ayamun  CyberRevue de littérature berbère

 

9ème année

Numéro 38  Mars 2009

Retour à Bienvenue

 

Sommaire

                           

Sommaire:            

1°) Le texte en prose : Tukkist seg wungal  «iḍ d wass » ixf 1  sɣur Ɛ.Mezdad

2°) L'article : L’en-vers du devoir par Mohand Besaa

3°) L’ interview : tadiwennit  d  Mouloud Feraoun yerra-ţ-id  Mohand Ait-Ighil

4°) La conférence : Ali Sayad , Quand les lieux disent

5°) Les poèmes : tukkist seg « tafunast igujilen » ara d-yeffɣen deg tesɣunt « amazigh voice »

 

6°) Adresse de messagerie électronique                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Retour en haut

 

 

 

 

 

 

 

 


Retour en haut

 

Numéro 38    Mars 2009                                                                                                      

 

Le texte en prose:

 

Tukkist tis-snat seg wungal  «iḍ d wass »  sɣur Ɛ.Mezdad

 

Tasa ur tessager yiwen

 Tasa ur tessager yiwen. Maca d win i d-yufraren ger tarwa-s. D win i tḥemmel aṭas. Ur tuksan ara. D win i d amenzu i tessider. Ula d tuccent deg umadaɣ yezga yiwen ger tarwa-s yufrar-d ɣef wiyaḍ. Qqaren d ddnub ɣef tasa ma ur tessaɛdel tarwa-s, ma tella tneḥyaft gar-asen. Neţat ddnub ur t-tewwi ara : d ayen ara yečč wa i teţen wiyaḍ. D ayen ara yels i ţlusun daɣen.

Asmi meẓzi d amaɛlal kan, yeṛwa lehlak d axessar. Ulac aṭtan ur t-nebla. Ussan imenza mi d-ilul yedla-d fell-as unezyuf (*), yečča-yas yakk timeccacin-is. Yuɣal d aqeṭtiḍ. Ur yessin iḍes am uzal am yiḍ. Yuɣal tekker yakk taɛrur-is d  tɛenqiqt-is. Taqerrut-is ur teţaf ara amek ara s-teqqen tacacit seg wakken teţuddum d aman. Ur teţaf ara yakk amek ara ţ-teṭtef. Yal ssbeḥ tḍellu-yas abux yerna tdehhen-iţ s zzit taqdimt. Akka i s-d-qqarent tidak yessnen.

Asmi yewweḍ sin neɣ tlata wagguren ikcem-it buyefrax (*). Ur as-yekkis ara armùi i t-yeǧǧa d iclem. Tessefxas-as Aɛli-Abnennay xemsa neɣ seţa tikkal. Nnig ddurt ur yaɛriḍ ayefki. D aman kan i s-tesquddur s-sya ɣer da. Yeṭtef tarwiḥt. Cwiṭ cwiṭ iles-is itejji yuɣal iteṭteḍ. Ula d yemma-s, neţat d tacaraft aṭas d argaz i d-tṛebba, teqqar-as : « A yelli, tura ma yedder yedder, ma ulac ur d-sseɣlay ara tidderɣelt ɣef yiman-im. Imeṭtawen-a ur lhin ara.»

Ɣef seţa wagguren d tabuzeggaɣt i d-yeɣlin fell-as. Acu  ur as-d-tesseggra ara. Twet tɛedda. Yuɣal yewwi-d cwiṭ iman-is, iṛebba tikesmatin, yessefraḥ-iţ cwiṭ. D neţa i d aqcic-is amenzu. Yebda amured yerna yekker ɣef tqejjirin-is di lawan. Ulac amḍiq yeţaǧǧa di tɣerɣert. Asmi i d-zzin fell-as sin iseggasen yeṭtef-it nannas d weɛsar (*). Yuɣal d axeclaw. Yuser amzun d asennan. Tewwi-t ɣer yiwen n ṭtbib akken d adaɛmamac yefka-yas ddwa. Cwiṭ kan yaf iman-is : wissen ma ɣer ddwa-nni i yufa neɣ ma d tira i s-d-tura ɣer ccix i t-yesseḥlan. Daɣen terqa-yas aman mačči abrid neɣ sin.

 Seg-mi i d-yekker yeṛwa-tent, yerna yesseṛwa-yas-tent. Deg-mi akka ɣas tura meqqer iɛedda i isennanen, mi tessakked deg-s ad tergagi tasa-s. Ma yeḍsa ad taf yebbuḥra wul-is ula d neţat. Ma yemmuɣben neɣ yulwa, daɣ neţat.

Tger aɣenǧa ɣer tasilt, yedda-d wacu i d-yeddan. Tebda tferreq-asen. D lawan imensi. Sin d arrac, yiwet d taqcict. Ur ḥemmlen ara seksu. S-sya ɣer da teţbeddil-asen imensi. I nutni kan. Ma d neţat ayen yella tessegḍi-t. Ayen i d-yugaren teţarra-t ɣer tama i uzekka-nni lawan imekli. Bdant tɣenǧawin asṭenten. Imawen ssusmen. Rran-ţ i tuffẓa. « čaw ssaw», akken yella di tmacahuţ. Ayen sseblaɛn  amzun ɣer tɛebbuṭ-is i t-ţarran. Ma ṛwan nutni, d neţat i yeṛwan. Ma lluẓen, d neţat i yelluẓen. Akken armi d asmi i d-mmden. Nutni ţimɣuren neţat yeţali-ţ ccib.

Berra, tura yeɣli-d yiḍ. Tadamcact ulac maḍi di tmurt-nneɣ, tugeţ deg wussan-a umerḍil ger Yennayer d Furar. Zik zik i d-iɣelli yiḍ. Uḍan ɣezzifit, ur d-yeţali ara wass alamma tkerheḍ iman-ik. Zik zik i gganen medden, usu imennaɛ deg usemmiḍ. Lḥasun tagrest yiwen ur ţ-iḥemmel. Tesseɣlay-d lxuf ɣef yemdanen. Aḍu ger lejqayeq d ashurru am tejlibt n tfiɣar (*). Ggugmen lmal uddaynin d wid n lexla. Uccanen, limer mačči d laẓ i ten-id-yeţawin alamma d leḥwari, a-s-tiniḍ ǧǧan tamurt : ulac askaɛwew. Iɣelli-d usemmiḍ igezzem am tefrut.

Wid yesɛan tanezduɣt yakk d tduli menɛen akken bɣun ilin, ma d igellil meskin aḥlil. Dɣa ma yerna uɛebbuḍ d ilem ula i d-nini. Di lawan-a n tegrest tferreq taddart ɣef sin : wid yesɛan d wid yenḥafen,  wanag anebdu ɛedlen medden tikli.

Asemmiḍ n tmurt-nneɣ, aṭas ɣilen d akellex. Sebbken waman deg iɣeẓran, tsebbek zzit di leqsuḍ. Sebbken idammen deg iẓuran. Mačči yiwen neɣ sin, seg widak tebla tissit, i yeqquren deg iberdan, gersen, uɣalen amzun d iggermumen. Ţuɣalen d iblaḍen, ula d aḍlaq ur yezmir a-ten-yeḍleq uɣessal. Anagar (*) ma s lembat.

Tamurt-nneɣ akka ɣur-es d tannumi. Tseţ arraw-is. Am uwaɣezniw neɣ yir taqjunt. Akka taddart-a seg-mi i s-d-tecfa d wakken i d-ḥekkun imezwura, anagar  tlatin yexxamen i ţ-iɛemren. Taddart teggumma ad timɣur, ula d yiwen wexxam ur d-yerna. Tlatin yexxamen asmi yebda lqern, tlatin yexxamen aseggas-a.

Wa yenɣa-t bujḥiṭ, wa yenɣa-t laẓ, wa yenɣa-t nnif, wa tenɣa-t tmenǦert, wa yenɣa-t ṭtrad. Yal wa amek i s-teččur, acu kan mačči d imɣaren i yeţmeţaten. Ulac imɣaren da, akken i ţruḥun d igeḍman, d ilmeẓyen. Ulac imɣaren, ma d timɣarin ggtent. Tilawin nutenti sennint iseggasen akken sennint iɛeqqayen deg wezrar. Aḥlil ! ¨Ţɣimint-d i twaɣyin. Ta temḍel sin, ta temḍel tlata, ta rebɛa. Ggerrint-d i nngaḥi d wussan iberkanen.

Dɣa deg wussan-a n tegrest, ma teffeɣ-d tafukt, a-tent-tafeḍ deg wennar i yiṭij. Ssummurent. Sbecbucent. D tifermacin. Taṭtucin d tidaɛmamacin. ¨D tukmicin. Acu n llebsa, acu n lḥala. Ta teţani-d i ta, neɣ stewtiwent gar-asent.

Imɣaren ulac, acku irgazen-nneɣ ma menɛen si tizi n temẓi, ssawaḍen rebɛin neɣ xemsin iseggasen, s-syin ţawin-d aṭtan si lɣerba : wid ixedmen  di lmina turin-nnsen meččent, wid ixedmen deg izulixen ţwaten s karaf. Aṭtan mačči yiwen, d lehlak ixeddamen, d lehlak igellilen. Mi d-wwḍen ɣer taddart, aseggas neɣ sin, ad aɛnun abrid ɣer tmeqbert. Seg tillas ɣer tillas. Seg wemruj n ddunit ɣer win n laxert. Si laxert ɣer tayeḍ. Seg-mi i d-kkren d agrireb. Irgazen-nneɣ msakit. Wissen anwa i ɣ-yedɛan. Yerna iḥuza-yaɣ.

Berra tezdeɣ tsusmi. Aɛni d adfel. Aḍu-nni i d-ibegsen kra yekka wass, ata-n yekbel. Ass aneggaru di Yennayer yekkat-d wedfel. D amerḍil.

Asmi tebda ddunit, nnan-as i weqjun : « Xtir ili-k d aqjun neɣ d tameṭtut.»  Yextar. Yenna-yasen : «D awezɣin, tagi ur tḍerru. Yif-it ma lliɣ d aydi tiḥdert ad tixfif, wanag tameṭtut aḥlil.»

Tamurt ma tseţ arraw-is, yessi-s d aɛsar i tent-tɛesser. Liḥala n tmeṭtut i yiman-is, akken texdem ur teţɛeddi ara. Mi ara tili ɣer imawlan-is, qbel ad teddu d tislit, akken yebɣu yili, tikkwal imawlan ţḥadaren taqcict am wakken beqqun ad tfares cwiṭ n lehna skud ur teffiɣ. Mi teqqen tabniqt, am wezger yeqnen azaglu. A-ţ-terr i ddel d tɛekkmin. Ur ţ-id-iṣaḥ yiḍes ar ad yali wass. Ur ţ-id-iṣaḥ ad terr awal ma ur ţ-yaɛǧib. Tadist deffir tayeḍ, dderya d inilban, am lbaṭata wa ur ireffed wa. Tamɣart d wemɣar si tama ad ţnezman fell-as. Tilewsatin si tama dderz-nnsent ad yesnunnut aṭas d aseggas. Akken ara tɣil ddunit qrib a-s-d-teḍs, mi jewǧent yakk tlewsatin, imɣaren wwḍen amkan-nnsen, imir-en ar ad d-teɣli fell-as txeṣsart taneggarut, yerna ur tebna fell-as.

Tekker lgirra. Ɣef medden yakk, akka a la-qqaren ; mi akka tefra, aṭas i tesserbeḥ taggara. Ma d neţat teqqed-iţ. Lgirra ɣef medden yakk, acu kan  tiyita anagar kra i ţ-yeččan. Twet-iten akken ur d-ţenkaren. Terẓa-yasen ifer. D afeddix ur ntejji. Tuǧǧla n temẓi, a lɣaci, ulac taluft i ţ-yecban.

Lgirra ɣef medden yakk i tɛedda. Akka a la-qqaren wigi yessalayen ixxamen, mi tesmuqleḍ tazeqqa-nnsen a-k-teɣli tcacit, ulin deg igenni acḥal d laɛli. Lebruj ssulin widak yessentellen tiqerray-nnsen ussan-nni n rrɛud d lbarud. Widak iteffren deffir n tsebbalt neɣ deffir tedmarin n Jacqueline dihin di Fransa. Neɣ di Tunes yakk d ttunsiyin. Mačči anagar neţat i yeǧǧlen, mačči anagar arraw-is i yeggujlen. D tideţ ! Aqedruref i teqqedruref ur yezmir yiwen a-t-yektil.

Dɣa d iḍ akka am tura. Ass n tegrest mi yekfa Yennayer, ass umerḍil i ţ-id-yewweḍ lexbar. Ddurt-nni yezrin  yerza-d s axxam-is. Yensa. Ddan-d yid-es sin. Mačči n lɛerc-a. Tameslayt-nnsen amek akken i truḥ, smuzguten cwiṭ deg umeslay. Tga-yasen-d imensi. Mi kfan imensi tesla-yasen mi ţmeslayen. Tefka tamezzuɣt. Yenna-yas umeddakel-is amezwaru, ahat tmenṭac neɣ ţeɛṭac iseggasen kan di laɛmer-is, anẓad ur as-d-yemɣi di tamart :

 _ A Si-Salem, ass-a ɣileɣ Wellah ur nemniɛ. Ziɣ ur-ɛad i ɣ-teččur, mazal an-neffeẓ tagella. Tarṣast-nni yeddmen Aɛli-Awaḍi ɣileɣ deg-i i teṭterḍeq.

Yessusem weqcic-nni. Ahat d Salem i t-id-iberrmen. Yeqqim cwiṭ, yuɣal ikemmel awal-is :

_ Win yeffɣen yeẓra ɣef wacu. Yeẓra daɣen acu i t-iţraǧun. Neɣ ḍelmeɣ, a Si-Salem ?

Salem d argaz-is neţa. D bab n wexxam-is. Yerra-d nnehta. Yuɣal yerra-yas awal, amzun s tmara :

_ Mačči sin neɣ tlata i yeɣlin ɣer tama-w. Ussan-nni imezwura teḍra yid-i am win yerwin, ma d tura nduz. Ass-a d Aɛli-Awaḍi, azekka d wayeḍ, seld-azekka d wayeḍ. Win yeɣlin yeţuɣaḍ, yeǦǦa-d wid aɛzizen deffir-es. acu d tagi i d ssuma. S wannect-a i ɣ-d-tesqam. Win yeɣlin teɣli tjegdit-is, ma ur neddim amkan-is.

Yerna Salem aɛziz ɣur-es wawal. Seg-mi i t-tuɣ, tecfa-yas kan d asusam. Aṭas deg at taddart ur nessin amek iga umeslay-is. Llan wussan, si tsebḥit ar tameddit ur d-ineṭteq ara maḍi. Aṭas i s-yeqqaren diri-t i-mi ur yessugut ara awal. Llan wid i s-yeqqaren ixuss di lefhama.

Asmi yella d acawrar yeqqar di llakul, ccix-is ula d neţa iɣil-it yebbuhel. Iḥqer-it aṭas, armi i s-d-iban yif arrac akken ma llan. Yeɣra ddeqs. Yesɛedda la BǦurse, fkan-as-ţ-id. Yekcem ɣer llakul anda i d-ssufuɣen wid yesɣaren. Acu mmi-s ufellaḥ meskin tewɛer fell-as leqraya. Aseggas-nni kan amenzu yerɣa-yasen laɛzib. Temmut-asen tyuga d snat testan d warraw-nnsent. Dɣa nnulen lqaɛa teɣli-d fell-asen lihana d tameqqrant. Nutni yellan ufraren-d ɣef at taddart, deg yiwen wass, uɣalen d igellilen, ur asen-d-yeggri wacemma. Tuli-ten ṭtlaba acku izgaren ziɣ d imnuṣaf, ţekkin deg-sen medden. Mačči d ayla-nnsen kan i sen-yerɣan, yedda ula d ayla n wiyaḍ.

« Amɣar, di lawan-nni ur-ɛad i t-teǧǧa tezmert, yeffeɣ-it laɛqel. Acu n ddwa ara d-yaf i lhemm-is, d mmi-s. I-wumi ţarwen medden iqcicen ?

Yenna-yas :

_ Berka-k leqraya. Tura ilaq an-nemḥami, an-nefru xersum ṭtlaba.

Akka tafellaḥt n leqbayel. Rrbeḥ yecrek ma d lexsara aha.

Kkren unagen ɣer Fransa. Neţa i-mi meẓzi yufa-d amḍiq di lmina. Ma d amɣar ur t-qbilen ara. Ussan imezwura teḍra yid-es am udderwic, ur yeẓra acu i-wumi d-iberru. Yeţmeslay kan, ur iga algam i yiles-is. Am yiḍ am uzal d asnirmet neɣ d rregmat, neţa yellan d axewni. Lmizirya mi ara teɣli ɣef yiwen teţarra-t d ilef aderɣal ur yeẓra anda iteddu. Salem yedda-yas di lmendad i baba-s. Yufa-t aṭas di tegniţ n ddiq. Tamurt usemmiḍ, lɣerba, lqella usurdi, yerna temɣer.

Yuɣal amɣar meskin yezna-t-id rray, yesnuzu kawkaw deg iberdan. Sebɛa iseggasen i qqimen di tmurt tamcumt. Aɣrum asemmaḍ, agris aberkan. Taxxamt tneggi deg tiqit, ulac times, txuss tduli. Sebɛa d tagrest i sɛeddan akken. Asmi i d-uɣalen ṭtlaba fran-ţ. Ma d amɣar amzun akken yerwi laɛqel-is s tideţ. Cwiṭ cwiṭ afud-is yeţmiri. Seg imir-en ur yufa iman-is. Ur yerna ara aṭas. «

Tekreh ad d-tesmekti wid yemmuten. Teţaggad a-ten-id-tessendekwel. At laxert, ur ḥemmlen ara wid ara ten-id-ibeddren tal taswiɛt. Yak ula d nutni tjerreḥ tasa-nnsen di laxert. Ma di laɛwacer ur yella uɣilif. Di laɛwacer, teţakk-asen amur-nnsen ma ulac ad ţrun ɣef tnebdadin. « At laxert ţuɣalen-d s ixxamen-nnsen di laɛwacer. ḥemmlen ad d-afen ayen ḥemmlen di ddunit.»

Dɣa sin neɣ tlata wussan meqbel, zik zik i teţenkar. Kra n wacu ḥemmlen a-t-id-theggi. Amɣar iḥemmel aḥeddur deg uyefki. Tamɣart d tafermact kksen yakk wuglan, neţat asmi tella ɣef ddunit tḥemmel aḥlaw ujilban am igedrez am ssmayem. Argaz-is, d win i-ɣef tezza tasa-s iruḥ kan akka ur yehlik ur yebli, s lmut n leɣbina, sebɛa terṣasin i ineqren idmaren-is, argaz-is iḥemmel buzelluf. Xemsa warraw-is d imeẓyanen i mmuten, ur ṛwan tibexsisin. Yiwen tenɣa-t tegdiṭ teddem-it kan akka ur tebna. Wis sin tebzeg tɛebbuṭ-is tuɣal am teylewt, annect ila-ţ, iḍarren-is d ifassen-is uɣalen am uɣanim, tlata wagguren n lehlak. Tis tlata d taqcict teɣli ɣef tzeqqa wissen acu i ţ-yewwin ɣer din, yenta-yas yigig di tmelɣiɣt. Tis rebɛa d tis xemsa daɣen d tiḥdayin ddrent kan kra n wussan. Asgen asemmaḍ !

I xemsa yid-sen msakit i d-ssuturen d ayefki d tbexsisin. Ayefki yeshel tura. Ma d tibexsisin ma llant tefra, ma ulac teţakk-asen tifirest, neɣ tiẓurin neɣ ddellaɛ.

 Yal aseggas tesnusuy-d fell-asen, di Tɣanimt. D tiɣawsiwin-a i s-d-ssuturen.

« Lmut tezga yid-neɣ, ur ilaq ara a-ţ-naggad. D lferḍ fell-aɣ, ulac win ara tezgel. Iluxert, llan d icawraren, icawraren ad uɣalen d iluxert annect bɣun kken-t. Akka i taɛmer. Limer mačči akka imdanen ad myeččen gar-asen. Ugar !  Akka i d-yeǧǧa ṛebbi ddunit. Limer d lebɣi mi yemmut yiwen a-t-neǧǧ kan deg wemkan-is. «

 Anagar di laɛwacer i tḥemmel a-ten-id-tebder. Limer ass-a mačči d amerḍil amzun d laɛwacer, ahat yiwen ur t-id-teţadder. Yerna tneddef tasa-s teţqeḍririf. Yekkat-iţ uzenneqnaq. Anda-t yiḍes, ma a-ţ-id-yas !

 Yeţkemmil….

 

Retour en haut


Retour en haut

Numéro 38    Mars 2009             

L’article :

L’en-vers du devoir,

par Mohamed Besaa

 

 paru in « la dépêche de Kabylie » N° 2056,  Édition du Mercredi 04 Mars 2009     

 

 

Amar Mezdad

 

L’en-vers du devoir

Un séminaire sur Amar Mezdad ? Il est sans doute le premier  à qui cela ne convient pas trop.L’homme n’aime pas les feux de la rampe. Il  requiert, pour reprendre un jargon journalistique, l’anonymat.

Médecin à Béjaïa, ville-jacasse s’il en est,  sa qualité de romancier est tout juste connue  du cercle des intimes et des initiés.

"D’abord nous sommes restés cois en nous demandant comment parler de quelqu’un qui n’a jamais parlé de lui, si ce n’est par son gigantesque travail théâtral et poétique, lui qui a toujours mis en avant la création pour promouvoir la revendication linguistique kabyle.”

En parlant ainsi de Mohya qui venait de s’éteindre après une vie de bénédictin vouée  à la revivification de la culture kabyle, gageons que Amar Mezdad parlait aussi de lui-même. A l’ésotérisme de la littérature kabyle, il ajoute le secret de sa personnalité propre. Tant et si mal que c’est une photo du  chanteur Meksa, qui aurait été l’interprète de quelques-uns de ses poèmes, qui illustrait récemment  un papier de la Dépêche de Kabylie relatif au  séminaire consacré à son oeuvre prévue mercredi et jeudi,  à la Maison de la culture de Béjaïa. 

Mais, il ne s’agit là ni d’un caprice de génie en proie à ses phantasmes internes ni d’un snobisme de people. Il faut y voir sans doute quelque disposition personnelle mais plus encore  une posture politique autant réfléchie que subie. L’échec général enregistré par la militance partisane et son tintamarre médiatique  aura conséquemment remis au goût du jour la vision "culturaliste". Pour les partisans de celle-ci, la promotion de la question berbère passe d’abord par la production culturelle tous azimuts.

Il s’agit de poser un fait accompli culturel d’autant  fort qu’aucun pouvoir ne peut l’obvier. Cela va sans dire  que les acteurs d’une telle entreprise sont trop "précieux" pour se commettre  dans des démarches qui peuvent peu ou prou  attenter à un dessein aussi important. L’agit-prop, c’est  peut-être un mal nécessaire,  mais la poésie n’est pas l’apanage du premier venu.

Mouloud Mammeri dont Mezdad était le disciple assidu lorsqu’il tenait une chaire de berbère à l’université d’Alger s’en est déjà expliqué. "J’ai conscience d’oeuvrer dans une période de transition, où certaines possibilités, peut-être certaines audaces me font défaut. Mais j’ai espoir de préparer le lit à des desseins plus radicaux et qu’un jour la culture de mes pères vole d’elle-même", confiait-il, en 1990,  à Tahar Djaout.  Le délitement progressif du champ social, la montée des populismes et des intolérances, le nivellement général par le bas, achèvent le "repli" imposé aux catégories intellectuelles. Blasées et désabusés, elles  continuent vaille que vaille d’occuper un champ que les béotiens de tous poils  ont depuis longtemps conquis et soumis à leur guises. On est pratiquement aux antipodes  de l’"intellectuel organique" cher à Gramsci, en tout cas plus proche de la  posture "cléricale" ou l’"amousnaw" commande  du haut de son piédestal.   Cela donne une espèce de  "pessimistes actifs" (Camus) qui posent un regard ambivalent sur le monde qui les entoure.  Cette conception monastique  est quasiment une caractéristique des acteurs de la production "livresque" kabyle. Et c’est tout naturellement que celui qui est peut-être le plus grand écrivain kabyle demeure très peu connu du grand public.  

Mais si la littérature en général et singulièrement kabyle demeure l’apanage d’un cercle quasiment confidentiel, le nom d’Amar Mezdad a une résonnance particulière dans le microcosme culturel.

Le poème  Yemme Tedda hafi chanté par le  groupe « Tagrawla » donne la mesure de la sensibilité d’Amar Mezdad qui en est l’auteur.

Après s’être un temps "dispersé" sur plusieurs fronts de la création culturelle, il se fixe le cap de l’écriture romanesque à partir des années 90. Une période qui coïncide  avec le début des désillusions relatives aux possibilités de promotion de la culture berbère par les instruments partisans. Il publie Id d Wass (1990), puis Tagrest U rɣu (2000), Tuɣalin (2003) Ass-ni (2006). 

Mais qui est-il  vraiment, biographiquement parlant ?

"Amar Mezdad fut de ceux qui ont posé les fondations de l’écriture amazighe.  Il me souvient qu’il écrivait déjà en 1972 quand  nous étions étudiants à Ben-Aknoun. Il était de tous les combats”.  Il avait joué avec nous dans   Mohamed, prends ta valise  de Kateb Yacine malgré son appréhension de la scène. Ainsi voulaient les nécessités du combat !

"Ma foi s’il faut jouer du tambour, pourquoi pas ?", me disait-il à l’époque. Et effectivement, il avait rimé, chanté. Il faisait partie du groupe "Imazighen-Imoula" à ses début", écrit Said Sadi, qui fut aussi romancier dans une autre vie, dans la préface d’Id d Wass.

L’auteur d’Askuti  décrit un homme véritablement aux prises avec l’enfer du devoir, un écorché vif, obnubilé par le devenir de la langue berbère dont on ne sait trop s’il est mû par une vocation innée ou par le prégnant sentiment du devoir. "Et si notre effort s’évaporait avant que nous atteignons le but ? Ne sommes-nous pas  les légataires  de  l’histoire des Berbères ?", s’angoissait-il auprès du futur  psychiatre. 

L’oppression politique, la solitude,  la minorisation et souvent l’ingratitude dans lesquelles avait vécu cette génération pionnière  n’ont d’égal que l’urgence de donner à la culture berbère, quasiment en ex-nihilo,  un socle consistant. Cette urgence n’est pas cependant synonyme  de bâclage. L’oeuvre  mezdadienne est saluée par les plus exigeants, à l’image du très élitiste Salim Chaker — sorte de technicien placide et impersonnel de la langue berbère —  qui a traduit l’une de ses nouvelles pour la prestigieuse NRF, comme une contribution de qualité au chantier culturel berbère.

Le plus grand  mérite de cette génération est sans doute d’avoir  su conjuguer l’urgence à la qualité. D’avoir placé la barre si haute que la production  culturelle berbère  semble destinée à faire exception de l’affaissement général que connaît la société dans son ensemble.

Mohamed Bessa

 

 

                      

Retour en haut


Retour en haut

L’interview :

TADIWENNIT d MMI-S UGELLIL

Tadiwennit yefka Mulud Ferɛun i Maurice Monnoyer yerra-ţ-id Mohand Ait-Igil

 

 (L'Effort algerien n 27 furar 1953)

Meslay-iyi-d ɣef ungal-inek amezwaru…
Uriɣ ungal « mmi-s ugellil », ɣer tafat n teftilt n lgaz, deg tallit taberkant nesɛedda deg lgirra.
Fkiɣ fell-as, akk ayen yellan deg-i d tazmert.

 

Γef yiman-ik, i d-yettmeslay wungal, anaɣ ?
Ih… Aṭas n lecɣal i yi-icudden ɣer wungal-a, gar-asen win n llaẓ, tis-snat yeldi-yi-d allen akken ad walaɣ anda sawḍeɣ. Udem isefraḥen, sway i t-id-qublen medden, yerna-yi-d afud akken ad aruɣ ungalen nniḍen.

 

I baba-k acu ixeddem ?
Asmi d-luleɣ yella d afellaḥ. Maca, ɣer useggas 1910, ihujer ɣer Qsentina akken ad inadi ɣef uxeddim nniḍen -deg lweqt-nni, Leqbayel mazal ur ssinen lɣerba ɣer Fransa. Syin akkin, yekcem Fransa, yerra ɣer temnaṭ ugafa anda yufa axeddim di lmina deg temdint n Lens, umbeɛd yuɣal-d ɣer Paris, yufa amḍiq deg lluzin usefsi wuzzal di Aubervilliers, anda i tt-yečča.

Zemreɣ a d-iniɣ, baba yenɛettab aas akken a d-yesker tawacult-is.


Acḥal n dderya i d-yesɛa ?

Xemsa, sin d arrac. Gma amecṭuḥ daɣen yesɣaray.

 

Melmi tuɣaleḍ d aselmad ?
Deg useggas 1935. Seg wass-nni, seɣreɣ dag wacḥal n lakulat, maɛna tugett n tallit –seg 1946 armi d 1952- lliɣ d aselmad deg Tewrirt Musa, ibeɛden s 2 yikilumitren ɣef taddart-iw.

 

Tura aql-ik d anemhal di lakul n Larebɛa Nat Iraten…

Ih, seg tuber yezrin. Γaren deg-s 300 yinelmaden, d lakul yesɛan timsirin s zzyada (cours complémentaires).


Yeɛjeb-ak ccɣel din ?
Yelha. Nesɛa aman, trisiti. Ṭṭbib d ufermasyan qerben. Ur ɣeflen ara warrac ɣef leqraya, deɛnen ɣur-s. Aya yella-d acku ḥemlen ad lemden ajdid.


Tzewje
ḍ, anaɣ ?
Zewjeɣ, ɣur-i setta warrac ; ameqqran yesɛa 13 d aseggas. Aql-aɣ newweḍ-d ɣer « wAkal d yidammen ».

 

Amek i d-tlul deg-k tikti n wugal-a « Akal d yidammen » ?

Tura i k-d-nniɣ, lferḥ sway d-mmugren imeɣrayen ungal-inu amezwaru, yerna-yi-d deg tebɣest akken ad rnuɣ a d-aruɣ ungalen nniḍen. Ma d tikti n tira, tuɣ-d aẓar deg-i, mi walaɣ zemreɣ a d-beyneɣ udem n tidett n tmurt n leqbayel. Ad iliɣ d inigi. Nekk, yellan d aqbayli. Seg zik nekk zedɣeɣ tamurt n leqbayel. Ilaq imdanen a d-awin lexber belli Leqbayel cban leğnas nniḍen. Akken walaɣ, zgiɣ seg wid izemren a d-isefru ɣef waya. Mi friɣ ssuq d tira, yiwen umeddakel-iw yettqelleq fell-i, tal tikkelt irezzu-d yettarra-yi amruḍ gar yiḍudan.

Amedakel-a d Roblès, ay ssneɣ ɛecrin yiseggasen-aya. Tal tikkelt ideg i nemlal, a yi-d-yetter : « Anda tewḍed ? », « aru kan », « Aql-i ttrağuɣ ungal-inek. ». acḥal tikkwal i d-yerza ɣer Tewrirt akken a yi-yekkes facal, tamubil-is tuɣal txeddem fell-i. Ḥsu, i netta, awal ameddakel yugar deg lqima.

 

Acu-t usentel d wungal « Akal d yidammen » ?
Nniɣ, yezmer yiwen ad yaru ɣef lɣerba ɣer Leqbayel. Ferqeɣ tallit ɣef sin yeḥricen : seg 1910 ar 1930, tayeḍ seg 1930 ar tura. Asentel n wungal « Akal d yidammen », yeɛna aḥric amezwaru. Ad aruɣ ungal nniḍen ɣef tallit tis-snat.

 

Acuɣer sin yeḥricen ?
Akken cukkeɣ, lferq meqqer gar snat tallitin-a. Lɛeqliya n Leqbayel n tura, yettɣerriben ur telli kif kif-itt d tin n yimezwura i d-yeldin tiwwura. Yeshel i yiɣriben n 1953, ad magren tudert di Fransa. Yeshel fell-asen ad nnamen lemɛica n temdint. Ma d imezwura, akken cukkeɣ, mazal ṭṭfen deg tudrin, deg wakal… ɣesben melmi ara d-yeččar lğib a d-uɣalen s axxam ad wenɛen tudert deg taddart. Mačči am wid n tallit-a tamirant.

 

I usentel d acu-t ?
« Akal d yidammen » d taqsiṭ n Ɛmer, d aqcic n rbeɛṭac yiseggasen, yedda d kra n lğiran ɣer Paris. Aya yella-d qbel n ttrad amaḍal amezwaru. Yella d aḍebbax n tehrest
[1] n at taddart-is, syin yuɣal d axeddam di lmina, am yerfiqen-is. Yiwen yiḍ, ur yeẓri amek, ad yenɣ yiwen deg yerfiqen-is. Ur yezmir ad yuɣal ɣer tmurt, s lxuf n tririn n ttar n yimawlan n win yenɣa, yeddem rray ad iseḥmu amḍiq di Fransa. Xmestac n ssna zrin. Lemḥadra akk iḥuder yečča-t lxiq d unejmuɛ ɣer wakal n lejdud i d-isawalen. Iddukel-d d tmeṭṭut-is Marie, d taparizyant. Anagar i zrin sin yiseggasen segmi d-yuɣal, a teḍru tkesna[2].


Yella wayen i d-tettheyyiḍ nniḍen ?
Ih. Ayen i d-icudden ɣer tudert n Leqbayel meqqer.
Luɛara tezga deg wamek ara t-ifesser yiwen fiḥel ma ixun.


A d-ternuḍ kra ɣef ungal « mmi-s ugellil » ?
yezmer a d-yili. Maɛna a t-id-yezwir yiwen wungal ideg ara d-ddun unuɣen n Brouty, d takemmict n tudert n Leqbayel : tajmaɛt, tala, ssuq, tuɣalin yeɣriben… Ad yekfu s kra n tmucuha.


Melmi i tettaruḍ ?
Deg wass, ceɣleɣ d uxeddim. Deg yiḍ d wussan n tɣimit ttaruɣ. Deg tugett lewqat, ttaruɣ alamma d rebɛa twerqatin, anagar ussan anda tikti treggel i tira. Imar, ḥebbseɣ, ur snunnuteɣ kra ɣef yiman.


Tira-inek teṭṭafar kra uɣawas
[3] ?
Di tazwara, zeddiɣ-d tira ɣer yiwet tikti, akken i tedduɣ deg tira, i d-ttwenniɛeɣ iḍrisen. S wawal wezzil, ẓriɣ anda tedduɣ. Akken ttqeddimeɣ deg tira, keččment-d tlufa d tedyanin iwumi ur d-heyyaɣ kra.


Iterrasen iɣef d-turiḍ anwa amḍiq tuɣeḍ gar-asen ?

Ttiliɣ deg umḍiq-nnsen, sutureɣ-ten. Γer taggara, d nutni i yi-d-yeqqaren acu ara aruɣ.


D amangal
[4] d aḥlayli. Anwi ungalen tḥemleḍ a teɣreḍ ?

Γriɣ aṭas. Ayen d-yeṭṭef ufus ɣriɣ-t. Ma d tura uɣaleɣ ttextiriɣ, mačči am zik. Ḥemleɣ ungalen anda asentel isenned-d ɣer talsa, wid anda amangal yeskuna-d udmawen akk yezmer ad yesɛu umdan. Anaɣ amdan ur yelli diri-t akk, ur yelli d lɛali-t akk-ines. Amangal, akken walaɣ lecɣal, ur ilaq fell-as a d-imeslay ɣef talsa sufella sufella kan. Acu tenniḍ ?

                       

Retour en haut


Retour en haut

 

 Numéro 38    Mars 2009      

La conférence :

Quand les lieux disent,

par Ali Sayad, anthropologue

Celui qui a été ne peut plus désormais

ne pas avoir été : désormais ce fait mystérieux

et profondément obscure d’avoir été

est son viatique pour l’éternité.

Vladimir JANKELEVITCH.

En Allemagne, dans la bibliothèque du monastère Wiblingen à Ulm, une splendide sculpture baroque évoque par allégorie une figure double de l’histoire. Kronos, le dieu ailé incarnant le temps, vieillard au front ceint, bloque de sa main gauche un grand livre dont la droite tente de détacher une feuille. En surplomb, domine en saillie l’histoire même, à l’œil grave et témoin. D’un pied, elle bascule une corne d’abondance d’où se déverse une cascade d’or et d’argent, critères d’instabilité. De sa main gauche, elle retient le mouvement de Kronos, pendant que de la droite elle offre les auxiliaires de l’histoire : le livre, l’encrier et le stylet.

La pierre devient livre pour qui sait percer son secret. Même couverte de mousse, même au-delà de toute souvenance, elle est le témoin du temps qui passe. La pierre devient mémoire refermée sur le silence. La pierre ne meurt jamais, elle est stigmates qui révèlent. Et si, avec sérénité, sans haine ni amour, les pierres témoignaient enfin de l’homme en devenir, dans un bruit de pierres, un chant sourd qui ferait réponse aux nuages ? Rendues à elles-mêmes, les pierres deviennent profanes, deviennent mémoire des pierres sans mausolée ni mémorial.

Les anciens Imazighen n’ont pas eu le temps de graver sur la pierre, d’écrire sur un parchemin. Ils doivent au quotidien répondre aux agressions, intérieures ou extérieures, aux précarités et à l’adversité de la vie. Pourtant ils avaient inventé un système d’écriture alphabétique, le libyque, ancêtre de l’actuel tifinagh, déjà au troisième millénaire avant notre ère. Les conquêtes se succèdent aux conquêtes, les conquérants du pays amazigh, en se brisant contre les montagnes de l’Atlas, ont eu le temps de graver sur la pierre, d’imprimer chacun des pages d’une écriture secrète sur des rouleaux de parchemin qu’ils prenaient grand soin de remporter en partant. Les Imazighen, à part des inscriptions magico-religieuses gravées sur des stèles ou de courts messages laissés sur des parois rocheuses, difficilement déchiffrables quand il faut épeler chaque consomne pour les lire, n’ont pas produit de textes littéraires dans leur écriture, lui préférant la production d’une littérature orale en prose ou en vers, exprimée dans une langue différente de celle pratiquée au quotidien.

Loin de la jactance fruste et banale, l’exclusive oralité de la littérature amazighe, destinée à la transmission, c’est-à-dire pour être écoutée, entendue et retenue, nécessite une véritable architecture de la narration, des codes rythmiques qui la ponctue et la scande, des règles de récurrence et concordance, des places affectées aux outils rhétoriques. La littérature d’expression amazighe est une littérature de l’entre soi, limitée au cercle de l’interconnaissance pour des raisons de sécurité et d’indépendance, même si pour cela il faut sacrifier la richesse des cités, des plaines et des vallées pour se réfugier dans des montagnes dénudées et le désert. Le poète, l’orateur ou le conteur, intellectuels de l’oralité, dans cette manifestation littéraire, privilégient la libre expression, faite d’audace et de permissivité, dans une syntaxe particulière et osée, de mots recherchés, souvent rares, mêmes archaïques, et fréquemment empruntés à d’autres langues[5], mais soumis aux règles syntaxiques de la langue amazighe.

Lounis Aït Menguellat exprime l’historicité des souvenirs dans la trace inoxydable du poème qu’il va interroger, comme dans une valeur-refuge. Il ouvre la porte de la mémoire encombrée de repères inutiles, y entre presque par effraction, quand il chante :

Xedmeγ leḥsab ur cfiγ                              J’ai essayé de me souvenir

Akken ad-d mektiγ                                        Pour me rappeler

Temẓi-w tεadd’ am aḍu                                Ma jeunesse promptement passée

Sked anida ur lḥiγ                                         J’ai traversé bien des lieux

Ass-a dayen aεyiγ                                        Aujourd’hui me voila épuisé

Mačči d yiwet ad as necfu                            Tant ma mémoire ne peut les retenir

Ma yεarq iyi wans’ id kkiγ                           Si je n’ai plus de repères

D zzher ay sεiγ                                                         J’ai la bonne fortune

Yella later d asefru.                                    De trouver trace dans le poème.

 

Est-il possible de croire dans le témoignage du poème, quand le temps, magnifié et fêté, est oublié jusque dans le chemin emprunté naguère par des passants assidus ? Chaque époque, comme les civilisations qui passent, est limitée dans sa durée, car le temps, sur l’itinéraire initié, couvre le temps d’un tapis d’herbe. Mais laissons encore Aït Menguellet dire : 

Ay abrid ţţun medden                                 Chemin oublié des gens

Yemγi-d leḥcic di later-ik                            L’herbe a poussé sur ton empreinte

Ma tecfiḍ i ddewla nnsen                              Evoques-tu  le temps glorieux

Agad d iţţawin lewhi-k                                               De ceux qui te vouaient.

 

Ma tecfiḍ mel iyi-d kan                                  Dis-moi si tu t’en rappelles

Teẓriḍ nek yidek i necfa                                Nous étions deux à garder le souvenir

Di later-ik ayen i gεaddan                             Combien allaient sur tes traces 

Nek yeğğa yi-d ccama                                             Moi il me laissait des stigmates

Meεni kul lweqt s zzman                   Chaque siècle est limité dans le temps

Zzman-a ur s nezmir ara                   Mais ce siècle nous empiète[6]

Neţţru f lweqt daγ yeğğan                             Pleurant le moment qui nous fuit

Nezr’ ur d iţţuγal ara.                                     Conscients qu’il ne reviendra jamais.

L’écrit est destiné au lecteur de l’extérieur, qui a une vision égocentrique de la culture. Chez les Imazighen l’identité n’est pas présentée par la différence à l’autre, mais par son identité même. L’identité, qu’elle soit personnelle ou communautaire, est un capital vulnérable et irremplaçable qui s’accroît et s’affermit de façon continue nulle part on ne aperçoit de stabilité identitaire , de même qu’elle ne pourrait s'édifier ni se conforter par des règles ou des lois qui en établiraient par contrainte sa nature ou qui confirmeraient d’autorité sa perpétuation. Les fondements identitaires se font, ou se défont parfois, par des paroles de repli de soi (abandon du sentiment de son ego) ou de pathologie (crise aigüe d’une conscience collective de l’excellence), dont les diverses “guerisons” ne découleraient pas, elles non plus, de décisions organisées, structurées et arrêtées, puis mécaniquement assenées. L’auteur-compositeur Chérif Kheddam l’exprime de façon pertinente quand, un jour, on lui reprochait  « son accent figues sèches trempées dans de l’huile d’olive »: « je suis plus moi-même en tant que je suis identique à moi-même, car qui a peur de perdre son identité, l’a déjà perdu.» Car le Verbe est d’abord Parole, et langue et culture sont energeia, une faculté d’agir, d’activer, de produire un effet. C’est en somme un dynamisme, une énergie, un produit dont le résultat procède du processus d’une opération humaine qui se présente comme une activité qui serait en continuelle évolution. Du fait même qu’il y a le discours, il ne peut  y avoir de clarté de la langue : il n’y a de langue que dans les dictionnaires et les grammaires, c’est-à-dire une carcasse inanimée du langage. La langue, en somme, est une réalité imperceptible hors de sa production en discours. De ce fait, la littérature se présente aussi nécessaire à la langue que la langue à la littérature. C’est dans l’ensemble des productions littéraires écrites et orales d’une culture et d’une époque qu’il faut chercher ce qu’un discours fait de sa langue. On sait que là où  l’éclat devient plus intense, l'obscurité devient tout autant plus profonde. S’accomoder au silence, se plier peu à peu à l'intolérable, nous ménera au risque de devenir complices à l'inconcevable, tout l’opposé de l’harmonie, de la perfection, de la beauté.

La tamazight, langue et culture, s’apparente ainsi à une maîtresse dont l’amant  passe sans cesse devant le seuil, en tant que seuil de l’existence, attendant qu’elle lui témoigne la preuve. Chaque signe de la tamazight ne se laisse surprendre, ne se laisse apprendre dans surprendre et dans apprendre il y a prendre, enlever pour posséder, épouser, le fait de saisir par l’esprit que par celui qui l’aime, celui qui, obstinément, se tient aux aguets, attendant souvent très longtemps, qu’elle se manifeste. Seuls les amants ont clé à ses valeurs recelées, les étrangers, les dédaigneux et les indifférents n’y ont pas accès, eux qui par occupation à la fois dans le sens de se rendre maître que dans celui d’être occupés par les affaires , ou par ignorance, défaut ou prétention de savoir, et par le péché d’un orgueil qui se cabre, restent périphériques à la soif de discerner ou de conquérir un surcroît de lucidité de la tamazight.

]

Anthroponymie, toponymie, ces deux piliers de l’onomastique permettent de connaître du pays et des hommes. Le vieil adage berbère soutient que la terre est portée solidairement par ses femmes et ses hommes : « tulawin d isulas, irgazen d ijga n wammas i ff itebdded tmurt », les femmes sont les poutres maîtresses et les hommes les solives faîtières  qui portent le pays. Ce qui constitue en effet un Etat sont le peuple et la volonté commune d’agir et de tenir une place sur un territoire, de s’y consacrer pour constituer une nation.

Dans l’étude de l’origine des noms des lieux et des personnes, propres à un pays, Tamazgha, dans la langue originelle et nationale, tamazight, présente un intérêt certain pour la connaissance de l’histoire, du patrimoine linguistique et de la recherche identitaire. L’histoire de l’Afrique du Nord reste une histoire vue du dehors, en somme, une histoire greco-romaine et européenne, une histoire arabo-turque de l’Afrique du Nord. Le Monde berbère n’a révélé ses confidences qu’avec parcimonie et un singulier retard. Il faut traîner jusqu’après les indépendances nationales pour que Tamazgha se dévoile et se montre au désir de voir et de savoir, pour que le génie s’infiltre dans sa demeure, mais n'instruira pas tout en un seul jour.

La tamazight, langue et culture, s’apparente ainsi à une maîtresse dont l’amant  passe sans cesse devant  le seuil, en tant que seuil de l’existence, attendant qu’elle lui témoigne la preuve. Chaque signe de la tamazight ne se laisse surprendre, ne se laisse apprendre dans surprendre et dans apprendre il y a prendre, enlever pour posséder, épouser, le fait de saisir par l’esprit que par celui qui l’aime, celui qui, obstinément, se tient aux aguets, attendant souvent très longtemps, qu’elle se manifeste. Seuls les amants ont clé à ses valeurs recelées, les étrangers, les dédaigneux et les indifférents n’y ont pas accès, eux qui par occupation à la fois dans le sens de se rendre maître que dans celui d’être occupés par les affaires , ou par ignorance, défaut ou prétention de savoir, et par le péché d’un orgueil qui se cabre, restent périphériques à la soif de discerner ou de conquérir un surcroît de lucidité de la tamazght.

]

Société sans histoire, dites-vous ? L’hostilité n’est pas dans la société, mais dans le pays lui-même : vives contrariétés et épreuves de résistance sans cesse renaissantes, distances infranchissables, manque d’infrastructures de communication, relief tourmenté et inaccessible, aux climats inconstants et invincibles, etc. Il a fallu afficher de nouvelles perspectives pour que le paysage accepte l’intérêt que lui porte l’historien qui veut rétablir les phases lentes de l’histoire de Tamazgha.

Les auteurs coloniaux, n’ont pas compris que malgré la dépendance imposée par Carthage, Rome et Byzance pendant plus de dix siècles, la doctrine chrétienne durant cinq siècles, l'islamisation et l'agression de l'arabisation douze siècles durant, aves des alternatives d'indépendance, de domination ou d'association, cent trente deux ans de présence française, la Tamazgha est restée elle-même, les vaincus finissent toujours par digérer les vainqueurs d'hier. Quels seraient alors les caractéristiques de cette terre si voisine de l'Europe, baignant dans la même Méditerranée qui a vu naître toutes les civilisations, qui pendant vingt-trois siècles a connu tous les envahisseurs, leur apogée et leur ruine, et qui pourtant reste d'une manière constante semblable à elle-même et à aucune autre ?

L’historien Ibn-Khaldoun l'a compris dès le XIVe siècle. La Libye des Grecs et des Egyptiens, l’Africa, la Numidie, la Maurétanie des Phéniciens et des Romains, le Maghreb des Arabes, la Tamazgha des peuples qui l'habitent, est une île, une île baignée au nord et à l'ouest par la mer, baignée à l'est et au sud par le désert. Elle a tous les éléments d'un continent insulaire entouré par un désert terrestre et un désert maritime. La culture, la civilisation, les institutions ne sont pas des créations spontanées; elles sont la résultante de l'action conjuguée de plusieurs facteurs. L'isolement insulaire a forgé, par une progression lente et continue, l'âme amazighe. Des contacts par à-coups avec l'extérieur, au hasard des invasions, l’Amazigh ne retiendra rien de leur civilisation, lui préférant la liberté et l'indépendance, dans la médiocrité peut-être, à la servitude dans le luxe et l'opulence. Les Amazighs d'aujourd'hui, s’appliquant a contrario la fable du chêne et du roseau, diront pour la reconnaissance de leur identité : « ad nerrez wal’ ad neknu » (mieux vaut être brisé que plier)

En dépit des agressions dont elle a été le théâtre (invasions, colonisations, impérialismes de toute nature), des affrontements, contradictions et différentiations internes, des progrès culturels, techniques et scientifiques, le sous-continent nord-africain est de ces sociétés dont la forme et les structures sociales se sont maintenues en fonction d'un refus de l'historique. En effet, tout en connaissant les changements, elle a élaboré les conditions de sa "stagnation" pour maîtriser les effets des changements dans un mode d'organisations sociales qui la situe en deçà de la temporalité et du développement historique, à l'inverse des sociétés dites "historiques".

]

Lorsque le gouvernement du maréchal Soult opta pour la conquête totale de l’Algérie, il renvoie Bugeaud à Alger. Celui-ci déclare avant de quitter Paris : « Le maréchal de Bourmont a conquis Alger, moi, c’est l’Algérie que je veux conquérir ! » Sitôt installé à Alger comme gouverneur général (2 février 1841 - 5 juin 1847), il ne cacha pas ses ambitions à son état-major : « Je serais un colonisateur ardent car j’attache moins de gloire à vaincre dans le combat qu’à fonder quelque chose d’utillement durable. » Les notions déjà minces qu’il avait de la côte étaient de plus imparfaites.

Il s’engageait dans le pays profond, il lui fallait un guide précis. Seul Ibn Khaldûn pouvait en effet, dans toute la littérature en arabe, offrir une suite dans le labyrinthe des tribus, des çofs et des groupes clients dans cette Algérie du XIXe siècle. Entre 1847 et 1856, le baron de Slane publia le texte arabe et la traduction française d’une Histoire des Berbères qu’Ibn Khaldûn n’a jamais écrite. Mais celui-ci a bien écrit une Histoire universelle en sept tomes, dont le premier volume, la Muqaddima, les Prolégomènes, le plus illustre et le mieux connu, avance une théorie générale sur l’histoire. Les tomes II à V en sont les commentaires à travers l’exposé de l’histoire du monde.

Dans les volumes VI et VII, l’Histoire des Berbères, Ibn Khaldûn reconnaît les Berbères comme la population naturelle d’un Maghreb qu’ils ont toujours habité. Mais leur histoire n’amorce qu’avec l’avènement de l’islam, car, pour l’auteur, un peuple ne débouche dans l’histoire qu’avec une existence politique qui édifie un Etat souverain et des villes. Durant la présence romaine la majeure partie des Berbères s’est fixée à l’extérieur des cités et n’a donc pas atteint une force et une existence politiques.

La déception fut grande chez les administrateurs des « Bureaux Arabes » qui croyaient trouver dans l’Histoire des Berbères la description d’un terrain avec une répartition en çofs des tribus. Or Ibn Khaldûn n’était pas un ethnologue dans le sens où l’entendaient les militaires de la colonisation. Les tribus et les groupes d’alliance n’étaient destinés qu’à justifier les réalités politiques médiévales au lendemain de l’effondrement de l’empire arabe (milieu du XIe siècle). Les tribus n’intéressaient Ibn Khaldûn que lorsqu’elles convergeaient vers un grand événement dynastique. Trois lignages (Almoravides, Almohades, Mérinides) issues chacune de trois confédérations tribales (Sanhadja du désert mauritanien, Masmouda du Haut-Atlas marocain, Zanata nomades des Hauts-Plateaux de l’Ouest algérien et de l’Est marocain) ont modifié le paysage politique. L’aval de l’Histoire des Berbères coula rapidement, seul le concept théorique de la Muqaddima persista pour fixer à jamais le génie d’Ibn Khaldûn qui, contournant la métaphysique, analysa les pouvoirs et les savoirs de son temps en leur principe historique concret, en déposant les contraintes de la théologie pour extraire d’un dogme obscure la source d’une science anthropologique où notre esprit renouvelé retrouve son héritage. « C’est, nous dit Abdesselan Cheddadi, une[7] manière singulière d’appréhender l’homme et la société, une manière qui prend place à côté d’autres, y compris la nôtre, auxquelles nous pouvons la comparer ou que nous offrons simplement comme objet de contemplation ou de méditation à notre intelligence et à notre imagination[8]. »

]

Nous sommes en l’an 5 du règne de Mineptah, c’est-à-dire en 1227 avant J.-C. Pharaon a requis des invocations et des offrandes aux dieux qui protègent le royaume d’Egypte. Le danger était grand, les Barbares du Nord, ceux des îles baignées par la Très-verte (la Méditerrannée), les Barbares de l’Ouest, ceux qui habitent le désert où se répand le simoun, coalisés sous la conduite du réprouvé d’Amon (oasis de Siouah), Meryey, fils de Ded, roi des Lebbous (Libyens), s’enfoncent dans la terre d’Horus. Les navires des uns remontent le Delta du Nil, les autres, aussi compacts que les grains de sable du désert, se propagent sur la route de Memphis.

Les Lebbous de Meryey ne sont pas les conquérants amazighs signalés dans l’histoire de l’Egypte ancienne. Depuis des siècles, les Egyptiens fréquentaient leurs voisins occidentaux, les Lebbous, dans des relations tantôt menaçantes, tantôt paisibles. Les nations amazighes se répartissent en Tehenou, Temehou, Meshwesh,… confédérés en de nombreuses ethnies. Mais l’invasion du Delta, et la victoire qui s’en suivit, nous ont livré des noms de personnages historiques, des descriptions ethnographiques très précises, par l’image et les hiérogliphes.

Depuis la plus haute Antiquité en effet, des mythes, sur les peuples amazighs, passaient à travers les tamis des auteurs anciens. D'aucuns de ces récits surent traverser les siècles avec bonheur. Déjà Hérodote, au Ve siècle avant notre ère, distinguait les Lybiens nomades (les Numides), des Lybiens agro-pasteurs transhumants (les Maures qui sillonnaient le pays, tamurt), et des Lybiens cultivateurs (qui avaient déjà le sens de la propriété rurale, taferka, l’Africa colonia romaine ou l’Ifriqiya des conquérants arabes). Le nom Amazigh, hommes libres, a été noté par les étrangers (faudrait-il inversement les désigner Barbares en tant qu’étrangers au pays ? Mais les Amazighs les définissent par ayt tmura, les gens des pays, sous des transcription diverses : Mashwesh par les Egyptiens, Mazyes par les Grecs, Mazices et Madices par les Latins, tandis que Ibn Khaldoun attribue aux Branès la descendance d’un ancètre mythique, Mazigh.

Des mythes sur la genèse des Amazighs font venir ceux-là de Canaan, d’où ils seraient chassés, sur un mode épique, par Josué à la conquête de la Terre promise. La légende sera reprise pendant longtemps parmi les auteurs les plus prestieux de leur époque : Augustin de Madaure (IVe siècle), Procope le Byzantin (VIe siècle) et Ibn Khaldboun (XIVe) qui expliquent l’obscure réminiscence des Amazighs de la présence phénicienne sur le littoral africain, alors qu’on sait que Carthage les a fortement conditionnés. Les lectures bibliques et coraniques aidant, incitaient chez les lettrés à considérer comme paroles d’Evangiles les origines cananéennes. Une autre origine orientale, valeur musulmane d’une affirmation identitaire et culturelle, encore rapportée par Ibn Khaldoun, qui disposa d’un soutien parmi les élites musulmanes,  ferait descendre d’un rameau yéménite les tribus sanhadjites et koutamites. Des constructions généalogiques furent élaborées par de doctes uléma pour prétendre une fois de plus l’origine arabe des Africains, encourageant ainsi la course, déjà entamée, de la déculturation / acculturation, particulièrement avec l’arrivées des Hilaliens (XIe siècle).

Au cours de  l’Antiquité et du Moyen-Âge, d’autres souches ont été supposées aux Amazighs, ils se révèlent tantôt comme  issus de Troyens ou de Thraces, d’Asie Mineure, des îles de la mer Egée, et aussi de l’Europe du Nord, ou de la Péninsule ibérique ; tantôt on les fait venir de l’Inde. Les auteurs contemporains leur trouvèrent, à travers la linguistique, la toponymie et l’anthroponymie, des apparentements avec les Ethiopiens et même les Amérindiens.

 

Ali Sayad, anthropologue

 Retour en haut


Retour en haut

 

Numéro 38    Mars 2009      

Les poèmes :

tukkist def « tafunast igujilen » ara d-yeffɣen deg tesɣunt « amazigh voice »

Tukkist seg tfunast igujilensɣur Ɛ.Mezdad, 1977

 


Yemma

Yemma tedda ḥafi

Tekna f uzemmur

Tgezzem tiẓgi

Iɣelli-yas wemzur

Talwit ur ţ-tufi

Tidi teţceṛcuṛ

Tefferfer-as temẓi

Tessaram amur

 

Tifexsa g daṛṛen

Tteṛḍiqent i usemmiḍ

Iẓri-s di lemḥan

Werǧin ur t-tesfiḍ

Mi d-telli allen

Am waggur deg iḍ

Yemma ɣas tertem

Yiwen ur ţ-yeṛkiḍ

 

Yemma am tfiɣert

Iddarayen uruz

Mi s-teɣli tezmert

Ad as-ɛellqen leḥruz

Ad d-teffeɣ di taddart

Ur d-teskan telluẓ

Yemma am tzerzert

Mmis mi t-teţhuzz

 

Sakdeɣ di Yemma

Tergagi-d tasa-w

Lqedd-is yekna

Tḥennec-d ɣer tama-w

Ass-a nemwala

Tules-iyi-d arraw

Senndeɣ tanafa

Tedl-iyi-d aɛlaw

 

05 Yebrir 1974

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 Ḥedṛeɣ i Tnekra

 

edṛeɣ i tnekra mi d-tlul

Ngezm-as timiṭ meṛṛa

Mi d-tewwi udem-is mellul

Am ujeǧǧig n tirga

Tefka i tegnaw azul

Mmugren-ţ-id s teḍsa

 

Xas teḥfiḍ tedderḍ ay ul

edṛeɣ i tnekra mi d-tlul

 

edṛeɣ-as mi teţnerni

Teţkuffut amzun d asif

Zzin-as medden d tirni

 

Yalwa d acu s-ishetrif

Idammen rɣan tazmert tuli

Tekcem-asen ɣer wadif

 

D inigan medden d tirni

edṛeɣ-as mi teţnerni

 

 

edṛeɣ i tnekra ur tekkir

Asmi akken ţhuzzun tuyat

Deg waluḍ la teţkerkir

Ifeṭṭiwej i d-tewwi terra-t

Degren-ţ ɣer wanu d uffir

Seg-s ara d-tesnexfat

 

Deg yigenni iṛṛeẓ yetbir

edṛeɣ I tnekra ur tekkir

 

20 Magu 1974

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ihellalen

 

Ihellalen mi sen-sliɣ

Nadam iţruḥu

Lɣiḍa la tesweɣwiɣ

Di tziri unedbu

Gas zik-zik ar a d-akiɣ

Neṭṭgeɣ-d seg wusu

 

Yya wiyyak a mimmi

Lhu-k d tyerza

Akken ar a teɣli tziri

Teqqneḍ tayuga

Ad-d teɛnuḍ aḥriq d tirni

Ad tṣab tgella

Anef-iyi a baba anef-iyi

Tfaz tezwayt-a

 

Ticki serrḥeɣ i tgerjumt

Nehhqen idurar

Di tegnaw tuli taɣect

Ccna tefferfer

Gas ma tɣumm-aɣ meṛṛa tagut

Tafukt ad-d tekker

Sut teqrart ma ad iyi-tecnumt

Ussan n wurar

 

Abendayer la iẓeddeḥ

La rebbden yesɣan

Buɛemmaṛ izga iceṭṭeḥ

Nnig iceṛfan

Ma d nekkni neţemṛawaḥ

Ad kksen wurfan

Ula d mm-uxelxal d ddeḥ

Teffeɣ deg iberdan

 

29 di Fuṛaṛ 1976

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Inna-yi Baba meskin

 

Inna-yi Baba meskin

Aseggas-a d timẓin

Qabel wabel d irden

A neṛtiḥ I ucellebṭiṭ…bṭiṭ…bṭiṭ..

 

Mi teqqur teɣzut

Qquren yirden

Telluẓ akk tmurt

Kfan yezgaren

Ikufan d ilmawen

Yurad-asen lqaɛ

Ulac iniɣman

Laẓ la isqaqaɛ

 

Di taddart irkkel

Iggra-d yiwen umcic

Ad t-nezlu d asfel

I d-inna uderwic

Nečča ajilban

Neseggra abazin

Timezliwt i zlan

Tebɣa tayeḍnin

 

Ula d Tajmaɛt n tnac

Neţat s timmad-is

Tcawer-iten ulac

Akk izemniyen-is

Tarewla deg lɛarc

Ur temnaɛ bab-is

 

Yiwen umestajeṛ

Ur as-d-ḥessen

Gas icab d amɣar

D acu yessen

Weḥd-s iɣza anu

Yuẓrar yeffud

Aman d adunfu

Issaki-d agdud

 

14 Tuber 1975

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ad inigeɣ

 

Ad ṛuḥeɣ ad kem-ǧǧeɣ a Yemma

Yernu ccib la d-ineqqer

Ad ṛuḥeɣ ad kken-ǧǧeɣ ay atma

Anwa ara d-idedden ‘f mnaṛ

Ad ṛuḥeɣ ad k-ǧǧeɣ a lexla

Ad yeqqar yiger-ik meqqar

 

Asmi d laẓ kan i ɣ-yehban

D abazin izga imensi

Asmi d asemmiḍ i ɣ-yenɣan

Nemyeḥnac ddaw tduli

Tura d ddabex i wemdan

Iggumma wul ad yawi

 

Ad ruḥeɣ ad kem-ǧǧeɣ a Yemma

Ad ṛzeɣ lhiba i usalu

Ad ruḥeɣ ad kken-ǧǧeɣ ay atma

Xas beṛṛa ijebbed waḍu

Ad ruḥeɣ ad kem-ǧǧeɣ a tala

Ma neswa kra ad d-innulfu

 

28 di Yebrir 1975

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Imezwura nneɣ

 

Taɛrurt ur telsi

Taɛebbuṭ  ur teṛwi

Tanezduɣt d ifran

 

Tamussni ur telli

Tudert d ilili

Werǧin i thennan

 

Gas ma yezga imenɣi

Idammen d tikli

D azaglu i d-ḥellan

 

Sberken tillas

Gar-asen tilas

Tmundel tmuɣli

 

Agdud bu timmas

Kra din ikna-yas

Ur illi ufeḥli

 

Win iḥemmlen gma-s

Tiyita igerrez-as

Inza am uḥuli

 

01 di Meɣres 1976

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Beṭṭu

 

Win ur nessin betṭu n tasa

D acu yeẓra

Ur yekkat nekkni neţwaɣ

 

Ger wemnaṛ i ntekka

Zẓayet tuffɣa

I ḥulfaɣ udem-is weṛṛaɣ

 

Sakkdeɣ di tsemmumt tulwa

Am baba am yemma

Nekk weḥdi ar inigeɣ

 

Ɛniɣ abrid d asawen

Tullsent wallen

Tafukt werɛad i d-tuli

 

Iḍaṛṛen mdeṛkalen

Ifassen kkawen

Mi yi-tefka akinna tizi

 

Cčant-iyi tillas dayen

Am ixeddamen

Taɣribt amwanes ur illi

 

27 di Magu 1976

 - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- --

 

Wezna

 

Wezna ma teḍsa-d ɣur-k

Xas efk yiwwas di laɛmeṛ-ik

Wezna ma tuẓa-d ɣur-k

Efk aseggas di laɛmeṛ-ik

Wezna ma tḥennec-ed ɣur-k

Xas ḥelli-ţ-id s irebbi-k

 

Wezna ma tenna-yak-d xic

Ala ɣur-s ur d-ţuɣal

Wezna ma telli-d mimic

Ala ur tessugut awal

Wezna ma tumen-ik d aqcic

Ad ak-d-tekf iɣil d amellal

 

Wezna taqenduṛt n ccac

Tinna ur txaḍ tsegnit

Wezna teɣli ger tkurwac

Din i ţ-ufiɣ tinnegnit

Wezna am neţat ulac

Yid-s i tekfa ddunit.

 

30 di Tuber 1976

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Ad am-d-awiɣ

 

Ad am-d-awiɣ udi tament

Ur tnejlin ɣef yiles-im

Ad am-nɣeɣ taɛkkemt

Aken ad ibuḥru wuli-iw

Mi d-tewweḍ lmut a nemmet

A neddukel akken deg sin

 

Ad am-d-siwleɣ titijunatin

Tidak izedɣen akal

Ad am-d-bibbeɣ tiɣaltin

Ma twalaḍ lhant i lfal

Ad aɣ-d-sikkident tezyiwin

Ur aɣ-iṭṭafaṛ wawal

 

Ad am-d-awiɣ agni n wuraɣ

Ureɣ inu nekk d isefra

Kra tsarameḍ ad iffeɣ

Ddunit ad am-tuɣal am tirga

Muḥ U Mḥend ad am-t-id-aǧweɣ

Ad d-inṭeg daxel uẓekka

 

29 Nunamber 1976


 

 

 

 

 

 

Retour en haut

 

 

 

  

    

 

Adresse de messagerie électronique :

ayamun2@Hotmail.com

                      

 

Adresses Web:

http://ayamun.ifrance.com/index.htm

http://www.ayamun.com/

 

 

Retour en haut

  

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

 

 

@Copyright ayamun 2009
Dernière révision
vendredi 15 juillet 2011

 

 

 

 



[1] Colonie

[2] Tragédie

[3] Plan

[4] Auteur

[5] « … nous nous apercevions donc que les cailloux issus des roches rencontrés, les plantes, les herbes menues et parfois les oiseaux petits ou grands auxquels nous dressions nos pièges ou dont nous enlevions les nids au plus haut des pins et des eucalyptus avaient des noms berbères très anciens, parfois arabes et mêmes puniques, c’est-à-dire phéniciens. Mieux encore − et, cela, je l’apprendrai à l’âge adulte à travers mes recherches et le sens de l’observation relatif aux réalités nationales de notre vieux pays − beaucoup de lieux-dit partout en Algérie et même dans les espaces de l’ancien nomadisme bédouin arabophone et le domaine actuel de ces communautés (car il y a aussi un multi-millénaire nomadisme chamelier amazigh) étaient et sont toujours en très grande majorité d’origine punique ou lybophénicienne ou tout simplement berbère, du nord au sud et de l’est à l’ouest de cette vaste contrée. N’oublions pas, en effet, que la langue de Carthage avait été élue, bien avant Rome et jusqu’après la mort de Saint-Augustin et l’invasion vandale, langue complémentaire obligée et très pratique de tamazight, à commencer par les entourages immédiats des aguellids et souverains numides les plus notoires comme Micipsa, Syphax, Massinissa, Juba II dont les bibliothèques du premier et du dernier nommés, richement pourvues en ouvrages scientifiques, étaient en grande partie d’expression punique. » Mostefa LACHERAF, Des noms et des lieux. Mémoires d’une Algérie oubliée, Casbah Editions, Alger, 1998, 2ème édit. 2003, p.10. 

[6] C’est nous qui soulignons.

[7] Souligné par l’auteur.

[8] Abdesselam CHEDDADI, Ibn Khaldûn. L’homme et le théoricien de la civilisation, Bibliothèque des histoires, Gallimard, Paris, 2006, p.459-460.