ayamun  CyberRevue de littérature berbère

image002

10ème année

Numéro 42  Novembre 2009

Attention !!!!! l'email ayamun2@hotmail.com a été piraté ce matin  02/12/2009 .

Nous demandons à nos lecteurs et amis de ne pas répondre aux sollicitations du pirate qui s'est accaparé des mots de passe et utilise notre login !!! 

notre nouvel email :  ayamun@hotmail.com

Attention !!!

Retour à Bienvenue

b_OpenBook

Sommaire:    

        

1°) Le texte en prose : « am uɛezzi di tqellaɛt », n ɛ.Mezdad , tullizt deg ummud « tuɣalin », 2003

2°) L'article : Les écrivains berbères d’Algérie avant l’arrivée de l’Islam, par Gabriel Audisio

3°) L'évocation :  Asmekti n Madeleine Allain, 1915-2002,  sɣur Mohand Ait-Ighil

4°) Tadlist-nniḍen, en PDF , i utiliddem

5°) Le poème : taqsiṭ n Uberri sɣur Ccix-Sidi-Bémol

 Adresse de messagerie électronique 

 

 

 

 

Retour en haut

 

Numéro 42    Novembre 2009                                                                                                     

Le texte en prose:

AM UƐEZZI  DI TQELLAƐT,  tukkist seg wammud «tullizin», ayamun, 2003

 

« Kra din ad t-ssenzeɣ fell-as  alamma  yenger wayla-w,  ula  d tazeqqa nni   i  yi-d-yeǧǧa   baba, ad ţ-sedduɣ ma tlaq.»

 Amdan-a yeţmeslayen  nek aql-i smuzguteɣ-as, d Lmulud-Awaḍi. Akken  i  d-nekker  seg wasmi  nella neqqar, aṭas medden  ţɣillin-aɣ  d atmaten,  nezga neddukul, ama deg webraḥ ama  deg webrid ;  deg yidda daɣen akken i  neţɣimi.  Asmi  nmed  cwiṭ  akken  i nxeddem tiwaɣyin.

Di tɣuri yeḥrec mačči d kra ; yezga  d neţţa i d amenzu,  nek deffir-es, neɣ d tikkwal  am wakken yeţţaǧǧa-yi zeggireɣ s tneqqiṭ neɣ s wezgen, yerna ad iyi-d iɛeggen, yeqqar-iyi : « Abrid-a, d nnuba-k.»

Kerzeɣ deg wallaɣ armi ɛyiɣ ur d-ufiɣ xersum yiwen wass deg nennuɣ, yerna ulac arrac ur neţnaɣ ! Ma  d nekkni d awezɣi amennuɣ gar-aneɣ. Mi meqqerit, yal wa yeɛna abrid-is di ddunit. Akken teddukel  temẓi  i   tebḍa temɣer, ttbiɛa teţbeddil.

Tura ata-n iban yedda di leɛmer, anẓad dayen  ur  as-yezdiɣ  aqerru,  yuɣal  d  annar  deg ţţuraren ddabex,  tawenza-s  aţţa-n  tennul  taxjiṭ metwal  ameggreḍ,  nnig  ameẓzuɣ   yeggra-d   cwiṭ ucebbub berrik ar-iḍ-a.

_ Ɣur-ek  ad tɣileḍ  d temɣer  i  i-yesseɣlin acebbub  :  allaɣ-inu   yezga   yeţfuṣu   seg tegzi yeggten, yuɣal yekkes i iman-is aɣummu, am  ufellaḥ yečča wurɣu ! Neɣ Fuji-Yama mi d-yendekwal !

Ihi,  ɣas  akka  aqerru-s  am wakken  tugar-it tmellalt  akken  yegget  fell-as  wemzur,  udem-is yezga  leggaɣ,  d  aglim  n  ucawrar  ur   nessin aḥebber. Ad as-tiniḍ s waṭas i  t-ugareɣ,  amzun  d  nek i d dadda-s, yerna deg yiwen waggur i nlul. Yak d iɣeblan i  yessiwsiren,  mačči  d  ussan.

 Lmulud, iɣeblan, werǧin i  d-zzin  ɣur-es,  yegzem aseɣwen,  kra  n  wanida  yella  ur  d-tezzin.   « ţţaggaden-iyi » i yeqqar.

Asmi i  d-nfukk  taɣuri,  nekcem  yakk  ɣer lɛesker, neţţa  ur  d-rrin  ara  ɣur-es,  am wakken ţţun-t. YurǦa acu  yurJa,  yuɣal  yuder  armi  d Leblida, tamsalt-is ad inadi fell-as,  ad  ifakk  uraJu yemsan. Nnan-as ad yerJu cwiṭ  ad  d-rzun ɣur-es. Kra n wussan kan,  ḥedreɣ  mi d-yeṭtef  tabraţ  s-ɣur lɛesker, taɣlaft  d tawraɣt  tiɣmi  n  yejdi.  Send ad ţ-yeldi, ɣileɣ ad yiwriɣ ad yexleɛ ; neţţa udem-is mačči yergagi,  amzun  mačči  d  isem-is  i  d-yuran s-ufella. Yini-ak :

« Ma d   nek  ara  ţţun  !  Dɣa  ddurt  i d-iteddun, ad ţ-id awiɣ  dihin,  ad nesteɛfu  meqqar cwiṭ deg yemɣaren. Nniɣ-ak,  ddurt  i  d-iteddun  ur iyi-d teţţaf ara da. Acu i yi-ɣaḍen d  la bourse ɣer Telyan.»

Icerreg  taɣlaft nni  s  uḥader,  yekkes-d seg-s takertunt  d tawraɣt  daɣen  tiɣmi  n  yejdi. Mačči d ancad i t-id-necden, d asemmeḥ i s-semḥen ameẓlu(*).

« Sin iseggasen-a, am win ara  ten-yafen ! Ad  asen-geɣ  am wakken  luleɣ-d  sin  iseggasen deffir azemz (*)-inu.»

Ddurt nni i d-yewwḍen, tufa-t-id di Telyan : yeqqim dinna sin  iseggasen.  Asmi  i  d-ffɣeɣ  si lkazirna, neţţa yuɣal-d si Telyan, acu icettiḍen, acu n ṭumubil  !  Ula  d  asebsi  i  d-ileqqem  i icenfiren-is werJin i t-walaɣ  di  tmurt-a :  anagar ayen ẓerreɣ di sinima.

Akka i  d  Lmulud,  anida  i ţ-iger  tuɣ, anida isewweq ad d-yessis. « Iteddu yid-es  lmelk ! » Asmi  i  d-ilul  tesečč-as  yemma-s  taqejjirt  n wuccen ; lḥasun akka i yeqqar.

Ɣas akka  tura ddeqs i nedda di  leɛmer, nesna aṭas iseggasen, neţţa  yeqqim  d  ambur.

Imawlan-is ekkes-d akken ur witen ad yerr axxam,  neţţa yeggumma.  Aṭas  i  teqqim  yemma-s   ur   t-tluɣa, teqqar-as :  « Tɣulleḍ-iyi ad ḥedreɣ i  lferḥ-ik,  ad yacaṣ wexxam skud ddreɣ ; ma mmuteɣ ur ḥḍireɣ ara i lferḥ-ik, ad tawiḍ deɛwessu !» Neţţa yeqqar-as : « Lferḥ-iw d wa, mi akka lliɣ d ambur, ulac win  ara d-isuɣen ɣef uqerru-w.  D  ambur,  aql-i  am  lbaz deg igenni. Ulac rrebg, ulac azaglu fell-i. Ma d kem, ulac tin ara  m-yerren  luḍa  d  asawen,  akken  i m-yehwa i telliḍ. Ihi,  tura  i-mi ilaq  ad tferḥeḍ ɣas freḥ meqqar, ulac win yellan akka nella,  nekkni di tegniţ-a.»

Uɣalen imawlan-is armi ursan (*) deg-s,  ur as-d-beddren ara tamsalt-a n teslit ara  d-yacaṣen axxam, dayen uysen. Ula  d   nek  nniɣ-as, amexluq-a akka ara ikemmel ussan-is, ad yemmet d ambur.

S-sya  ɣer  da  neţţemlili ɣer tiddas, ama d tid n wurar ama d tid n  ddunit. D tikkwal, yeţţas-d s axxam  ɣer  imensi,  yeţţurar cwiṭ d imumaden-iw, akka i sen-yeqqar i warrac !  Ma d tamsalt-a n  jjwaǧ,  dayen  ur  ţ-id nbedder  ara,  am wakken  tefra   dayen,  tedda   d iseggasen izerrin !

Tura ata-n zdat-i, la yi-d-yeqqar :

_ Nniɣ-ak, aqerru-w ad t-ssenzeɣ fell-as ! 

_ Yak  teqqareḍ,   tisednan   am   tbeṣlin   neɣ tibatatatin, mraw s tḍelleɛt !

_ Keč anagar aya i d-tesmektayeḍ ! Teţaṭtafeḍ awal deg ucebbub ! A baba-Rebbi, mi tesliḍ i kra  ur as-tberruḍ !

_ I  limer  ad  iyi-d-teḥkuḍ   meqqar   amek teţwaṭtfeḍ  akka,  am  uɛezzi  di  tqelleɛt  ?  Eɛni tamexluqt-a ur d tameṭtut n menwala, acu akka tla nniḍen ?

ḍemɛeɣ ad t-id-sseɣliɣ deg wawal. Amek  argaz am wa yefkan tawaɣit  i  tlawin,  ulac  tuggdi  ama deg wudem n Rebbi ama deg wudem n wemdan, ata-n  ass-a la yeţţazzal  deffir  ijufaṣ,  yerna  wissen  ma  d-zzin ɣur-es, yerna wissen lall-nsen  ma ad t-twali  neɣ  d izi zdat wallen-is. D ayen ikaden, tameṭtut-a  ur d tin n menwala.

Ata-n di tawla meskin, ikad acu-t waṭtan i t-yuɣen, maca i-mi ur yebna  fell-as  ata-n yurez-it ambiwel ulac, am wegdiḍ yessakked wezrem, neɣ win  yeṭtef  waddad di tqejjirin.  Tewɛer  tbuzeggaɣt  di temɣer ma tezgel bab-is  di  temẓi,  tekkat  amdan ɣer yidda n yiɣes anida yeţţili wafud :  tanekkra  d ayen ulac, tabuzeggaɣt di  temɣer  tugar  ţţerka, win tennul dayen ur iteddu ɣef uḍar, ad yefk idis i wussu, ad yeţnunnut, ad itezzi,  ad  yeqqaz,  alamma tewweḍ tfidi s  iɣes,  beqqa-ɛla-xir  a tudert,  d lawan n yinig ad nuɣal. Tneqq tbuzeggaɣt di  temɣer !

Yerna amɣar tenɣa tbuzeggaɣt yeţţaǧǧa-d a medden taḍsa, mačči aṭas i  yeţɣidi.

Amɣar tenɣa tbuzeggaɣt, anagar win ara s-yinin ccah acimi akka ur ţ-yuḍin ara di temẓi  ? Am wakken ɣer ufus-is, i ţ-tella !

Aṭtan n tayri deg temɣer, mačči  am win  i t-yeṭtfen di temẓi. Temẓi,  d taxeddeɛt  ur  nceffu, aḍu i d-isuḍen yeddem wayeḍ,  tasa  leqqaqet,  ayen leqqaqen yeţnejbad. Ayen  yeţnejbaden  ur  yeţruzu. Udem leggaɣ, ayen leggaɣen ur yeţţames,  ayen  ur neţţames  anida  i  s-yehwa  ad  yeglilez,  ansi  i s-yehwa ad yekk ur yeţţaggad ; ayen ur  neţţaggad, ddunit yakk d ayla-ines. Wamma  tayri  di  temɣer, kra ţţaḍsan, kra ssawaḍen-as times i win  yeţţewten, i win i tent-yuɣen.

_ D  imɣaren  i  tent-yessemɣaren.

_ Ccib icab, d ccib  uḥuli.

_ Effer leɛyub, ay  akal

_ Ziɣ d amɣar bu tecmatin  tura  kan  i  d-ikad  wudem-is

_ Ɣef yimi uẓekka la yessaram azekka

_ Limer d lebɣi ad yessikel  ɣer  Mekka,  ad  d-yessired   iɣsan-is   neţţa yeṭtafar ijufaṣ.

 Medden ɣezzif yiles-nsen, meqqer yimi-nsen. Ayen  yellan  d  amecṭuḥ  ad  yuɣal  d ameqqran, ayen yebdan s tezdeg medden  ţţaran-t  d alexxax.

Lmulud neţţa dɣa, mačči d amɣar aciban, acu kan tayri am wakken yezri  lawan  ɣur-es,  am wakken yekka-d nnig-es, i-mi yennuɣ yid-es di temẓi,  i-mi yeggumma-ţ asmi teţţazzal fell-as tnudda.  Limer  d lebɣi, tura  ad  yeṭtef  kan  di   truka-s,   yak neţţa  yessaɣ-aɣ  tannumi  tasa  d  wul-is  yetgelled fell-asen wallaɣ ! Tura  ata-n, ur  yeẓri  acu i d-yesseftuy, yeţwaṭtef d tideţ am uɛezzi   yeṭtef   waddad,   tiqejjirin ţmantaḍent, ţţukeccbent, ţwarzent addad yeţnejbad yugar akawaču. Tiferrawin la ẓzadent aḍu,  ifeg  ulac,  d  ameḥbus neţţa lhebs-ines d igenni.  Yeţwali  tafugt,  ḥmant tedmarin, tcennu taɣect s  ccna  n  win  ara teǧǧ tlelli.

Nniɣ-as :

_ Acu i d-yegren aqerru-k,  win ara k-d-yeslen ad as-yini amdan-a yečča-ţ wemcum di leɛqel-is. Fiḥel ma tessenzeḍ fell-as  kra,  yak  d keč i yeqqaren tilawin baṭel. Ad  ak-d-tekker  ddew wazal n tebyirt ; akken teqqareḍ zik,  d tixsi  i  yeɣlayen  ɣer  bab-is, wala taqcict meskint ɣer baba-s. Azekka kan, in-as i temɣart  ad tekker  ad taweḍ  ɣer  imawlan-is.  Ɣas teǧǧa-ţ tgecrirt,  ur  ţţaggad  ad taweḍ  ɣas  ɣef tfednin, aṭas i tessaram ad twali lferḥ-ik, ata-n dɣa yewweḍ-d wass-en. Imawlan n teqcict, ur ţţaggad, ad ak-ţ-id fken s sin ifassen, anida akka  ara  afen adeggal am keč,  ɣas  taqcict  tugareḍ-ţ  cwiṭ  di leɛmer,  ur  teţţaf  ara   yiwen   akka   am   keč deg yelmeẓyen n tura. Aten-ad msakit  ṣwan  axessar, ulac axeddim, ulac tanezduɣt,  ur  la jewJen  ara maḍi, akken yakk i qqiment tullas, ur teffɣent ara. Twalaḍ aya  d  ayen  isehlen,  tesseɣliḍ-d  fell-ak adrar ɣef wulac !

_ Din i tɣelḍeḍ,  tamezwarut  ur  ţ-ugareɣ ara aṭas di leɛmer, tis-snat tamsalt mačči d awɛar kan i tewɛer, d tiyersi i tekres !

_ Ad aɣ-yemneɛ Rebbi di tyersi ! Acu-t uxessar-a daɣen ara d-tbegseḍ, a winnat  ?

_ Tameṭtut tejweǧ, yerna ɣur-es dderya !

_ Ihi ziɣ d tideţ yefla  uqerru-k,  medden ţnadin talwit, keč  d tawaɣit i-wumi tessawaleḍ,  ad iyi-d tiniḍ  acu  ara  k-yawin  ɣer  tmeṭtut  n medden, ɣer yemma-s n medden,  eɛni  negrent  tidak yellan  i  iman-nsent   ?  Akken  teqqareḍ  mraw  s tḍelleɛt !

_ Ahat   aqerru-w   d tideţ   yefla,   ma d tawaɣit ur d  nek  i  ţ-yeţnadin,  d  neţţat  i d-yeɣlin fell-i, yerna twalaḍ ur bniɣ ara fell-as  ! Nniɣ-ak tiyersi tekres, maca zemreɣ ad ţ-fsiɣ.  D  nek i-wumi tlaq, d neţţat i ţraJuɣ wi-cfan aya.

Yedda deg umeslay, ma mačči d neţţat  akka ara yemmet d  ambur,  d ta  kan  i  s-ilaqen,  mi ţ-iwala  amzun  d  iggig  i  s-yeflan  tasa,  ul-is yennegdam, iḍarren-is mḍerkalen, allaɣ-is yurew-d tiṭtangiwin yugar illel di Furar, iɣallen n Newton ddmen-ten di sin yid-sen :  am  neţţa  am  neţţat, lebɣi-nsen ur ten-id-isawem. Mačči ɣur-sen i ţ-tella, ur uksanen ara, acu i-wumi yezmer lebɣi zdat  iɣallen n le magnŽtisme i d-yeɣlin fell-asen yerna ur nudan fell-as  ?

Tura  ɣef wakka  yeţwali  ur  tḥemmel   ara argaz-is, d ayen ikaden ɣef wudem-is, ad t-teǧǧ kan, d neţţat i yeţraJu  d  iseggasen-aya.  Am  bab  n tferka iɣaben, ɣas iɣab yiwen wass ad  d-yuɣal :  mi d-yuɣal, taferka megglen wiyaḍ ilaq ad ţ-ǧǧen, ma ur ţ-ǧǧan ara, neţţat ad ten-teǧǧ !  Ma  teǧǧa  argaz-is, neţţa    Lmulud-Awaḍi,   ad   as-yeldi   tawwurt   n wexxam-is, akken i s-yehwa ara tili,  tudert-nsen ad tuɣal d targit, ad myafen, ad myeḥmalen, tayri n tideţ, mačči d tin ukellex. Arraw-is, d arraw-is  am wass-a am uzekka, ma yehwa-yas ad ten-id-tawi  yid-es, ma  yehwa-yas  ad ten-teǧǧ   i  baba-tsen.  Mačči  d asgujel ara ten-yesgujel, ma  d tameṭtut  d  neţţa i-wumi i ţ-yura  Rebbi  asmi  i  d-tlul,  tirwas  n ddunit ur  bɣint  ara  ad  mlilen zik,  ass-a  i-mi  i ţ-iwala d ayen ur as-yeţserriḥ ara.  D  zzher-is  i d-inudan  ass-a,   ma   yeǧǧa-t   yenser   dayen   ur d-yeţţuɣal.

_ Ulac ddnub  yellan,  ulac  lɛib,  ddnub  ma ssegneɣ iman-iw  ggiɣ-ţ  i  wayeḍ ;  lɛib,  ma  rewleɣ fell-as. 

Ameddakel-iw meskin, d tideţ  uggaɣ  yeţwaɣ, neţţa yezgan iga algam  i  wafrayen,  tura  ata-n  la yesseftuy awal d eɛrab, awal d aqbayli, neţţa yezgan iga algam i lebɣi-s, yerked wul-is, tura ata-n yeţ¥nadi ad yerwi tamduct n tmeṭtut ur ţ-yessin ur t-tessin.

Ad as-d-yeglu s wayen n diri,  ahat  d  afeddix  ur neţţejji, ad yesseɣli axxam yulin, ad yerẓ tajegdit  i tzeqqa  ibedden,  ad yessegriwel  tasa  n  tarwa  d imawlan yerna ur as-xdimen kra. Yezmer ad  yessizzel idammen, ad mmiren wid-is ahat d imenza.  Ad ţrun medden, ad ḍsen wiyaḍ. Ma d wa i d lferḥ i teţraJu yemma-s,  a ur  d-yaweḍ,  d  ussan  i  s-d-yeggran meskint ara yessibrek.  Tamɣart, ayen tessaram tura ad as-yuɣal d ilili. D leɛmer-is  ara  yessiwzel.

Nniɣ-as :

_ A Lmulud, self i wudem-ik, uggaɣ  mačči  d fellu kan i yefla uqerru-k, d tazemmurt i  d-yemɣin deg-s. Ma d urar i tebɣiḍ ad turareḍ mačči s ti, ma d  uzuf(*)  anida  teddiḍ  yella.  Eǧǧ  medden   di lhem-nsen,  keč  ru   lhem  i  lhem-ik,  efru-tent fell-ak, mačči d tiwaɣyin nniḍen ara d-tagmeḍ.  D argaz i telliḍ mačči d bu rebɛa  iḍarren. werJin teţţekkiḍ  deg wayen  n  diri, mačči, tura ara tebduḍ !  Keč, ziɛma kra din tgiḍ-as algam, allaɣ yeddeb agerbuz, tura teɣliḍ deg wayen ur iqebbel leɛqel !

_ A ur  neţţekki  deg wayen  n  diri,  ad aɣ-yemneɛ  Rebbi  !    Nek  tibṣelt  ur  zmireɣ  ara ad ţ-id-qelɛeɣ ma ur as-yehwa ara, ɣas ulamma d  izi ur zmireɣ  ara  ad t-nɣeɣ, tura  aql-ak  tesseɣliḍ-d igenni : idammen, ad ţrun medden, ad ḍsen wiyaḍ ; uggaɣ mačči di ddunit i telliḍ, a tbeddel ddunit ɣur-ek ad tɣileḍ, mačči am zik  am  tura.  Tura  medden  d lehna i ţnadin,  mačči  d  addari  kan  i  bɣan  ad ddarin. Tudert mi tezri dayen ur d-teţţuɣal  !  Ma mlalen sin ur d-myezgen ara, yif-it meqqar ma  bḍan. Acimi ara mzukraren sin am izamaren  ɣer  ugezzar, ma ur msebɣan ara. Nniɣ-ak, tameṭtut-a teṣwa tawaɣit, neţţat d wergaz-is ur d-myezgen ara, yiwen  deg-sen ur yufa iman-is. Yal  ass  d  amennuɣ,  yesserwa-yas tiɣrit d imeṭtawen, neţţat daɣen ayen i-wumi tezmer ur as-tcuḥ ara,  seg wasmi  mlalen  anagar tiberkanin. Ahat limer ad bḍun ad d-teɣli fell-asen talwit. Asmi ara  bḍun,   nek  ad ţ-rreɣ,  ad ţ-aɣeɣ, ad terbeḥ ad yerbeḥ wergaz-is mi ara  s-yebru,  ad rebḥen warraw-nsen, ad ifakk fell-asen  ṭtrad.   Nek daɣen ad afeɣ iman-iw, i-mi d neţţat i ţraǧuɣ !

Amdan-a  ulac  taduli  ur   d-ijebbed   ɣer tama-s.  D  amcic  i  d-iɣellin  seg uneggaru  deg igenwan  ur  t-yeţţaɣ kra,  yeţţaf-d  iman-is  ɣef idarren-is. D  islem yeswan tamda ur yendim.

Yeţkel di lḥeq-is i yella, ur yennul  eɛwin n yiwen, ur yekcim taferka ma tinna ɣur-es imawlan.

Imir  kan  yewwi-yi-ţ-id  s-sya d  s-sya, yerwi-yi. Aseɣzen(*)-is ibedd ɣur-es tijegdit. Ihi, ma akka  ara tili temsalt, ayen akka yessaram d  ayen  ur  neffiɣ iberdan. Ma d tideţ tebḍa d  wergaz  amenzu,  Lmulud yezmer ad ţ-yerr, ma tefka-yas-d tayeţ !  Ma  d tideţ msebɣan.

_ Ihi ad ţ-traJuḍ akka alamma d  asmi  ara d-twureb  ? Uggadeɣ kan ad tcibeḍ, ad k-id-yaf ccib  la teţraJuḍ. Yerna yewha-yi kan ţmeslayeɣ, ulac acu ara iciben deg-k, ay  aqerru n tebṣelt !

_ Niɣ, qqareɣ-ak tessečč-iyi yemma taqejjirt n wuccen, yis-s  i  yi-tessefteṣ  asmi  ţettḍeɣ,  ad raJuɣ ayen ilaqen, mačči d  nek ara ihudden tazeqqa ibedden ɣas yečča-ţ iɣisi, ma  d  asmi  ara  teɣli zemreɣ ad as-alseɣ bennu.

_ Iberdan-ik,  a Lmulud-Awaḍi,  ččuren  d isennanen ma ur ak-ntin ass-a, ad ak-ntun azekka. Simmal teţţaliḍ, simmal yewɛer uɣelluy !

_ Wellah, a limer ad raJuɣ alamma cabeɣ  nek qebleɣ,  ass aneggaru kra din ad yeffeɣ  d tafat.  Yak  imezwura qqaren ṣsber d aḥbib n Rebbi.

Yerwi-yi.  Ssusmeɣ.  Neţţa  ikemmel  itellem ameslay ɣef isenfaren (*) ara yessali yid-es,  amek ara yili wexxam  ara  s-yebnu,  ad  d-arwen  sin warrac  d teqcict  dayen  kan,  imumaden  ma  ggten teţţen imawlan, yerna d  nek i d amenzu ara d-yenced di tal tameɣra, ad i-yerr lxir i s-zzewreɣ, d   nek  i  d  ameddakel-is  si  temẓi,  ameddakel azal-is yugar tagmaţ, egma-k  ad k-yeǧǧ  ger  iberdan wanag  ameddakel,  ad k-id-yekkes  ger   iɣesmaren iwaɣezniwen ma zemmen fell-ak.

Mi yeffeɣ seg wexxam, cwiṭ i  d-yeggran  i wass ad yali. D awal-a i s-sseggraɣ :

_ Akken, yenna winna n zzman :  yewqa  weɣrum aẓidan, alamma megreɣ  tiɣfert.  Ziɣ  d tideţ  win iɛecqen deg weẓru ad t-yeţbibbi !

Aggur  kan  yemma-s  n   Lmulud   teḥḍer   i lferḥ-is.  Nek daɣen.

                                                        1991 

 

 


 

 

 

Retour en haut

Numéro 42    Novembre 2009             

L’article :

 

Les écrivains berbères d’Algérie avant l’arrivée de l’Islam

par Gabriel Audisio

   http://www.lematindz.net/templates/img/blue_arrow.gif le 17 Octobre, 2009 |

 

Nous dédions cet article à tous les Berbères qui ont adopté les us et coutumes bédouino-mohamétanes très rapidement. C’est également valable pour les Européens.

 

L’histoire et la géographie établissent que l’Algérie est une invention récente, et elles montrent qu’aucune des conditions nécessaires à la formation d’une littérature propre (unité de peuplement, unité de langage, unité nationale) n’a jamais été remplie dans ce pays. 

Pourtant, il y a toujours eu et il y a des hommes issus de ce terroir, nourris, formés par lui, qui ont fait, qui font acte d’écrivains, qu’ils s’expriment ou se soient exprimés tour à tour en punique, en grec, en latin, en arabe, en français. Il en est même qui, sans écrire, créent une littérature de transmission orale dans les divers dialectes berbères, de la Kabylie au Hoggar.

C’est à ces écrivains, que nous appellerons toujours « Algériens » pour la commodité de l’exposé, à eux seulement que sera consacré notre examen, sans retenir, sinon dans quelques cas particulièrement significatifs, les écrivains « étrangers » qui ont écrit sur l’Algérie, nous attachant en définitive à chercher ce qu’a été jusqu’à ce jour une littérature faite par l’Algérie, pour découvrir au moins les traits d’un domaine algérien de la littérature en général. Tout tableau littéraire de l’Algérie devrait avoir pour arrière-plan son âge punique et carthaginois. Nous pouvons bien songer avec regret à une littérature carthaginoise, mais nous ne la ressusciterons pas, si tant est qu’elle ait existé. En détruisant Carthage, les Romains ne nous ont pas laissé les moyens de vérifier si nous avons beaucoup à regretter. Mais cela se saurait. Au demeurant, Carthage fut une vulgarisatrice plutôt qu’une créatrice de culture. Elle a diffusé l’influence hellénique ; grâce à elle c’est le grec qui fut la langue des intellectuels nord-africains. Le grand Massinissa, le plus berbère des dynastes, fit donner à ses fils une éducation grecque. L’un d’eux, Micipsa, vivait entouré de lettrés grecs. C’est en grec qu’écrivait le roi numide Hiempsal dont Salluste a consulté les récits ; c’est en grec que Juba II, le roi berbère de notre Cherchell algérienne, rédigea ses nombreuses compilations, poussant même jusqu’à étudier les causes de corruption de la langue d’Homère. Et Plutarque n’a pas dédaigné de lui emprunter quelques traits. 

De même que le punique et le grec s’étaient superposés aux idiomes berbères, le latin s’implanta en Afrique au temps d’Auguste. Le christianisme ne devait pas tarder à l’y répandre largement. Des Berbères romanisés ou des Romains berbérisés vont donc apporter à la littérature latine une contribution nouvelle, importante en qualité et en quantité.

Peut-on considérer ces écrivains comme ayant constitué un domaine proprement africain de la littérature latine ? On l’a tenté. Ce fut la thèse de Paul Monceaux, qui voyait dans le latin écrit par les écrivains d’Afrique des tournures si particulières qu’il en résulterait presque une langue propre à ces Africains. Mais cette thèse n’est plus guère admise. Il est bien malaisé, au dire des spécialistes, de définir les africanismes de vocabulaire et de syntaxe. Nous ne pouvons isoler que par artifice ces écrivains de l’ensemble auquel ils participaient. Si l’on peut parler d’un siècle de Saint-Augustin l’Africain, n’oublions pas que ce fut aussi le siècle de Saint-Jérôme le Dalmate. Ainsi, la littérature française a-t-elle en même temps Corneille, normand, et Pascal, auvergnat. 

Il est encore plus difficile d’isoler les « Algériens » de l’ensemble des écrivains latins d’Afrique. Car l’Afrique romaine a englobé tout le pays, des Syrtes à l’Atlantique, modifiant, selon les époques, la longueur, la profondeur, l’étendue, le nom de ses diverses provinces. Il n’y a pas de différence de nature entre l’écrivain latin Tertullien, qui appartint à l’espace de l’actuelle Tunisie, et l’écrivain latin Saint-Augustin, qui appartint à l’espace de l’actuelle Algérie. En outre, assez nombreux sont les écrivains dont nous savons seulement qu’ils étaient « africains » sans plus de précision. Pour nous en tenir à notre propos, nous ne nous étendrons ici que sur les « Algériens » confirmés.

Le siècle d’Auguste n’a guère produit que Fiorus et Manilius, dont il y a peu à dire. C’est à partir du IIe siècle qu’on voit les écrivains africains s’imposer dans la littérature latine avec deux grands noms : Fronton et Apulée. 

Fronton est né à Cirta, notre Constantine. Mais à vrai dire, il a vécu dans tout l’empire, menant une vie comblée d’honneurs, pour avoir été le maître à penser de deux empereurs, dont Marc-Aurèle. Ce n’est pas un mince titre de gloire, et qui vaut à nos yeux autant que ses Discours, ses Éloges et ses autres traités, où ses contemporains virent d’ailleurs « la parure de l’éloquence romaine ».

Apulée, qui vivait à la même époque, est passé bien plus brillamment à la postérité. On lit encore, on réimprime souvent son œuvre la plus fameuse. Il était né à Madaure, actuellement M’daourouch, du côté de Tébessa, qui était une cité florissante. Il y fit ses premières études, puis à Carthage, où il enseigna ensuite la rhétorique avant de parcourir le monde, en quête d’aventures autant spirituelles que physiques. L’une de ces aventures lui valut un procès en sorcellerie dont le principal avantage, pour nous, est que notre homme se défendit lui-même en composant son apologie qui reste un petit chef-d’œuvre d’astuce et d’humour. 

Ce seraient aussi ses propres aventures qu’il nous aurait racontées dans ses Métamorphoses, plus connues sous le nom fameux de l’Âne d’or, un des très rares romans de l’antiquité, roman fantastique et de magie, où l’on peut voir une anticipation de cette métapsychie que notre époque a mise à la mode. Mais ce roman nous touche bien plus encore par le charmant épisode d’Éros et de Psyché qui y est inséré.

L’Âne d’or, l’Apologie, les Florides, recueil d’anecdotes, une Doctrine de Platon, un traité sur le Génie de Socrate, etc. l’œuvre d’Apulée suffit à illustrer une littérature et un pays. On comprend que ses compatriotes, de son vivant, lui aient élevé des statues, et que ses « descendants » aujourd’hui se réclament encore de son exemple. 

Bien qu’il soit « tunisien » puisqu’il naquit, vécut et mourut à Carthage, il faut au moins marquer ici la place historique et chronologique du grand Tertullien, ne fût-ce que pour opposer au païen Apulée ce fougueux docteur de l’Église dont Chateaubriand a dit que « ses motifs d’éloquence sont pria dans le cercle des vérités éternelles ». Et aussi parce qu’il y a en lui un archétype d’Africain violent, passionné, en perpétuel état de révolte jusqu’à devenir une espèce d’antitout. En tout cas, il est le premier grand animateur de la littérature chrétienne d’Afrique, qui va compter tant de Pères de l’Église, d’apologétistes, de polémistes, de théologiens, d’hérésiarques, de saints et de martyrs.

À la même époque que Tertullien, au début du IIe siècle, nous trouvons déjà un document de premier ordre, qui lui a d’ailleurs été attribué : La Passion de Sainte-Perpétue, dont Paul Monceaux a pu dire que c’était « une œuvre charmante, pleine de grâce et de vérité, un des bijoux de la vieille littérature chrétienne ». Nous trouvons encore un Minucius Félix, originaire de notre Tébessa algérienne, qui a laissé au moins le célèbre dialogue de l’Octavius, dont un des personnages est d’ailleurs un Constantinois et que Renan tenait pour « la perle de la littérature apologétique ». 

Faute de pouvoir les annexer à l’Algérie, nous ne nous arrêterons pas à saint Cyprien, Commodien. Arnobe, Lactance (ce prophète de l’âge d’or), qui ont tant de titres à notre considération, non plus qu’à ces poètes mineurs, grammairiens, versificateurs, qui mettent Virgile en centons, tels que Sammonicus, Nemesien, Reposianus.

Voici le IVe siècle, il nous faut arriver sans tarder à ceux qui participèrent à la grande querelle, à la fois schisme et guerre sociale, du donatisme : c’est-à-dire au plus grand de tous les Algériens, de tous les Africains, saint Augustin. 

Pour l’histoire et l’intelligence des idées, il faudrait considérer dans le détail les innombrables polémiques qu’engendra le donatisme, car elles constituent la toile de fond du panorama augustinien. Finalement, Augustin fit triompher l’orthodoxie catholique, mais ses adversaires ne furent pas négligeables. Donat, le fondateur de la secte ; Parmenianus, son successeur ; Petilianus, Gaudentius (de Timgad) se sont révélés, non seulement des orateurs, mais des pamphlétaires de talent. Il est vrai que l’orthodoxie avait déjà trouvé, elle aussi, un défenseur de la classe de saint Optat, évêque de Milève (près de Constantine), cependant qu’un Tyconius illustrait le tiers parti.

Mais tout cela, précurseurs, partisans, adversaires, tout cela disparaît vite à nos yeux derrière la grande figure de saint Augustin. 

La vie d’Augustin nous est bien connue, puisqu’il l’a lui-même racontée dans cet immortel chef-d’œuvre : les Confessions. Il naquit en 354 à, Thagaste (notre Souk-Ahras), de parents berbères romanisés : Monique, née chrétienne, et Patricius, resté païen. L’influence que la mère a exercée sur le fils est bien connue : sainte Monique a deux fois mis au monde Augustin, l’homme et le saint.

Écolier à Madaure, étudiant à Carthage, il a mené d’abord une vie très « mondaine », adonné aux plaisirs et aux passions. Puis il fut professeur, vendant son savoir dans diverses écoles, à Carthage, à Rome, à Milan. C’est là qu’il connut la fameuse « journée d’illumination » qui le conduisit au baptême. Il avait trente-trois ans. 

Devenu prêtre, puis évêque d’Hippone (notre Bône), il le restera jusqu’à sa mort, survenue le 28 août 430 dans sa ville assiégée par les Vandales de Genséric.

Saint-Augustin a passé sa vie catholique à combattre le paganisme et les hérésies qui foisonnaient, celles de Planés et de Pélage, l’arianisme et le donatisme. Cette lutte lui a fait produire une masse d’écrits polémiques, d’abondants traités, une nombreuse correspondance. Dans toute cette littérature de circonstance se révèle le grand écrivain que les Confessions affirment, mais aussi le robuste penseur et l’homme d’action. 

Ce n’est pas qu’Augustin ait été tout d’une pièce, comme on dit. Bien au contraire. Avant même sa conversion au catholicisme, il avait traversé une crise spirituelle dans laquelle il avait été longuement séduit par le manichéisme. C’est par là qu’on peut voir qu’il incarne de la façon la plus évidente une des constantes du génie nord-africain : le dualisme. Tiré de part et d’autre vers ses extrêmes, il a lutté, sa vie durant, pour résoudre ses contradictions, allant de ce qu’on pourrait appeler un romantisme du sentiment à un classicisme de la forme et de la pensée, cherchant à se donner lui-même les disciplines d’une mesure humaniste qui pût contraindre sa démesure native. Et il y est parvenu, au terme de sa longue existence, en édifiant cette solide synthèse intellectuelle, cette haute construction de l’esprit qu’est la Cité de Dieu, sur les ruines de son univers : les Goths étaient entrés dans Rome et les Vandales assiégeaient sa propre cité. Mais en mourant saint Augustin laissait au génie de l’Afrique la pensée la plus durable dans l’œuvre la plus classique, qui ne devait pas cesser, pendant des siècles et jusqu’à nos jours mêmes, d’alimenter la vie spirituelle de l’Occident, la philosophie chrétienne et jusqu’à la littérature émouvante des âmes avides de se confesser.

S’il existe un exemple valable, depuis Ulysse, du dualisme : méditerranéen surmonté par soi-même dans l’unité de l’Esprit, c’est bien celui de saint Augustin. Et que cet exemple nous vienne d’un « Algérien », de ce pays toujours déchiré entre ses tendances extrêmes, entre l’Occident et l’Orient, entre la passion et la raison, il me semble que c’est là un phénomène plein de conséquences et propre à nous faire méditer sur les possibilités de l’avenir nord-africain. 

Toute grande époque a sa décadence et ne finit pas d’un seul coup. La littérature latine n’est pas morte avec saint Augustin et les Africains ont continué pendant près de deux siècles à lui fournir une contribution qui n’a pas toujours été sans intérêt. Du vivant même d’Augustin on vit paraître au moins deux Algériens notables : le poète Licentius, qui était de Thagaste, comme Augustin, - et qui avait d’ailleurs été son élève, et surtout Martianus Capella, qui était de Madaure comme Apulée, et qui comme celui-ci nous a laissé un roman, les Noces de Mercure et de la Philologie, dont on pourrait dire qu’il forme une espèce d’encyclopédie allégorique.

Mais déjà l’Afrique romaine était devenue vandale, au moins par son gouvernement. À la cour des rois barbares, on menait en fait une vie fort raffinée. Les écrivains s’y pressaient pour célébrer, toujours en latin, la joie de vivre. Hommes de la décadence, courtisans, poètes mineurs, il leur arrive pourtant de ne pas manquer d’ambitions créatrices et de trouver des traies mémorables. Tel ce Dracontius, dont un vaste poème didactique peut faire penser à Milton ; tel ce Fulgence qui fait penser à Dante, car lui aussi, mais huit siècles plus tôt, il était descendu aux enfers avec Virgile pour guide. Le grand historien Stéphane Gsell a pu dire que le dialogue de Virgile et de l’Africain Fulgence était, à l’entrée du Moyen-âge, une sorte de lever de rideau burlesque de la Divine Comédie. 

Après les Vandales, les Byzantins, la reconquête de l’Afrique par les Romains d’Orient, l’anarchie, la guerre, les insurrections : époque peu favorable à la vie littéraire. Il en émerge pourtant un fameux grammairien. Priscien, originaire de notre Cherchell, qui a laissé aussi une géographie versifiée, et ce poète-lauréat, Corippus, qui a consacré des épopées à la louange de ses maîtres, et nommément la Johannide au général grec Jean Troglyta.

Mais le VIIe siècle commence, et voici les Arabes. Pour un assez long temps, l’Afrique du Nord, devenue le Maghreb, est entrée dans ce que l’historien E.F. Gautier appela ses « siècles obscur ». 

Gabriel AUDISIO

 

 

 

Retour en haut

Numéro 42    Novembre 2009    

L’évocation :

  ASMEKTI n  SŒUR Madeleine Allain

(1915-2002)

 

S teɣzi n 50 d aseggas, Sœur Madeleine, ur teǧǧi amḍiq deg tmurt n Leqbayel. Adrar yettak-itt i wayeḍ, taddart terna-tt i tayeḍ deg uzaɣar Sumam. Anda tekka a d-teǧǧ later, akken daɣen ansa i d-tekka yettaǧǧa-d deg-s later, i d-yettarra d taktabt.

 

Sebɛa yiseggasen i yezrin segmi i ɣ-teǧǧa, Sœur Maddeleine temdakkelt-nneɣ talsawit. Tensa ass n 07 ctenber 2002 di sbiṭar deg temdint Paris.

Sœur Madeleine Allain, yelli-s n La Bretagne, tlul ass 08 meɣres aseggas 1915 di Morbihan. Mi tekfa leqraya-s, terza-d deg useggas 1939 ɣer tmurt n Lezzayer. cwiṭ cwiṭ, tettsennid-d ɣer yidles azzayri, tlemmed ayen tezmer, teselmad ayen tezmer. Terna kra, tuɣ isem n Sœur de Louis de Vincennes. Ur tesaɣzef ara taswiɛt, tefka amḍiq deg wul-is i yidles amaziɣ, akken daɣen ula d imaziɣen ldin-as-d gren-as-d iɣallen. Seg useggas 1940 armi d 1970, tezdi, terna tettekka ɣer uheyyi n tesɣunt F.D.B (Fichiers Documentation Berbère) ɣer yidis n Jean-Marie Dallet.

Mi tedder kra tallit gar lxalat n tudrin n Leqbayel, teẓra liḥala-nnsent amek tenḥaf, teddem rray a teldi aɣsur amaziɣ n uselmed i teḥdayin (C.E.B.F) Centre d’Etudes Berbères Feminins. Tebda-tt deg taddart Waɣzzen deg temnaṭ At Mengellart, umbeɛd taẓ ɣer Tizi Wezzu, akken ɣeer taggara a d-taf amḍiq di Larebɛa Nat Iraten. Sœur Madeleine seg tid iḥemlen idles. Anagar i tebda tettaɣ aẓar deg tudrin d yidurar n Leqbayel, tebda tlemmed tutlayt taqbaylit. Γer useggas 1949, tesɛedda terbeḥ le Brevet n tutlayt tamaziɣt, mi zrin sin yiseggasen, tekka-ten deg Tunes, tuɣal-d tesɛedda terbeḥ aselkin (le Diplôme) n tutlayt tamaziɣt deg la Faculté n Lezzayer tamaneɣt.

Mi d-tuɣal ɣer uxeddim, teslul-d yiwet terbaɛt ideg tekkant lxalat d tifransiyin yakk d lxalat tiqbayliyin, tid i tesendah ɣer ulqaḍ d tita n yisefra, tamedyazt, timucuha d lɛadat tiqbayliyin. Imar yakan Sœur Madeleine, twala lexsara ara d-teseggri lɛada timawit ma ur sen-nettwalleh ɣer uḥraz-nnsent s tira.

Amagrad amezwaru tura-t ɣef lɛadat n Leqbayel, deg useggas 1947. Nnig n yimagraden i tura deg tesɣunt F.D.B, terna tesuffeɣ-d sin yedlisen ɣef yilugan n tira n tmaziɣt. Akken daɣen i d-tesnulfa, nettat yakk d Sœur Lucienne Brousse, timsirin i uselmed n tutlayt tamaziɣt yuɣen iwem Tizi Wuccen. Win ara d-yesiẓreg Salem Caker deg useggas 2000.

 Γer yiseggasen imezwura n temrawt 1970, terza-d ɣer Bgayet, anda tettkellef s lecɣal n udawi. Hah d aselmed n tiyiti n tsegnatin, hah d aswilleh ɣef waman… Ulac win ur tt-id-yemyagren ula d tikkelt teṭṭef abrid s tazzla, ɣef uḍar, seg temdint armi d uxxam-is deg lḥuma Iḥeddaden. Tuɣal taqbaylit gar teqbayliyin. « Yefka-yas Rebbi lhiba. Ayen tesɛa tebḍa-t d wid i s-yezzin. M’ara tleḥḥu deg yiberdan n temdint Bgayet, anda tekka qrib 20 yiseggasen, ur tferqeḍ gar-as d teqbaylit. » D tameṭṭut m-sser yekmel.

Sœur Madeleine, seg tid yusmen, seg tid i d-yečča wul-nnsent  akken a d-skeflent idles, ur izedder deg tattut. Tesuli lekmam ɣef yiɣallen tebda anadi ɣef yidles d tutlayt tamaziɣt.

Seg teḥdayt ɣer tmeṭṭut, seg umɣar ɣer temɣart, tettḥawac-d ayen tezmer d lɛadat d yimeslayen n tmaziɣt, wid i d-tettarra d imagraden neɣ d tiktabin.

Ass 30 meɣres aseggas 1995, ɣef tmeɣra n umulli wis-xemsin n INALCO, tettunefk tazalɣi (medaille) n yiseɣ i Sœur Madeleine, ɣef leqdic akk teqdec ɣef tmaziɣt.

Tekka qrib aseggas deg sbiṭar di Paris, uqbel a tt-id-yeɛnan lajel, a tens ass n 07 ctenber 2002.

Ayen tesarem, tura-t deg tebratt i tura, ass n 27 dujember 1993, i Mohand Ait Ighil, yiwen deg yimeddukal-is. Tenna : « Riɣ, a win yufan, akken i d-yerna wass, taqbaylit a tuɣal d alag n tarwa-s, mačči d iberraniyen ara yarun fell-as. »

 

Ayen akk i d-teseẓreg s teqbaylit :

Kra n lemtul (1946) ;

Aqcic yumnen yella Rebbi di mkul mkan (1946) ;

Tajmaɛt (1946) ;

Tamɛayt n bu yedmim (1948) ;

Zzwaǧ di tmurt n Leqbayel (1960) ;

Aselmed n tutlayt tamaziɣt (1960) ;

Adeqqi deg At Smaɛil-Ǧerǧer (1971).

Mohand Ait Ighil

 

Retour en haut

Numéro 42    Novembre 2009  

Tadlist-nniḍen :    

Le texte intégral J. Vilbort_En_Kabylie.Pdf, 144 pages dans notre rubrique téléchargement.

 

 

J. Vilbort 

EN KABYLIE

VOYAGE D'UNE PARISIENNE AU DJURJURA

Paris

Charpentier et Cie, Libraires-Éditeurs

28, quai du Louvre

1875           

Numérisé par   The Project Gutenberg Ebook      Site Web : http://www.gutenberg.net

 

Retour en haut

Numéro 42    Novembre 2009         

Le poème :

TAQSIṬ UBERRI  sɣur Ccix-Sidi-Bemol, aḍebsi “tuɣac ibeḥriyen”

 

T agi d taqsiṭ Uberri

Iteddu am umerkanti.

Gar yicenfiren-is yezga

Igirru akken kan i yebda.

Qur-s yiwen wugel bb-ureɣ

Yess yečači yeţaḍsa.

M’ara iteddu yeţleɣwi

Yeţriḥi d labriyenṭi.

 

Tagi d taqsiṭ n Uberri

Asmi d-yusa si Paris.

Ires-d di lport n Bgayet

Yewwi-d tabalizt meqqret.

Zdaxel yewwi-d adrim

Yerna-d rrupa n leḥrir.

 

Yekcem ar yiwet n ţberna

Yekcem ad isew lbirra

Yufa ţuraren lkarṭa

Iqerreb ad itekka.

Ur yekfi ara tabyart-is

Ččan-as akk lqecc-is.

 

Akken i t-ǧǧan ɛeryan

Ladɣa ineggez s aman.

Lɣaci merra tebɛen,

Jelben ɣer zdaxel waman

Mačči akken ad t-id-kksen.

Tebɛen-t akken ad as-d-kksen

Ugel-nni-ines n ureɣ

Winna akkenni s yeceɛceɛ.

sɣur Ccix-Sidi-Bemol

 

Retour en haut

 Adresse de messagerie électronique : encrier_plume_057

ayamun@Hotmail.com

  Adresses Web:

http://ayamun.ifrance.com/index.htm

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

b_Book

  

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

 

 

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
vendredi 15 juillet 2011