusion pour qualifier la lourde charge, la lourde responsabilité  que fait peser le savoir, la science sur ceux qui les possèdent.

 

On peut multiplier ces exemples, en citant par exemple, Esope, ce fabuliste grec probablement d’origine africaine se sont inspirés Jean de La Fontaine et quelques siècles plus tard Slimane Azem. Certaines fables nord-africaines sont tout points semblables à celles d’Esope

  Dɣa ad d-nebder anzi-ya aneggaru : « Aɣyul meskin, yurga yeqqen axelxal, mi d-yuki yufa-d d cckal »

 

On peut ciel par exemple une citation de Pasacl tirée de des Pensées : « s’il s’élève je l’abaisse, s’il s’abaisse je l’élève et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il n’est qu’un horrible monstre incompréhensible ». Yella s teqbaylit : «  ma yuli ad t-serseɣ, me yers nek ad t-qaliɣ »

            Ces quelques proverbes créés par des paysans et qui sont arrivés à nous après tous ces siècles de tradition orale n’ont rien à envier  en profondeur et en charge symbolique aux plus grands philosophes grecs et européens. Nos ancêtres n’ont donc pas été que ces gueux ignorants qu’une certaine littérature a abondamment décrits. Ils ont donc été non seulement poètes mais également philosophes.

 

Tura ad awen-d awiɣ kra ɣef wungal, i-mi d tuffɣa n tezrigt tis-sant n wungal-inu « iḍ d wass » i ɣ-d-yessemlalen ass-a. Ungal uriɣ deg 1977 d 1983, yeffeɣ asmi nniqal ldint tewwura deg useggas 1990.

Le  roman moderne en tant que tel est d'apparition relativement récente dans la plupart des langues. C'est un genre littéraire européen que, par exemple, les Turcs et les Arabes ont  adopté il n'y a pas très longtemps, à peine un peu plus d'un siècle. Je pense que nous autres, les orphelins de la Méditerranée et du Monde Musulman, nous nous sommes bien débrouillés malgré l'absence de mécènes et d'institutions sur qui s'appuyer, malgré les bâtons dans les roues des régimes politiques indifférents sinon féroces, puisque nous actuemmelnt à une cinquante d’ouvrages publiés. Et Nous savons tous que quantité de manuscrits ne sont pas encore publiés pour toutes las raisons que vous savez.

 

Wid yeɣren « Iḍ d wass » ẓran ungal yewwi-d ɣef tmessi-nneɣ akken tella deg taggara n iseggasen 70. Imir-nni d uṭun kan yiwen i yessen ad yeḥseb udadu : yiwen ukabar, yiwet temslayt, atg. Imezdaɣ n wungal d imdanen n menwala : tamɣart, imjuhad iqburen, anehhar n lkar, bab n lqahwa, iragazen d tullas ixeddmen di luzin. Imezdaɣ n wungal ur d iqemqumen. Ula d imeltaɣen udabu d imecṭuḥen maḍi, (militant de base) am winna i ţ-yeddan ɣef Muḥend-Ameẓyan. Akken ma llan ulac deg-sen yiwen yennulen tacwawt n tmessi.

Taddart taɣen d tin n menwala, akken llan yakk tudrin di taggara n lqern-agi yezrin weqbel ad tent-yekcem ubuṭun iweccem-tent yakk assa n wussan. Tal taddart n leqbayel tezmer ad tili d taddart-nni yellan deg wungal : tillas, tizerbatin, tajmaɛt, tizeɣwin.

 

Llan wid i i-yeqqaren iwacu, tidlisin-ik ţawint-d kan ɣef tudrin, ɣef temɣarin, ur d- teţawiḍ ara ɣef tudert n iqemqumen. Rriɣ-asen akka : on n’écrit que de ce que l’on aime : la mère, la femme, la nature, la famille, le monde paysan, la terre, c’est cela mes sources ; Je pense avoir  modestement contribué à décrire la société algérienne, la société kabyle, en pleine déstructuration avec une sympathie particulière pour ceux que certains appellent les petites gens : leurs états d’âme, leur quotidien, leurs heurs et leurs malheurs. En vérité, je crois qu’il y a bien longtemps que j’ai choisi mon camp : l’ivresse des cimes ne me concerne ni de près ni de loin. On n’écrit que de ce que l’on connaît : Les grands héros et les grands destins font peur car ils sont quelque part surhumains.  Ur zmireɣ ara ad aruɣ ɣef imeqranen n taggara-ya, i_mi  ur ten-sineɣ, ur ten-xulḍeɣ, ur ten-ḥemleɣ. A chacun ses amours.

Abordons le problème de la création romanesque proprement dite.

Au début, je commence par sélectionner des débris, des fragments, des phrases écoutées çà et là, des contes, des anecdotes, des fragments de choses vécues ou qui auraient pu l’être, des considérations historiques des descriptions de maladie  ( exemple le muguet, le typhus et ses hallucinations, le délire paranoïaque), des scène de torture, des scènes de combat, ce sont tableaux qui sont loin d’être rares sous nos contrées, mais il y aussi des moments de tendresse, moments fugaces qu’il faut savoir.

Une fois tous les  éléments de ce bricolage stockés, un plan de l’ouvrage a naître est établi. Tous ces éléments seront ensuite agencés pour en faire un ensemble cohérent original, en l’occurrence un roman. Le plan un fois établi est souvent modifié pendant la rédaction de l’ouvrage.

Ce travail de  rédaction va durer environs 2 ans.

D’un point technique, étant démuni d’instruments linguistiques pointus, il nous a semblé qu’il était judicieux d’appliquer  à nos travaux littéraires, et à la langue berbère par extension, les règles  de la sémiologie médicale. Nous avons appliqué les méthodes utilisées pour appréhender un corps humain malade : observation, auscultation, puis traitement. Une langue malade comme le corps malade a souvent besoin de silence.

De plus quand on prend le risque de se mettre à écrire, il y a un minimum de règles à se fixer dès le départ et qu’il conviendra de respecter.

La première est celle-ci : on écrit pour être lu et compris. On n’écrit pas que pour soi, pour sa propre catharsis, on écrit pour être lu et compris. On ne me lira que si l’on me comprend. C’est une évidence.

La  2e règle est celle-ci : La langue écrite ne sera pas le calque parfait de la langue parlée.  « Ceux qui écrivent comme ils parlent, quoiqu'ils parlent très bien, écrivent mal.» a écrit Georges-Louis Leclerc dans son Discours sur le style. Albert Camus –un ami des Algériens musulmans arabo-berbères quoique l’on dise (se référer à ses écrits par exemple sur la misère en kabylie)- en écrivant l’Etranger a d’abord décider de l’écrire dans la langue parlée, mais la mouture finale a été faite dans une langue plus stylisée, plus littéraire.

La 3e règle est celle-ci : En matière de langue comme ailleurs, si la pureté est dangereuse, il faut se garder de tomber dans le piège du patchwork. Il s’agit de lutter contre la tentation réelle de prendre un peu de chaque parler pour tenter de ressusciter une supposée défunte unicité de la langue berbère.  Pratiquement dans toutes les langues, un segment s’est imposé comme la langue de référence (le Castillan pour l’Espagnol, la langue  de la tribu du prophète pour l’Arabe, la langue du roi pour le Français  etc.) La tentation de créer un espéranto berbère est  alléchante, mais il y surtout risque de créér un « desespéranto »

La 4e règle : Pour décrire des situations inhérentes à la vie moderne, il faudra de toutes les façons dépasser la langue traditionnelle, en utilisant des termes nouveaux. Le recours au néologisme doit être maîtrisé et se fera à dose thérapeutique pour ne pas dire homéopathique.   Il ne doit être en aucun cas systématique mais considéré comme un mal nécessaire auquel il ne faut recourir qu’après avoir épuisé toutes les possibilités. La  conduite à tenir est la suivante :

1°)_toujours  me référer à la langue de tous les jours par la recherche fine de vieux mots plus ou moins oubliés qui pourront traduire la situation nouvelle ; la langue ancienne est  truffée de mots de prime abord innocents qui, dépoussiérés, peuvent s’avérer idoines pour exprimer l’abstraction  :

azenneqnaq/insomnies, awerdan/étranger,

tanZa/hiatus, tazayert/cercle ,

tebghes/courage,  inan/discours,

askussber/constipation, amgirred/différence

hcic/fragile, lufa/abondance,

awerdan/étranger, anagar/excepté.

tansawt/bivouac

 

L’exploration judicieuse des formes verbales peut s’avérer fructueuse :

Bges abgas tabaggust

Le masculin représente la fonction et le féminin l’outil

Gzem agzam tagezzamt

Nous aurons:

siDen asiDen tasiDent

cfu ancefu tacfawit

ekwu akway takwayt

brez abraz tabrazt

 

Les emprunts  réussis sont également irremplaçables : amikrub, amutur, tamacint, azufri , apiRi,  apansyu, abaltu, acacpu, akayas, etc… 

 

Vous trouverez en annexe une liste de mots qui pourraient être irremplaçable quoique en voie de disparition donc en danger de mort.

           

2°)_me référer aux recueils lexicaux existants : le Dallet  est indispensable . Ex: tifeght/secret, tagant/grève. Malgré une relative profusion de recueils lexicaux depuis quelques années, aucun, à mon sons, n’a égalé le Dallet. Il faut rendre hommage à son auteur qui a consacré sa vie à l’étude et la sauvegarde de la langue.

 

3°)_passer à un mot utilisé dans un autre parler : utiliser par exemple le Dictionnaire français-chleuh de Destaing. Beaucoup de mots figurant dans cet ouvrage peuvent  faire l’économie de néologismes. Cet ouvrage est disponible sur la site « ayamun.com » en PDF.

Exemple : ajdam/lèpre,  aman n maârur/mirage, aghlaghal /écho.

et notamment le vocabulaire de la mer inexistant dans le Kabyle si ce n’est dans les toponymes : awqas/requin, aZeffun/langouste. Comme nous ne sommes pas des gens de mer, nous avons oublié le vocabulaire de la mer. Seuls quelques toponymes ont survécu.

 

4°)_me référer à un lexique tamaceght considéré comme une banque de racines, par exemple le Cortade-Mammeri.

 

5°)_me reférer à Amawal de Mouloud Mammeri et ses Collaborateurs, bien que truffé de quelques inexactitudes.

 

6)_procéder à une dérivation. Exceptionnellement ! Le néologisme éventuellement crée se devra de respecter la musicalité de la langue.  Exemple : timanest/solitude    asuwu/aération, amaTTaf/ chaîne (média)

 

 Il convient d’échapper absolument au piège de la langue ésotérique.

La langue berbère est une langue où le lexique de l’abstraction est pauvre. Si l’on a pour ambition de décrire une société de ce siècle, il est clair qu’il faudra faire appel à des concepts parfois inconnus dans la langue traditionnelle.

 

Au niveau de la réflexion, des monologues intérieurs ou des dialogues, je me suis donné comme règle d’essayer de respecter autant que faire se peut le kabyle traditionnel, quand il sort de la bouche de personnages eux-mêmes « traditionnels »  Ex : taHemmuts dans Id d Wass et MalHa dans Tagrest  urghu, Tawes. Il en est différemment quand il s’agit de personnages confrontés à la guerre ou aux conflits professionnels. Ex : Waâli,  MuHend-Amezyan . Les champs de référence de  MuHend-Amezyan et de sa mère MalHa ne peuvent pas toujours se superposer.  C’est cette différence dans les champs de référence qui font que les gens ont du mal à communiquer entre eux : le dialogue parents-enfants, chez-nous, est souvent réduit voire inexistant. Les mots exprimant la tendresse ou l’amour ont toujours du mal à sortir de la bouche. Il est vrai que dans les langues algériennes arabe et berbères, le verbe aimer n’existe pas.

 

Au-delà, de la langue, ne pas hésiter à donner une identité au texte, par l’injection parcimonieuse, de formules toutes faites : Rebbi ameâzuz, yuɣal-d ɣer webrid, yeçça iman-is, tasa pour amour/tendresse,  ul pour vigueur/courage, ou extraites de la tradition orale  (proverbes, contes, poèmes, chants).

 

En Algérie, il n’ y pas de censure pour le livre en général et le livre berbère en particulier. Au début, personnellement je n’avais aucune auto-censure : iḍ d wass est truffé de mots salés, voire salaces : étant donné que ce livre est actuellement étudié par les enfants, je me suis dit que j’aurais pu faire l’économie de ces mots, sans toucher à la qualité de l’oeuvre. Ce sont des mots superflus qui ne ramènent pas grand chose à la langue. J’en ai expurgé quelques uns dans cette 2ème édition.

 

Pour plus de détails, je pourrai répondre à vos questions soit en aparté  soit lors d’un débat.

 

En conclusion:

            Nous avons modestement essayé dans notre travail de création littéraire de faire  en sorte que la langue  utilisée « exprime la vie, le mouvement, …, la modernité,  l’espérance, » selon un mot de Moncef  Marzouki, cité par le Pr Boucebsi dans son ouvrage « La psychiatrie tourmentée ». Avec un peu plus de temps libre et une profession moins contraignante, j’aurais peut-être pu mieux faire. Mais qui sait ?

Tubireţ 05/03/2011

NB :

Le débat qui a suivi sera livré dans un prochain numéro  qui contiendra quelques dizaines de mots anciens disparus ou en voie de disparition pouvant traduire une « réalité moderne »
 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 51  Mai 2011

Snat tedlisin nniḍen :

1°) Dictionnaire Français-Tachelhit et tamazight par S. Sid Caoui, 1907, 261 pages,10.141 Ko, dans notre rubrique téléchargement.

 

2°) Grammaire et Dictionnaire de la langue berbère par Venture de Paradis, 1844, 273 pages, 8303 Ko,  dans notre rubrique téléchargement.

 

 

Retour en haut

Numéro 51  Mai 2011

L’ étude :

 

Pour la transcription simple, unifiée, de tamazight

par

Ramdane At Mansour Ouahes

 

 

Tamazight a sa propre écriture, le tifinagh. Elle est adoptée au Maroc. Elle interviendra sûrement un jour en Kabylie, elle est notre fierté : rares, en effet, sont les peuples qui ont inventé un système d'écriture. Dans l'étape transitoire actuelle, c'est la transcription latine qui, répandue et accessible à tous, continue à se développer et à se généraliser. Elle contribue incontestablement à l'épanouissement de notre culture. Aussi est-il souhaitable qu'elle soit unifiée et standardisée.

J'ai le privilège d'être féru de littérature amazighe (1)(2)(3)(4)(5). Dans l'écriture, j'ai recherché à imiter les initiateurs de la transcription parmi lesquels, bien évidemment, Mouloud Mammeri. J'ai opté chaque fois pour la transcription la plus simple possible pour rendre la lecture attrayante. Mais j'ai constaté des divergences entre les auteurs et des tendances actuelles à s'écarter des pionniers. Je vais passer en revue quelques points essentiels qui m'ont interpellé et tenter de justifier les rationalisations que j'ai retenues.

 

- Les tirets :

Les premiers textes ont utilisé les tirets en abondance, surchargeant l'écriture, comme par exemple :

« Awal-ik yewweḍ-aɣ-d » (6).

Ces choix pouvaient se justifier, au départ, chez les linguistes, pour expliquer l'enchaînement des mots dans cette langue dont l'écriture est « nouvelle ». Malheureusement ils ont perduré même lorsqu'ils ne s'imposent pas. Par exemple, dans une publication récente, j'ai relevé la phrase :

« Yenna-as : -nniɣ-am wet-iyi-d » (7).

Si on traduit cela dans une autre langue, les tirets disparaissent. En français : « il lui a dit : je te dis de me frapper ». Il en est de même en anglais, en espagnol, en italien, etc. (il suffit de consulter internet en traduction automatique en ligne). Aucune des langues ne surcharge le texte par un excès de tirets. Aucune langue ne dispose un tiret entre un nom et son adjectif possessif...

L'argumentation pour justifier un tiret, c'est d'éviter les confusions. Elle n'est pas toujours convainquante comme je l'ai montré sur un exemple (8) : « Idda d Bujmaâ ». Cette expression a deux sens selon que « d » est la particule de direction, ou la préposition « avec ». Mais le contexte permet de lever l'ambiguïté : il est question d'une venue dans le premier cas, et d'un départ dans le second. Deux situations contraires, donc aucune confusion possible.

Par ailleurs, on perd souvent de vue le rôle la ponctuation. Non seulement elle facilite la lecture, mais elle lève les ambiguïtés. Dans l'expression « inna d gma », il y a deux points à ajouter convenablement. On écrit soit « inna : d gma », « il a dit : c'est mon frère », soit « inna d gma : », « mon frère a dit : ». Les exemples de ce type sont légion et nous pouvons nous passer de la pléthore de tirets qu'on trouve dans certains textes, en s'aidant, si besoin est, de signes de ponctuation.

 

- La lettre epsilon et l'alphabet :

L'alphabet préconisé par Mouloud Mammeri (9) est, a priori, le plus simple. Il se limite à une seule lettre grecque : gamma. Le « aîn » est rendu par « â ». Il semble que les écrits, actuellement, tendent, au contraire, à retenir l'usage de epsilon, lettre qui est substituée au « â » de Mammeri.

Ce choix contrecarre nombre de publications importantes aussi bien à l'aube de la naissance de l'écriture en kabyle, que dans ces derniers temps. Sans s'appesantir sur le fait que epsilon détonne par sa forme cursive, on ne peut nier qu'une telle option ignore le lien incontestable qui existe entre « aîn » et la lettre « a ». Dans plusieurs tribus kabyles, « aîn » est prononcé « a ». La notation « â » est le choix du résistant amazigh Aït Amrane (10) lequel est allé jusqu'à suggérer de remplacer cette lettre par « a » tout simplement. C'est aussi l'option du riche lexique d'informatique de Samiya Saad Buzefran (11). Je n'ai, moi-même, utilisé le epsilon que dans l'une de mes publications (8). Mouloud Mammeri, dans sa préface au lexique de berbère moderne (12), assimile «â» et «a», écrivant tewaat, aarur, etc.

Le phonème « aîn » est d'origine étrangère, il s'incruste à coté du « a » dans certains parlers, disparaissant dans d'autres. Voici justement un message de M. A. Aït Amrane (13) dans son livre « Tamazight » :

« ...j'ai éliminé...le epsilon qui correspond au « e » grec...pour transcrire le phonème « aïn » en arabe, étranger à notre langue...ce caractère n'est même pas utilisé par les linguistes lorsqu'ils transcrivent l'arabe en caractères latins. Ce phonème n'est d'ailleurs pas du tout prononcé dans certaines régions de Kabylie, tandis que les Touaregs le remplacent carrément par « gh »...son utilisation déforme la prononciation de certains mots au point de les rendre méconnaissables ».

La conséquence manifeste du choix de epsilon, c'est qu'on ne sait pas où le placer dans l'alphabet. J. M. Dallet (14), et K. Bouamara (15) dans leurs dictionnaires, le disposent après la lettre « z », très loin du « a »...D'autres dictionnaires, comme celui de M. S. Ounissi (16), opportunément, retiennent « â », ou disposent epsilon à proximité de « a », comme le fait le Dictionnaire universel bilingue (17). Il est intéressant de noter que dans le remarquable lexique de la linguistique de A. Berkaï (18), édité en 2009 par Ramdane Achab, la lettre epsilon est absente dans une riche terminologie amazighe !

Les premiers écrits ont ignoré epsilon. A. Hanoteau (19) et A. Mouliéras (20) utilisent « â ». Il en est de même de l'un des premiers dictionnaires français-berbère (21) publié avant la conquête de la Kabylie. C'est aussi l'option du Dictionnaire français-tachelhit- tamazight (33). Mouloud Mammeri, dans ses livres, a préféré l'usage de « â » (22) (23) sauf dans « Cheikh Mohand a dit » (24). Le pionnier du roman, Rachid Alliche, se contente de la lettre « a » dans « Faffa » (25). Saïd Sadi utilise « â » dans sa première oeuvre « Askuti » (26). Hend Sadi fait de même dans l'excellent « Tusnakt s wurar » (27), tout comme l'association culturelle Imedyazen dans sa revue « Taftilt ». Le dictionnaire chaoui-arabe de F. Tibermacine (28) publié récemment, ignore lui aussi la lettre epsilon. Il en est de même du lexique pan berbère de B. Djouhri, diffusé par l'auteur (il écrit par exemple, « aarab » pour traduire le mot « arabe »).

Une option définitive exige une entente. Elle ne pourrait s'imposer que si l'on possède une institution académique de concertation et de décision ayant autorité sur la culture.

 

La lettre « e » et la grammaire.

Les livres de grammaire (9) (29) (30) affirment que, en kabyle, il n'y a que 3 voyelles : a, i, et u, que la lettre « e » est neutre et ne sert que pour faciliter la lecture. On qualifie d'ailleurs celle-ci de voyelle zéro ou schwa.

On s'attendrait à voir minimiser l'usage de cette lettre, mais, en pratique, c'est loin d'être le cas, surtout dans les publications récentes et dans les livres d'enseignement en Algérie.

Considérons d'abord l'expression « ma mère ». Dans nombre de tribus kabyles, on dit simplement « imma ». On trouve cette écriture dans les contes de Mouliéras (20), dans le dictionnaire universel bilingue (17), le premier dictionnaire français kabyle (21), le dictionnaire chaoui-arabe-kabyle et français (31) paru en 1907.

Le dictionnaire berbère-français de A Jordan (32) donne « ma » en tacelhit. Dans le dictionnaire récent tamazight français (33) de Aliamaniss ( Maroc central) la mère se dit « mma » sans autre initiale. Il en de même chez les Touaregs. Le Dictionnaire français-tachelhit-tamazight (34) donne « immi » pour les deux variantes amazighes (et imma comme pluriel pour l'une d'elles).

Le dictionnaire Dallet (14), par contre, donne « yemma » et, curieusement, il repère ce mot dans la racine « ym ». K. Bouamara (15) le place dans « ye » ! Fort heureusement, très récemment, M.A. Haddadou (35) remet le terme à sa bonne position : la lettre M. Cet auteur donne, par ailleurs, les différentes variantes du mot mère dans l'espace amazigh et il apparaît clairement que « imma » prédomine.

Néanmoins beaucoup de publications actuelles, en Kabylie, retiennent l'écriture yemma.

La question qu'il est légitime de se poser est : pourquoi introduire la lettre neutre « e » dans ce mot facile à lire ? Pourquoi ne pas écrire Ymma, ou plus simplement imma ?

 

Considérons maintenant la conjugaison des verbes à la troisième personne du masculin singulier.

Mouloud Mammeri, dans sa grammaire (9), opte sans ambiguïté, pour l'affixe initial « i ». Il écrit : izmer, iqqim, issared...On trouve déjà cette écriture chez Hanoteau (19) qui transcrit : iffegh, illan, innoumen etc. ainsi que chez Mouliéras (20) : isâa, itszalla, ifka, etc.

Dans l'ouvrage détaillé de Gaya Hamimi ( 36), on retrouve l'affixe i (en majuscule). Il écrit : Iuzzel, ur Illi, ad Ikkes, etc. Même observation dans le lexique pan berbère de B. Djouhri, paru récemment où l'on trouve : ikkat, ad irnu, ur isnuzgum, etc. Chez les Touaregs c'est l'affixe « i » qui prévaut d'après la grammaire Touareg de J.M. Cortade (37). On y trouve, par exemple : ilsa, iswa, ikkes, etc. C'est la transcription que retiennent la plupart du temps plusieurs oeuvres pionnières (22) (23) (25) (26) (27).

Pourtant les ouvrages récents utilisent, chaque fois que c'est possible, l'affixe « ye » au lieu de « i ». Résultat : il y a deux affixes pour une même personne, situation inconnue, à ma connaissance, dans d'autres langues. Car, s'il est possible d'écrire « yenna » au lieu de « inna », on ne peut remplacer iwala par yewala, ni iâadda par yeâadda, ni ifuk par yefuk...

Cette tendance à utiliser « ye » au lieu de « i » rejaillit sur tous, à tel point que les éditeurs corrigent les auteurs pour les amener à aller dans ce sens, et que les auteurs eux-mêmes s'astreignent à une sorte d'auto censure. Ainsi Mouloud Mammeri (23), dans « Poèmes kabyles anciens » (page 98 par ex.), écrit : ikkat, inna, inteq, à coté de yebbwed...J'ai été moi-même amené à mélanger dans mes derniers livres, les deux types de transcription, soucieux de répondre aux desiderata des éditeurs.

Il est remarquable de noter que dans la revue Tifin, parue en 2006 et consacrée à la littérature berbère (38), A. Kezzar et A.B. Lasri utilisent « i » sauf rares exceptions. Dans le même numéro, K. Naït-Zerrad prône la suppression du « ye » afin de « simplifier et harmoniser la notation au niveau pan berbère ». Cette recommandation de l'auteur de plusieurs livres didactiques est particulièrement bienvenue.

Le même dilemme que pour yemma/imma se retrouve ici : la voyelle e s'impose-t-elle pour lire des mots comme inna, iswa, iksa, etc. ? Ce n'est pas le cas. Il faut donc considérer que « e » est une voyelle à part entière.

Il reste la préoccupation légitime de savoir s'il est rationnel d'avoir, dans la conjugaison, un affixe qui varie selon le verbe...

 

Il y a un autre cas où la lettre « e » intervient souvent, c'est dans l'état d'annexion. Elle ne peut se justifier quand elle facilite la lecture comme, par exemple, dans « tebna texxamt ». Mais il est possible d'en éviter l'usage dans bien des cas, en remplaçant « we » par « u », comme le suggère M. Mammeri (9) qui écrit : iqqim « wergaz » (ou : « urgaz »).

 

Ces quelques remarques ont pour objet la recherche d'une simplification de la transcription latine, et, simultanément, un rapprochement des options des autres variantes amazighes (dans un texte récent (39) en tacelhit, je n'ai trouvé nulle part des tirets, et « e » est pratiquement inexistant).

Lorsqu'on constate que les travaux de l'Académie française ont duré bien des siècles (10), on ne peut que faire preuve de patience dans l'entreprise de rénovation de l'écriture. Mais pour notre système éducatif, nous devons agir vite pour rendre notre écriture plus simple et plus attrayante Selon le voeu d'Aït Amrane (10), premier président du HCA : « il n' y a pas de désaccord, si profond soit-il, qui ne puisse céder à une franche et loyale discussion...Notre idéal est trop noble pour être entaché par de puériles questions d'amour-propre. ».

Ma démarche s'inscrit entièrement dans cette perspective.

 

 

 

Bibliographie :

(1) R. At Menṣur, Tiɣri, L’Harmattan, Paris, 1996

(2) R. At Menṣur, Isefra n at zik - Poèmes kabyles d’antan – édition bilingue, édité par l’auteur, Selles sur Cher, 2010

(3) R. At Menṣur, Agani, Zyriab, Alger, 2001

(4) R. At Menṣur, Leqwran s tmaziɣt, Traduction du Coran en kabyle, Zyriab, Alger, deux éditions : 2006 et 2010

(5) R. At Menṣur, Amawal n yinzan, Dictionnaire des proverbes kabyles, Ramdane Achab, éditeur, Alger, 2011

(6) Agraw imura, Awal ɣef Dda Lmulud, Asalu, Alger, 1991, p. 123

(7) B. Kebir, Lmed tamaziɣt, El Amel, Alger, 2007, p.127

(8) R. At Menṣur, Isefra n at zik, édité par l’auteur, Paris 1998, p.10

(9) M. Mammeri, Tajerrumt n tmaziɣt, François Maspéro, Paris, 1976

(10) M.I. Aït Amrane, Ekkr a mm is oumazigh

(11) S. Saad Buzefran, Lexique d'informatique, L'Harmattan, Paris, 1996

(12) M. Mammeri, Amawal n tmaziɣt tatrart, CNRPAH, Alger, 2008

(13) M.I. Aït Amrane, Tamazight, Éditions Hiwar Com, Alger, 1997, p. 21

(14) J.M. Dallet, Dictionnaire kabyle-français, S.E.L.A.F., Paris, 1982

(15) K. Bouamara, Issin, L'Odysée, Tizi Ouzou, 2010

(16) M. S. Ounissi, Dictionnaire Chaoui, français, arabe, ENAG, Alger 2003

(17) A. Idres et R. Madi, Dictionnaire universel bilingue, édition Jazz, Alger 2003

(18) A. Berkaï, Lexique de la linguistique, éditions Ramdane Achab, Tizi Ouzou, 2009

(19) A. Hanoteau, Poésies populaires de la Kabylie du Djurdjura, Imprimerie impériale, Paris, 1867

(20) A. Moulieras, Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie, Edition Ernest Leroux, Paris, 1893

(21) Ministère de la guerre, Dictionnaire français-berbère, Imprimerie royale, Paris, 1844

(22) M. Mammeri, Les isefra de Si Mohand, François Maspéro, Paris, 1982

(23) M. Mammeri, Poèmes kabyles anciens, Laphomic, Alger, 1988

(24) M. Mammeri, Cheikh Mohand a dit, publié par l'auteur, Alger, 1990

(25) R. Alliche, Faffa, édité par l'auteur, Alger, 1990

(26) S. Sadi, Askuti, Imedyazen, Paris, 1983

(27) H. Sadi, Tusnakt s wurar, Asalu, Alger, 1990

(28) F. Tibermacine, Tanastukajjuf, Parler Chaoui, HCA, Alger, 2009

(29) K. Naït-Zerrad, Tajerrumt n tmaziɣt tamirant, ENAG, Alger, 1995

(30) R. Achab, Langue berbère, Hoggar, Paris, 1998

(31) P.G. Huyghe, Dictionnaire chaoui-arabe-kabyle et français, disponible sur internet.

(32) A. Jordan, Dictionnaire berbère-français, Omnia, Rabat, 1934

(33) Aliamaniss, Dictionnaire tamazight-français, disponible sur internet : www.miktex.org

(34) S. Cid Kaoui, Dictionnaire français-tachelhit-tamazight, Edition Ernest Leroux, Paris, 1907

(35) M.A. Haddadou, Dictionnaire des racines communes berbères, HCA, Alger, 2007

(36) G. Hamimi, Grammaire et conjugaison amazighes, L'Harmattan, Paris, 1997

(37) J. M. Cortade, Grammaire Touareg, Université d'Alger, 1969

(38) Tifin, numéro 1, Ibis Press, Paris, 2006

(39) L. El Ghazi, Inuzar, IRCAM, Rabat, 2007

 

 

Retour en haut

Numéro 51  Mai 2011

Le poème :

Tira,

sɣur  Brahim Tazaghart

 

 

Teɛreq-iyi tira

Amek akken bennuɣ awal.

Iḍelli mačči am wass-a

Targit izedey-iţ ccwal.

Teɛreq-iyi yerna

Tira Iǧehd-is d uffal.

D lbarud s anida nerra

D lmut  kan wumi yessawal.

 

Teɛreq-iyi tira

Amek rennuy asefru.

Tagmaţ Iǧehd-is yeḥfa

Mi ţ-neqsed dɣa a-nru.

Teɛreq-iyi yerna

Tagamaţ tuḍen ur tḥellu.

Kra i d-nemger d tirga

Di tegniţ yewwi-ţ waḍu.


Teɛreq-iyi tira

Amek akken ţcebbiḥeɣawal.

Mi yebɛed s anida nwehha

Nḥar ad naweḍ yer miḥlal.

Teɛreq-iyi yerna

Yal wa lmizan yektal.

Yal wa ɣef tideţ-is yettekka

Mi s-fukken dɣa ad yeggal.

 

Teɣreq-iyi tira

Yenɣel wul yessaramen.

Allaɣ-iw yecba tala

Yeskew yiṭij n ṣsmayem.

Teɛreq-iyi yerna

Temmured lleɣḍa ɣef wallen.

Am win wumi texsef tirga

Tuli tṣubb d asawen.

 

Teɛreq-iyi tira

Tebrek ɣef yiles tsusmi.

Deg wul mi tekri nniya

Talift teǧǧa-d ccwami.

Teɛreq-iyi yerna

Wissen ma ad d-tezzi yur-i.

Tegra-d cwiṭ n tmara

Teɛrreḍ deg-i ad d-teffi.

 

Teɛreq-iyi tira

Neɣ d nek i das-iɛerqen ?

Deg ul-iw ffɣent tirga

Neɣ d nek i-tent yeffɣen ?

Teɛreq ur tecriq ara

Iɛreq-iyi wayen iɛerqen !

D kemmini kan i d lǧerra

I d abrid yessuffuɣen.

 

Ur diyi-teɛriq tira

Mazal iles ad yessefru.

Deg wul xelfent-d tirga

D kem i d ddwa n ḥellu.

Ur d-iyi-teɛriq yerna

Ass-a deg sin ad naru.

Yes-m i tecbeḥ talsa

D kemmini i d asefru.

 

Brahim Tazaghart,

Akkin i tira, sbtr 64-65-66

Editions Azur, 2006, Bgayet


 Retour en haut

Adresse de messagerie électronique : encrier_plume_057

ayamun@Hotmail.com

Adresses Web:

http://ayamun.ifrance.com/index.htm

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

b_Book

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
vendredi 15 juillet 2011

 

 

 

 1 Aristote, philosophe grec (Stagire, Macédoine, 384 - Chalcis, Eubée, 322 av. J. -C.). Il fut le précepteur d'Alexandre le Grand et le fondateur à Athènes du Lycée, où naquit l'école péripatéticienne. Son système repose sur une conception rigoureuse de l'Univers. Aristote est l'auteur d'un grand nombre de traités de logique, de politique, de biologie (anatomie comparée, classification des animaux), de physique et de métaphysique. Il est le fondateur de la logique formelle. Son œuvre a marqué la philosophie et la théologie chrétiennes du Moyen Âge et a joué un rôle décisif dans les débuts de la science et de la philosophie de l'islam.

La réflexion doit précéder l’action, l’action entamée est le résultat d’une réflexion. (LAROUSSE)

 

[2] Épictète, philosophe latin de langue grecque (Hiérapolis, Phrygie, v.    50 apr. J. -C. - Nicopolis, Épire, v.         130). Esclave à Rome, affranchi, puis banni, il réduit le stoïcisme à une morale fondée sur la différence entre ce qui dépend de l'individu et ce qui n'en dépend pas ; ses Entretiens et son Manuel ont été rédigés par son disciple Arrien.  (LAROUSSE)