ayamun  CyberRevue de littérature berbère

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Barre tifina.jpg

 

13ème année

Numéro 62     Mars 2013

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

 

1°) Le texte en prose :   AM IẒIWEC DEG WADDAD, tullizt sɣur Ɛ.Mezdad, «  tuɣalin », 2006

2°)  Létude  :   Le rituel agraire,par H. Genevoix,

3°) L'article : Liḥala n udlis amaziɣ di tmurt, sɣur Ait Slimane Hamid

5° ) L 'évocation : Eternel Fouroulou, par Leïla Benammar-Benmansour¸ ELWATAN  02.02.13

4°) L'interview : Interview de Mouloud Feraoun réalisée par Maurice Monnoyer, 1953

6°) Tidlisin nniḍen, en PDF :

_ Haddadou_vocabulaire amazighe commun.pdf

_ Le rituel agraire.pdf

_ Animal Farm de Georges Orwell traduction de Habib-Allah MANSURI.pdf

 

8°) Le poème :  ɣas yemmut assa i d-ilul, sɣur Ɛebdella Ḥaman

 

Adresse de messagerie électronique 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

 

Le  texte en prose : 

 

AM IẒIWEC DEG WADDAD

 

tullizt sɣur Ɛ.Mezdad,  seg umudd «  tuɣalin », 2006

 

- Kra din ad t-ssenzeɣ fell-as alamma yenger wayla-w, ula d tazeqqa-nni i yi-d-yeǧǧa baba, ad ţ-sedduɣ ma tlaq !

Amdan-a yeţmeslayen nek aql-i smuzguteɣ-as, d Lmulud-Awaḍi. Akken i d-nekker seg wasmi nella neqqar, aṭas ţɣillin-aɣ d atmaten, nezga neddukul, ama deg webraḥ ama deg webrid ; deg yidda daɣen akken i neţɣimi. Asmi nmed cwiṭ akken i nxeddem tiwaɣyin.

Di tɣuri yeḥrec mačči d kra ; yezga d neţa i d amenzu, nek deffir-s, neɣ d tikkwal am wakken yeţaǧǧa-yi zeggireɣ s tneqqiṭ neɣ s wezgen, yerna ad iyi-d iɛeggen, yeqqar-iyi : « Abrid-a, d nnuba-k ! »

Kerzeɣ deg wallaɣ armi ɛyiɣ ur d-ufiɣ xersum yiwen wass deg nennuɣ, yerna ulac arrac ur neţnaɣ ! Ma d nekkni d awezɣi amennuɣ gar-aneɣ. Mi meqqerit, yal wa yeɛna abrid-is di ddunit. Akken teddukel temẓi i tebḍa temɣer, ttbiɛa teţbeddil.

Ass-a ata-n  zdat-i, ikad yedda di leɛmer, anẓad dayen ur as-yezdiɣ aqerru, yuɣal d annar deg ţuraren ddabex, tawenza-s  tennul taxjiṭ metwal ameggreḍ, nnig ameẓzuɣ yeggra-d kra ucebbub berrik ar-iḍ-a.

_ Ɣur-k ad tɣileḍ d temɣer i i-yesseɣlin acebbub : allaɣ-inu yezga yeţfuṛu seg tegzi yeggten, yuɣal yekkes i iman-is aɣummu, am ufellaḥ yečča wurɣu ! Neɣ Fuji-Yama mi d-yendekwal !

Ihi, ɣas akka aqerru-s am wakken tugar-it tmellalt akken yegget fell-as wemzur, udem-is yezga leggaɣ, d aglim n ucawrar ur nessin aḥebber. Ad as-tiniḍ s waṭas i t-ugareɣ, amzun d nek i d dadda-s, yerna deg yiwen waggur i nlul. Yak d iɣeblan i yessiwsiren, mačči d ussan.

 Lmulud, iɣeblan, werǧin i d-zzin ɣur-s, yegzem aseɣwen, kra n wanida yella ur d-tezzin. « ţaggaden-iyi » i yeqqar.

Asmi i d-nfukk taɣuri, nekcem yakk ɣer lɛesker, neţa ur d-rrin ara ɣur-s, am wakken ţun-t. Yurǧa acu yurǧa, yuɣal yuder armi d Leblida, tamsalt-is ad inadi fell-as, ad ifakk uraǧu yemsan. Nnan-as ad yerǧu cwiṭ ad d-rzun ɣur-s. Kra n wussan kan, ḥedreɣ mi d-yeṭtef tabraţ s-ɣur lɛesker, taɣlaft d tawraɣt tiɣmi n yejdi. Send ad ţ-yeldi, ɣileɣ ad yiwriɣ ad yexlaɛ ; neţa udem-is mačči yergagi, amzun mačči d isem-is i d-yuran s-ufella. Yini-ak :

« Ma d nek ara ţun ! Dɣa ddurt i d-iteddun, ad ţ-id awiɣ dihin, ad nesteɛfu meqqar kra deg yemɣaren. Nniɣ-ak, ddurt i d-iteddun ur iyi-d teţaf ara da. Acu i yi-ɣaḍen d la bourse ɣer Telyan. »

Icerreg taɣlaft-nni s uḥader, yekkes-d seg-s takertunt d tawraɣt daɣen tiɣmi n yejdi. Mačči d ancad i t-id-necden, d asemmeḥ i s-semḥen ameẓlu (*).

« Sin iseggasen-a, am win ara ten-yafen ! Ad asen-geɣ am wakken luleɣ-d sin iseggasen deffir azemz-inu. »

 Ddurt-nni i d-yewwḍen, tufa-t-id di Telyan : yeqqim dinna sin iseggasen. asmi i d-ffɣeɣ si lkazirna, neţa yuɣal-d si Telyan, acu icettiḍen, acu n ṭumubil ! Ula d asebsi i d-ileqqem i icenfiren-is werǧin i t-walaɣ di tmurt-a : anagar ayen ẓerreɣ di sinima.

Akka i d Lmulud, anida i ţ-iger tuɣ, anida isewweq ad d-yessis. « Iteddu yid-s lmelk ! » asmi i d-ilul tesečč-as yemma-s taqejjirt n wuccen ; lḥasun akka i yeqqar.

Ɣas akka ddeqs i nedda di leɛmer, nesna aṭas iseggasen, neţa yeqqim d ambur.

Imawlan-is ekkes-d akken ur witen ad yerr axxam, neţa yeggumma. Aṭas i teqqim yemma-s ur t-tluɣa, teqqar-as : « Tɣulleḍ-iyi ad ḥeḍreɣ i lferḥ-ik, ad yacaṛ wexxam skud ddreɣ ; ma mmuteɣ ur ḥḍireɣ i lferḥ-ik, ad tawiḍ daɛwessu ! » Neţa yeqqar-as : « Lferḥ-iw d wa, mi akka lliɣ d ambur, ulac win ara d-isuɣen ɣef uqerru-w. D ambur, aql-i am lbaz deg igenni. Ulac rrebg, ulac azaglu fell-i. Ma d kem, ulac tin ara m-yerren luḍa d asawen, akken i m-yehwa i telliḍ. Ihi, tura i-mi ilaq ad tferḥeḍ ɣas freḥ meqqar, ulac win yellan akka nella, nekkni di tegniţ-a. »

Uɣalen imawlan-is armi ursan (*) deg-s, ur as-d-beddren ara tamsalt-a n teslit ara d-yacaṛen axxam, dayen uysen. Ula d nek nniɣ-as, amexluq-a akka ara ikemmel ussan-is, ad yemmet d ambur.

S-sya ɣer da neţemlili ɣer tiddas, ama d tid n wurar ama d tid n ddunit. D tikkwal, yeţas-d s axxam ɣer imensi, yeţurar cwiṭ d imumaden-iw, akka i sen-yeqqar i warrac ! Ma d tamsalt-a n jjwaǧ, dayen ur ţ-id-nbedder ara, am wakken tefra dayen, tedda d iseggasen izerrin !

Ata-n zdat-i, la yi-d-yeqqar :

_ Nniɣ-ak, aqerru-w ad t-ssenzeɣ fell-as !

_ Yak teqqareḍ, tisednan am tbeṣlin neɣ tibatatatin, mraw s tḍellaɛt !

_ Keč anagar aya i d-tesmektayeḍ ! Teţaṭtafeḍ awal deg ucebbub ! A baba-ṛebbi, mi tesliḍ i kra ur as-tberruḍ !

_ I limer ad iyi-d-teḥkuḍ meqqar amek teţwaṭtfeḍ akka, am iẓiwec  deg waddad ? Aɛni tamexluqt-a ur d tameṭtut n menwala, acu akka tla nniḍen ?

Demɛeɣ ad t-id-sseɣliɣ deg wawal. Amek argaz am wa yefkan tawaɣit i tlawin, ulac tuggdi ama deg wudem n ṛebbi ama deg wudem n wemdan, ata-n ass-a la yeţazzal deffir ijufaṛ, yerna wissen ma d-zzin ɣur-s, yerna wissen lall-nsen ma ad t-twali neɣ d izi zdat wallen-is. D ayen ikaden, tameṭtut-a ur d tin n menwala.

Ata-n di tawla meskin, ikad acu-t waṭtan i t-yuɣen, maca i-mi ur yebna fell-as ata-n yurez-it ambiwel ulac, am wegdiḍ yessakked wezrem, neɣ win yeṭtef waddad di tqejjirin. Tewɛer tbuzeggaɣt di temɣer ma tezgel bab-is di temẓi, tekkat amdan ɣer yidda n yiɣes anida yeţili wafud : tanekkra dayen ulac, tabuzeggaɣt di temɣer tugar ţerka, win tennul dayen ur iteddu ɣef uḍar, ad yefk idis i wussu, ad yeţnunnut, ad itezzi, ad yeqqaz, alamma tewweḍ tfidi s iɣes, beqqa-ɛla-xir a tudert, d lawan n yinig ad nuɣal. Tneqq tbuzeggaɣt di temɣer !

Yerna amɣar tenɣa tbuzeggaɣt yeţaǧǧa-d a medden taḍsa, mačči aṭas i yeţɣiḍ.

Amɣar tenɣa tbuzeggaɣt, anagar win ara s-yinin ccah acimi akka ur ţ-yuḍin ara di temẓi ? Am wakken ɣer ufus-is, i ţ-tella !

Aṭtan n tayri deg temɣer, mačči am win i t-yeṭtfen di temẓi. Temẓi, d taxeddaɛt ur nceffu, aḍu i d-isuḍen yeddem wayeḍ, tasa leqqaqet, ayen leqqaqen yeţnejbad. Ayen yeţnejbaden ur yeţruzu. Udem leggaɣ, ayen leggaɣen ur yeţames, ayen ur neţames anida i s-yehwa ad yeglilez, ansi i s-yehwa ad yekk ur yeţaggad ; ayen ur neţaggad, ddunit yakk d ayla-ines. Wamma tayri di temɣer, kra ţaḍsan, kra ssawaḍen-as times i win yeţewten, i win i tent-yuɣen.

_ D imɣaren i tent-yessemɣaren.

_ Ccib icab, d ccib uḥuli.

_ Effer leɛyub, ay akal.

_ Ziɣ d amɣar bu tecmatin, armi d tura i d-ikad wudem-is.

_ Ɣef yimi uẓekka la yessaram azekka.

_ Limer d lebɣi ad yessikel ɣer Mekka, ad d-yessired iɣsan-is neţa yeṭtafar ijufaṛ.

 Medden ɣezzif yiles-nsen, meqqer yimi-nsen. Ayen yellan d amecṭuḥ ad yuɣal d ameqqran, ayen yebdan s tezdeg nutni ţarran-t d alexxax.

Lmulud neţa dɣa, mačči d amɣar aciban, acu tayri am wakken yezri lawan ɣur-s, am wakken yekka-d nnig-s, i-mi yennuɣ yid-s di temẓi, i-mi yeggumma-ţ-as mi teţazzal fell-as tnudda. Limer d lebɣi, ass am wass-a ad yeṭtef kan di truka-s, yak neţa yessaɣ-aɣ tannumi tasa d wul-is yetgelled fell-asen wallaɣ ! Ass-a, ur yeẓri acu i d-yesseftuy, yeţwaṭtef d tideţ am uɛezzi yeṭtef waddad, tiqejjirin ţmantaḍent, ţukeccbent, ţwarzent, addad yeţnejbad yugar akawaču. Tiferrawin la ẓzadent aḍu, ifeg ulac, d ameḥbus neţa lhebs-ines d azwu. Yeţwali tafugt, ḥmant tedmarin, tcennu taɣect s ccna n win ara teǧǧ tlelli.

Nniɣ-as :

_ Acu i d-yegren aqerru-k, win ara k-d-yeslen ad as-yini amdan-a yečča-ţ wemcum di leɛqel-is. Fiḥel ma tessenzeḍ fell-as kra, yak d keč i yeqqaren tilawin baṭel. Ad ak-d-tekker ddew wazal n tebyirt ; akken teqqareḍ zik, d tixsi i yeɣlayen ɣer bab-is, wala taqcict meskint ɣer baba-s. Azekka ɣef yiman-ik, in-as i temɣart ad tekker ad taweḍ ɣer imawlan-is. Ɣas teǧǧa-ţ tgecrirt, ur ţaggad ad taweḍ ɣas ɣef tfednin, aṭas i tessaram ad twali lferḥ-ik, ata-n dɣa yewweḍ-d wass-nni. Imawlan n teqcict, ur ţaggad, ad ak-ţ-id-fken s sin ifassen, anida akka ara afen adeggal am keč, ɣas taqcict tugareḍ-ţ cwiṭ di leɛmer, ur teţaf ara yiwen akka am keč deg yelmeẓyen n tura. Aten-ad msakit ṛwan axessar, ulac axeddim, ulac tanezduɣt, ur la jewǧen ara maḍi, akken yakk i qqiment tullas, ur teffɣent ara. Twalaḍ aya d ayen isehlen, tesseɣliḍ-d fell-ak adrar ɣef wulac !

_ Din i tɣelḍeḍ, tamezwarut ur ţ-ugareɣ ara aṭas di leɛmer, tis-snat tamsalt mačči d awɛar kan i tewɛer, d tiyersi i tekres !

_ Ad aɣ-yemneɛ ṛebbi di tyersi ! Acu-t uxessar-a daɣen ara d-tbegseḍ, a winnat ?

_ Tameṭtut tejweǧ, yerna ɣur-s dderya !

_ Ihi ziɣ d tideţ yefla uqerru-k, deg umur ad tnadin talwit, keč d tawaɣit i-wumi tessawaleḍ, ad iyi-d tiniḍ acu ara k-yawin ɣer tmeṭtut n medden, ɣer yemma-s n medden, aɛni negrent tidak yellan i iman-nsent ? Akken teqqareḍ mraw s tḍellaɛt !

_ Ahat aqerru-w d tideţ yefla, ma d tawaɣit ur d nek i ţ-yeţnadin, d neţat i d-yeɣlin fell-i, yerna twalaḍ ur bniɣ ara fell-as ! Nniɣ-ak tiyersi tekres, maca zemreɣ ad ţ-fsiɣ. D nek i-wumi tlaq, d neţat i ţraǧuɣ wi-cfan aya.

Yedda deg umeslay, ma mačči d neţat, akka ara yemmet d ambur, d tagi kan i s-ilaqen, mi ţ-iwala amzun d iggig i s-yeflan tasa, ul-is yennegdam, iḍarren-is mderkalen, allaɣ-is yurew-d tiṭtangiwin yugar illel di Furar, iɣallen n Newton ddmen-ten di sin yid-sen : am neţa am neţat, lebɣi-nsen ur ten-id-isawem. Mačči ɣur-sen i ţ-tella, ur uksanen ara, acu i-wumi yezmer lebɣi zdat iɣallen n le magnŽtisme i d-yeɣlin fell-asen yerna ur nudan fell-as ?

Ɣef wakka yeţwali ur tḥemmel ara argaz-is, d ayen ikaden ɣef wudem-is, ad t-teǧǧ kan, d neţat i yeţraǧu d iseggasen-aya. Am bab n tferka iɣaben, ɣas iɣab yiwen wass ad d-yuɣal : mi d-yuɣal, taferka megglen wiyaḍ ilaq ad ţ-ǧǧen, ma ur ţ-ǧǧin ara, neţat ad ten-teǧǧ ! Ma teǧǧa argaz-is, neţa Lmulud-Awaḍi, ad as-yeldi tawwurt n wexxam-is, akken i s-yehwa ara tili, tudert-nsen ad tuɣal d targit, ad myafen, ad myeḥmalen, tayri n tideţ, mačči d tin ukellex. Arraw-is, d arraw-is am wass-a am uzekka, ma yehwa-yas ad ten-id-tawi yid-s, ma yehwa-yas ad ten-teǧǧ i baba-tsen. Mačči d asgujel ara ten-yesgujel, ma d tameṭtut d neţa i-wumi i ţ-yura ṛebbi asmi i d-tlul, tirwas n ddunit ur bɣint ara ad mlilen zik, ass-a i-mi i ţ-iwala dayen ur as-yeţserriḥ ara. D zzher-is i d-inudan ass-a, ma yeǧǧa-t yenser dayen ur d-yeţuɣal.

_ Ulac ddnub yellan, ulac lɛib, ddnub ma segneɣ iman-iw ggiɣ-ţ i wayeḍ ; lɛib, ma rewleɣ fell-as.

Ameddakel-iw meskin, d tideţ uggaɣ yeţwaɣ, neţa yezgan iga aleggam i wafrayen,  la yesseftuy awal d aɛrab, awal d aqbayli ; neţa yezgan iga aleggam i lebɣi-s, yerked wul-is, ata-n yeţnadi ad yerwi tamduct n tmeṭtut ur ţ-yessin ur t-tessin.

Ad as-d-yeglu s wayen n diri, ahat d afeddix ur neţejji, ad yesseɣli axxam yulin, ad yerẓ tajegdit i tzeqqa ibedden, ad yessegriwel tasa n tarwa d imawlan yerna ur as-xdimen kra. Yezmer ad yessizzel idammen, ad mmiren wid-is ahat d imenza. Lllan wid ara irun, ad ḍsen wiyaḍ. Ma d wa i d lferḥ i teţraǧu yemma-s, a ur d-yaweḍ, d ussan i s-d-yeggran meskint ara yessibrek. Tamɣart, ayen tessaram taggara ad as-yuɣal d ilili. D leɛmer-is ara yessiwzel.

Nniɣ-as :

_ A Lmulud, self i wudem-ik, uggaɣ mačči d fellu kan i yefla uqerru-k, d tazemmurt i d-yemɣin deg-s. Ma d urar i tebɣiḍ ad turareḍ mačči s ti, ma d uzuf anida teddiḍ yella. Eǧǧ medden di lhem-nsen, keč ru lhem i lhem-ik, efru-tent fell-ak, mačči d tiwaɣyin nniḍen ara d-tagmeḍ. D argaz i telliḍ mačči d bu rebɛa iḍarren. Werǧin teţekkiḍ deg wayen n diri, mačči tura ara tebduḍ tiwaɣyin ! Keč, ziɛma kra din tgiḍ-as aleggam, allaɣ yeddeb agerbuz, aql-ak teɣliḍ deg wayen ur iqebbel leɛqel !

_ A ur neţekki deg wayen n diri, ad aɣ-yemneɛ ṛebbi ! Nek tibṣelt ur zmireɣ ara ad ţ-id-qelɛeɣ ma ur as-yehwa ara, ɣas ulamma d izi ur zmireɣ ara ad t-nɣeɣ, tura tesseɣliḍ-d igenni : idammen, ad run medden, ad ḍsen wiyaḍ ; uggaɣ mačči di ddunit i telliḍ, a tbeddel ddunit ɣur-k ad tɣileḍ, aql-aɣ di lqern wis-20. Medden d lehna i ţnadin, mačči d addari kan i bɣan ad ddarin. Tudert mi tezri dayen ur d-teţuɣal ! Ma mlalen sin ur d-myezgen ara, yif-it meqqar ma bḍan. Acimi ara mzukraren sin am izamaren ɣer ugezzar, ma ur msebɣan ara. Nniɣ-ak, tameṭtut-a teṛwa tawaɣit, neţat d wergaz-is ur d-myezgen ara, yiwen deg-sen ur yufa iman-is. Yal ass d amennuɣ, yesserwa-yas tiɣrit d imeṭtawen, neţat daɣen ayen i-wumi tezmer ur as-tcuḥ ara, seg wasmi mlalen anagar tiberkanin. Ahat limer ad bḍun ad d-teɣli fell-asen talwit. Asmi ara bḍun, nek ad ţ-rreɣ, ad ţ-aɣeɣ, ad terbeḥ ad yerbeḥ wergaz-is mi ara s-yebru, ad rebḥen warraw-nsen, ad ifakk fell-asen ṭtrad. Nek daɣen ad afeɣ iman-iw, i-mi d neţat i ţraǧuɣ !

Amdan-a ulac taduli ur d-ijebbed ɣer tama-s. D amcic i d-iɣellin seg uneggaru deg igenwan ur t-yeţaɣ kra, yeţaf-d iman-is ɣef idarren-is. D islem yeswan tamda ur yendim.

Yeţkel di lḥeq-is i yella, ur yennul aɛwin n yiwen, ur yekcim taferka ma tinna ɣur-s imawlan.

Imir kan yewwi-yi-ţ-id s-sya d s-sya, yerwi-yi. Aseɣzen-is ibedd ɣur-s tijegdit. Ihi, ma akka ara tili temsalt, ayen akka yessaram d ayen ur neffiɣ iberdan. Ma d tideţ tebḍa d wergaz amenzu, Lmulud yezmer ad ţ-yerr, ma tefka-yas-d tayeţ ! Ma d tideţ msebɣan.

_ Ihi ad ţ-traǧuḍ akka alamma d asmi ara d-twureb ? Uggadeɣ ad tcibeḍ, ad k-id-yaf ccib la teţraǧuḍ. Yerna yewha-yi kan ţmeslayeɣ, ulac acu ara iciben deg-k, ay aqerru n tebṣelt.

_ Niɣ, qqareɣ-ak tessečč-iyi yemma taqejjirt n wuccen, yis-s i yi-tessefteṛ asmi ţettḍeɣ, ad raǧuɣ ayen ilaqen, mačči d nek ara ihudden tazeqqa ibedden ɣas yečča-ţ iɣisi, ma d asmi ara teɣli zemreɣ ad as-alseɣ bennu.

_ Iberdan-ik, a Lmulud-Awaḍi, ččuren d isennanen ma ur ak-ntin ass-a, ad ak-ntun azekka. Simmal teţaliḍ, simmal yewɛer uɣelluy !

_ Wellah, a limer ad raǧuɣ alamma cabeɣ nek qebleɣ, ass aneggaru kra din ad yeffeɣ d tafat. Yak imezwura qqaren ṣsber d aḥbib n ṛebbi.

Yerwi-yi. Ssusmeɣ. Neţa ikemmel itellem ameslay ɣef isenfaren (*) ara yessali yid-s, amek ara yili wexxam ara s-yebnu, ad d-arwen sin warrac d teqcict dayen, imumaden ma ggten teţen imawlan, yerna d nek i d amenzu ara d-yenced di tal tameɣra, ad i-yerr lxir i s-zzewreɣ, d nek i d ameddakel-is si temẓi, ameddakel azal-is yugar tagmaţ, egma-k ad k-yeǧǧ ger iberdan wanag ameddakel, ad k-id-yekkes ger iɣesmaren iwaɣezniwen ma zemmen fell-ak.

Mi yeffeɣ seg wexxam, drus i d-yeggran i wass ad yali. D awal-a i s-sseggraɣ :

_ Akken, yenna winna n zzman : yewqa weɣrum aẓidan, alamma megreɣ tiɣfert. Ziɣ d tideţ win iɛecqen deg weẓru ad t-yeţbibbi !

Aggur kan yemma-s n Lmulud teḥḍer i lferḥ-is. Nek daɣen.

 

ɛ.Mezdad, « tuɣalin », ayamun, 2006

 

 

 

Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

L étude :

 

LE RITUEL AGRAIRE

par H. GENEVOIS

 

INTRODUCTION

Dans une première partie de l'étude du Calendrier Agrai­re utilisé en Kabylie, on s'est arrêté principalement sur sa composition actuelle, laquelle est « celle du calendrier copte, apporté par les Arabes sous le nom de « 1ɛam 1ɛajami » (J. SERVIER, Les Portes de l'Année, R. Laffont, 1962, p. 284). et diffusé à travers le Maghreb par les zaouias qui en conser­vent des copies encore en usage de nos jours. On a signalé que des éléments particuliers s'y étaient ajoutés, vestiges probables d'un « calendrier plus ancien », sans qu'il soit possible de les déterminer avec précision.

L'objet de cette seconde partie de l'étude sera ce que nous appellerons, à la suite de beaucoup d'autres, le Rituel Agraire. En effet, « pour l'homme d'autrefois, l'agriculture, comme toute autre activité essentielle, n'est pas une simple technique profane. Ayant trait à la vie, et poursuivaneràc­croissement prodigieux de cette vie présente dans les grains, dans le sillon, dans la pluie et les génies de la végétation, l'agriculture est avant tout un rituel... Le laboureur pénètre et s'intègre dans une zone riche en sacré. Ses gestes, son travail sont responsables de graves conséquences parce qu'ils s'accomplissent à l'intérieur d'un cycle cosmique et que l'année, les saisons, l'été, l'hiver, l'époque des semailles et de la moisson, fortifient leurs propres structures et pren­nent chacune une valeur autonome. »(MIRCEA ELIADE, Traité de l'Histoire des religions, Paillot, 1949, chap. IX, « L'agricul­ture et les cultes de la fertilité », p. 285. Cf. P. BOURDIEU, Es­quisse d'une Sociologie de la Pratique, Genève - Paris, Droz, 1972, pp. 11-12.)

Après de longues et patientes recherches opérées en di­verses régions de la Grande Kabylie, et dont les résultats ont été comparés avec ce qui a été relevé en d'autres sec­teurs d'Algérie et du Maroc, on constate dans les gestes et pratiques du fellah sédentaire une remarquable continuité.

Continuité dans le temps : elle s'est perpétuée au cours des siècles passés, sans changements notables. Continuité aussi dans l'espace : elle se retrouve à travers tout le Maghreb. Cette continuité, cette stagnation, ne s'explique-t-elle pas par le fait que l'activité agricole en ce paya, n'est pas d'abord une technique, mais une façon de s'intégrer au rythme de la nature, dont les forces se déploient au long du cycle clos et immuable des saisons. Autrement dit elle est un Rituel.

Cette affirmation est encore renforcée par une deuxième constation. Fréquemment, dans des invocations, on attribue au fellah le rôle sacré d'intermédiaire avec l'invisible. En voici un exemple tiré de l'Azenzi ljhenni, longue incanta­tion rituelle destinée à préserver l'efficacité du henné qui sera appliqué aux mains du fiancé la veille de son mariage.        

 

an_nɛenni ɣer ifellahen, at imegran yehman,

ar d aɣ-d-ijab tisura, ard aɣ-d-iserreḥ i waman.

 

Nous demandons par l'intercession des fellahs, gens aux faucilles brûlantes, qu'Il (Dieu ou Gabriel) nous apporte les clés et permette à l'eau de s'écouler. (Allusion à peine voi­lée à la prochaine consommation du mariage que l'on dé­sire se réaliser sans ennui.)

C'est donc en raison de son travail que le cultivateur est considéré comme l'un des intermédiaires avec le sacré. Sans doute parce que ce travail très pénible (at imegran yehman) est particulièrement méritoire, mais surtout parce qu'il est un rite. « Non seulement il s'accomplit sur le corps de la Terre et déchaîne les forces sacrées de la végétation, mais aussi il implique l'intégration du laboureur dans certaines périodes de temps bénignes ou nocives... » (MIRCEA ELIADE, op. cit., p. 286).

Toutefois le mot Rituel employé ici pour caractériser le travail de la terre ne doit pas prêter à équivoque. Ce rituel agraire n'a qu'une parenté assez lointaine avec ce que l'on trouve dans les religions structurées, telles celles des « Gens du Livre (ahl elkitab) ». Non pas parce que rien n'est codi­fié, transcrit dans des livres : la transmission orale de la tradition est tout aussi fidèle que l'écriture. Le rituel agraire, au moins dans sa forme actuelle, n'est pas une sorte de culte rendu aux forces de la nature personnifiées sous la forme d'esprits. Il n'est pas non plus à proprement parler de la magie, sinon « sympathique », dont l'efficacité repose sur la loi de la contagion en vertu du symbolisme ou de la sim­ple contiguïté. « Quand, par ses rites agraires, le cultiva­teur soumet la fécondité de l'homme et de la nature à des pratiques..., il ne prétend nullement créer la fécondité ou la vie. Très exactement il cherche à intégrer son existence et son activité individuelles dans les cadres propres à toute vie et à toute fécondité. Il n'en pose pas les conditions, mais dans le grand courant de la vie il ne peut entrer qu'en se conformant lui-même à la structure de cette vie. • (F. - M. BERGOUGNOUX - J. GOETZ, Les religions des préhistoriques et des primitifs, Paris, 1958, p. 93).

Si les rites agraires ne sont pas des actes de culte ou de magie, il ne faut pas en conclure que le fellah fait abstrac­tion des Puissances Invisibles de tous ordres qui, selon sa foi ou ses conceptions populaires, peuplent notre monde et le dirigent, se montrant tour à, tour bienveillantes ou malfai-• santes envers les humains suivant la manière dont lls se comportent avec elles. En commençant ses labours, en en­grangeant ses récoltes, le paysan ne manque pas d'invoquer Dieu, souverain dispensateur des biens de subsistance (ler­zaq) , qui accorde largement abondance (elbarakka) à ceux qui usent de ces dons avec sagesse et modération. Il se gar­dera pareillement d'oublier les Gardiens de sa terre et les Saints protecteurs tutélaires de sa tribu, de son village ou même de sa famille apportant de larges offrandes à leurs sanctuaires.

Les morts ont-ils leur place dans les rites agraires desti­nés à, obtenir la fécondité pour les champs et les récoltes ? J. SERVIER le prétend et en fait l'un des éléments principaux de son interprétation des immolations et oblations collec­tives ou individuelles. « Il est impossible d'étudier un seul des aspects de la vie du paysan algérien sans se référer à ce monde des morts toujours présents à leurs pensées... » (op. cit., p. 20). Et plus loin : « Les paysans demandent la fécondité des champs, des étables et des maisons, parce que c'est leur part, parce que c'est leur rôle dans l'harmonie de l'univers ; les morts donnent cette fécondité parce qu'ils la doivent aux vivants » (op. cit., p. 21. Cf. également pp. 52 et seq., p. 68, etc...). Dans les secteurs de Grande Kabylie où s'est portée notre recherche, nous avons très fréquemment interrogé les cultivateurs à ce sujet. Leur réponse a toujours été négative et mélangée de surprise que l'on puisse poser une telle question. Et dans les rites et pratiques que nous allons décrire au long de ce travail on ne trouvera rien qui vienne apporter la moindre confirmation aux assertions de J. SERVIER. Cet auteur, nous semble-t-il, a trop facilement identifié le culte des morts avec celui des Saints. Sans doute parmi ceux-ci il y a de nombreux ancêtres de tribus ou de familles mais la ferveur populaire les a « canonisés », les instituant protecteurs et gardiens auxquels on a recours en ses différents besoins.

Quelques mots maintenant sur la manière dont nous avons organisé notre recherche sur le terrain d'abord et avant tout. Les lectures subséquentes d'auteurs spécialisés, nous ont servi de termes de comparaison ou d'éléments de confirmation à ce que nous-mêmes avions trouvé. Plus rare­ment on s'en est inspiré pour diriger nos investigations : en effet poser la question c'est orienter déjà la réponse de l'in­terlocuteur.

L'aire de notre recherche s'est encore rétrécie par rap­port à celle qui fut prospectée pour la reconstitution de la Composition du Calendrier agraire. On a laissé complète­ment de côté la Petite Kabylie. Et dans la Grande on a choi­si quatre tribus ou plus exactement un village plus parti­culièrement représentatif de ces quatre tribus. Dans la hau­te montagne, région d'Ain elhammam, ce furent les At Man­gellat avec la grosse agglomération de Taourirt-Ouaghzen. Dans la région de Beni Douala ce furent les At Mahmoud avec l'énorme village de Taguemount Azouz. Dans la vallée du Sebaou ce furent 'les At Fraousen avec Djemàa Saharidj aux quatre quartiers noyés dans la verdure. Enfin ce fut la vallée du Bou Bhir avec deux ou trois villages des At Ghobri aux environs immédiats d'Azazga (Fliki, Tizi Bouchen, Ighil Bouzzal). Nos recherches se sont étendues plus largement sous forme de vérifications partielles en de nombreux autres secteurs du pays, Ouadhias, At Yanni et At Idjer.

La méthode de travail observée a comporté deux temps parfois indissociables : établir les rites et pratiques, en dé­gager la signification. Pour l'établissement du rituel il a fallu longuement s'enquérir auprès des usagers pour savoir si telle manière de faire était générale ou simplement parti­culière à un groupement trop restreint, famille ou quartier de village. Plus minutieusement encore il a fallu discerner quelle en a été la motivation. Intention à caractère rituel ? Simple nécessité ou utilité ? Un exemple choisi parmi bien d'autres illustrera notre pensée. L'installation des tombes familiales en bordure des champs est un usage assez ré­pandu en Grande Kabylie. Quelle en est la valeur ? Rituelle ou purement coutumière ? Dans le premier cas, le moins probable, on établirait ses défunts gardiens de ses champs et, selon certains, principes de leur fécondité. Dans le se­cond, on n'a pas d'autre intention que de garder ses morts dans un terrain de famille, sans pour autant gêner les cul­tures qui y sont faites, notamment à l'occasion des enterre­ments exigeant la présence de tous les membres du village sous peine d'amende.

Une fois établie l'existence d'un rite proprement dit, res­tait à en déterminer la signification, au moins actuelle, le symbolisme caché. Pour cela encore on s'est référé d'abord aux usagers, soit en leur faisant expliciter leur intention, soit en la découvrant à travers les gestes et formules utili­sés. La plupart du temps le travail s'est avéré plus facile qu'on n'aurait pu le penser à priori. En effet, les véritables usagers du rituel agraire, paysans qui vivent depuis tou­jours de leur terre, femmes gardiennes du foyer et des tra­ditions, connaissent la valeur des gestes coutumiers qu'ils observent fidèlement. D'un autre côté, la signification du rite apparaît, souvent clairement indiquée par les gestes et les formules qui le composent. On découvre même une sorte de technique du rite. La magie sympathique basée sur la loi de la contagion en est le procédé le plus ordinaire. On sait qu'il est très difficile d'interpréter telle ou telle pratique en voie de disparition dont il ne reste que des débris comme serait p. ex. la mise à mort des derniers épis de la moisson. Plus fréquemment l'imprégnation de l'Islam populaire lui a fait perdre sa physionomie première : des formules propre­ment religieuses s'y sont ajoutées qui ont spiritualisé et is­lamisé des données symboliques très dépendantes de la na­ture. Nous avons eu recours alors aux auteurs qui ont décrit et analysé des rites identiques conservés à l'état pur en d'autres secteurs du Maghreb, tel l'Atlas marocain.

Voici un PLAN possible pour une étude générale du Ri­tuel Agraire :

Pour télécharger toute l’étude, en fomat PDF, cliquer sur :

Le Rituel Agraire.pdf  FDB, N°127, 1975

 

 

 

 Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

 

L’article :

Liḥala n udlis amaziɣ di tmurt

 

Sɣur Ait Slimane Hamid DEPECHE DE KABYLIE du 21-05-2012

 

Ulac timeti izemren ad taf abrid yettawin ɣer tenfalit mebla adlis. Ulac agdud izemren ad iḥareb ɣef timadit-ines mebla tira. Adlis d tira dduklen di lebni n lasel akked tɣerma. Deg unamek n wannect-a yeqqar Jean Paulhan : « win yebɣan ad yewɛu tamusni, ilaq ad yeldi adlis ». Timura yewwin asurif ɣer zdat , d tid isenden ɣef udlis s wudmawen-is meṛṛa. Di tmura- agi, imyura ttafen tizrigin ara d- yessufɣen ayen uran yerna nnig waya ttenjarent ( tizrigin) abrid akken adlis ad yaweḍ ɣer ufus n wid ara t- yeɣren acku am akken i d- yenna Jean Guéhenno : « adlis d yiwen wallal yessufuɣen ɣef tlelli ». Deg wakka, ad naf deg tmura anda taktabt tesɛa azal( deg yiɣmisen, deg rradyu, deg tilibizyu, deg tesnawit, di timeti, ɣer yimeɣriyen) aɣref d win yedren tilelli akken ilaq lḥal, d agdud yesnen ad yini « ih » melmi ilaq « ih » ala, ticki d « ala » i iwulmen . Agdud yeɣran d lmuḥal ad iɛeddi uzaylal fell-as ! Di tmura-agi, deg wakken adlis yeddem azal yekkan akkin i kra yellan, yenna Victor Hugo : « yal amdan d taktabt anda ula d Rebbi yettaru !».

 

Yettban ala s ubrid n tira, akked s ttawil n udlis izemren iɣerfan ad gen leqrar i tjaddit-nsen, s wannect-a kan i izemren waktayen ad ɛeddin si tsuta ɣer tayeḍ akken ula d nettat, nnuba ad ternu taḥjurt-is di lebni n talsa. Am yal agdud di ddunit, agdud amaziɣ yeǧǧa-d aktayen, yefka-d tamusni, yeslal-d tasekla yeddan akked uɣanib n umraḥ d lawan anda yettidir. Di lqern yezrin, tasekla –agi( yellan akk d timawit s sebba n txidas n zzman akked umezruy) tekcem ɣer ugni yessufuɣen awal nnig n temnaḍt-is, nnig n yimi i t- id- yennan, imi tasekla yellan akken seg wudem n tmedyazt akked tmucuha, telli-d abrid i yiman-is ɣer tira ɣezzifen. Deg wakka, mbeɛd mi d-yerẓa asalu Racid Ɛellic akked Saɛid saɛdi ɣer tira n wungalen, mačči d yiwen wungal neɣ d amud n tullisin i d- yennernan ɣef ayen. Imyura n teqbaylit mačči d yiwen mačči sin, bdu-tt-id s i Ɛebdalla Ḥaman ɣer Linda Kudac , Saɛid Cemax, d waṭas nniḍen. Lameɛna ur teqqim ara di tira( acku wid yettarun gten ama deg uhric n wungal, neɣ tullsin, neɣ tamedyazt, neɣ ayen icudden ɣer tidmi). Anda teɛweq d amek ara taweḍ tira –agi ɣer yimeɣriyen ?

Tizrigin yellan di tmurt ur qqiment i cɣel akken iwulem lḥal. Xas ini qrib ixir- asen ay llan wala ayen nniḍen. Tuget deg-sent ur d- ssufuɣent ara i umyaru alamma d- yefka tadrmit s- ɣur-s. Xas akken yerna ahdum yeqqim imi adlis-nni yezmer ad yewwet d iseggasen( alamma i t- yuli uɣebbar) akken ɛad ad d- yeffeɣ. Mi d- yeffeɣ udlis, tizrigin ur as- llint ara di lmendad( ad as- gent aberreḥ akken ad slen medden yes-s, wa ad bɣun ad t- aɣen akken ad t- ɣren). Tuget n tezrigin-agi ur sɛint ara ula d allal n linternit akken win iten- iqeṣden ad - yewɛu ( ma aṭas ad naf sɛan aselkim ( d aqdim , yeqres, yeɛya, yemmut). Ɣef uɣbel n tezrigin ur d- nelhi ara d leqdic-nsen, ulac diɣ tisɣunin i d- yettmeslayen ɣef wayen i d- yefɣen d amaynut deg uḥric –agi n udlis ? Di tiliẓi, neɣ di rradyu ulac nnubat yelhan deg wannect-a, isdawiyen ara igen aktazal i wayen i d- yettlalen d tira xas ini jlan ulac-iten. Di tegnit yerkin am ta yewɛer i umyaru akken ad yettwassen xas ulamma tira- ines d tin i d- yewwin ajdid( ama deg usentel ama deg uɣanib). D ayemi tira akked udlis qqimen d igujilen di tmurt-nneɣ. Amedyaz am Ḥmed Laḥlu, Murad Rehman, Luni Husin, Ḥmed Xaṭabi, Nuredin, Methari Ḥakima, Mehdi Samira d wiyad akked d tiyaḍ uklalen ad tili tmedyazt-nsen d tin yeččuren timkerḍiyin… fiḥel ma nuder-d Ben Muḥamed, Muḥya yettwasnen.

Deg wakken lḥal yesbek ɣef udlis, amur ameqran n yimyura s teqbaylit ufan tawwurt akken tira-nsen ad tenulfu, s ttawil n tezrigin Numérique( les éditions numériques) am tezrigin Lulu.com neɣ tizrigin Ebook. Dɣa mačči d yiwen neɣ d sin i d- yessufɣen akka adlis –nsen akken ad tili tsekla n teqbaylit d tin yellan di leɛḍil ad d-nulfunt tezrigin di tmurt ara ikecmen annar-agi s lmun !

 

Ait Slimane Hamid

 

 

 

Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

 

L évocation :

 

Evocation. «Le fils du pauvre» dans «La misère en kabylie»

Eternel Fouroulou, par  Leïla Benammar Benmansour

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Taille du texte normaleDescription : Description : Description : Description : Description : Description : Agrandir la taille du texteELWATAN  du 02 Février 2013

 

Description : Description : Description : Description : Description : Description :

Le fils du pauvre de Mouloud Feraoun (1913-1960) publié en 1950, est un classique de la littérature algérienne, l’un des plus beaux et des plus connus des romans ou récits qui ont émergé avec l’Ecole d’Alger, et qui a obtenu, à juste titre, le grand prix de la ville d’Alger l’année-même de sa publication. C’était bien la première fois que ce prix était attribué à un écrivain indigène.

C’est aussi l’un des premiers romans que la génération algérienne de l’indépendance, encore collégienne ou lycéenne, eut à étudier, en même temps que Nedjma (1956) de Kateb Yacine, La grande maison (1952) de Mohamed Dib et La colline oubliée (1952) de Mouloud Mammeri. Ce fut, bien sûr, pour cette génération, une découverte extraordinaire que cette littérature indigène, méconnue d'elle jusque-là. Ces romanciers qui surgirent subitement dans une culture prodiguée par l’école française, avec les philosophes des lumières, Diderot, Montesquieu, Voltaire et Rousseau, les poètes tels que Baudelaire, Verlaine et Rimbaud et les grands écrivains tels que Victor Hugo, Emile Zola et Stendhal.  Si Le fils du pauvre nous interpelle aujourd’hui, plus qu’aucun autre roman de sa période, c’est parce qu’il est un témoignage «vivant» de ce que fut la misère en Kabylie durant la période coloniale, mais aussi parce que son auteur eut une fin de vie des plus tragiques, assassiné par l’OAS le 15 mars 1962, à Alger, à 4 jours du cessez-le-feu, avec cinq de ses confrères, alors qu’ils étaient en pleine séance de travail. Mouloud Feraoun étant, à l'époque, engagé dans les centres socio-éducatifs créés sous l’égide de Germaine Tillon, et dont il était inspecteur.

La fin tragique d’un auteur rend son œuvre encore plus attachante, comme l’est aujourd’hui celle du poète engagé Tahar Djaout, assassiné durant la triste période algérienne appelée «décennie noire». Il est clair qu’on ne peut dissocier une œuvre de la vie de son auteur. Car, que serait l'œuvre d'un Albert Camus par exemple si sa vie fut un fleuve tranquille ?  Il est en effet impossible de comprendre La peste, si l'on ne sait pas «qu'arracher» un Algérois de sa ville, comme le fut Camus, c'est lui enlever le souffle nécessaire à sa vie. Et que serait l'œuvre d'un Stefan Zweig sans sa vie de «Juif errant» qui lui permit de donner à l'humanité de sublimissimes nouvelles, telles Vingt quatre heures de la vie d'une femme et Le joueur d'échecs et qui finit suicidé au Brésil ? Et que serait l'œuvre  de Soljenitsyne s'il n'avait pas vécu le goulag ? Le vécu de l'écrivain est aussi important que l'œuvre elle-même. Mouloud Feraoun n'a été assassiné par l'OAS que parce qu'il était un symbole de la réussite indigène et qu'il avait dédié sa vie aux membres de sa communauté afin de les sortir de l'ignorance et par là même de la servitude.

Le fils du pauvre est, à n’en pas douter, le récit de l’enfance de Mouloud Feraoun. Et, en redécouvrant cette œuvre avec le recul des ans, on ne peut que mieux comprendre les propos de l'écrivain sur l’indépendance de l’Algérie, lui qui écrivait : «L’idée d’indépendance est devenue pour nous la seule raison de vivre. Nous avons peut-être eu tort de laisser s’incruster en nous cette idée folle, mais il n’est pas question de l’en arracher» (cité par Ferhat Abbas in L’indépendance confisquée, p. 32).

En relisant cet ouvrage, avec donc le recul des ans, assurément cette lecture ne peut être que sensible au poids des mots. Et il n’y a là aussi aucun doute que cette œuvre de Mouloud Feraoun qui témoigne d’un vécu vienne en complément des écrits politiques de ses compatriotes de la période, tel Le jeune Algérien de Ferhat Abbas, dénonçant l’injustice, puisque maints spécialistes de la littérature algérienne, attestent que Le fils du pauvre a été écrit au début des années trente. De ce fait, si dans le domaine littéraire qui est le sien cette œuvre est un témoignage édifiant de ce que fut la misère en Kabylie durant la période coloniale, elle est aussi un engagement politique.

L’enfant Fouroulou (l'auteur, bien sûr) grandit dans une famille nombreuse de six personnes : le père, la mère, les deux sœurs (Titi et Baya) et lui-même, où «le couscous noir» était le repas quotidien, la viande seulement les jours de fête. «La viande est une denrée rare dans nos foyers. Ou plutôt non ! le couscous est la seule nourriture des gens de chez nous», raconte Fouroulou.

Le dur labeur du fellah, en l’occurrence le père, qui trime pour assurer la subsistance de sa famille, sans jamais arriver à la nourrir à sa faim : «Mon père avait beaucoup de soucis pour faire vivre sa famille», écrit l’auteur, qui poursuit : «Mon père réussissait avec beaucoup de vigilance à assurer à sa maisonnée le maigre couscous quotidien. Lorsque les travaux des champs étaient momentanément arrêtés, durant la période qui s'écoule par exemple entre la fenaison et la moisson, ou bien entre la moisson et le battage, il se faisait manœuvre et aidait comme journalier deux maçons qui construisaient pour les riches». Fouroulou était habillé à longueur d’année d’une gandoura défraîchie : «Je me vois ainsi vêtu d'une vieille gandoura décolorée par les mauvais lavages, coiffé d'une chéchia aux bords frangés et crasseux, sans chaussures ni pantalon». Pour se nourrir, il profite de la présence sur un chantier de son père (devenu ouvrier lorsque le travail des champs est arrêté), pour partager sa gamelle, et qui garda longtemps dans la bouche le goût d’une simple soupe à la pomme de terre, comme d’autres garderaient le goût de la crème chantilly : «Devant de telles richesses, la joie prend le pas sur la honte du début. C'est la joie animale de nos estomacs vides».

Ce n'est qu'au sein de la «djemaâ», havre de paix, que les pauvres se sentaient exister comme êtres humains à part entière, Car ces pauvres gens «craignaient l’isolement comme la mort». «La djemaâ, écrit l’auteur, est un refuge sûr, toujours disponible et gratuit».


Avec l’arrivée de son petit frère, prénommé Dadar, sept personnes désormais à nourrir, et une seule qui travaille, le père qui «se démène comme un diable ne perd aucune journée, et ne permet à personne aucun luxe. Il tremble à l’approche des ''aïds'' qui engloutissent les sous. Il tremble à l’approche de l’hiver qui engloutit les provisions.» «Fouroulou, ses sœurs et son frère grandissent comme ils peuvent». Le père qui tombe malade et c’est la tragédie «avec la misère à ses trousses».  «Il vendit tout ce qu’il possédait et hypothéqua son champ et sa maison. Plus aucune solution que l’immigration». Il quitte le village pour la France, laissant derrière lui femme et enfants éplorés.


La veille du départ, Fouroulou surprit son père, en pleine nuit, en train de prier Dieu et les saints, «demandant à la providence d’avoir pitié de lui, de venir à son aide, d’écarter les obstacles de sa route, de ne pas l’abandonner. Puis, dans un élan désespéré, il l’implorait de veiller sur ses enfants».

La douleur de son père serra la gorge de Fouroulou et des larmes se mirent à couler silencieusement sur ses joues.
Les pieds glacés de froid de sa tante maternelle (et préférée), Yamina, qu’il appelle «Nana», ne le laissent pas indifférent. Elle n’avait pas de quoi se chausser dans cet hiver givrant des montagnes de Kabylie. Qu’est-ce qu’une paire de souliers dans cette Algérie de l’entre-deux-guerres, où les Européens d’Algérie vivaient dans le chic, leurs maisons bien chauffées et leur table bien garnie, et lorsqu'à Paris c'était l'insouciance des années folles ? Nana qui enfanta d'un bébé mort-né mourut en couches, et c’est là assurément la plus belle partie du texte, où le petit Fouroulou perdant sa tante bien-aimée est confronté à la mort. «Je fus brutalement réveillé par les cris de ma mère et de mes sœurs : ma douce Nana venait d'expirer. Oh ! Je me rappellerai toujours ces cris et la suprême angoisse qui me fit sursauter, m'enleva de ma couchette et me fit hurler d'épouvante. Chaque fois que j'entends les lamentations de nos femmes sur les morts, je frissonne malgré moi car elles me rappellent toujours le déchirant réveil qui m'apprit la mort brutale de ma tante». Et il poursuit : «La mort a tout pris. Elle laisse un masque indifférent, imprévu qu'elle dresse comme une barrière implacable contre laquelle notre douleur vient buter misérablement, sans échos»...

«Pour tous les gens du village, ce qui nous arrivait là ne sortait pas de l'ordinaire. La mort fauche couramment des gens dans la fleur de l'âge. On pleure, on se lamente à s'enrouer la voix pour une semaine, puis on se hâte pour se dire que l'on reste après le disparu et que, malgré tout, le mal est sans remède, puisque rien n'influe sur l'inexorable horloge du destin... Ma mère a vu mourir un frère, des sœurs, sa mère, puis son père. Elle est familiarisée avec la douleur et le silence».

Combien de femmes mortes en couches en Kabylie durant la période coloniale, et combien de bébés mort-nés ? L’écrivain dit lui-même être le premier garçon né viable dans sa famille. Et nous ne pouvons pas ne pas rapporter quelques phrases d’un article publié dans Egalité, journal de Ferhat Abbas, et sur deux éditions, le n° 54 et le n° 55, et intitulé «Le dur destin de la femme kabyle» : «Cette mère admirable, d’un dévouement entier, capable de tous les sacrifices, la mère kabyle ne peut pas être une mère complète. L’ignorance, le manque d’hygiène, les dures conditions de vie, élèvent la mortalité infantile à un taux effrayant. Il n’est pas rare de rencontrer des femmes à qui il reste deux enfants, un, ou pas du tout, alors qu’elles en ont eu dix, douze. Il suffit de si peu de choses pour emporter le petit… Alors, se produit chez les mères qui ont perdu tant d’enfants une lente accoutumance, une adaptation à la douleur…Et dès que s’offre un moment de loisir, la pente naturelle de leur âme les entraîne aux larmes, comme le fleuve va à la mer…» (signé Juba III). Fouroulou sut saisir la chance que lui offrit l’école pour sortir de sa situation de miséreux. Il réussit le concours d’entrée à l’Ecole Normale et devint instituteur. Quelle revanche du destin pour le fils du pauvre !

A la lecture de ce beau récit qu’est Le fils du pauvre, l’on comprend d’autant mieux pourquoi Albert Camus, alors journaliste à Alger Républicain, préféra dénoncer la misère en Kabylie plutôt que celle qui se trouvait à côté de lui, à «Laâqiba», quartier arabe par excellence de Belcourt, mitoyen de sa maison. Car la misère où végétait la population indigène de Belcourt n’avait assurément rien à voir avec celle que décrit Mouloud Feraoun dans Le fils du pauvre. Et c’est parce qu’il avait dénoncé cette effroyable misère dans ses articles intitulés «La misère en Kabylie» qu’Albert Camus se retrouva interdit d'écriture et Alger Républicain suspendu. Albert Camus dit lui-même «qu'il avait été le seul journaliste français obligé de quitter l'Algérie pour avoir défendu les musulmans». Et comme le précise Roger Grenier dans son ouvrage Albert Camus, soleil et ombre : «On s'arrangea pour que Camus ne puisse plus trouver du travail en Algérie.»
Albert Camus et Mouloud Feraoun étaient d'ailleurs amis, ils tinrent une longue correspondance... Mais ils avaient des divergences au sujet de l’indépendance de l’Algérie. Ceci est une autre question qui mériterait à elle seule une longue réflexion, car elle attira au prix Nobel de littérature l'animosité aussi bien de ses frères de sang que de ses amis algériens, qu'il appelait pourtant «mes frères ». Albert  Camus se dit victime de l'incompréhension. Pour en revenir à ce classique de la littérature algérienne qu'est Le fils du pauvre, nous pourrions dire que s'il est un témoignage «vivant» de la misère en Kabylie durant la période coloniale, il est aussi un hymne à l'effort et au travail, qui finissent par être récompensés. Malheureusement, l'assassinat de Mouloud Feraoun à la veille du cessez-le-feu l'a privé de vivre l'indépendance de son pays, «cette idée folle» devenue réalité.

Leïla Benammar Benmansour. Diplômée de l’Institut français de presse, Docteur en information et communication, essayiste et auteure notamment de «Ferhat Abbas, l’injustice», Ed. Alger-Livre, 2010.

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

L interview :

 

 

Interview de Mouloud Feraoun réalisée par Maurice Monnoyer en 1953

samedi 15 mars 2003

Du bout du fil, me parvenait la voix d’Emmanuel Roblès. Bien entendu, j’acceptais. Une demi-heure plus tard, celui qui restera pour moi "le fils du pauvre", pénétrait dans mon bureau. Ses mains étaient encombrées d’un parapluie et d’une Du bout du fil, me parvenait la voix d’Emmanuel Roblès. Bien entendu, j’acceptais. Une demi-heure plus tard, celui qui restera pour moi "le fils du pauvre", pénétrait dans mon bureau. Ses mains étaient encombrées d’un parapluie et d’une serviette de cuir. Il se débarrassa de ces objets gênants avant de me serrer la main avec amitié. Mouloud Feraoun est discret, effacé, presque timide. Mais dès qu’il se trouve en confiance, il s’anime, il s’ouvre, et c’est l’homme le plus charmant que je connaisse. Pendant qu’il me parle, je l’observe sournoisement. Derrière les verres de ses claires lunettes d’écaille, pétillent deux bons yeux où tremble la lueur d’une profonde vie intérieure.

 

Il a posé ses deux mains très brunes sur ma table. Chaudement vêtu, nu-tête, il me paraît engoncé dans son pardessus marron.

Visage accueillant et sympathique, traversé de rides. Cheveux souples et noirs comme la moustache, cette petite couronne du sourire.

Parlez-moi de votre premier roman...
J’ai écrit Le Fils du pauvre pendant les années sombres de la guerre, à la lumière d’une lampe à pétrole. J’y ai mis le meilleur de mon être.

Roman autobiographique, n’est-ce pas ?
Oui... Je suis très attaché à ce livre, d’abord parce que je ne mangeais pas tous les jours à ma faim alors qu’il sortait de ma plume, ensuite parce qu’il m’a permis de prendre conscience de mes moyens. Le succès qu’il a remporté m’a encouragé à écrire d’autres livres. Mon interlocuteur me précise qu’il est né à Tizi Hibel, commune mixte de Fort-National, en Haute-Kabylie, le 8 mars 1913, dans un foyer très pauvre.

Que faisait votre père ?
A l’époque de ma naissance, il était cultivateur. Mais, dès avant 1910, il avait dû quitter le sol natal pour chercher ailleurs du travail. En ce temps-là, les Kabyles n’allaient pas encore en France, mais dans le Constantinois. Par la suite, il se rendit dans les mines du Nord - à Lens, exactement - et de là dans la région parisienne. Il travaillait aux Fonderies d’Aubervilliers lorsqu’il fut accidenté. On peut dire de mon père qu’il s’est donné beaucoup de mal pour élever sa nichée.

Combien eut-il d’enfants ?
Cinq dont deux garçons. Mon frère cadet est aussi instituteur. Dans Le Fils du pauvre, vous avez raconté - bien sûr en les transposant sur le plan romanesque - votre enfance et vos études. Vous êtes arrivé à votre but à la force des poignets. J’ai beaucoup admiré votre courage... Grâce à la compréhension d’un de mes maîtres, j’obtins une bourse, commençais mes études à Tizi Ouzou et les achevais à l’Ecole normale d’Alger.

Quand avez-vous été nommé instituteur ?
En 1935. Depuis cette date, j’ai enseigné dans différents postes et principalement à Taourirt Moussa, à deux kilomètres de mon village natal, de 1946 à 1952. Vous êtes actuellement directeur de l’école de garçons de Fort-National ... Oui, depuis octobre dernier. Ecole de 300 élèves avec cours complémentaires.

Satisfait ?
ǡ va. Nous avons l’eau courante et l’électricité. Le médecin et le pharmacien sont à proximité. Les enfants travaillent ; ils sont assidus, sans doute parce qu’ils sont dévorés du besoin de connaître.

Vous êtes marié, n’est-ce pas ?
Et j’ai six enfants ; mon aîné a 13 ans.Nous en venons à La Terre et le Sang.

Mouloud Feraoun parle, parle... On sent que ce livre a requis toute sa sollicitude pendant de longs mois. L’ŦAcirc;?uvre vit encore en lui, bien que le manuscrit soit déjà à Paris.

Comment vous est venue l’idée de ce nouveau roman ?
Je vous disais à l’instant que le succès de mon premier ouvrage m’avait encouragé à écrire d’autres livres. Il faut ajouter ceci : l’idée m’est venue que je pourrais essayer de traduire l’âme kabyle. D’être un témoin. Je suis de souche authentiquement kabyle.
J’ai toujours habité la Kabylie. Il est bon que l’on sache que les Kabyles sont des hommes comme les autres. Et je crois, voyez-vous, que je suis bien placé pour le dire. Vous noterez que ma décision prise, quelqu’un m’a constamment tarabusté, mis la plume entre les pattes.
C’est mon ami Roblès que je connais depuis 20 ans. Chaque fois : "Où en es-tu ?", "Travaille sec", "J’attends ton roman". Il est venu à plusieurs reprises me relancer à Taourirt et, pour sa voiture, ce fut chaque fois une expédition. Dites bien que, pour lui, l’amitié n’est pas un vain mot.

Quel est le sujet de La Terre et le Sang ?
Mouloud Feraoun ne répond pas tout de suite. Il joue inconsciemment avec un élastique qu’il a trouvé sur ma table. L’abandonnant, il saisit un crayon, se rejette en arrière et poursuit : J’ai pensé que l’émigration des Kabyles pouvait donner matière à un ou plusieurs ouvrages dignes d’intérêt. J’ai distingué deux périodes : de 1910 à 1930 et de 1930 aux années que nous vivons. La Terre et le Sang est consacré à la première période. J’écrirai un autre roman sur la seconde période.

Pourquoi deux périodes ?
A mon avis, il y a une grande différence entre ces deux périodes. La psychologie des Kabyles d’aujourd’hui se rendant en France n’est plus du tout celle des Kabyles qui leur ont ouvert la route. Les Kabyles de 1953 sont mieux armés que leurs devanciers, parce qu’ils s’adaptent plus facilement aux façons de vivre de la métropole. Par contre, il me semble que les anciens étaient davantage attachés à leur village, à leur terre, aux mŦAcirc;?urs kabyles ; ils se hâtaient de retourner chez eux avec leurs économies pour améliorer leur situation au village, ce qui n’est pas automatique aujourd’hui.

Le sujet ?
La Terre et le Sang relate l’histoire d’Amer, un garçon de 14 ans, envoyé à Paris avec des voisins. Cela se passe avant la Première Guerre mondiale. D’abord cuisinier de la petite colonie de son village, le jeune Kabyle ne tardera pas à travailler dans la mine, comme ses compagnons. Un soir, il tuera accidentellement un de ses compatriotes. N’osant plus rentrer en Kabylie (où il risque d’être exécuté par la famille du défunt), il décide de vivre désormais en France. Quinze années passent. L’appel du sol natal et le désir d’une existence plus simple l’emportent sur la prudence. Accompagné de sa femme Marie, une Parisienne que la vie a meurtrie, il rentre dans son village. Deux ans après son installation, la tragédie éclateraÂ?

Notre entretien se poursuit. Mouloud Feraoun répond calmement à toutes mes questions.

Avez-vous d’autres projets ?
Oui, car le domaine qui touche à l’âme kabyle est très vaste. La difficulté est de l’exprimer le plus fidèlement possible.

Y aura-t-il une suite au Fils du pauvre ?
Ce n’est pas impossibleÂ? Mais avant, je publierai très certainement un ouvrage illustré par Brouty, gerbe de scènes de la vie kabyle : une réunion publique, la fontaine du village, le marché, le retour des voyageurs de France, etc. Ce livre s’achèvera sur des contes kabyles.

Je pose ensuite cette question à Mouloud Feraoun :
Quand écrivez-vous ?
Je consacre ma journée à ma tâche professionnelle. J’écris mes livres la nuit et les jours de congé. Je noircis presque tous les jours de trois à quatre pages, sauf quand l’inspiration me fuit. Dans ce cas, je n’insiste pas.

Travaillez-vous d’après un plan ?
Je commence par établir une grossière ébauche du livre, et c’est en écrivant que j’ordonne mon récit. En gros, je sais où je vais. Mais au fur et à mesure qu’avance le travail, surviennent des scènes et des situations que je n’avais pas prévues.

Quelle attitude prenez-vous à l’égard de vos personnages ?
Je me mets honnêtement à leur place. Je les sollicite. Et, finalement, ce sont les personnages qui me disent ce que je dois écrire.

Nous parlons à présent à bâtons rompus. Mon interlocuteur m’annonce qu’il se rendra à Paris, pendant les vacances de Pâques, pour le lancement de La Terre et le Sang. Le seuil, très certainement, lui fera fête (notons au passage que cette maison vient d’acquérir les droits du Fils du pauvre).

Un écrivain probe. Quels livres aimez-vous ?
J’ai beaucoup lu, et de tout. Je suis aujourd’hui plus exigent que je ne l’étais hier. Je goûte les livres vraiment humains, ceux où l’écrivain a essayé d’interpréter l’homme dans toute sa plénitude. Car l’homme n’est ni franchement bon, ni franchement mauvais. L’écrivain, voyez-vous, n’a pas le droit de parler des hommes à la légère. N’êtes-vous pas de mon avis ?

Mouloud Feraoun est un sage et un écrivain probe. Je suis persuadé que son étoile le conduira loin. Sa voix, en tout cas, est de celles qu’il faut entendre.
(L’Effort algerien du 27 février 1953)Par Maurice Monnoyer

 

 
Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

Tidlisin nniḍen :

 

Haddadou_vocabulaire amazighe commun.pdf

 Le rituel agraire.pdf

Animal Farm de Georges Orwell traduction de Habib-Allah MANSURI.pdf

 

  dans notre rubrique  Téléchargement : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

    

Retour en haut

Numéro 62     Mars 2013

Le poème :

ƔAS YEMMUT ASS-A I D-ILUL

 

Asefru-ya** yettwaɣra-d ass n tenelt (temelt) n Dda Lmulud At

Mɛemmer, fell-as tamella n Yakuc (rrema n Rebbi), di taddart

Tawrirt n Mimun mi t-ddmen s aekka.

Asefk sɣur taddukla  Numidya Wehren

 

ƔAS YEMMUT ASS-A I D-ILUL

Sɣur Ɛebdella aman* (Wehran)

 

Amzun d iij i d-yecreq

S tidet d leqq

Iall-d usigna iɣumm-it

Ata wul fell-as yereq

Tasa tceqqeq

Aas i tezen terwit

Dda Lmulud yid-neɣ yefreq

Nedɛa-k a lxaleq

Ɣer lǧennet n ddwam awi-t.

U ad ɛezziɣ At Mɛemmer

D tmurt n Lezzayer

Di mmi-s itri ixesfen

Asmi yella yedder

Yeflali inewwer

D lqedra i t-id-yessafen

Rebbi deg-s a ɣ-d-yazen ṣṣber

Ad yifrir ḍḍer

Si leǧru yessenzafen.

U ad ɛezziɣ iman-iw

Ɣas ru ay iri-w

Ma tjere ɣur-k leqq

D lemɣiat ɣef webib-iw

Arfiq n temi-w

Si ddunit yid-neɣ yefreq

Wali-t s rrema a bab-iw

Tebbre ul-iw

Ssexsi ajaji la ireqq.

I kunwi ay arraw-is

Refdet leqlam-is

Ddut d webrid yeṭṭef

Tuɣem-d aar si lael-is

D tmusni n yiles-is

Sselfet i wul ma yendef

Deg-wen ad ner lexyal-is

Tebɛet abrid-is

I ɣ-yenǧer akken yessulef.

Yewwet-aɣ lmus n lqera

Ayen yeran yera

Lkas n lajel yeččur

Lemmer imeṭṭi d i d-yettarra

D useggem isefra

Yalfi i t-neǧǧa d amuddur

Yewwe lajel i d a s-yura

Di yal timura

Lezen fell-as yettimɣur.

Ɣas yemmut ass-a i d-ilul

Amiq-is deg wul

Yeččur-it wayen d-yeǧǧa

Yura-d ɣef lumma s lmul

D tidet ma neggull

Yessewjed-aɣ-d ayen nurǧa

S tira-s fsin cckul

S wekti d lmeɛqul

Tuli tmurt di ddaraǧa.

Ma iɣab ɣef ti yuɣal-d

Ass-agi ilul-d

D ajdid qbel ad yenel

Si lemtul-is yeǧǧa-yaɣ-d

Di Lezzayer banen-d

Yis-sen amiq-is yergel

Seg-sen ṭṭya-s tecreq-d

Tafat-is qbel ad yenel.

Ma iru yeǧǧa-d irgazen

At wekti yewzen

A t-id-xelfen deffir-s

Deg webrid-is ad ssuɣlen

Asalu a t-gezmen

I Umaziɣ ibedd yisem-ines

Tiddukla yis-s i nnunten

Merra d atmaten

Ɣef yiwen uar Lezzayer i tres.

Irgazen deffir wiya

Tasuta i d-trebba

D aar n tidet ieḥḥan

Tekki a gma tettheddne

D udem uxellaq i twala

Anef i ddunit m wurfan

Lbana iɣef tnuda

Ass-agi asawa

Yezreɛ-it di mkull amkan.

Ɣur-neɣ isem-ik d amuddur

Ad idum ttfakur

Alamma tefna ddunit

S lqer-ik ul d amerur

Tasa tettquddur

Akka lbena n txelqit

Aql-aɣ deg wexxam n leɣrur

Nusa-d kan ad nur

Ɣur Rebbi ad tuɣal terwit.

Ɣas yettwanel deg wakal

Isem-ines yuklal

Ad idum deg wulawen

Almud yeflalin am uzal

S ttbut n wawal

D lqedra-s i t-yessawen

Ɣas ma yewwi-k lmijal

Iwehha aderɣel

Kkes-as calwaw i s-yennen.

Yeddem asafu n tafat

Lɣaci akk walan-t

Yis-s a s-yezzuzef ṭṭlam

Lmeqsud yebɣa yura-t

Di lektub yeǧǧa-t

D rray ibedd s lewqam

Leqq si lbael yefra-t

S wawal yessefra-t

Yelsa ccbaa di leqlam.

Wwin-d ttaj At Mɛemmer

Ɣef uqerru yecher

Yefka-d ṭṭya am yiij

Yerna-d lerma i Lezzayer

Nnur-is akter

Tafat-is la d-tettfeǧǧiǧ

D abrid i tegmat yenǧer

S wezref yeher

Yessaɣ tafat seg yirrij.

D Aɛraben neɣ d Leqbayel

Uɣalen d lemtel

I gma-tsen Mulud Mɛemmri

Arraw n Lmeɣreb irkell

Tamazɣa teddukel

D imeṭṭi yuddam yeri

Deg wakal aekka-s yergel

Di tegna yenel

Yuli rru-is s igenni.

Nefka-yak leɛhud n Rebbi

Ar abrid-nni

I tneǧre iɣer ad nuɣal

A t-naɣ di ddunit-agi

S tegmat d tdukli

Alamma nessumet akal

Ad ndum deg ucabak-agi

Inigi d Rebbi

Alamma d ass n lmijal.

A k-in-ssawaen rrema

Seg yimawen n lumma

Sɣur watma-k d imelyunen

A k-yerem Rebbi a gma

A mmi-s n yemma

Tamaziɣt i ɣ-yessuṭḍen

Rru-ik di lǧennet qsada

Ad yili dinna

Lmalayek yis-k ad ferent.

A lxaleq a bab n lqedra

Kkes-aɣ ḍḍrura

A win ur terbi yemma-s

Nedɛa-k-in s lanbiya

D bab n ccafuɛa

D kra i iɛebden i d wass

Eg-as amiq ger ṣṣuaba

Yakk d lawliya

D rrema-k ad tdum fell-as.

Imawalen n Tmaziɣt

Amezruy n tnalit

Fell-ak ass-agi rrundan

Ilugan akk d tseftit

Tussunt tadlist

Yekkaw leqlam i ten-yuran

Yemlal weɣref di Tewrirt

Imeṭṭi yessudem-it

Ɣef umedyaz ameqqran

S rrema-k a Rebbi del-it

S idis n nnbi lɛedlan

 

Ɛebdella aman, 1989

 

 

**Yura-t deg yinig-ines di tmacint (si Wehran ɣer Dzayer), imi

iteddu ad yeḥḍer tanelt n Dda Lmulud.

*Dda Ɛebdella aman d amedyaz, d amaru, d ameɣnas n

Tmaziɣt seg iseggasen n 1950.

 

 

Tabraţ yuran s ufus n dda Lmulud At Mɛemmer i

umeddakel-ines dda Ɛebdella Ḥaman.

Asefk sɣur taddukla  Numidya Wehren

 

 


  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
samedi 30 mars 2013