Ayamun cyber-tasàunt n tsekla n Tmaziàt

 

ayamun

cyber-revue de littérature berbère

 Numéro 9   Novembre  2001

40  pages

 

Retour à Bienvenue

 

 

 

  

 

                                                                                                        

Sommaire

 

 

Retour au titre

Sommaire: 

                             

1)_Le texte en prose: tinezzra n wuccen d yinsi sɣur Ali Iken

2)_La conférence: Perspectives dans l’édition du roman berbère par A.Mezdad

5)_Le poème : Tahala  sɣur Amesmizhur

4)_Adresse de messagerie électronique

5)_ La cyberlibrairie

 

 

 

 

 

 

Le texte en prose :

tinezzra n wuccen d yinsi,

sɣur ali iken, racidya (marok)

 

tin wuccen d teghyult

 

 

                      Issasey umeksa i teghyult ighejden g ucwari,iweszsa tt ad ten tesselkem gher axxam.

d nettat deg ubrid gher axxam tenmagger d wuccen illa da yettru ar iswinhit.tseqsa t "may kwen yaghen a àemmiàli?" irar as yenna as"idarn iw ffursen , ur zmiregh ad tteddugh , kerfegh s tfidiwin n uffurs, xf  wudem n rebbi asey in  senmili yi in gher asgwen inw". taghyult iceffa tt lhal g illa wuccen ,s nniyt nnes tenna y as "waxxa ney".

iney wuccen tama n ighejden ibdu ar ten itherram,yiwn deffir wayedt allig akewten yengha,imik bdun iddammen ar ttuddumen  gher akal ,tezra ten teghyult tghawel tenna-s"ahiwawi may da tiziregh?" deghya ileqqem as i wawal yenna" iwaywa a xalti  idammen n ifurusn tcaren acwari ar en smiqqin s akal;xs ad ur tteksudt ighejden nnem ur ten ittagh ka n lbas ncaàellah".

asmi yedjiwn wuccen aksum ighejden ineqqez seg fella n teghyult yaghen akal iddu da yettazzal ,ar iskukku ar as ed yettini "wa cemtegh kem a mmimezyan".

taghyult yexnuns lxadter nnes tberrem ixf gher ameksa ,tawedt en ghers tales as i mas ijran d wuccen ,illegh tadawt nnes s uzfel ,isserwu yas tireggam yeggal as a nettat ttawi-d uccen a yedder a yemmut negh awed nettat ttemtat.

teqqim teghyult tgellint da ttru inergha,ar tsiggil may ttegga i rray nnes ufrigh ; uccen iffukk ad t id tawi .ayennagh ayd tga  teftu gher ifri ideg izdegh àemmiàli ,teg amm ised temmut tellexsi zdat ifri tasey idaren s afella ,ar as ttezzin yizan ad ttinid murdtus(ljift).

di tifawt zik teffegh-d àbica tamettut n àemmiàliyuccen tizir zdat as taghyult yemmuten izan tgejgujen fellas tesserghud rebbi tehmed t as ed yiwin rzeqq ar tama n usgwen.maca tenna g iman is" wellah skirkisegh xf urgaz iw ttinigh as nwis wargegh is agh d idda rzeqq ar axxam."

tekcem gher ifri tesfafa argaz nnes  teqqis as may twareg" lxir wasalam wargagh g idt a nwis agh d-yiwi rebbi rzeqq ar axxam".

ffeghen ed s sin nsen gher berra bdun ar jjenxuxuren s tumert d ufrah taghyult mar a tt ssekecmen gher jaj.maca taghyult tezszay ur zmiren ad tt semectgen zi wansa nnes,mtawayen nnan ad ismed wuccen azentidt nnes d win teghyult yenzegh gher zdat d àbica nettat ad as tawes g temnat yadten .

imik,ur asen tgi teghyult mag beddun allig tekker yiwt tnekra,tazzel tazzel ttazzal ttazzal ibdu wuccen ar ittenxuxur deg wakal ar tekkaten izra  d ifessiyn d isennanen, ar as ttini àbicatuccent" awa yamezs s izercan d iwercan a àemmiàliyuccen" ar as ed itrara netta " ata  akufen i wercan d izercan a àica amtwirga flèhnin".

d teghyult nettat xs ar treggwel allig immut wuccen .

                                                                                                              ( tesmur tnezzrit ur smaren wuccan wala y ighyal)                                                                                                                                                                                           .

 

 

tin wuccen d tfunast

 

yan wass seg ussan n tmurt idda wuccen gher tfunast yesmun ides abaghugh d-ccahd. yaf tt en tella g tghuni nnes da treqqa tafuyt zdat yat terbit n ighellawn usengar.xs yugga tt en s uzàaf inna-s"mani y aclif n walim nna y am redtlegh,dghidghi righ t ,negh  fki d memmi-m ad ttawigh"

d tfunast s imik n uburz tenna-s" ur djin i terdtiled amya d accen aclif n walim ,ssnegh is titd nnek xf ugenduz-iw." maca tafunast tgellint xs tkemmel awal-is ngin ed imettdawn xf imudal nnes,tergagey tasa nnes,tekszud ggwzen as waman n tugda gher ifaddn,teggawer ar ttru. uccen d ubaghugh sulen g iggi tmuqqulen gher tfunast ar tgannan ad tkemmel iswihhitn d imettdawn-is.xs tessaley asghunfu ,ileqqem as ed ubaghugh i wawal yenna" asekka zik  ad-d naghul an-nezzugher agenduz-im,all negh ad ur talled,ru idammen mec am ed yusa xf lxdter ,awal n wuccen d tidet ,rar as amerwas nnes negh fk as agenduz-im!" berrmen udem nsen gher azsi seg d usan ddun ar ttazzalen. teqqim tfunast ar tsiggil matta tsarut irezsmen tasmannatd a,imik ha yan wuszkay izri tama nnes,tceffa t yenmili ghers ad imuqqel ma y as ijran.teqqis as ma y as ijran d wuccen .uszkay netta xs ar isseflid allig tkemmmel,yini y as"nek ad kem shennagh seg wuccen wala inigi nnes abaghugh ahèrami,ad am inigh may ttegget,ffer memmi-m ddaw tezyawt,nek ssigel i taghamut beddegh ddaw am ar ttedtedegh tamazzsagt nnem,ig d-uckan ini y asen" ka walim ur ghuri yelli mec tram memmi aweyat t", dayen!"

ayennagh ayd illan ;teffer tfunast agenduz ddaw tezyawt tama n lemdud,ikk wuskay ddaw as ar ittezszi aghi allig idjiwen ,tawedt tfukt gher iglan uàriqen,dtrint tillas iddu yidt iddu n  ibdu wass yadten ar ed ittali nmilin ed itnan n zik,imik  ha tisaywalin  n wuccen d ubaghugh da -d tbanent g tberbixin,deghya yghawel wuccen

inna-s " mani alim ,walut , fki d memmi-m" yeggwez-d ghers tessudtef as tagatut ,yezzugher agenduz ,teg tfunast ammised tehèzen,imettdawen n ufrah d tumert uggan ed allen -is,tessen tagara n uàdaw nnes àemmiàliyuccen.

izenzer amenzu n tfukt yeflali-d,yezlem wuccen gher deffir yakez nwis d-uszkay ayd da ynezzegh maci amezzsan n tfunast,tetdtef t treggagt deghya yghawel inna-s i webaghugh" amzsen ghif i  tagatut ad zzsallegh tintifawt".yeggwez wuccen gher yat tilight yeddu da yreggwel ur ed iwerri ad imuqqel may illan ar afella n tewrirt;ibedd ,yini-d i webaghugh " wa mmet digs abu-chatt n zszur".

uszkay ur as igi i bnikeàbun mag ireggwel allig ixentder tadist nnes.

 

 

                                                ( tesmar tnezzrit ur  smaren wuccan  wala ibaghughen)

 

 

 

                                              tin wuccen d taghatd

 

 

yan wass izrey wuccen tama n tgemmi n taghatd yaf tt en tella da treqqa tafukt,izlem ghers imuqqel tt mezyan deg wallen yini y as s uzàaf" max da yi treggmed!? trar as taghatd tini s tugda"uhu a sidi ur kewn rgimegh ka,haca haca a àemmiàli .ur anegh iccar xs lxir d tagmat".

iftu wuccen d ubrid nnes,ar iswingim ,ar isemrara ger as d-iman-is matta tsemmuccetd s iittetdef taghatd .imik izlem deghya ghers yini y as s uccentder amxezzer"nnigh am tergemt i,annayegh tancucin nnem mmectgent,max is àmigh?

ar ttru taghatd tessen may en ira wuccen tentdeq ed tini y as" uheq bbak d ljedd ik d wudem nnek a nek mec rezmegh akw imi new".

"nnigh am tergemt i; max is ur ghuri imezyan ?!neg as akw ur kem annayegh da tsawaled maca selligh is da tsawaled,awal nnem akw d-tireggam. cis gigh adterdtur ayd tghaled?"

tekker taghatd teddu da tall gher izem  agellid n tagant ad as yettdef lheq yekkes fella-s tamheqranit n wuccen .

izem xs telkem t taluft n taghatd ikker ismun ed iwaghezsenn akwten yeqqis asen ma yejran ,yales ed akw i y irefsan inexnunas n wuccen issengazsen tudert i watdas n imezdagh n tagant..

iwwet yizem uccen s udtemmis yeggal as anetta yneqqa t mec yules i texbarjiyin nnes,uccen netta yemreg tali t tiddi ysemmidten .

maca tadeggwat ur iksudt ur ihèccim yaghul dagh gher taghatd ar digs i tgalla ..taghatd ur tkuker tentdeq tenna y as" ad neg nek idek yiwn umxidtar". "matta netta?" yenna y as wuccen.

" ad ak ssiglegh taxabit di tqezzibt nnek tezgert asif ar tasga yin taghul ed; d mec tgid aya xs ttec i." uccen iseqsa tt " hi max trit ad tagled taxabit di tqezzibt-iw?"

trar as taghatd" mar ad ak tawes deg ucucef-ik ,ad k tasey afella n waman ".

iqbel wuccen amxitdar a,iqqen taxabit gher tzentdit-is yagh en aman ,yebdu ar iccucuf d txabit deffir as tettetekkur s waman.llig ilkem tuzzsumt n wasif yizsir taxabit da tbeqbuq ,idduhda tekcem t  yiwt tugda tameqrant,ar ireggem taghatd d  uzsar nna tt ed isnulfan ,imik s imik ar tteggwez txabit ar ttawi ides  àemmiàliyuccen, ar inettel ,ar inettel allig ur da yetban .

tkercex taghatd s tadtsa,temlulley fella n tuga teftu da tkexkix;kakaka ka ka  kkkkaka..

 

 

 

                                                             (  tesmar tnezzrit ur smaren wuccan wala tighettden izmawn drugh)

 

 

                                            tin yinsi d wuccen ( ammas n wanu)

 

yan wass seg ussan unebdu,azal d-azal :insi yewwet t fad ar isiggil ger tghemrin mag ittafa ad isserwu irifi nnes,yaf zdat as yan wanu,ar isuggur zsares;arrif n wanu yemcuced, fad yenghat ;zdag dadag yagh en deg budt wwanu ..

akwed uccen lhal -is amm win yinsi yeffud ar isiggil f waman.yawi t id leqder ad isugger xf yinsi yellan aguns n inidan.xs izsra t in ighawel yenna-s  "yak labas? may da ttegged dinnagh"? lewjab iwjed ghur yinsi y ini y as ed " tattden!!" uccen iràeb ur djin innum lewjab amm wa seg ghur insi.issemgel awal n yinsi yini y as" seqsagh  ek;. may gan tattden!!?

insi fissaà inna y as "nnigh ak tattden tattden!!! ur tessined maggan tattden!? akwtent da ssedfurent.iwa tessent dghi?!

ighal wuccen ised tidet ay as inna bumhènd ;deghya yagh en deg eaga  yeggwez is gher wadda , d yinsi netta yuli d deg eaga wis-sin.asmi ed mzagalen deg uzgen n tiddi wwanu;inna -s wuccen s imik n tugda" magher teftid?!mamagher tulid ?!

irar as yinsi- amek tessnem a yamesseflid-"tudert aya ka yettali ka yetteggwez , lhal aya ay digs."

                                                   (   tesmar tnezzrit ur smaren wuna wala y insitn wala y uccan)

 

 

                                         tin uzsalim;insi d wuccen

 

ikka tt en yat tikkelt ;iccar yinsi d wuccen yan iger n uzsalim;da ttemunen ghers s-sin sswin t ,fnekcen t brekcen t s-sin fkin as cigan n leghbar d imik n yighed uzeggwar ar asmi yaghul yiger izzegzaw yifer uzslim mghurent tzsalimin nnes gmint mezyan.

yat tifawt yili wuccen d yinsi da tmuqqulen lxirat timeqranin zdat asen;inetdq ed yinsi yini y as i wuccen"key ttdef lehèlal ufella,nek ad awigh lehèram n wadda".iqbel wuccen s tibdti n yinsi;yini d "waxxa , ur ittili xs wayen texsed".

zrin wussan zrin wiyadt ,ibdu wezsalim da ysussu afras nnes,nwint tzsalimin mghurent,yacek ed wass g ssukufen tizsalimin;inna-s wuccen" dghi lehèlal ufella ur illi ,ilaq an-nebdtu lehèram wwadda";"ayenna trit neg t a àemmiàli"; ay as inna yinsi.ggawren imik a nitni swingimen g temsalt a gerasen ,mani y ixf mani y adar! ihi bdun ar qqazen ar smutturen tizsalimin deg yan uxenci ameqran ;ar asmi tetcuren intdeq y insi yenna"aweddi nek ur zdtaregh ad awigh lehèram i tarwa new,ssurefegh ak awi y akw azsalim a".

 

s ufrah d tumert iger wuccen axeci wezsalim fella n tadawt-is,izwur zdat as yinsi ar tteddun ,ar tteddun ar asmi-n lekmen yat teghmert tuntilt ,di tillas ;s utewtew yenna-s yinsi" kkagh zzi ssa".uccen ur ed yiwi ur en yiwi ymun d uyenna y as inna yinsi,ar tteddun allig en iwdten tama n lgwerna -dinnagh ag yezdegh yinsi-iydtan d iqzinen zsran uccen bdun shubbun fellas dfuren t da ttazzalen;izerredt s uxenci ar ireggwel,xs ar ireggwel ad issenjem ixf nnes.

insi netta yebbecxer s tadtsa;yejjenxuxer axenci wwezsalim gher tgemmi nnes yehèmed rebbi xf cdtart as yefka.amen!

 

 

                                  (tesmar tnezzrit ur smaren wuccan wala smaren y insitn d izsalimn ula y akwed nitni!)

 

 

 

                                    tin ikrew (ikerri)d wuccen

 

yeggwez wuccen gher asif ad ikkes fad wwaman, yaf en zdat as yan ikrew umlil illa yeshudder azellif nnes da yessa y aman. s uzàaf yenna y as"wahyaha,hatan tessaghuled aman d-arekkizs.!" imik dagh yernu" max is ur i tezsrit da ssagh?!"

ibbey ikerri tessi nnes,ismuqqel gher uccen ;dtrin ed imettdawn n tugda seg wallen-is yebdu ar ittru; deg usghunfu ymettdawn inna-s ed i àemmiàli" matta weya yejran ,aw! llan ka waman ittalin isiwan,nek deg iggi keyyini deg izdar;aman tszubbun "

ifest wuccen imik da yeswingim ,dagh yenna-s" nnigh ak ..awa nnigh ak, ur tsellid mezyan may ak nnigh ...nnigh ak yat tikkelt ndtadtaned ,deg useggwas lli yezrin tesserkezsed  i y aman, key tellid g ufella nek lligh s izdar"

ar ittetdsa ykerri tadtsa tawraght issen may t -in iqqlen yini y as i wuccen" awi nek akw ur ed lulegh xs kra waggurn aya , nek mmis useggwas a maci win ndtadtaned "!

"nnigh ak nnigh ak" (d-uccen ayd da ysawalen) luqt nni  ideg i tesserkizsed aman ,tellid mazal-ik di tdist immak,ayenna gan imezwura ad ttefrun ineggura"

ar ittru  ykerri ar isbiàài ar iswighi allig yermi ,tegger teglimt-is zdat inetmi n wuccen,tesmur tnezzrit ukerri ygellin.

 

                                                    (tesmar tnezzrit ur smaren wuccan wala yaman ,maca ikerwan ur ten dtminegh)

 

 

 

 

 

Retour en haut

 

Numéro  9 Novembre 2001                                                                                       

La Conférence

 

Perspectives dans l’édition du roman berbère

 

Si un jour on éprouve le besoin de s'intéresser à la langue Tamazight de vouloir contribuer un tant soit peu à en faire une langue moderne d'écriture, il faut certainement avoir des dispositions particulières tel qu'un certain profil psychologique, l'amour de la langue, une volonté tenace de corriger une aberration historique, voire un côté militant. Ceci relève tout de même du niveau affectif, partie intégrante d'une certaine révolte, si ceci est nécessaire dans la prise de conscience, il est loin d'être suffisant pour passer à l'acte, il faut d'autres facteurs qui ne peuvent être que multiples. En premier lieu, il faut avoir le minimum d’instruments ne serait-ce que la maîtrise de la langue utilisée.

Définition du roman. Le roman est une oeuvre en prose généralement assez longue, dont l'intérêt est dans la narration d'aventures, l'étude de mœurs ou de caractères, l'analyse de sentiments ou de passions, la représentation, objective ou subjective du réel.  C’est une œuvre qui doit comporter une action et une intrigue, des personnages,  et quelques connaissances générales ou spécifiques pour le côté documentaire. Il ne peut y avoir de roman sans ces trois faces qui sont également importantes pour les auteurs soucieux de réalisme. Je considère qu’Il ne faut pas oublier bien-sûr le zest de poésie.

 

On n’écrit pas que pour soi, pour sa propre catharsis, on écrit pour être lu. On ne vous lira qu si l’on vous comprend. C’est une évidence.

 

La langue écrite ne sera jamais le calque parfait de la langue parlée. 

Il faut se garder de tomber dans le piège du patchwork

Pour décrire des situations inhérentes à la vie moderne, il faudra doutes les façons dépasser la langue traditionnelle, en utilisant des termes nouveaux. Le recours au néologisme doit être maîtrisé. 

 

Ma  CAT est la suivante :

1°)_toujours  me référer à la langue de tous les jours par la recherche fines de vieux mots +/- oubliés qui pourront traduire la situation nouvelle azenneqnaq/insomnies, awerdan/étranger, tanZa/hiatus, tazayert/cercle, tebghes/courage, inan/discours, askussber/constipation                       amgirred/différence hcic/fragile, lufa/abondance, awerdan/étranger, anagar/excepté, taZayert/cercle.

Les emprunts  réussis sont également irremplaçables : amikrub, amutur, tamacint, azufri , apiRi,  takasiT etc.

           

)_me référer aux recueils lexicaux existants : Dallet  Ex :tifeght/secret,

)_passer à un mot utilisé dans un autre parler : Uiliser par exple le Dictionnaire français-chleuh de Destaing. Beaucoup de mots fuguant dans cet ouvrage peuvent  faire l’économie de néologismes. Exple : ajdam/lèpre,  aman n maârur/mirage, aghlaghal /écho,

et notamment le vocabulaire de la mer inexistant dans le Kabyle si ce n’est dans les toponymes.

)me référer à un lexique tamaceght considéré comme une banque de racines, 5°)me reférer à Amawal

)procéder à une dérivation.  Exceptionnellement !   Exple :timanest/solitude

 

Au niveau de la réflexion, essayer de respecter autant que faire se peut le Kabyle traditionnel, quand il sort de la bouche de personnages eux-mêmes « traditionnels » Il en est différemment quand il s’agit de personnages confrontés à la guerre ou aux conflits professionnels.

 

Au total, l’écriture proprement dite d’un ouvrage peut  demander un investissement de 2 années de travail.

 Actuellement il y une dizaine de romans publiés en langue kabyle.

Asfel, Faffa de R.ALICHE , 

Askuti  de S.SADI

Tadyant gher tayeD de  Amar Uhemza

Yuger ucerrig tafawaett de Ahmed Nekkkar

Tasga n Ttlam  de Saâid iêmrac

2 de mes romans : ID d wass, tagrest urghu

 

On peut leur ajouter l’œuvre maîtresse  de Bélaïd  At-Ali : « Lwali n_wedrar » qu’il convient de classer comme un roman, puisqu’il répond à la définition même du roman : c’est un texte assez long de 111 pages avec un début, une action, une intrigue, des études de caractères et une fin. Il s'agit de l'histoire d'un dénommé "Bu-Leghtut", une espèce d'anti-héros, de niais de village, qui se retrouve, bien malgré lui, dans le rôle de marabout "régnant" dans une montagne où les villageois viennent chercher la baraka.   Si l’on admet que Lwali n wedrar peut être classé dans le genre romanesque, nous pourrons dire que le premier roman écrit par un berbérophone  s'est fait non pas en Français, mais directement en langue Kabyle. Si cette expérience d’écriture n'a pas fructifié dans les années 1945, cela tient à des raisons purement accidentelles, dont la principale est, bien-sûr, la mort précoce de Bélaïd.

Cela fait un total de 9 romans publiés à ce jour. A ces 9 romans connus, on veut ajouter quelques recueils de récits  :

Mohand Ait-Ighil : Atlanta, Allen n tayri

Mezyan UmuH : targit Umedyaz

Cela fait peu et beaucoup en même temps.  Le roman moderne en tant que tel est d'apparition récente dans la plupart des langues. C'est un genre littéraire européen que, par exemple, les Turcs et les Arabes ont  adopté il n'y pas très longtemps, à peine un peu plus d'un siècle, eux qui ont mené des empires et géré une civilisation planétaire. Je pense que nous nous sommes bien débrouillés malgré l'absence de mécènes et d'institutions sur qui s'appuyer.

 

Un fois le roman écrit, commence la vraie vie du livre.

Chez nous ce qui  suit la création  est autrement plus difficile. Il faudra saisir l’ouvrage, le corriger, le faire financer, le faire imprimer, le faire diffuser, la faire lire en lui assurant un minimum de publicité. Toutes ces étapes sous d’autres cieux et d’autres langues sont affaires de professionnels. Quand une même personne prend en charge toutes ces étapes, il y a inévitablement des insuffisances.

 

Toutes ces étapes  ont un dénominateur commun : l’argent. La confection du livre est dans les contrées ordinaires est un travail sérieux réalisé par des professionnels du livre.  Un seule chose est demandée à l’auteur, c’est d’écrire. A partir du point final, le livre est pris en charge, l’auteur interviendra parfois dans les campagnes de promotion, ou d’explication de l’œuvre.  La plupart des livres cités ci-dessus ont été édités soit dans les cercles militants, soit à compte d’auteur. Aucun d’entre eux  n’a été soutenu matériellement par un quelconque mécène ou institution. Il faut une bonne dose de persévérance et de conviction pour écrire en Berbère.

 

Je trouve par ailleurs désolant que parmi les centaines de milliers de citoyens berbères qui maîtrisent plusieurs langues, l’Arabe, le Français, l’Anglais, l’Espagnol  etc.…, aucun d’eux  n’a eu pour le moment l’idée ou la volonté de traduire une œuvre berbère pour augmenter par ricochet le volume du lectorat et la mettre à la disposition d’autres horizons. S’agit-il d’une attitude paresseuse, symptôme d’une indigence intellectuelle, ou alors d’une activité sous estimée parce que nécessitant  des efforts qui devront être reconnus ?

Les jeunes berbérophones ont commencé à traduire du Français vers le Kabyle, il y a déjà assez longtemps mais le chemin inverse semble faire peur : y aurait-il une incapacité psychologique  à se faire découvrir à l’Autre ? Je pense qu’il n’ y a pas de complexe à avoir puisque, à travers le monde,  la traduction littéraire est d'apparition relativement récente . En France, elle apparaît avec les débuts de la prose littéraire, dans les débuts du 14e siècle. On l'appelait les "belles-infidèles", le traducteur préférant l'aisance et l'élégance à la rigueur. Ce n'est qu'à la fin du 18e siècle, avec le développement du sens historique des différences entre les civilisations que la traduction veille à l'exactitude du détail et respect de  l'originalité des textes. 

Le travail de traduction doit être investi par des hommes et des femmes de lettres compétents devant connaître au moins 2 langues :  la langue-source, dans le cas qui nous concerne, le  Kabyle et la langue-cible, le Français, l’Anglais, l’espagnol  etc.

Imaginez un peu qu'un roman berbère soit traduit dans une des grandes langues qui nous entourent et qu'il ait du succès, l'impact serait grand : ce serait la fin de la période des vaches maigres des éditions à 200 exemplaires non viables.

 

Pierre Bourdieu a écrit : « toute situation linguistique fonctionne comme un marché sur lequel le locuteur place ses produits. »  Dans cette phrase, il y a marché, et qui dit marché dit vendre et acheter, par conséquent le locuteur doit savoir acheter le produit culturel. S’il est vrai qu’il ne peut exister de marché en l’absence des producteurs et des créateurs, L’absence de lecteurs contribue également à la destruction de  ce marché. S’il y a un marché pour elle, la littérature berbère continuera d’exister et même de grandir ; sinon rien, c’est la disparition à terme. Dans les sociétés normales, le rêve de l’écrivain est de vivre de  sa plume.

Pour que le roman berbère   ou autre d'ailleurs survive, il faut qu'il  y ait des gens qui écrivent, mais il faut que les lecteurs potentiels achètent et travaillent à le faire connaître.

Sous d'autres cieux, les prix littéraires qui sanctionnent les romans parus en librairie ne sont pas fait que pour la gloire, mais pour procurer des revenus à celui qui a écrit pour qu'il puisse continuer d'écrire.  C’est une habitude inexistante chez-nous.

Le roman berbère va finir par user la corde symbolique et militante, et c'est une évolution normale, logique. La loi du marché sera sa seule réalité. Si le roman se vend, l'éditeur qui est aussi investisseur, éditera et le romancier écrira. Sinon point de salut. Il faut que les  Berbères  qui lisent dans beaucoup de langues se mettent à  lire également dans la leur !

 

Comme sous toutes les contrées, c’est grâce à des efforts soutenus que l’édition kabyle donnera naissance à de véritables chaînes de lecture englobant  l’auteur, l’éditeur et ses collaborateurs immédiats (l’agent de saisie, le correcteur, l’imprimeur, le distributeur). Finalement, l’éditeur sera le garant ultime de la qualité de l’œuvre, car il pourra souvent trier le bon grain de l’ivraie. La Bruyère, a écrit dans  Les Caractères :    " Le mérite de certains hommes est de bien écrire ; et de quelques autres, c'est de n'écrire point."


 

Retour en haut
 

 

 

 

Retour en haut

Numéro  9 Novembre 2001                                                                                       

Le  poème

 

 

Tahala                   sɣur amesmizhur

Akka seg uasmi i-d-nneker
Tudert-nneq d asawen
Wi i-d-yusan ad aq-yneher
nmud akw iyucen(1)
Eg tallast umezruy nzeder
Azhur-nneq d ibladhen(2)
Aserhu yedda ed ùiqezer(3)
Ma a'tt-ferun imedtawen
Azekka wiss ma a's-nzemer
Ma a'q-berun iqilifen
          A tala efk-iyi-id aman
          Nnig uaya dacu yellan
Tagnitt trewey tberewey
Ur'd-ygrey ùiseq
La nettidir ur nelli
Seg tirga nugi a'd-neffeq
Ulac amkan i tayri
Aksan ylul-d yid-neq
Awal zhiden ur nseli
Tuqal kan i usluffeq
Deg'genna tsules tziri
I usirem nekki unefq
          A tala efk-iyi-id aman
          Tuqal tamemt d qhedhran
Imdanen d yir imdanen
Tayetti teffeq-asen agerbuz(4),(5)
Ettlaln-d d ilelliyen
Ettnadin arruz
Dereqeln s ùdrimen
Ula d argaz yettnuz
Deg'idh d imakaren
Deg'zal d at uannuz
Dayen fukn imusnawen
I-d ygeran d at usduz
          A tala efk-iyi-id aman
          Ur'd ygerey yiwen yelhan
Ata uul-inew ytcur
Srezegayq i wid ymmutn
Tasqart urezg-iw tqqur
Ezzan-iyi ùnezgumen
Cubaq Iqezer-Umizhur
Yqqucn ykkawen
Eg tmurt-nneq ur nli amur
A'nnadi anda nnidhen?
Feln-aq ula d ayur ed ùtran ydukkuln
          A tala efk-iyi-id aman
          D tallast ussan udhan
Dacu-tt tlelli...i uyug yrefedn azaglu?
Dacu-tt tlelli...i umedyaz yeqqenn qer usefru?
Dacu-tt tlelli...i uadhu ur nessin asgunfu?
Dacu-tt tlelli...i umaziq ysizhedn kennu?
         A tala efk-iyi-id aman
          Arruz talelli ugdan(6)
Qilq tagut ad tifrir
Anda tkeres ad tfesey
Qilq s tfsut n yebrir
Tafat a-d tili i tmuqeli
Dayen tzherim ur d uffir
Amaziq yuqal d akli
Nettaley seg "yir" qer "yir"
Yir tallit deg-es nleqey(7)
Nesaram Yakuc Uzmir
Nekeni ur nzemir i tigi
           A tala efk-iyi-id aman
           Seg'medtawen udem-iw yucnan
A wid i-d yluln essenn
melm-aq amek yega uakka
Adhu wiss wi't-yzuzern
Nekeni nmeger-d takka
D tattut ay nudhen(8)
Amek ar'ad yili uzekka
          A tala efk-iyi-id aman
          Nedja tudert i wi'tt-yran
                                wi'tt-yran?(1)iyucen: dieux;(2)azhur:azhar, racine;(3)aserhu: honneur;(4)
tayetti:lâqel;(5)agerbuz:corps;
(6)ugdan: âedlen,sont kifkif;(7)leqey:se noyer(leqqay:profond);(8)
tattut:oubli

Pour lire ce poeme: q=gh, zh=z', dh=d', qh=q, dj=dj=g'
voir aussi la page:www.multimania.com/amesmizhur/tira.html
Autrement écrit:Tahala (fontaine, fountain)

 

 

Akka seg asm'i-d-nekker
Tudert-nnegh d asawen
W'i-d-yusan ad agh-yenher
nemud akw iyucen(1)
G tallast umezruy nezder
Azhur-nnegh d iblad'en(2)
Aserhu yedda ed yeghzer(3)
Ma a'tt-frun imett'awen
Azekka wiss ma a's-nezmer
Ma a'gh-brun ighilifen
          A tala efk-iyi-id aman
          Nnig waya dacu yellan
Tagnitt terwi teberwi
Ur'd-igri yisegh
La nettidir ur nelli
Seg tirga nug'a'd-neffegh
Ulac amkan i tayri
Aksan ylul-d yid-negh
Awal zhiden ur nesli
Tughal kan i wesluffegh
Deg'genna tesules tziri
I wsirem nekki unfegh
          A tala efk-iyi-id aman
          Tughal tamemt d qed'ran
Imdanen d yir imdanen
Tayetti teffegh-asen agerbuz(4),(5)
tlalen-d d ilelliyen
Ttnadin arruz
Dreghlen s yedrimen
Ula d argaz yettnuz
Deg'id' d imakaren
Deg'zal d at wannuz
Dayen fuken imusnawen
I-d yegran d at usduz
          A tala efk-iyi-id aman
          Ur'd igeri yiwen yelhan
Ata wul-inu yetcur
Srezgayegh i wid yemmuten
Tasghart urezg-iw teqqur
Ezzan-iyi ynezgumen
Cubagh Ighzer-Umiz'ur
Yeqqucen yekkawen
G tmurt-nnegh ur nli amur
A'nnadi anda nnid'en?
Feln-agh ula d ayur d yetran yedukkulen
          A tala efk-iyi-id aman
          D tallast ussan ud'an
Dacu-tt tlelli...i uyug irefden azaglu?
Dacu-tt tlelli...i wmedyaz yeqqnen gher usefru?
Dacu-tt tlelli...i uad'u ur nessin asgunfu?
Dacu-tt tlelli...i wmazigh yesiz'den kennu?
         A tala efk-iyi-id aman
          Arruz tilelli ugdan(6)
Ghilgh tagut ad tifrir
Anda tekres ad tefsi
Ghilgh s tefsut n yebrir
Tafat a-d tili i tmughli
Dayen tez'rim ur d uffir
Amazigh yughal d akli
Nettali seg "yir" gher "yir"
Yir tallit deg-es nelghi
Nessaram Yakuc Uzmir
Nekni ur nezmir i tigi
           A tala efk-iyi-id aman
           Seg'mett'awen udem-iw yucnan
A wid i-d ilulen essnen
melt-agh amek yega wakka
Ad'u wiss wi't-yezuzren
Nekni nmegr-d takka
D tattut ay nud'en(8)
Amek ar'ad yili wzekka
          A tala efk-iyi-id aman
          Nedja tudert i wi'tt-iran
                         wi'tt-iran?
Ar tayedh.

                                                                                           

Retour en haut

Reour au Sommaire

                                                                             

Adresse de messagerie électronique

ayamun2@Hotmail.com

 

 

Adresse Web: www.ayamun.com

 

    

Retour en haut

Retour au titre

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasàunt n tsekla imaziàen, ar tufat !

@Copyright ayamun 2000
Dernière révision : 5 Novembre 2001