ayamun  CyberRevue de littérature berbère

 15 ème année

Numéro 72  Novembre 2014

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue              Pétition

 

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

1°) Le texte en prose : Tukkist seg «  Uḥdiq d wungif » n John Steinbeck, Aḥric-1u, tasuqelt n Arezqi Budif 

2°)  L’étude  :   Pour une transcription simple et unifiée de Tamazight, par Remḍan At Mensur Ouahes

 3°) L 'évocation :   Cheikh El Hasnaoui, parcours d’un chanteur pas comme les autres,

  écrit par K. M.,  La Dépêche de Kabylie,  BERBERES.COM  du  27 JUILLET 2014

4°) L’hommage : Tameddurt n Meksa, asekfel n leɛwayed s yisefra, Sɣur Muḥend At-Iɣil

5°) L'article : Amar Ameziane évoque son ouvrage "Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle",  par D.C., Le dépêhe de Kabylie

6°) Tidlisin nniḍen, en PDF :

                                    

                      _ Etude_botanique_sur_la_kabylie_du_jurjura.pdf

 

                      _ la question Henri Alleg.pdf

 

                      _ JM DALLET Dictionnaire Français-Kabyle.pdf

 

                      _ JM DALLET Dictionnaire Kabyle-Français.pdf

                                                    

7°) Langue : : Awalen qlilen deg ungal i d-iteddun, sɣur Ɛ.Mezdad

8°) Le poème :  Remḍan At Mensur Ouahes, Isefra n At Zik, asebtar 140

Adresse de messagerie électronique 

  

 

 

Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

 Le  texte en prose : 

  Tukkist seg «  Uḥdiq d wungif » n John Steinbeck, “Of Mice And Men”

 Tasuqilt si Tenglizit n Arezqi Budif , aḥric 2

Aḥric wis 2.

 

Axxam anida ttnusen ixeddamen d asrem[1] akken d aɣezfan. Ɣer daxel, iɣerban-is ǧeyyeren s umellal, ma d aguns-is iqqim akken ur yesbiɣ. Deg krad (3) n yiɣerban llan kra n ṭṭwiqan d imkuẓen[2], d imecṭuḥen, ma deg weɣrab wis kuẓ (4), tella tewwurt d taẓayant d uǧhidt, azekṛun-is d tiẓeft n wesɣar. Akka ɣer tama iɣerban-nni llant tam (8) tseddaṛin n wesɣar, semmus (5) deg-sent illa fell-asent wussu ma d tiyyaḍ ittban-d yil n lxica tazurant i ɣef irennu wussu. Akka nig yal taseddaṛt, ittuṣemmeṛ usenduq n tteffaḥ, lqaɛ-is iwha ɣer weɣrab ma d imi-a iqubel-d tamuɣli, ihi igga-d sin sḍuḥat i yezmer wemdan ad yesseqdec i trusi n dduzan-is. Dɣa, sḍuḥat-a ččuren s tɣawsiwin, ṣṣabun akked takka n nnca, lemwas useṭṭel, akked daɣen iɣmisen n Western i ḥemmelen ad ɣren ifellaḥen n temnaḍt-a. Xas ulamma ttaḥqaren wid-nni i ten-yeqqaren, di lbaḍna ttamnen s tmucuha-nni i d-iteddun deg-sen. Ɣef sḍuḥat-a llant daɣen tqaruṛin n ddwa, tijlajin d timecṭuḥin, timecḍin; akka ɣef rrif, ɣef imeṣmaṛen intan deg weɣrab, jgugelent kra n tekrabaḍin.   Ɣer tama n yiwen deg yiɣerban, tella daɣen tkuzint useḥmu, ajaɛbub-is issufuɣen duxxan ifla ssqef. Ma d talemmast n tzeqqa teṭṭef-itt yiwet n ṭṭabla d tumkiẓt, annect ila-tt, ttuzerwɛent fella-s lkaṛtat n wurar, yerna zzin-as-d isendyaq akken ad qqimen fella-sen wid yetturaren.

Tamrilt tura tewweḍ ɣer mraw (10) n tṣebḥit, iṭij iḍegger-d si ṭṭaq yiwen deg yiẓenzaṛen-is

i-deg tetturar takka, ula d izan m’ar a d-gezmen aẓenzar-nni ttbanen-d amzun d ifeṭṭiwjen di tillas.

            Azekṛun-nni n wesɣar yettwarfed. Tawwurt teldi-d dɣa ikcem-d yiwen wergaz d aɣezfan, d bu tuyat yerxan. Iselsa-yines d blue jean, deg ufus-is azelmaḍ iṭṭef tamedwast m ufus. Deffir iḍfer-it-d George, deffir n George d Lennie.

-       Amaɛllem iṛǧa-ken i yiḍelli, i d-yenna wemɣar-nni. Yewwet-it umqennin imi ur d-tewwiḍem ara akken a tebdum axeddim taṣebḥit-a.

Iwehha-d s yiɣil-is ayeffus, dɣa iban-d si ddaw lkwem n tebluzt-is yiɣil iwumi ixuss ufus.

-       Tzemrem ad tesxedmem sin imṭarḥen-inna, i d-yenna mi d-yewha ɣer snat-nni n tseddaṛin ɣer tama n tkuzint useḥmu.

George irna asurif ɣer zdat u iḍegger taberduɛt-nni i yellan ɣef tayet-is ɣef ukemmus-nni n walim. Immuqel ɣer sḍuḥat-nni i yellan ɣer tama n teḥnayt-is dɣa irfed-d yiwet n tqabṣiwt tawraɣt.

-       Nniɣ, d acu-t uyennat-agi?

-       Ur ẓriɣ ara, i s-d-yerra wemɣar-nni.

Muqel kan d acu yuran fella-s: “tneq tilkin, igerlelluyen akked ibeɛɛac nniḍen.” Acu-ten imeṭreḥen-agi i yaɣ-d-tefkiḍ? Urar d tikellax, neɣ amek?.”

Axeddam-nni amɣar tura issewḥel tamedwast-is gar teɣmeṛt-is akked ubeṛdi-nes yerna yeẓẓel-d afus-is ɣer tqabṣiwt-nni. Iḥekker s lḥedran ɣer wayen yuran fella-s.

-       Teẓriḍ, i yuɣal inna-d, aneggaru i yellan iggan deg wemkan-a d yiwen wemẓil[3] d argaz d wawal, tezdeg ulac nnig-s, am netta di lebɣi a ten-ttmagareɣ yal ass. Issirid ifassen ula mi yekfa učči.

-       Amek armi ihi isɛa tilkin?

George igga am akken yuli-t-id wurrif. Lennie ula d netta yessers taberduɛt-is ɣef tseddaṛt illan ɣer tama n tin n George dɣa yeqqim, la yettmuqul ɣer George imi-s yeldi.

-       D acu kan ar a k-iniɣ, i d-yenna uxeddam-nni amɣar, amẓil-agi isem-is Whitey d win ar a yerren aynat-a xas ulamma ulac ula d abeɛɛuci wakken kan ad yethedden laɛqel-is, twalaḍ? Ad ak-iniɣ amek illa ixeddemtikwal m’ar a itett tiremt-is, ad iṭṭef tabaṭaṭat tuftit w a s-ikkes kra n ccama taberkant ma tella, imir a tt-yečč. Neɣ daɣen ma iwala kra n yinziz azeggaɣ ɣef tmellalt tuftit, ur tt-itett alamma yesseqcer-it-d. Ɣer taggara, yuɣal ur itett acemma. Ha-t-a wamek igga wergaz-aiḥemmel tezdeg. Ass n lḥedd, ad icebbeḥ xas ulamma ulac sani ar a iṛuḥ, tikwal s tekṛabaṭ maḍi, w ad iqqim dagi deg tzeqqa-ya.

-       Ur ẓriɣ ara, i d-yenna George am win ikcem ccek. Ɣef acu n ssebba i d-tenniḍ ittaxer?

Amɣar tura yerra taqabṣiwt-nni deg lǧib, dɣa ikerrem cclaɣem-is imellalen s waɛrur iḍudan-is.

-       Ayɣer?…ittaxer kan akka, am akken tixiren akkw medden. Inna-d d akken ur as-yeḥwi ara wučči dagi. Nekk ad iniɣ ibɣa kan ad ibeddel amḍiq. D tisebba-agi kan n wučči i d-yefka. Ittṛraǧu kan a d-yaweḍ wass-is, am akken ttṛaǧun medden win-nsen.

 

George irfed-d apayas-nni issan ɣef umeṭreḥ-is dɣa yemmuqel ɣer ddaw-as. Yuɣal ikna, la yettḥekkiṛ ɣer tcekkart-nni swiyes yettwaxdem. Din kan, ula d Lennie ikker la yettɛanad ayen ixdem George. Ɣer taggara George yuɣal yethedden laɛqel-is. Ifsi-d akemmus-nni yines dɣa yebda la d-itekkes seg-s kra n dduzan i yessers ɣef ssḍeḥ, lmus useṭṭel, aqaleb n ṣṣabun, timceḍt, tajlajt n taɛqqayin n ddwa, zzit i weltaf akked uɣeggwad n texlift ufus[4].  Yuɣal issa-d ussu-yines, igerrez-it-d akken ilaq s tfeṛsuday.  Axeddam-nni amɣar yenna:

-       Nekk ad iniɣ, amaɛllem, ḥedṛu-t-id. Ur teffreɣ ara fella-k d akken yerfa imi ur tewwiḍem ara taṣebḥit-a. Nella n tett tiremt n ṣṣbeḥ m’i d-yekcem dɣa yenna-d: An’da llan irgazen-agi uxessar? Yuɣal issexsi urrif deg winna iṭummun adaynin, ameɣbun ur s-iǧǧi yara.”

George isɛadda afus-is ɣef uneḍfis deg ussu-yines, dɣa yuɣal iqqim.

-       Tenniḍ-d isserwa-yas dderdiḥ I winna iṭummun adaynin? I d-yesteqsa.

-       Akka ih! Ilaq ad teẓreḍ d akken Bu-iḍumman-a d aberkan.

-       Akka ihi, d aberkan.

-       Eah. D argaz n lɛali. Ikref uzagur-is seg wasmi i t-id-iṣukk wegmar. Am akken i k-nniɣ, deg-s i yessexsay umaɛllem urrif m’ar a yezɛef. Acu kan, Bu-iḍumman-a ur yeksi ur yesṛuḥ. Iqqar aṭas n yedlisen. Ɣur-s ayen-din n yedlisen deg texxamt-is.

-       Amek akka igga umaɛllem-a? I d-yesteqsa George.

-       Acu ar a k-iniɣ, ula d netta d argaz n lɛali. Ireffu sya ɣer da, amaɛna d lɛali-t. Akken ad tfehmeḍ aya-gi i k-d-ḥekkuɣ, teẓriḍ d acu yexdem di tfaska n tlalit n Ɛisa? Yewwi-d kuẓ n litrat n whisky ‘ar da u yenna-d: “Ssewet whisky ay arrac alamma iteffeɣ-d deg yimeẓẓaɣen-nwen, tafaska-ya tettili-d kan tikkelt deg useggas.”

-       D tidet ixdem-itt? kuẓ (4) n litrat?

-       Am akken telliḍ din. Ma nniɣ-ak nekkes lɣwecc, nekkes lɣwecc. Ula d aberkan-nni ǧǧan-t ikcem-d iḍ-nni. Bu-iserdyan, isem-is Smitty, isellek-itt s legwrac akked uberkan-nni. Iẓweṛ, ddeq-is. Acu kan arrac-a ur teǧǧin ara ad yesseqdec iḍarren-is, dɣa isseɣli-t uberkan-nni. Smitty inna-k lemmer i t-neǧǧa isseqdec iḍarren-is yili d učči ar a yečč aberkan-nni. Arbaɛ-agi nnan-as u’ zmireḍ ara ad tesxedmeḍ iḍarren-ik  acku aberkan-a ikref uzagur-is.

 Ibedd deg wawal, ittṛaǧu a d-yemmekti.  Yuɣal ikemmel:

-       Ardqal arbaɛ-a ṣubben ɣer Solidad, kemmelen-as din. Nekk u’ ddiɣ ara. Dayen, tura u’ sent-zmireɣ ara i tigi.

 

            Lennie ha-t-an tura akken kan isellek ussu-yines. Azekṛun-nni n wesɣar ittwarfed, dɣa teldi-d tewwurt. Yiwen wergaz, annect n tehri-s annect n teɣzi-s ibedd-d ɣef wemnaṛ n tewwurt. Yelsa aserwal n Blue Jean, taṣedṛit n lqaṭifa, lbista taberkant ur neqfil, akked uẓennar[5] d aberkan. Issewḥel idebbuzen-is deg tɣeggwaḍt, ɣef yidisan n tfezzimt tamkuẓt n wuzzal isqan.[6] Ɣeff uqerruy-is iqqen arazal n Stetson d aqahwi am akal, deg yiḍarren-is d tayuga n ibuzgen[7] s ugerz aɛlayan uɣur netḍent treyyacin ucewwek[8], akken a d-isken d akken, netta, mačči d axeddam n menwala.

 

            Axeddam-nni amɣar immuqel s tɣawla ɣur-s dɣa issenser iman-is metwal tawwurt, timendeffirt iḍudan-is la ttkeṛṛimen tiweḍfin[9] n cclaɣen-is:

-       Tura kan dɣa i d-wwḍen yergazen-a, i d-yenna makken yezger I wemnaṛ n tewwurt-nni i-deg iffeɣ.

Amaɛllen tura ikcem-d ɣer tlemmast n tzeqqa s tsuraf[10] izerben, akken i sent-yezmer yiwen uwezlan ačuran am netta.

-       M’i sen-uriɣ I Murray d Ready, nniɣ-asen ḥwaǧeɣ sin madden i tṣebḥit-a. Ɣur-wen tikerḍwin-nwen uxeddim?

George igger afus-is ɣer lǧib, ikkes-iten-id dɣa immud-as-tent. Immuqel-itent umaɛllen dɣa yenna:

-       Ziɣ ṭṭelm mačči ɣef Murray neɣ Ready. Ha-t-a yura dagi d akken issefk ad tebdum axeddim taṣebḥit-a.

George issers aqerruy-is, la yettmuqul ɣer iḍarren-is.

-       D anehhaṛ-nni n tkeṛṛust i yaɣ-yerwin, i s-yerra. Mraw d semmus (15) ikilomteren i d-newwet ɣef uḍar. Inna-yaɣ-d newweḍ-d, ziɣ ala ixirriḍen. Tikeṛṛusin nniḍen ar a ɣ-d-ikemmelen ulac.

Amaɛllem isbecwel allen-is acku ur yumin ara.

-       Twalam, yerna arbaɛ-nni ceyyeɛeɣ taṣebḥit-a ɣer yirden xussen-ten sin. Ul’ ayɣer ar a tṛuḥem tura. Mi teččam imekli teddum.

Ikkes-d yiwen uttafttar seg lǧib-is dɣa yeldi-t anida akken iwḥel imru gar sin isebtar. George ibeṛṛem Lennie akken a t-yendeṛ, dɣa Lennie ihuzz aqerruy-is akken a s-d-isken ifhem. Amaɛllen iwwi imru ɣer yiles-is akken a t-id-isselxes s yimetman.

-       Isem-ik?

-       George Milton.

-       I kečč isem-ik?

Deg wemkan n Lennie, inṭeq-d George.

-       Isem-is Lennie Small.

Amaɛllem yura ismawen-nsen deg alug-nni yines.[11]

-       Amek akken… ass-a d wis warem (20) deg waggur, yak. Azgen n was, wis warem (20).

Syin akin imdel alug-nni yines u yenna:

-       An’da tellam txeddmem ay arrac?

-       Usawen metwal Weed, i s-d-yerra George.

-       Ula d kečč? I s-yenna i Lennie.

-       Ih, ula d netta, i s-d-yerra George.

Amaɛllem iwehha aḍad-is ɣer Lennie, akken s ukehhen, inna:

-       Ur ittmeslay ara xilla weqcic-inna, neɣ ala?

-       D tidet ur isṭuqqut ara deg wawal, ma d axeddim ittak-as lḥeq-is, lǧehd amzun d azger.

Mi d-isla Lennie i weglam[12] i d-yefka George fell-as, izmumeg-d ɣur-s, yerna yules it-id akken s laɛqel “Lǧehd am wezger”. Din kan ibeṛṛem-it George, dɣa Lennie ameɣbun ibra i uqerruy-is di leḥya, acku ittu daɣen.

Urɛad i d-yeffiɣ seg uḥulfu-nni n leḥya, ha-t-an umaɛllen isteqsa-it-d:

-       Essel a Small. D acu tzemreḍ a txedmeḍ? I s-ikemmel mi d-yerfed Lennie aqerruy-is.

Lennie ameɣbun yaɛweq amek ar a s-yerr, yuɣal immuqel metwal George ahat a s-d-tas kra n tallalt syin.

-       Ayen i s-tenniḍ a t-yexdem. Issen ad yenheṛ takeṛṛust iɛudiwen, i s-d-yerra George. Yerna iḥrec-as nezzeh. Izmer daɣen ad yerfed ticekkaṛin n yirden, ad inheṛ tamacint ususi. Ayen tebɣiḍ a t-yexdem. Aɛreḍ-it, ad teẓreḍ.

Amɛallem izzi ɣer George.

-       Imi akka, acimi ur t-tettaǧǧaḍ ara a d-yerr netta? Acu akka tebɣiḍ ad teffreḍ?

George igzem-as-d awal s leǧheṛ.

-       Awwah! Ur ak-nniɣ ara d aɛbbwaj. Xati. Nniɣ-ak-d d akken Ṛebbi i t-iḍeggeren ɣer ddunit-a igga-t-id d axeddam d wawal. Izmer a k-issali akanṭu usaɣur[13] n sin twines (200) n kilu di taẓeyt.

Amaɛllem irra attafttar-nni yines ɣer lǧib. Issewḥel idebbuzen-is deg tɣeggwaḍt yerna iqqen yiwet n tiṭ armi qrib ad temdel u yenna:

-       Nniɣ…d acu teznuzeḍ tura kečč?

-       Amek? I s-d-yerra George

-       Nniɣ-ak ayɣer i k-yuɣ lḥir anect-a ɣef umexluq-a? D kečč i yettawin tajernaḍt-is?

-       Ay awal i k-d-iɣlin, amek akka ara s-kseɣ idrimen-is. Acimi txemmemeḍ d akken bɣiɣ a t-ḥettmeɣ fella-k?

-       Ih, acku werǧin ẓriɣ yiwen iqeblen annect-a n truẓi uqerruy ɣef wemdan nniḍen. Ihi bɣiɣ ad ẓreɣ d acu ubaɣur i ɣur-k deg temsalt-a.

-       Tidet kan…d mmi-s n Xalti. Naɛmeɣ i yemma-s d akken a s-iliɣ d amɛiwen. Asmi imecṭuḥ, iṣukk-is wegmar s aqerruy. Ur illi kra i t-yuɣen. Acu kan ur iḥric ara. Amaɛna, izmer i kra uxeddim ma yella, ini-yas kan.

Amaɛllen ibren igwerzan-is akken ad iṛuḥ u yenna:

-       Rebbi yeẓra ur yeḥwaǧ ara allaɣ i unerfud n tcekkaṛin n temẓin.  Balak kan a Milton ma yella kra i yi-teffreḍ. Tiṭ-iw fella-k. Iḥqa, ayɣer i d-tettaxrem si Weed?

-       Dayen ikfa uxeddim, i s-d-yerra George.

-       D acu-t uxeddim-a?

-       Nella…neqqaz tasraft i waman umejṛiw.

-       Akka ihi. Amɛna ḥader ammer ad tɛuddeḍ iyi-tkellexeḍ. Ur tt-tesaɛdayeḍ ara felli. Yerna, ɛaddan sya igrazen n lɛali zdat-wen. Ddut akked werbaɛ-nni n nnaɛma deffir imekli. Jemmeɛen-d timẓin deffir n tmacint userwet. . Ddut akked terbaɛt n Slim.

-       Slim?

-       Anɛam ih! Yiwen uɣezfan d arqaq. Ad t-walim ɣef imekli.

Ibren u yelḥa s tɣawla metwal tawwurt, amaɛna weqbel ad yezger i wemnaṛ, izzi-d u yeqqim kra n yimir ɣezzif la yettḥekir ɣer George d Lennie.

 

George yeṛǧa armi immut dderz iḍarren-is, izzi-d ɣer Lennie.

-       Yak niqal ur d-‘qqareḍ awal. Yak nenna-d ad tbelleɛeḍ aqemmuḥ-ik, iyi-teǧǧeḍ ad mmeslayeɣ. A syaqa qrib i yaɣ-tesṛuḥeḍ axeddim-a.

Lennie ameɣbun allen-is flant lqaɛa, yuɣal inna-d:

-       Ttuɣ a George.

-       Eh, tettuḍ. Yal tikkelt tettettuḍ, imir d nekk i ylaq a d-nṭqeɣ akken ad semsawiɣ liḥala.

Iserreḥ i yiman-is ɣef wussu-ines.

-       Tura ha-t-an la ɣ-yettqaraɛ. Tura ilaq a nḥader iman-neɣ, tuccḍa ulac. Kečč skweṛ aqemmuc-ik sya d tasawent.

Tura George ha-t-an iqqim, awal ulac, udem-is iṭṭulem.

-       A George.

-       Acu tebɣiḍ daɣen ɣur-i?

-       Ur iyi-ṣukk ara wegmar s aqerruy, neɣ ala, a George?

-       Acek axir lemmer i k-inɣed aqerruy-ik, i s-yenna George s tḥila. Yili ass-a a nili nthenna akken ma nella.

-       Tenniḍ-as dayen, nekk d mmi-s n xalt-ik.

-       Wagi d ixirriḍ. D lemziyya dɣa imi d lekdek. Axater, lemmer d tidet, yili ad sɛeddiɣ taṛsast deg yiman-iw.

Din kan yuɣal iḥbes ameslay, yuzzel ɣer yimi n tewwurt akken ad immuqel.

-       Acu txeddmeḍ da, tettḥessiseḍ-aɣ-d d acu nettmeslay?

 

Axeddam-nni amɣar ikcem-d s ttawil ɣer tzeqqa, tamedwast-is deg ufus. Ɣer igwerzan-is, iṭṭafaṛ-it-d uḍarus, tikli-nes akken s ttawil, s laɛdez, d aqjun n teksawt, aqensis-is d ademdam, allen-is tiderɣalin ṛuḥent s tewreɣ, fesxent si tewser.  Aqjun yaɛna ɣer yiwen yidis n tzeqqa dɣa iẓẓel din, la yettinẓi s laɛqel i yiman-is, la ymecceḥ deg zelduyen-is iggan amzun tečča-ten takkuct[14].  Amɣar iqqim la t-yettmuqul armi isserked iman-is. Yuɣal inna:

-       Ur awen-d-ttḥessiseɣ ara. Beddeɣ kan dihen di tili azal n ddqiqa, kemmzeɣ-as i weqjun-iw. Tura kan dɣa i-d-fukkeɣ aseyyeq n wexxam n tarda.

-       Nekk ad iniɣ tesṭuṛṛeceḍ-d imeṛnuɣen-ik u teggreḍ-d iman-ik di ssuq-neɣ, i s-yenna George. Ur ḥemmeleɣ ara yiwen m’ ar a ikerreḍ deg wayen ur nelli d ccɣwel-is.

Amaɣar tura ha-t-an yaɛweq anida ar a yegger iman-is, allen-is la ttawint ttarrant gar Lennie d George.

-       Yuɣi kan lḥal din, i d-yenna. Ur d-sliɣ acemma deg wayen tettmeslayem. Yerna, ur d-cliɛ ara deg wayen tettmeslayem. Axeddam di laɛzib ur as-d-yewwi ara ad ittḥessis i wawal n medden neɣ ad isteqsay ɣef tlufa i t-ibaɛden.

-       Xas ini-t-id rnu ɛiwed-as-d, i s-yenna George am win i d-izreɛ laɛqel. D tidet, d ta i d tikli ma yebɣa ad iṭṭef amkan-is s lmedd.

George yuɣal am akken issamen-it wemɣar s wayen i s-d-yenna.

-       Yya ad tqimeḍ ciṭṭuḥ yid-neɣ, i s-yenna. Aqjun-agi yinek icuref maḍi.

-       Ih. Illa ɣur-i seg wasmi yella d abeṛhuc. Ṛebbi iẓra, d aqjun n teksawt d wawal, asmi yella imeẓẓi.

Isbedd tamedwast-is ɣer weɣrab, ilha la yettḥukku amayeg-is s tkaɛburin n yiḍudan-is.

-       Amek tufiḍ amaɛllem? I d-yesteqsa.

-       Ddeqs-is.  Iḍheṛ-iyi-d igerrez.

-         D argaz n lɛali, i s-d-ikemmel uxeddam amɣar. Acu kan issefk a s-tisineḍ tikli.

 

Imir kan dɣa ha-t-aya ikcem-d yiwen ilemẓi; D arqaq, s weksum aras, allen-is d tiqahwiyin ma d acebbub d ackwerṭeṭay. Afus-is azelmaḍ iqqen-as alemḍad[15], yerna, am netta am umaɛllem arkasen-nsen d ibuzgen at ugerz aɛlayan.

-       Ur twalam ara amɣar-nni? I d-yesteqsa.

Yerra-yas awal uxeddam.

-       Illa dadi a Curley. Ddqiqa kan segmi yeffeɣ. Ad iniɣ irra akka metwal axxam usewwi.

-       Ad ɛarḍeɣ ihi a t-laḥqeɣ, i s-d-yerra Curley.

Ṭerḍeqent-d wallen-is deg yergazen-nni ibaṛṛaniyen dɣa yeḥbes. Immuqel s tmuɣli tasemmaḍt ɣer George, yuɣal yezger ɣer Lennie. Din kan iɣallen bdan nnekmacen-d deg texlifin n tɣwemmaṛ, ifassen-is kersen d lbuniat. Isqezber tafekka-s yuɣal iqummec acemma. Deg tmuɣli-s iban la s-yesseḥsab I tegwnit, am akken daɣen ibɣa a d-ibeggen d akken mačči d win isehlen. Lennie ameɣbun tceddeq-it tmuɣli-nni dɣa la yettweṛnenniḍ[16], idaṛṛen-is la ttengugun akka d wakka seg urnan[17]. Akken ifaq Curley s liḥala-s, ha-t-a yuẓ ɣur-s.

-       D kunwi i d arbaɛ-nni i yettṛaǧu wemɣar?

-       Dɣa tura kan i d-newweḍ, i s-d-yerra George d taḍat tasemmaḍt.

-       Anef-as i wufayan-a a d-yemmeslay.

Lennie la yetteḥdiqqir, yaɛweq anida ar a yegger iman-is.

-       I ma yugi a d-yenṭeq, i s-yenna George.

Curley issenhuhez tafekka-s akken ma tella.

-       A Sidna Ɛisa ḍill-d, issefk a d-yerr m’ar a s-yettmeslay yiwen, neɣ ala? Yerna, acu n temẓin i k-yerɣan[18], kečč?

-       Icrek-aɣ webrid, i d-yerra George akken s teṣmeḍt.

-       Abbuh! Ihi akka.

George, ula d netta yurnan xas ulamma ur t-id-iskin ara. Dɣa yerra-yas-d:

-        Eh! Akka ih.

Lennie meskin la yettmuqul ɣer George ma yella kra n lameṛ ar a s-d-yefk.

-       Dayen tura, u’ tettaǧǧaḍ ara agaɛmir-a a d-yemmeslay?

-       Ma yesɛa kra ar a k-d-yini, izmer a d-yenṭeq, yerna ihuzz aqerruy-is metwal Lennie acemma.

-       Tura kan dɣa i d-newweḍ, i d-yenna Lennie s taḍat tarqaqt.

Curley immuqel-it qbala ɣer wallen dɣa yenna-yas:

-       Ihi, tikkelt nniḍen, ttarra awal m’ar a k-d-­ittmeslay yiwen.

Din kan ibren, ibda tikli metwal tawwurt, tiɣemmaṛ-is mazal-itent nnekmacent acemma.

 

George iḍfer-it s wallen armi yeffeɣ, syin akin izzi-d ɣer uxeddam-nni amɣar.

-       Nniɣ, d acu n tizit i t-id-iqsen? Lennie ur as-yexdim acemma.

Amɣar, weqbel a d-yini kra, immuqel s lḥedran deffir tewwurt ma yella win i sen-d­-isellen.

-       D mmi-s umaɛllem, i s-d-yenna s laɛqel. Curley iẓweṛ s yiffasen-is. Innuɣ ayen din deg tqaɛtin n tleggimt[19]. ittwekkim di taggayt n yesfasanen[20], iẓweṛ, ddeqs-is.

-       Ha-t-an a nini yeẓweṛ, i d-yenna George. D acu i t-yewwin ɣer Lennie? Yak ur as-yexdim acemma. D acu i d-yufa mgal Lennie?

Axeddam amɣar ixemmem…

-       Teẓriḍ…acu zemreɣ a k-iniɣ, Curley am netta am tugti n yiwezlanen. Ur iḥemmel ara ufayanen. Yal tikkelt akka i yxeddem, izga ittaweḍ ufayanen. Igga am akken yusem deg-sen imi netta iwezzil. Ahat mačči d tikkelt tamezwarut i teẓriḍ yiwen am netta, neɣ ala? D uqbiḥen.

-       D tidet, i s-yenna George. Mugreɣ acḥal n yiwezlanen uḥdimen. Ma d Curley agi, axir-as ma yessers iman-is akked Lennie. Ur k-qqareɣ ara Lennie iḥreč s yifassen-is, amaɛna ma iqerreb ɣur-s a tent-yaɣ qerriḥent.

-       Awal nniɣ-ak-t-id, Curley iḥrec s yifassen-is, I s-d-yerra amzun irra ccek deg wayen i d-yenna George ɣef Lennie. Tella yiwet n temsalt, werǧin i tt-fhimeɣ. A negg innuɣ akked yiwen wufayan yerna-t. Lɣaci a s-qqaren, twalam amek ittwekkim Curley. A negg tura innuɣ akked yiwen yufayen yettwarna. Din imdanen a s-qqaren amuqran-inna, issefk ad inadi ɣef yiwen annect-is, zemren ahat ad uɣalen a s-zzin i wufayan-nni. Twalaḍ tura acimi i k-nniɣ tusa-yi-d tegwnit-a tezleg. Tegga am akken ddunit ɣef Curley kan i tebna.

George ha-t-an iɛuss tawwurt. Yerna yenna-d, am win isfilliten i txessaṛt:

-        Lennie iǧhed u yexfif, yerna ur yessin ara isuḍaf.[21]

Syin akin, ikker u yelḥa metwal ṭabla-nni yellan di tlemmast n tzeqqa u yeqqim ɣef yiwen deg yisendyaq-nni i s-d-izzin. Ijmeɛ-d kra tewriqin n lkarṭa dɣa ibda la tent-ireggwi.

Axeddam amɣar ha-t-an tura iqqim ɣef usenduq nniḍen.

-       Ḥader tura a s-taleseḍ i Curley ayen akka i k-d-nniɣ. Wellah ar d-iyi-crew! Tɛudded inḥarwa. Iẓra ulac win ar a t-iheddren acku baba-s d amaɛllem.

George igzem tamennayt-nni[22] n tkerḍiwin dɣa yebda la tent-itetti yiwet s yiwet, mi yemmuqel ɣer tugna i yellan fella-s ad t-iḍegger ɣef ṭṭabla anida ggant tirect. Yuɣal inna:

-       Nekk ɣur-i Curley agi d mmi-s n teqjunt. Keṛheɣ ikururen udɣilen akka am netta.

-       Yerna icebba-yi Ṛebbi am akken izad ddɣel ussan-agi ineggura, i d-yenna uxeddam amɣar. Kra n ledwaṛ kan i yezrin seg wasmi yercel.[23] Tameṭṭut-is dihen deg wexxam umaɛllen i tettili. Ma d netta, icuff-as uqenduṛ seg wasmi yercel. 

-       Ahat ibɣa ad izux zdat n tmeṭṭut-is, i d-isgermed George.

Ha-t-an tura axeddam amɣar iḥma i tqulhatin.

-       Twalaḍ alemḍad-nni i-deg ittel afus-is azelmaḍ?

-       Eh, walaɣ-t.

-       A k-iniɣ, alemḍad-nni iččur d ddhan.

-       Ddhan? Ay axessar, i wacu?

-       Inna-yak akken ad iqqim d alegɣan i tmeṭṭut-is.

 

George tura la yesmuqul ɣer tkerḍiwin-nni amzun ad d-yesɣer kra deg-sent. Yerna irra-yas-d i wemɣar.

-       Tagi mačči d taɣawsa ar a talseḍ i medden.

Amɣar tura igga amzun istamen. Yaɛǧeb-it wawal-nni i d-yenna George. Ihi imi i d-yeḥsen iman-is si tamaṭ-a, igmen a s-yerr kra di lbaḍna.

-       Ṛǧu ar teẓreḍ tameṭṭut-is.

George igzem tamennayt-nni n tkarḍiwin tikkelt nniḍen dɣa ijerra-d, s ttawil, am akken ad yurar iman-is.

-       Tezyen? I d-yesteqsa am win ur necliɛ di temsalt.

-       Eh, Tezyen…maca…

George ilha d wesmuqel ɣer tkerḍiwin-nni yines. Yuɣal inna-d:

-       Maca, acu?

-       Acu? Tḥemmel ad testinneṛ.[24]

-       Akka ihi? Sin ledwaṛ segmi tercel urɛad ara la testinniṛ? Ihi dayemmi Curley igga am akken iččur usewal-is d aweṭṭuf.

-       Walant-tt wallen-iw mi tettmuqul ɣer Slim. Slim d anehaṛ n tkeṛṛust iserdyan. Ɣur-s ṣṣifa. Slim ur yeḥwaǧ ara ad yels ibuzgen at ugerz. Walaɣ-tt mi testinniṛ ɣur-s. Fiḥel ma nniɣ-ak d akken Curley werǧin i tt-iwala mi txeddem akka. Tikkelt nniḍen, walaɣ-tt daɣen mi testinniṛ ɣer Carlson.

George irra iman-is am akken ur d-yecliɛ ara deg wayen i s-d-yeqqar wemɣar.

-       Qareɛ kan ad yili ufeṛṛeǧ.

Axeddam amɣar tura ikker ibedd.

-       Teẓriḍ d acu ttxemmimeɣ?

Goerge ur as-d-yerri ara awal ɣef tuttra-yines.

-       Nekk ad iniɣ, Curley, d tamesḥafut[25] i yuɣ.

-       Mačči d netta i d amezwaru, i s-d-yerra George. Ayen din iwumi teḍra akka am netta.

 

Axeddam amɣar tura la yleḥḥu metwal tawwurt, aqjun-nni yines acaraf irfed-d aqerruy-is, immuqel, dɣa isteɣleb ɣef usegri yuɣen ifadden-is u ibedd-d ɣef yiḍarren-is akken ad iḍfeṛ bab-is.

-       Ilaq-iyi a d-heggiɣ aḥwiḍ-nni n tarda i werbaɛ-nni. Ḥedṛu-ten-id tura. I kunwi dɣa d aɛbbi n temẓin i-deg ar a txedmem?

-       Eh.

-       Yak ur s-teqqareḍ ara i Curley ayagi i k-d-nniɣ?

-       Tḥesbeḍ-aɣ d igerdan?

-       Senqed-itt tṛa tineḍ-iyi-d ma d tamesḥafut neɣ ala…

Dɣa yezger amnaṛ n tewwurt u yeffeɣ ɣer beṛṛa anida tfeǧǧeǧ liḥala s tafukt.

 

George akken mazal-it la yettxemmim, issers tikerḍiwin-nni yines, itti tamennayt n krad (3) n tkerḍiwin.  I s-d-yulin d amazrar n kuẓ n tkerḍiwin s tenselfast[26] n yikfis.[27] Amkuẓ n yiṭij ha-t-an tura deg waguns, dɣa izan la ttɛaddin deg-s amzun d ifeṭṭiwjen. Lḥess n ssnasel d walgamen iččenčunen akked unejqeq n ṛwadi n tkeṛṛust iserdyan la d-ikeččem si beṛṛa. Si lebɛed, tewweḍ-d taḍat n yiwen i d-issawalen, yerna tefṛez:

-       Wa bu-iḍumman, bu-iḍumman, anida-k! An’da yella wakli-nni aseṭṭaf?

 

George yemmuqel kra n yimir ɣer tkerḍiwin-nni yines, yuɣal isdukel-itent akken ma llant. Syin akin, izzi-d ɣer Lennie. Lennie illa iẓẓel ɣef tseddaṛt la d-yettmuqul ɣur-s:

-       Lennie, Muqel! Aya mačči d akellex. Yerna a k-iniɣ, nekk ugadeɣ. Qareɛ kan ad temsexsarem kečč akked Curley agi. Mačči d tikkelt tamezwarut i ẓriɣ timital-is. Igga am akken la yettektili iman-is ɣur-k. Iḥulfa d akken tugadeḍ-t, ihi qareɛ kan ad ifaṛes tagwnit tamezwarut w a k-id-yaweḍ.

Allen n Lennie tban fella-sent tugdin.

-       U’ ttḥewwiseɣ ara ɣef wuguren nekk, i d-yenna s taḍat timcetkit.[28]Ttxil-k a George, u’ t-ttaǧǧa ‘ra iyi-d-yewwet.

George ibedd ɣef yiḍarren-is u yelḥa metwal taseddaṛt n Lennie dɣa yeqqim ɣer tama-s.

-       Lemmer ad teẓreḍ acḥal keṛheɣ tarwa n leḥram akka am netta, i s-yenna. Mugreɣ deg-sen ayen-din. Am akken i d-yenna uxeddam-a amɣar, ur ittqili ula yiwen. Yal tikkelt d netta i yrebbḥen.

Iqqim la yettxemmim iman-is, yuɣal inna;

-       Yerna teẓriḍ, ma icbek-d deg-k, a tent-naɣ i sin. Xas ur ḥesseb ara akken nniḍen. D mmi-s umaɛllem. Muqel a Lennie. Ur ttaẓ ara ɣur-s, tfehmeḍ-iyi-d? Awal yid-s ulac. Ma ikcem-d ɣer da, kečč ṛuḥ ɣer tmeqrent-in akin. Yak a Lennie, tzemrreḍ ad txedmeḍ akka i k-nniɣ?

-       Nekk u’ ttḥewwiseɣ ara uguren, I d-yenneẓma Lennie. Nekk ulac d acu s-xedmeɣ.

-       D tidet, amaɛna ur k-ittsellik ara ma Curley ibɣa ad yawi deg-k cciɛa. Am akka i k-nniɣ, ur ttaẓ ara ɣur-s. Yak a d-temmektiḍ?

-       Xas ekkes aɣbel, a George, ur d-qqareɣ awal.

 

Lḥess n tarbaɛt-nni n nnaɛma ha-t-an tura la yettnerni, dderz n tsemmiṛin n yegmaren ɣef tmurt, anejqeq n imawaɣen[29] akked učenčen n ssnasel. Irgazen la ttemsawalen si terbaɛt ɣer tayeḍ. George, netta yeqqim ɣef tseddaṛt ɣer tama n Lennie, la yettzenzun makken yettxemmim. Dɣa, Lennie isteqsa-t-id akken s taḍat tamecṭuḥt:

-       George, yak u’ terfiḍ ara fell-i?

-       U’ rfiɣ ara fella-k. Win i-ɣef rfiɣ d mmi-s n leḥram-nni n Curley. Lliɣ sarameɣ meqqar a d-nḥelli kra n yedrimen dagi, meqqar azal n twines (100) idollaṛen.

Din kan isseqseḥ taḍat-is dɣa ikemmel inna:

-       Ur ttaẓ ara ɣer Curley a Lennie.

-       Nniɣ-ak ekkes aɣbel, ur d-qqareɣ awal.

-       Ur t-ttaǧǧay ara a k-id-issekcem ɣer ḥellayla amaɛnama yewweḍ-ik-id, anef-as a tent-yaɣ mmi-s n teqjunt.

-       Acu ar a yaɣ, a George?

-       Ulac, ulac. A k-iniɣ m’ar a d-yaweḍ yimir-nni. Ur ḥemmeleɣ ara imdanen akka netta. Teẓriḍ, Lennie, ma yella teggereḍ iman-ik di kra n wugur, yak tecfiḍ amek i yak-nniɣ ad txedmeḍ?

Lennie inuqel-d iman-is ɣef tɣemmaṛ-is, udem-is la yettemḥeṛǧam di taktiwin. Ɣer taggara, tamuɣli-is tṛuḥ ɣer wudem n George:

-       Tebɣiḍ a d-tiniḍ lemmer ad greɣ iman-iw di kra n wugur, u’ yi-tettaǧǧaḍ ara ad ṛebbiɣ iwtal-nni.

-       Mačči d aya i qesdeɣ. Tecfiḍ ɣef wemḍiq anida akken nensa iḍelli? Uksar-a ɣer tama n wasif?

-       Eh, cfiɣ. Ah, mmektiɣ-d tura! Ad uɣaleɣ ɣer din w ad ffreɣ din gar yidurna.

-       Ad teffreḍ arma usiɣ-en. Ḥader ama a k-id-iwali yiwen. Effer gar yidurna-nni ɣer tama n wasif. Ɛiwed-as-d.

-       Ad ffreɣ gar yidurna-nni ɣer tama n wasif. Ad ffreɣ gar yidurna-nni ɣer tama n wasif.

-       Ma yella teggereḍ iman-ik di kra n wugur.

-       Ma ggereɣ iman-ik di kra n wugur.

Amawaɣ n tkeṛṛust innejqaq-d si beṛṛa. Iḍfer-it-id usiwel: “A bu-iḍumman… wa bu-iḍumman”

George yenna: “Lennie, ales-t-id kra n tikkal akken ur t-tettuḍ ara.”

 

Irgazen-a, di sin, refden-d iqerray-nsen dɣa mmuqlen ɣer wemkuẓ-nni n tafat deg yimi n tewwurt acku illa kra i tt-id-igzemen. D tameṭṭut, tbedd-d deg yimi n tewwurt la tesmuqul metwal aguns n tzeqqa. Icenfiren d izeggaɣen s ḥmimuc, allen d timuqranin mwexxarent, ččurent d lekḥul. Accaren sebɣen s uzeggaɣ. Amzur-is ittwaṭṭef akken d tiwḍufin[30] timecṭaḥ bernent amzun d tikurdasin.[31] Telsa-d taqendurt n wexxam n leqṭen akked tbelɣiwin d tizeggaɣin ittwaṛeqmen ɣef wedrar uḍar s tmeqqunin n rric n wasid.[32]

-       La ttnadiɣ ɣef Curley, i d-tenna s yiwet n taḍat tafeɣnant amaɛna d tuḥḍimt.

George immuqel ɣer waniɣer nniḍen weqbel ad d-yerr tamuɣli-s ɣur-s.

-       Illa dagi, dqiqa kan segmi iṛuḥ.

-       Yah!

Dɣa terra ifassen-is ɣer deffir waɛrur-is u tsenned ɣer yimi n tewwurt akken a d-benneg tafekka-s ɣer zdat.

-       D kunwi i d-yewweḍen tura kan?

-       Ih, d nekwni.

Tamuɣli n Lennie tuzzel ɣef tfekka n tmeṭṭut-nni, xas ulamma tegga am akken ur d-telhi yara yides, allen-is zulemt-d sya ɣer da di lewhi-s. Tuɣal temmuqel ɣer waccaren-is dɣa tenna:

-       Tikwal ittili dagi Curley.

George yerra-yas s uǧehmeṛ.

-       Ma d tura ulac-it da.

-       Ihi imi ulac-it, ad kkreɣ kan ad nadiɣ fella-s anida nniḍen, i d-tenna s unecreḥ.

Lennie la yesmuqul ɣur-s s tmuɣli n win tessedhec ccbaḥa n tmeṭṭut. Ma d George ikemmel inna-yas:

-       Ma walaɣ-t, a s-iniɣ tettnadiḍ fella-s.

Teḍsa-yas-d s uhuzzu n timmi, tafekka-s tengezwaṛ, yerna tsedda-yas-d: “Ur yesseḍlam ḥedd win yettwalin!”

Tesla i dderz iḍaṛṛen deffir-s dɣa tezzi aqerruy-is:

-       Azul a Slim, i d-tenna.

Taḍat n Slim tekcem-d di tewwurt m’i s-yerra:

-       Azul a tuzyint.

-       La tnadiɣ ɣef Curley, a Slim.

-       Wiss’ dɣa ma tettnadiḍ fella-s nezzeh. Axaṭer, nekk walaɣ-t ikcem s axxam-nwen.

Din kan thuba tagwnit.

-       Ar tufat ay arrac, i d-tuẓẓaf ɣer daxel n tzeqqa dɣa tɣawel teddez iberdan-is.

George yuɣal yezzi ɣer Lennie u yenna:

-       A sidna Ɛisa tacḍaḍt-ik, ta mačči d tameṭṭut, d ṛaɛga. D tagi tura i yerra Curley d tameṭṭut-is.

-       Tezyen, i s-d-yerra Lennie xas akken ur yeḍmin ara tidet deg wayen i d-yenna.

-       Ihi tessen ad teffer zzin-is. Mazal-as ccɣel i Curley akka ɣer zdat. Ad galleɣ ar d-teddu akked umezwaru ar a s-yeffken warem (20) idollaren.

Lennie mazal-it la yesmuqul ɣer wemḍiq-nni anida tbedd.

-       Akka ay d zzin, a bu-ṛṛeb, dɣa yeḍsa-tt-id am win tessedhec tɣawsa.

George immuqel ɣur-s d akwsar s tɣawla yuɣal iṭṭef-it-d deg umeẓẓuɣ dɣa ihucc-it:

-       Essel-iyi-d, kečč s weḥraymi-ya, i s-yenna s taḍat tuqsiḥt. Ḥader ad rsent wallen-ik ula d tarusi, ɣef teqjunt-in. Ur nḥerwaɣ ara ma yella kra i k-d-tenna neɣ d acu tegga. Mačči d tikkelt tamezwarut i ẓriɣ mseglu[33] akka am nettat, tagi tugar-itent yakkw, d isečči ɣef tewwurt n lḥebs. Ihi anef-as deg umkan-is.

Lennie ameɣbun la yettɛaraḍ a d-yessenser ameẓẓuɣ-is.

-       Ur xdimeɛ acemma, a George.

-       Ala, werǧin illa kra txedmeḍ. Amaɛna, imir-en mi d-tbedd deg yimi n tewwurt la d-sskan iqesbuḍen-is, ur k-walaɣ ara temmuqleḍ aniɣer nniḍen.

-       Yak ur ḍurreɣ yiwen, a George.

-       Ihi, ur ttqerrib ara ɣur-s. D taqerract iɣerdayen akken werǧin ẓriɣ. Anef-as i Curley a tt-iqabel. D netta i tt-id-iqqnen ɣer wemgarḍ-is. “Alemḍad bu-ddhan” i d-yenna George s uɛullet. “Ad ak-galleɣ irennu itett timellalin ur newwi yerna iḥseb isnulfa-d kra.”

Deqzalla, Lennie yuẓẓaf:

-       Ur iyi-hwi ara umkan-a, a George. Wagi mačči d amḍiq igerrezen. Yya a nekker a nelḥu.

-       A neqqim arma xelleṣen-aɣ-d aggur amezwaru. Ulamek akken nniḍen, a Lennie. Ass-en mi nezmer a nṛuḥ, ur nrennu ara yibbwass dagi. I nekk, tɣilleḍ ihwa-yi umḍiq-a?

Ardqal, yuɣal ɣer ṭabla u yebda urar n lkarṭa akken iman-is. Maca, allaɣ-is mazal icɣel d tikti n ṛṛwaḥ.

-       U’ yi-hwi yara umkan-a, i d-yenna. Ɣef duru neɣ snat ad kkreɣ ad lḥuɣ sya. Ass-en m’ar ɣ-d-fken takemmict-nni idollaren, a neṭṭef abrid akka metwal American River a nsiff akal ammer ahat a d-naf awraɣ. Ahat dihen nezmer a d-nessukes kra n sin idollaren yal ass, wi iẓran ahat a d-naf maḍi kra n twiztin.

Lennie idda-yas di lewhi:

-       Ekker a nṛuḥ, a George. Ekker a neqleɛ tiqerracin-neɣ sya. Amḍiq-a ala ddɣel i deg-s.

-       Nniɣ-ak mačči tura, i s-d-yerra George s tewzel. Yerna susem tura axater arbaɛ-nni ḥedṛu-ten-id.

 

Seg texxamt n tarda yettaweḍ-d lḥess n waman ittazzalen akked lḥilat iččenčunen. George ilha la yettmuqul ɣer tkerḍiwin i yellan deg ufus-is. Yuɣal yenna:

-       Ahat issefk a nessired ula d nekwni. Amaɛna ulac acu i nexdem akken a names.

 

Yiwen wergaz d aɣezfan ibedd-d deg yimi n tewwurt. Ddaw yiɣil-is issekmumec-d arazal n Stetson, netta ilha la ymecceḍ, bqala ɣef deffir, acebbub d aberkan d aɣezifan, mazal-it ittudum. Am netta am wiyyaḍ, argaz-a yelsa aserwal n blue jean akked umalsu[34] d awezlan n Nimes. Yerǧa armi isellek amcaḍ ucebbub-is i d-yekcem ɣer tzeqqa, dɣa anekcum-is s kra n tikli, ala inaẓuren neɣ igeldunen i s-yessenen i tikli am tinn-a. Awelḥal, netta d anehhar n tkeṛṛust m iserdyan, d ageldun n laɛzib-a, yezmer i tenhaṛt n tkeṛṛust uɣur qqnen mraw (10), neɣ mraw seddis (16), neɣ ahat warem (20) n yiserdyan, wa deffir wa. Izmer a d-iɣḍel izi ɣef waɛrur userdun s ujelkaḍ war ma yennul aserdun i-ɣef yers. Lhiba n Taḍat-is muqret, armi m’ar a yettmeslay, tettrus-d talwit dayen kan, dɣa kra n win yellan ittmeslay ittsusum. Amkan-is yufrar gar ixeddamen n laɛzib-a, yettucawaṛ di kra n taluft ma tella, di tsertit alamma d tayri. Wa d Slim, d anehhar d tkeṛṛust m iserdyan. Udem-is d aqejbabaṛ amzun d leqḍeɛ n tcaqurt ur

nettiwsir. Wi iẓran acḥal i d awtay-ines[35]? Ahat kṛadat semmus (35,) ahat semmusat (50). Imeẓẓuɣen-is slan ugar n wayen i s-d-yettwannan, ameslay-is s ttawil, ittmiri-d s ṣṣda, mačči d taktiwin kan i d-iserrun, iteddu-d deg-s ula d anamek n taktiwin-nni. Ifassen-is, d imuqranen, d ilegɣanen, wenneɛen amzun d wid n ṭṭaleb.

 

Ha-t-an tura isseqɛed arazal-is ikmumcen, iṣeggem-as taɣenja[36] n tlemmast dɣa yeqqen-it. Syin akin, immuqel ɣer sin yergazen-nni iqqimen deg tzeqqa amzun d imeddukal-is acḥal aya.

-       Tafat-in n beṛṛa tesderɣel-iyi. Ulac akkw d acu walaɣ daxel-agi, i d-yenna s taḍat tukyist. D Kunwi i d-yewweḍen ass-a?

-       Tura dɣa, i s-d-yerra George.

-       I ttaɛbga n temẓin, yak?

-       Akka i d-yenna umaɛllem.  

Slim yeqqim ɣef usenduq i d-iqublen George. Iqqim la yesmuqul ɣer tkerḍiwin-nni i d-ikcef George xas ulamma usant-as-d ttint i tmuɣli.

-       Sarameɣ a d-ternum ɣer terbaɛt-iw, i d-yenna s wudem imserri. Ɣur-i tayuga imunan[37] i ṣṣef-iw ur ferrun ara gar tcekkaṛt n temẓin akked teylewt tazegzawt. I kunwi, meqqar, tɛabbam timẓin yakan?

-       Ma nɛabba timẓin? Tɛuddeḍ iḍelli i d-nlul! I s-yerra George. Tidet kan, nekk ulac d acu i-ɣef ar a zuxxeɣ, ma d agaɛmir-in akin, azal ar a salin sin yergazen iǧehden a t-isali netta iman-is.

 

Lennie i yellan ifka-d tameẓẓuɣt i uqesseṛ n George akked Slim, iḍsa-t-id, acku yusa-yas-d ɣef wul wawal-nni i d-yenna fella-s. Dɣa ula d Silm ihuzz aqerruy-is acku iṛuḍa s wayen i d-yenna George makken iwala tiddi[38] n Lennie. Ikna ɣer ṭṭabla u yesṭerḍeq timeqrent n yiwet di tkerdiwin i d-iffɣen acemma ɣef yiri n ṭṭabla. Ikemmel inna s yiwet n taḍat tuḍrift:

-        Tezgam teddukulem akka?  

Asteqsi am wa d asnubget akken ad yiɣzif wawal w a d-twafserent lbaḍnat.

-       Akka, ih, i s-d-yerra George. Nezmer a nini nettemyili d imḥudda.

Yuɣal iwehha timendeffirt udebbuz-is ɣer Lennie u yenna:

-       Ittusemma, ur yeḥric ara nezzeh. Amaɛna d axeddam d wawal. Yerna daɣen d aqcic lɛali, acu kan ur yeḥric ara mliḥ. Ddeqs aya segmi nemyussan.

Slim iḍegger tiṭ-is ɣer wayen yellan deffir George. Yuɣal yenna:

-       Ur d-qqimen ara aṭas n medden i yessikilen[39] lwaḥid akka am kunwi. Ur ẓriɣ ara ɛad acu i ssebba-s. Ahat yal yiwen deg umaḍal-a uxessaṛ yessagad-it wemdan ar a d-imager.

-       Yerna yif-it m’ar a tessikeleḍ akked yiwen tesseneḍ, i s-d-yerra George.

Ha-t-an tura ikcem-d yiwen wergaz d uǧhid, aɛddis-is annact ila-t. Aqerruy-is mazal-it ittudum d aman seg tarda d ucucef.

-       Azul a Slim.

Dɣa iḥbes tikli, ilha la yettmuqul ɣer George d Lennie.

-       Arbaɛ-agi tura i d-wwḍen, i d-yenna Slim, deg-s d tanekda[40], deg-s d tiririt ɣef usizel-ines.[41]

-       Aslama-nwen, D tamusni n lxir. Nekk isem-iw Carlson.

-       Nekk d George Milton. Ma d wadi d Lennie Small.

-       D tamusni n lxir, i d-yules Carlson. Small? Ur imecṭuḥ ara weqcic!

Dɣa cerqen-as imetman mi yekker a d-yeḍs. “Ur imecṭuḥ ara”, i d-yules tikkelt nniḍen.

-       A Slim, dɣa bɣiɣ a k-id-steqsiɣ. Ansi tekka taqjunt-nni yinek? U’ ttwalaɣ ara ddaw tcariḍt-ik taṣebḥit-a.

-       Yak turew iḍ-in akin, i s-d-yerra Slim. Tẓa (9) ibeṛhac ɣef tikkelt. Smeččeɣ kuẓ (4) deg-sen din-din m’akken i d-lulen. Ẓriɣ ur tezmir ara a ten-tesuṭṭeḍ i meṛṛa.

-       Ihi qimen-ak-d semmus (5) deg-sen.

-       Eh, semmus, ḥaṛṛaɣ i yiman-iw amuqran deg-sen.

-       Amek tcukkeḍ a d-ffɣen?

-       An’da ẓriɣ. Ad iniɣ, ahat, d ṣṣifa n iqejjan imeksawen. D widak i walaɣ di leḥnaḍ-a asmi tella tessetbaɛ.

Carlson ikemmel deg wawal :

-       Akka ihi, ɣur-k semmus (5) ibeṛhac. I tura, a ten-tṛebbiḍ yakw kečč?

-       An’da ẓriɣ. Ad qimen meqqar ar ma teḥbes Lulu asuṭṭeḍ.

Carlson inṭeq-d s taḍat n win ikcemen di ttexmam:

-       Sel-iyi-d tura a Slim. Ad ak-iniɣ. Tufiḍ-iyi-d ttxemmimeɣ. Twalaḍ aqjun-in n Candy aseṭṭaf, icuref maḍi, ula d tikli igumma. Yerna ittraḥ am wuḍuḍ. Yal tikkelt m’ar a d-yekcem ɣer wexxam-a, tettɣama rriḥa-s azal n sin n krad (3) n wussan. Acimi ur s-teqqareḍ ara i Candy a s-yessewzel deg wussan-is? Imir kečč efk-as yiwen deg yibeṛhac-a yinek a t-iṛebbi. Tettaweḍ-iyi-d rriḥa n weqjun-in seg ukilometer neɣ ugar. Tuɣmas ulac, inɛad idderɣel, ula d učči ur izmir ara ad yečč. Yuɣal Candy d ayefki is-ittak acku ur izmir ara ad ifeẓ.

Tamuɣli n George ha-tt-an tejgugel ɣer yimi n Slim, ittraǧu amek ar s-d-yerr i tekti i d-yefka Carlson. Deqzalla, iččenčen ukerdis-nni[42] n wuzzal swiyes i d-ssawalen i yxeddamen mi d lawan n tiram. Ibda s laɛqel, amaɛna semmal iččenčun semmal ittɣawal armi tiyitiwin i yeggan di tazwara anya dduklent tura deg yiwen igedrez ur nefri. Dɣa s tɣawla-nni swiyes ibda i yeḥbes.

-       Ha-t-an ihi d lawan imekli, i d-yenna Carlson. 

Tarbaɛt n yergazen yewwin abrid usečču tewweḍ-d taḍat-nsen armi d aguns n tzeqqa.

S ttawil, Slim ibedd-ed, agemmir[43] iban ɣef tenfalit[44] n wudem-is.

-       Kunwi dɣa s wigi i d-yewweḍen, axir-awen ma tekkrem tura, kra akka mazal učči. Dqiqa neɣ snat ad kfun kra ma yella.

Carlson iwexxer akken a s-yeǧǧ abrid i Slim, yuɣal iḍfer-it dɣa ffɣen seg yimi n tewwurt akken di sin.

 

Lennie la yetteḥririt, igumma a d-yekkes iẓri-s ɣef George. George, netta, igga tirect s tkerḍiwin-nni ɣef ṭṭabla.

-       Ih a Lennie, sliɣ-as, i s-yenna George. A t-id-ssutreɣ.

-       Win isɛan aqahwi akked umellal, i d-yuẓẓaf Lennie i ygumman a d-yejmeɛ laɛqel-is.

-       Yya. Ekker a nṛuḥ a d-nečč imekli. U’ ẓriɣ ara ma ɣur-s yiwen am akka i t-tebɣiḍ kečč, d aqahwi d umellal.

Lennie ur yengugi yara seg tseddaṛt-nni yines.

-       Ina-s tura a George, akken dayen u’ ineqq ara deg-sen.

-       Kkes aɣbel. Elḥu tura, bed ɣef iḍaṛṛen-ik.

 

Lennie igrurec-d seg tseddaṛt-is ikemmel ibedd, bdan abrid metwal tawwurt. Makken luḥqen ɣer wemnaṛ, iḍall-d Curley.

-       Ur twalam ara yiwet n teqcict di leḥnaḍ-a? I ten-id-isteqsa akken s wurrif.

Yerra-yas George s taḍat tasemmaḍt:

-       Ahat azal n wezgen n tsaɛet aya.

-       Acu txeddem, qessam-is?

George ibedd kan, la yettmuqul ɣer ukurur-nni yerfan. Yuɣal inna-yas s trekkalit[45]:

-       Ihi nekk ɛuddeɣ d kečč i tettnadi.

Curley immuqel ɣer George amzun d tikkelt tamezwarut i t-iwala. Allen-is fuǧǧent ɣef George, ktalent tiddi-s, udezent[46] taɣwzi iɣallen-is, muqlent ɣer yizzi n wammas-is.

-       Imi akka, anwa abrid i tewwi? I d-yesteqsa ɣer taggara.

-       An’da ẓriɣ. U’ tt-ɛusseɣ ara akken ad ẓreɣ ansi tekka, i s-yerra George.

Curley ibeṛṛem-it-d, ibren, dɣa iɣawel iffeɣ.

 

George inna-yas i Lennie:

-       Teẓriḍ a Lennie, akka ttwaliɣ ula d nekk ad mcubakkeɣ akked mmi-s l-leḥram-in. Keṛheɣ aɣencul-is. A Nnbi tacḍaḍt-ik! Yya ekker. Ur nettaf ara ula d iseqcer ar a nečč.

Ha-ten-ad tura ffɣen ɣer beṛṛa. Iṭij ikkkcem-d akken d izireg d arqaq ddaw ṭṭaq. Asgerweḥ d usčenčen n iḍebsiyen d tɣenǧawin yewweḍ-d ɣer imeẓẓuɣen-nsen si tama n wexxam usewwi.

 

Ardqal, aqjun-nni acaraf ikka-d seg yimi n tewwurt s tikli n tgammit akked laɛdez. Immuqel akka d akka s wallen-nni yines tidaɛmamacin. Iccemcem kra n yimir, dɣa yuɣal iẓẓel u yessers aqerruy-is ɣef iḍaṛṛen-is. War ma yeḥtam-it yiwen, ha-t-a Curley ibbaɛzaq-d seg tewwurt tikkelt nniḍen, iqqim la yesmuqul ɣer waguns n tzeqqa. Aqjun irfed-d aqerruy-is, dɣa akken kan inguga Curley, aqerruy-nni ibbeɣṭuṭelen yers ɣer tmurt.

 

 

 

 

Win yebɣan ad d-yesuzreg tadlist-a, ad aɣ-d(yaru : ayamun@hotmail.com

 

 

 

 

 

 


 

 

Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

L’ étude :

Pour une transcription simple et unifiée de Tamazight

par Remḍan At Mensur Ouahes

Tamazight a sa propre écriture, le tifinagh. Elle est adoptée au Maroc. Elle interviendra sûrement un jour en Kabylie, elle est notre fierté : rares, en effet, sont les peuples qui ont inventé un système d'écriture. Dans l'étape transitoire actuelle, c'est la transcription latine qui, répandue et accessible à tous, continue à se développer et à se généraliser. Elle contribue incontestablement à l'épanouissement de notre culture. Aussi est-il souhaitable qu'elle soit unifiée et standardisée.

J'ai le privilège d'être féru de littérature amazighe (1)(2)(3)(4)(5). Dans l'écriture, j'ai recherché à imiter les initiateurs de la transcription parmi lesquels, bien évidemment, Mouloud Mammeri. J'ai opté chaque fois pour la transcription la plus simple possible pour rendre la lecture attrayante. Mais j'ai constaté des divergences entre les auteurs et des tendances actuelles à s'écarter des pionniers. Je vais passer en revue quelques points essentiels qui m'ont interpellé et tenter de justifier les rationalisations que j'ai retenues.

- Les tirets :

Les premiers textes ont utilisé les tirets en abondance, surchargeant l'écriture, comme par exemple :

« Awal-ik yewwev-a$-d » (6).

Ces choix pouvaient se justifier, au départ, chez les linguistes, pour expliquer l'enchaînement des mots dans cette langue dont l'écriture est « nouvelle ». Malheureusement ils ont perduré même lorsqu'ils ne s'imposent pas. Par exemple, dans une publication récente, j'ai relevé la phrase :

« Yenna-as : -nni$-am wet-iyi-d » (7).

Si on traduit cela dans une autre langue, les tirets disparaissent. En français : « il lui a dit : je te dis de me frapper ». Il en est de même en anglais, en espagnol, en italien, etc. (il suffit de consulter Internet en traduction automatique en ligne). Aucune des langues ne surcharge le texte par un excès de tirets. Aucune langue ne dispose un tiret entre un nom et son adjectif possessif...

L'argumentation pour justifier un tiret, c'est d'éviter les confusions. Elle n'est pas toujours convaincante comme je l'ai montré sur un exemple (8) : « Idda d Bujmaâ ». Cette expression a deux sens selon que « d » est la particule de direction, ou la préposition « avec ». Mais le contexte permet de lever l'ambiguïté : il est question d'une venue dans le premier cas, et d'un départ dans le second. Deux situations contraires, donc aucune confusion possible.

Par ailleurs, on perd souvent de vue le rôle la ponctuation. Non seulement elle facilite la lecture, mais elle lève les ambiguïtés. Dans l'expression « inna d gma », il y a deux points à ajouter convenablement. On écrit soit « inna : d gma », « il a dit : c'est mon frère », soit « inna d gma : », « mon frère a dit : ». Les exemples de ce type sont légion et nous pouvons nous passer de la pléthore de tirets qu'on trouve dans certains textes, en s'aidant, si besoin est, de signes de ponctuation.

- La lettre epsilon (e) et l'alphabet :

L'alphabet préconisé par Mouloud Mammeri (9) est, a priori, le plus simple. Il se limite à une seule lettre grecque : gamma. Le « aîn » est rendu par « â ». Il semble que les écrits, actuellement, tendent, au contraire, à retenir l'usage de epsilon, lettre qui est substituée au « â » de Mammeri.

Ce choix contrecarre nombre de publications importantes aussi bien à l'aube de la naissance de l'écriture en kabyle, que dans ces derniers temps. Sans s'appesantir sur le fait que epsilon détonne par sa forme cursive (e), on ne peut nier qu'une telle option ignore le lien incontestable qui existe entre « aîn » et la lettre « a ». Dans plusieurs tribus kabyles, « aîn » est prononcé « a ». La notation « â » est le choix du résistant amazi$ Aït Amrane (10) lequel est allé jusqu'à suggérer de remplacer cette lettre par « a » tout simplement. C'est aussi l'option du riche lexique d'informatique de Samiya Saad Buzefran (11). Je n'ai, moi-même, utilisé le epsilon que dans l'une de mes publications (8). Mouloud Mammeri, dans sa préface au lexique de berbère moderne (12), assimile «â» et «a», écrivant tewaat, aarur, etc.

Le phonème « aîn » est d'origine étrangère, il s'incruste à coté du « a » dans certains parlers, disparaissant dans d'autres. Voici justement un message de M. A. Aït Amrane (13) dans son livre « Tamazi$t » :

« ...j'ai éliminé...le epsilon qui correspond au « e » grec...pour transcrire le phonème « aïn » en arabe, étranger à notre langue...ce caractère n'est même pas utilisé par les linguistes lorsqu'ils transcrivent l'arabe en caractères latins. Ce phonème n'est d'ailleurs pas du tout prononcé dans certaines régions de Kabylie, tandis que les Touaregs le remplacent carrément par « $ »...son utilisation déforme la prononciation de certains mots au point de les rendre méconnaissables ».

La conséquence manifeste du choix de epsilon, c'est qu'on ne sait pas où le placer dans l'alphabet. J. M. Dallet (14), et K. Bouamara (15) dans leurs dictionnaires, le disposent après la lettre « z », très loin du « a »...D'autres dictionnaires, comme celui de M. S. Ounissi (16), opportunément, retiennent « â », ou disposent epsilon à proximité de « a », comme le fait le Dictionnaire universel bilingue (17). Il est intéressant de noter que dans le remarquable lexique de la linguistique de A. Berkaï (18), édité en 2009 par Ramdane Achab, la lettre epsilon est absente dans une riche terminologie amazighe !

Les premiers écrits ont ignoré epsilon. A. Hanoteau (19) et A. Mouliéras (20) utilisent « â ». Il en est de même de l'un des premiers dictionnaires français-berbère (21) publié avant la conquête de la Kabylie. C'est aussi l'option du Dictionnaire français-tachelhit-tamazight (33). Mouloud Mammeri, dans ses livres, a préféré l'usage de « â » (22) (23) sauf dans « Inna yas Ccix Muêend » (24). Le pionnier du roman, Rachid Alliche, se contente de la lettre « a » dans « Faffa » (25). Saïd Sadi utilise « â » dans sa première œuvre « Askuti » (26). Hend Sadi fait de même dans l'excellent « Tusnakt s wurar » (27), tout comme l'association culturelle Imedyazen dans sa revue « Taftilt ». Le dictionnaire chaoui-arabe de F. Tibermacine (28) publié récemment, ignore lui aussi la lettre epsilon. Il en est de même du lexique pan berbère de B. Djouhri, diffusé par l'auteur (il écrit par exemple, « aarab » pour traduire le mot « arabe »).

Une option définitive exige une entente. Elle ne pourrait s'imposer que si l'on possède une institution académique de concertation et de décision ayant autorité sur la culture.

La lettre « e » et la grammaire.

Les livres de grammaire (9) (29) (30) affirment que, en kabyle, il n'y a que 3 voyelles : a, i, et u, que la lettre « e » est neutre et ne sert que pour faciliter la lecture. On qualifie d'ailleurs celle-ci de voyelle zéro ou schwa.

On s'attendrait à voir minimiser l'usage de cette lettre, mais, en pratique, c'est loin d'être le cas, surtout dans les publications récentes et dans les livres d'enseignement en Algérie.

Considérons d'abord l'expression « ma mère ». Dans nombre de tribus kabyles, on dit simplement « imma ». On trouve cette écriture dans les contes de Mouliéras (20), dans le dictionnaire universel bilingue (17), le premier dictionnaire français kabyle (21), le dictionnaire chaoui-arabe-kabyle et français (31) paru en 1907.

Le dictionnaire berbère-français de A Jordan (32) donne « ma » en tacelhit. Dans le dictionnaire récent tamazight français (33) de Aliamaniss ( Maroc central) la mère se dit « mma » sans autre initiale. Il en de même chez les Touaregs. Le Dictionnaire français-tachelhit-tamazi$t (34) donne « immi » pour les deux variantes amazighes (et imma comme pluriel pour l'une d'elles).

Le dictionnaire Dallet (14), par contre, donne « yemma » et, curieusement, il repère ce mot dans la racine « ym ». K. Bouamara (15) le place dans « ye » !

Fort heureusement, très récemment, M.A. Haddadou (35) remet le terme à sa bonne position : la lettre M. Cet auteur donne, par ailleurs, les différentes variantes du mot mère dans l'espace amazigh et il apparaît clairement que « imma » prédomine.

Néanmoins beaucoup de publications actuelles, en Kabylie, retiennent l'écriture yemma.

La question qu'il est légitime de se poser est : pourquoi introduire la lettre neutre « e » dans ce mot facile à lire ? Pourquoi ne pas écrire Ymma, ou plus simplement imma ?

Considérons maintenant la conjugaison des verbes à la troisième personne du masculin singulier.

Mouloud Mammeri, dans sa grammaire (9), opte sans ambiguïté, pour l'affixe initial « i ». Il écrit : izmer, iqqim, issared...On trouve déjà cette écriture chez Hanoteau (19) qui transcrit : iffe$, illan, innoumen etc., ainsi que chez Mouliéras (20) : isâa, itszalla, ifka, etc.

Dans l'ouvrage détaillé de Gaya Hamimi ( 36), on retrouve l'affixe i (en majuscule). Il écrit : Iuzzel, ur Illi, ad Ikkes, etc. Même observation dans le lexique pan berbère de B. Djouhri, paru récemment où l'on trouve : ikkat, ad irnu, ur isnuzgum, etc. Chez les Touaregs c'est l'affixe « i » qui prévaut d'après la grammaire Touareg de J.M. Cortade (37). On y trouve, par exemple : ilsa, iswa, ikkes, etc. C'est la transcription que retiennent la plupart du temps plusieurs œuvres pionnières (22) (23) (25) (26) (27).

Pourtant les ouvrages récents utilisent, chaque fois que c'est possible, l'affixe « ye » au lieu de « i ». Résultat : il y a deux affixes pour une même personne, situation inconnue, à ma connaissance, dans d'autres langues. Car, s'il est possible d'écrire « yenna » au lieu de « inna », on ne peut remplacer iwala par yewala, ni iâadda par yeâadda, ni ifuk par yefuk...

Cette tendance à utiliser « ye » au lieu de « i » rejaillit sur tous, à tel point que les éditeurs corrigent les auteurs pour les amener à aller dans ce sens, et que les auteurs (moi-même compris) s'astreignent à une sorte d'auto censure. Ainsi Mouloud Mammeri (23), dans « Poèmes kabyles anciens » (page 98 par ex.), écrit : ikkat, inna, inteq, à coté de yebbwed...J'ai été de même amené à mélanger, dans mes derniers livres, les deux types de transcription, soucieux de répondre aux desiderata des éditeurs.

Il est remarquable de noter que dans la revue Tifin, parue en 2006 et consacrée à la littérature berbère (38), A. Kezzar et A.B. Lasri utilisent « i » sauf rares exceptions. Dans le même numéro, K. Naït-Zerrad prône la suppression du « ye » afin de « simplifier et harmoniser la notation au niveau pan berbère ». Cette recommandation de l'auteur de plusieurs livres didactiques est particulièrement bienvenue.

Le même dilemme que pour yemma/imma se retrouve ici : la voyelle « e » s'impose-t-elle pour lire des mots comme inna, iswa, iksa, etc. ? Ce n'est pas le cas. Cela reviendrait à considérer que « e » est une voyelle à part entière, contredisant la grammaire.

La préoccupation légitime est de se demander s'il est rationnel d'avoir, dans la conjugaison, un affixe qui varie selon le verbe...

Il y a un autre cas où la lettre « e » intervient souvent, c'est dans l'état d'annexion. Elle peut se justifier quand elle facilite la lecture comme, par exemple, dans « tebna texxamt ». Mais il est possible d'en éviter l'usage dans bien des cas, en remplaçant « we » par « u », comme le suggère M. Mammeri (9) qui écrit : iqqim « wergaz » (ou : « urgaz »).

Ainsi, de même qu'on écrit «deqs n yizmawen», on écrira «deqs n yirgazen » et non pas « n yergazen », écriture qui introduit « e » sans justification.

Ces quelques remarques ont pour objet la recherche d'une simplification de la transcription latine, et, simultanément, un rapprochement des options des autres variantes amazighes (dans un texte récent (39) en tacelhit, je n'ai trouvé nulle part des tirets, et « e » est pratiquement inexistant).

Lorsqu'on constate que les travaux de l'Académie française ont duré bien des siècles (10), on ne peut que faire preuve de patience dans l'entreprise de rénovation de l'écriture. Mais pour notre système éducatif, nous devons agir vite pour rendre notre écriture plus simple et plus attrayante. Selon le vœu d'Aït Amrane (10), premier président du HCA : « il n' y a pas de désaccord, si profond soit-il, qui ne puisse céder à une franche et loyale discussion...Notre idéal est trop noble pour être entaché par de puériles questions d'amour-propre. ».

Ma démarche s'inscrit entièrement dans cette perspective.

Bibliographie :

(1) R. At Menûur, Ti$ri, L’Harmattan, Paris, 1996

(2) R. At Menûur, Isefra n at zik - Poèmes kabyles d’antan – édition bilingue, édité par l’auteur, Selles sur Cher, 2010

(3) R. At Menûur, Agani, Zyriab, Alger, 2001

(4) R. At Menûur, Leqwran s tmazi$t, Traduction du Coran en kabyle, Zyriab, Alger, deux éditions : 2006 et 2010

(5) R. At Menûur, Amawal n yinzan, Dictionnaire des proverbes kabyles, Ramdane Achab, éditeur, Alger, 2011

(6) Agraw imura, Awal $ef Dda Lmulud, Asalu, Alger, 1991, p. 123

(7) B. Kebir, Lmed tamazi$t, El Amel, Alger, 2007, p.127

(8) R. At Menûur, Isefra n at zik, édité par l’auteur, Paris 1998, p.10

(9) M. Mammeri, Tajerrumt n tmazi$t, François Maspéro, Paris, 1976

(10) M.I. Aït Amrane, Ekkr a mm is umazi$

(11) S. Saad Buzefran, Lexique d'informatique, L'Harmattan, Paris, 1996

(12) M. Mammeri, Amawal n tmazi$t tatrart, CNRPAH, Alger, 2008

(13) M.I. Aït Amrane, Tamazi$t, Éditions Hiwar Com, Alger, 1997, p. 21

(14) J.M. Dallet, Dictionnaire kabyle-français, S.E.L.A.F., Paris, 1982

(15) K. Bouamara, Issin, L'Odysée, Tizi Ouzou, 2010

(16) M. S. Ounissi, Dictionnaire Chaoui, français, arabe, ENAG, Alger 2003

(17) A. Idres et R. Madi, Dictionnaire universel bilingue, édition Jazz, Alger 2003

(18) A. Berkaï, Lexique de la linguistique, éditions Ramdane Achab, Tizi Ouzou, 2009

(19) A. Hanoteau, Poésies populaires de la Kabylie du Djurdjura, Imprimerie impériale, Paris, 1867

(20) A. Moulieras, Légendes et contes merveilleux de la Grande Kabylie, Edition Ernest Leroux, Paris, 1893

(21) Ministère de la guerre, Dictionnaire français-berbère, Imprimerie royale, Paris, 1844

(22) M. Mammeri, Les isefra de Si Mohand, François Maspéro, Paris, 1982

(23) M. Mammeri, Poèmes kabyles anciens, Laphomic, Alger, 1988

(24) M. Mammeri, Cheikh Mohand a dit, publié par l'auteur, Alger, 1990

(25) R. Alliche, Faffa, édité par l'auteur, Alger, 1990

(26) S. Sadi, Askuti, Imedyazen, Paris, 1983

(27) H. Sadi, Tusnakt s wurar, Asalu, Alger, 1990

(28) F. Tibermacine, Tanast ukajjuf, Parler Chaoui, HCA, Alger, 2009

(29) K. Naït-Zerrad, Tajerrumt n tmazi$t tamirant, ENAG, Alger, 1995

(30) R. Achab, Langue berbère, Hoggar, Paris, 1998

(31) Pierre.G. Huyghe, Dictionnaire chaoui-arabe-kabyle et français, disponible sur internet.

(32) A. Jordan, Dictionnaire berbère-français, Omnia, Rabat, 1934

(33) Aliamaniss, Dictionnaire tamazi$t-français, disponible sur internet : www.miktex.org

(34) S. Cid Kaoui, Dictionnaire français-tachelhit-tamazi$t, Edition Ernest Leroux, Paris, 1907

(35) M.A. Haddadou, Dictionnaire des racines communes berbères, HCA, Alger, 2007

(36) G. Hamimi, Grammaire et conjugaison amazi$es, L'Harmattan, Paris, 1997

(37) J. M. Cortade, Grammaire Touareg, Université d'Alger, 1969

(38) Tifin, numéro 1, Ibis Press, Paris, 2006

(39) L. El Ghazi, Inuzar, IRCAM, Rabat, 2007

 

 

 

 


 

  

Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

 L’ évocation :

 Cheikh El Hasnaoui, parcours d’un chanteur pas comme les autres,

  écrit par K. M.,  La Dépêche de Kabylie  

 BERBERES.COM  du  27 JUILLET 2014

 

De son vrai nom Mohamed Khelouat, Cheikh El Hasnaoui, un monstre sacré de la chanson algérienne et l’un des maîtres incontestés de la chanson kabyle, est né le 23 juillet 1910 dans le hameau de Taâzibt, du village de Tadart Tamuqrant, à 9 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou.

El Hasnaoui perd sa mère alors qu’il n’avait que 2 ans. Son père, quant à lui, sera enrôlé par l’armée française dès le début de la première guerre mondiale.  L’enfant se retrouva ainsi tout seul dans une société  où régnaient en maître la misère, la faim et la pauvreté. A l’âge de 12 ans, Mohammed, ne trouvant rien à faire dans sa région, décida d’aller à la Casbah d’Alger, où il trouva un travail de nuit, sur les quais du port. Dans la journée, il ne tarda pas à écumer les endroits fréquentés par les artistes et s’initia ainsi à la chanson pour laquelle il se découvrit une passion. Son père, blessé au combat, revint au village et décida de ramener son fils à la maison. Mais ce dernier n’y resta pas longtemps. Les conditions de vie ne lui permettaient pas d’y exercer son talent et de laisser libre cours à sa passion pour la musique et la poésie. Il repartit donc à Alger, où rencontra et côtoya El Anka, animant avec lui des fêtes de mariages et de circoncisions. Une occasion qui lui a permis de se distinguer des autres, notamment grâce à sa grande maîtrise des deux langues, l’arabe et le kabyle, mais aussi grâce à son style, sa voix mélancolique et touchante et à ses textes qui évoquent la douleur sentimentale.

A l’âge de 16 ans, il retourna à son village. Mais au bout de quelques années, n’arrivant pas à s’y épanouir complètement et n’ayant pas pu épouser, Fatma, la jeune fille dont il était tombé follement amoureux, le père de celle-ci s’y refusant arguant la trop mauvaise réputation des chanteurs et autres artistes, El Hasnaoui se décida à quitter, sans jamais y revenir, son village, sa famille, ses amis et son pays, en 1937. De 1939 au début des années 50, avant le déclenchement de la Guerre d'Algérie, il produisit l'essentiel de son répertoire composé de 46 chansons dont 29 en Kabyle et 17 en arabe algérien. Mais l’exile accabla profondément l’artiste et le marqua à jamais. D’ailleurs, la majorité de ses chansons évoquent la solitude, la peine et la difficulté de vivre loin des siens. Les titres les plus connus en sont la meilleure preuve : “Ad ṛuḥeɣ”, Sani, sani”, “ Ma tebɣiḍ ad n-ṛuḥ”, “ṛuḥ ay aḥbib-iw ṛuḥ”,  “ Inet-as ad d-yas”, “ṛuḥ a bu utabani”, “Lɣerba tewɛeṛ”, entre autres. L’œuvre musicale de Cheikh El Hasnaoui fut et est toujours une immense source d’inspiration où se sont abreuvés  de grands chanteurs algériens, à l’instar de Lounès Matoub, Lounis Aït Menguellet, Takfarinas,  Kamel Messaoudi, pour ne citer que ceux-là. El Hasnaoui a rendu l’âme, le 6 juillet 2002, à Saint Pierre de la Réunion, en France.

 

La Dépêche de Kabylie  

 

 

Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

Tidlisin nnien :

Etude_botanique_sur_la_kabylie_du_jurjura.pdf

Afeɛɛes, la question d'Henri Alleg, s teqbaylit en PDF

 

  dans notre rubrique  Téléchargement :

 

http://www.ayamun.com/telechargement.htm


 

 

Retour en haut

 Numéro 72  Novembre 2014

 

Langue-Tameslayt :

Awalen qlilen deg ungal i d-iteddun sɣur Ɛ.Mezdad, asebtar 227

 

asfugan                     muscle

abduz                       WC

abɣaynuz                   crabe

acahi                        enquête

aceqliɛ                      chauve 

acili                         sirocco

adiman                     automatique

adni                         claie, civière

aḍru                         courant

aɣawas                      plan

aggayemru déprime, dépression

aglawan                    horizontal

aḥerreb                      discipline

akellas n teɣdemt        casier judiciaire

akerdis agdadsan         triangle isocèle

amcahi                      détective, enquêteur

ami                          aborder, accoster

amriri                       contrat

amsileq                     garde, surveillant

amtuɣḍaṭ                   missionnaire

aneɣman                   suicide

anew                        divulgé (être)

anya                         rythme

anzikmer, inzekmiren/ contractures, coliques

arusufel                    bureau (meuble)

arzuz                        bousier

asaka        sujet,  ( homonyme = gué)

asaka                        gué

asaylal                      chauve-souris

aselkim                     ordinateur

asenfar                      projets

asfaylu                      fenêtre

asɣal                        gestes

asggerdef   garde-à-vous

asluɣmec                  faire 1 signe

atkati                        conscience

aweqqaf     trésorier, sentinelle, guêteur

azdir                         rez-de-chaussée

burekku                    gangrène

cennin                      liquide

dezqalla                    soudain

feɛɛes                       torturer

feḥtelli                      sauvage    

gguṣem                     ébahi, sidéré (êtr)

iceryiwen                  carrefour (3+1)

idemmek                   bourré (être)

iɣallen idganen           force locale

iɣedden                     soutenu, long (durée)

iziɣer                        espèce      

jfuffer                       arrogant (être)

sggerfel                     hésiter

tagant                       inertie, grève

taɣlalt                       vertèbre

tasekruri                    chanvre indien, haschich

tasenɣa, tasɣit            victime

tasna                        surface

tazɣent                      crise

tazitma                     courroie, bande

tigezmi                     amputation

timeẓdiwt                  fusée

timussa                     ennui

tiniwayt                    clavier ?

tinzaɣ                       fibres

tirira                         extrêmité

tisulal                       béquilles

ţreǧǧin                      vicieux (être)

tuɣḍaṭ                       mission

ugdil                        écran

urnan                        allergie

 


 

 

 

Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

L’article :

«L’essor d’une littérature se mesure à sa dynamique»

Amar Ameziane évoque son ouvrage "Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle"

 par D.C., Le dépêhe de Kabylie

 

http://www.depechedekabylie.com/thumbnail.php?file=2014/11/3806_11_875686052.jpg&size=article_medium

Universitaire, Amar Ameziane est actuellement chargé de cours de langue et littérature berbères à L'INALCO où il a soutenu, en décembre 2008, une thèse sur la littérature kabyle. Il est l'auteur de plusieurs articles et a aussi dirigé l’ouvrage "Les cahiers de Belaïd : regards sur une œuvre pionnière" (Tira, 2013). Il vient de signer un ouvrage “Tradition et renouvellement dans la littérature kabyle”, travail de thèse, aux éditions L'Harmattan (Paris). L'auteur revient, dans cet entretien, sur l’essentiel de ses observations.

La Dépêche de Kabylie : On a toujours qualifié la culture kabyle d'expression orale, alors que votre étude montre l'existence d'écrits très anciens : vous affirmez quoi dans votre recherche?

Amer Ameziane : Il faut nuancer le propos : la culture kabyle a toujours été essentiellement orale, ou de tradition orale, c’est un fait indéniable, mais cela n’a jamais empêché l’existence d’écrits anciens. Pour rappel, des recherches effectuées par des enseignants de l’université de Béjaïa (dont Djamil Aïssani) ont montré l’existence, dans les zaouïas de Kabylie, de manuscrits anciens en berbère transcrits en caractères arabes. Par ailleurs, des écrits en caractères latins existent depuis au moins la moitié du 19ème siècle. Malgré cela, la culture kabyle a continué à privilégier l’oralité. Mais, comme il fallait s’y attendre, avec le temps, des lettrés kabyles (Boulifa, Belaïd At-Ali…), sachant leur culture menacée, ont œuvré pour la sauvegarder et ont contribué à créer progressivement une littérature écrite. Mais celle-ci n’entame guère la place de l’oralité puisqu’aujourd’hui encore, c'est-à-dire en 2014, la chanson, forme orale par excellence, est quantitativement aussi foisonnante en Kabylie que le roman en France…

La littérature kabyle se renouvelle par des emprunts aux genres anciens. Pour vous, où se situe la réappropriation ou la rupture avec la tradition ?

L’analyse effectuée sur notre corpus a montré que les écrivains reprennent des formes anciennes qu’ils utilisent dans leurs textes, autrement dit, ils se les approprient. Mais la rupture se situe dans le fait d’attribuer à cette utilisation d’autres fonctions. Donnons-en un ou deux exemples : on sait que le proverbe (lemtel) est un genre de discours qu’on utilise traditionnellement lors d’une discussion pour étayer son propos, pour convaincre son interlocuteur, mais très souvent, on l’emploie pour conclure un propos car il constitue, par sa concision, une force de frappe inouïe. La nouveauté, ou la rupture si vous voulez, se situe dans le fait d’ouvrir le texte (il s’agit ici de l’écrit) par un proverbe (le procédé a été utilisé par Mezdad dans son roman ‘’I d Wass’’ (la nuit et le jour), ce qui est inhabituel dans le contexte traditionnel. Par ailleurs, les proverbes figés, c'est-à-dire repris tels quels en contexte traditionnel, subissent dans la littérature écrite- et c’est là un pouvoir propre à l’écrit- un dé-figement qui atténue la valeur de leur contenu initial. Une autre forme de rupture consiste à transformer un genre littéraire ancien, comme la légende hagiologique (des saints) dont l’essence est de mettre en avant un personnage saint pour en faire un modèle à imiter, dans le but d’en fonder un contre-modèle : en termes plus simples, déconstruire la légende des personnages saints et inventer des personnages de roman. Les exemples ne manquent pas de transformations-ruptures.

Quels sont aujourd'hui les styles et les auteurs qui marquent le renouvellement de la littérature kabyle ?

Existe-t-il des tendances dans la littérature kabyle ? La jeunesse de cette littérature veut que son caractère expérimental soit très visible. Qu’entendons-nous par caractère expérimental ? A l’exception de la poésie qui possède un solide ancrage dans la tradition littéraire kabyle, les autres genres, à savoir le roman, la nouvelle et, à un degré moindre, le théâtre, n’existaient pas dans le contexte traditionnel. Par conséquent, en tant que genres empruntés à une autre tradition/à d’autres traditions, il est tout à fait normal qu’on ne puisse pas distinguer de tendances lourdes, d’autant que les écrivains sont dans une phase d’adaptation d’un matériau (contenu) local à une forme qui vient d’ailleurs, d’où le caractère encore expérimental de leur entreprise. Néanmoins, on remarque que certains écrivains se distinguent par une maîtrise de la langue et des techniques littéraires : celles du roman pour Mezdad, Tazaghart, Zenia…, celles de la nouvelle pour Mezdad, Bouamara, Zimu, Aït-Kaci, etc. Sans oublier le théâtre sur lequel plane encore l’ombre de Mohia… S’agissant de la poésie, nous ne manquerons pas de signaler l’émergence d’une génération de jeunes poètes qui se démarquent ouvertement des modèles traditionnels : Brahim Tazaghart, Arezki Rabia, Saïd At Maamar, pour ne citer qu’eux, sont des exemples de poètes qui utilisent un discours incisif, plein de dérision et démystificateur et n’hésitent pas à sortir du modèle formel mohandien dont la poésie kabyle a longtemps été prisonnière. Sans oublier le recours à des thématiques moins consacrées. 

Comment expliquez-vous le fait que les écrivains emmes ne figurent pas dans votre étude, alors qu’on a toujours considéré la femme comme gardienne des traditions ?

La raison de cette absence est double : d’un côté, notre problématique nous a contraints à nous intéresser uniquement aux textes écrits qui portent des traces des formes littéraires traditionnelles, et les quelques rares textes écrits par des femmes n’en portent pas de traces visibles. Par ailleurs, il est indéniable que la femme est peu présente dans la littérature écrite, ce qui s’expliquerait par la thèse que vous avancez, c'est-à-dire qu’elle a toujours été la gardienne des traditions…orales. L’Histoire du monde berbère montre que l’homme a été du côté de l’écrit (là où ce dernier existe, notamment dans le milieu religieux) et la femme du côté de l’oralité (pensons à la légende de Yemma Khlidja rapportée par Hanoteau puis par Mammeri dans Poèmes kabyles anciens, dans laquelle cette femme balaie à l’aide d’un discours poétique frappant- la poésie est du côté de la voix, donc de l’oralité- l’arrogance des tolbas (lettrés) venus lui rendre visite dans son ermitage. Cette légende peut d’ailleurs servir à élucider le choix délibéré de l’oralité comme mode de production de sens par une société kabyle qui disposait, pourtant, d’un alphabet des plus anciens (le Tifinagh), autrement dit une société qui n’ignorait pas l’écriture. Faisons remarquer, par ailleurs, que le faible taux de scolarisation féminine tant à l’époque coloniale qu’après l’indépendance n’a pas contribué à produire beaucoup de femmes écrivains, le constat est d’ailleurs le même pour la littérature francophone. Bien entendu, la situation est désormais appelée à changer car il y a, fort heureusement, de plus en plus de femmes qui écrivent de la poésie, des nouvelles, etc. même si le champ éditorial ne le met pas assez en évidence. 

Théâtre, nouvelle, roman sont autant d’expressions de la littérature moderne, sur quel(s) genre(s) doit essentiellement s’appuyer la littérature kabyle pour s’assurer un essor ?

Sur quel genre elle doit essentiellement s’appuyer, je n’en détiens pas la réponse. Mais, je peux dire, en revanche, que l’essor d’une littérature se mesure à sa dynamique et dans ce sens tous les genres doivent exister et coexister, surtout qu’ils ne véhiculent pas la même esthétique.

Sociologiquement parlant, vu l’absence de l’infrastructure qui accompagne le genre théâtral, les écrivains kabyles sont plus portés vers le roman et la nouvelle qui exigent des moyens linguistiques et littéraires qui dépendent foncièrement de leur culture, donc de leur propre chef, du moins en ce qui concerne l’acte même d’écrire. Bien sûr, il y a toujours des considérations sociologiques, mais il est moins probable de trouver un romancier qui se demande «est-ce que mon roman trouvera des lecteurs ?» qu’un dramaturge qui se dise «pourquoi écrire des pièces de théâtre ? Puisqu’on ne peut pas, faute d’infrastructures, les jouer».

Vous saluez la profusion de production, mais en revanche vous avez un questionnement sur l’impact et l’adhésion du lectorat sur ce foisonnement littéraire. Quelle est votre analyse du terrain et quelles seraient les actions à mener pour un meilleur rayonnement de la littérature kabyle?

Il faut préciser que mon étude a porté sur des textes publiés et l’analyse est essentiellement immanente. Le bon sens aurait voulu que l’on commence par une analyse sociologique qui jette la lumière sur ce phénomène relativement récent qu’est la littérature kabyle écrite. Souvent, les démarches des chercheurs dépendent de leur formation, de leurs goûts et pour ma part j’ai une prédilection pour les analyses textuelles. Néanmoins, pour répondre à votre question, il n’existe pas, à ma connaissance, d’enquêtes de terrain à même de sonder numériquement le lectorat en berbère. Dans une société de tradition orale, la question de l’existence d’un lectorat se pose de facto. A fortiori pour la société kabyle dont la langue n’a toujours pas le statut qu’elle mérite. Ainsi, en berbère, on a toujours lu par militantisme (acheter et lire un livre en berbère est un acte militant), mais aussi louable soit-il, cela reste insuffisant. Qu’en est-il depuis l’introduction du berbère dans les écoles ? Existe-t-il un lectorat plus conséquent ? Je ne suis pas en mesure de le dire, mais j’encourage fortement des enquêtes dans ce sens.

Propos recueillis par D. C. 


Read more at http://www.depechedekabylie.com/cuture/145276-lessor-dune-litterature-se-mesure-a-sa-dynamique.html#q0ArFYgeWxiXBGAE.99


 

  Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

L’ hommage :

Tameddurt n Meksa, asekfel n leɛwayed s yisefra

 

Sɣur Muḥend At-Iɣil

 

Tasfift Amɣar azemni, ira-tt d tin anda ara d-yeffi tussna i d-yelmed ɣer Umɣar

azemni, ara d-yawi i tin iwumi isawel A yelli, qbel a d d-yili gar-asen faruq; isawal i

wid iwumi i d-yeǧǧa tasfift akken, ɣas ma tella-d Lmut n lbaz, ad lethun d yImeslayen,

iwelleh-iten akken ur ɣefflen deg Tirga xfifen, akken dɣa i d-iseggra awal, anda i d-yemmal

Ccna tezmer ad tili d tamsirt.

 

Meksa d acennay. Laṣel-is n lɛerc n At Jennad. Ilul ass n 4 deg wayur n yunyu aseggas 1954 deg taddart n Mira i d-yezgan deg tɣiwant n Tmizart. Urɛad yemmid 6 n yiseggasen deg leɛmer-is, tegguǧ twacult-is ɣer Blida. Deg useggas n 1973, iruḥ ar Lezzayer tamaneɣt akken ad ikemmel taɣuri-s deg tesdawit La Fac Centrale. Din i s-d-ldint tewwura n temlilit d yinaẓuren. Itekka deg yiwet n terbaɛt n umezgun. Yerna ayen yerna, yufa-d iman-is

icennu deg terbaɛt n Umaṭṭaf wis-2 n Lezzayer. Dayen i t-yeǧǧan imir ad ilethu kan d ccna. Seg umured ɣer tikli armi i d-yufa iman-is gar trebbaɛ d yicennayen yettwasnen deg tallit-nni am Meziane Rachid, Inasliyen, Issoulas...

Γer useggas 1975, tsaḥas-d tegnitt ad isekles aḍebsi-ines amezwaru, win yuɣen azwel (titre) Lunja, yelli-s n Tteryel.

Deg-s daɣen ccna Tafsut i d-yemmalen amek sfugulen (comemoration ceremoniale) imaziɣen amenzu n tefsut deg tmurt n Leqbayel. Ass n 31 deg yulyu, aseggas n 1976, yezdi deg yiwet n tmeɣra tameqqrant i d-yellan deg tzeqqa n Sidi Frej deg Lezzayer anda i yecna d Léo Ferré akked Gilbert Lerroux. Yerna kra wakud, yezger ɣer Fransa, isekles-d aḍebsi Asif-Asif. Deg uḍebsi ad naf Asif, Anzar, Tajlibt, Taɣuzi deg yidles akked wid isefrun.

Di tmurt n Fransa, yuɣ azedduɣ deg temdint d’Épinay-sur-Seine. Yezwej din, deg useggas n 1980 yesɛa-d taqcict, iwumi isemma Massiva.

Deg useggas n 1979, kra wayyuren qbel ad d-ffɣen Leqbayel ɣer ubrid deg tmesbaniyin n Tefsut Imaziɣen, isuffeɣ-d aḍebsi yuɣen isem Tagrawla. Yezdem-d sya d sya, seg yildes amaziɣ, seg leɛwayed n Leqbayel, ayen i d-yezzin i tmetti-nneɣ isefruri-ten-d d tamedyazt, akken ad nfiq yella wayen i ɣ-iregglen, i ɣ-yettruḥun akken zerrin wussan d leɛwam.

Ahat Meksa, seg wid i d-yeldin allen i warrac n Tefsut n 80 i d-yeffɣen s abrid, wid i d-iḥencen wayla-nneɣ, ur tettun.

 

Isental yecna malen nezzeh ɣer leɛwayed timaziɣin. Yecna ɣef wid yuɣen amḍiq deg tmucuha, yecban: Tafunast Igujilen, Zelgum... akken daɣen ur yettu ad d-isukk tiṭ ɣef yidles d umezruy anda i yura i tikkelt tamezwarut tamedyazt Masinissa. Yecna

Arẓaẓen d tzizwa, i d-yefka d amedya gar umdan yelhan d wid isexsaren.

Meksa, seg wid iḥerzen ayla d win iran ad d-imel azal n azal n yidles yezdin akk Izzayriyen. Aya dɣa iban-d ɣur-s deg tmeɣra tameqqrant i d-iga deg tzeqqa n Atlas. Aṭas ur nufi amkan

imi mačči d kra i iran ad yerr tajmilt i wayen i tteg Meksa i tmaziɣt s tmaziɣt.

Ula d acennay ur icuḥ ara i lecɣal, ɣer useggas 1981, yerra-d tajmilt i wid yellan deffir akk n umennuɣ n tmaziɣt deg tesfift iwumi isemma Amnekcem.

Deg yunyu n 1988, ifuk Meksa asekles n tesfift tis-4 Amɣar azemni. Isem i yefren i tesfift-a, yemmal-d ɣef wanwa ilaqen i umdan ad yesteqsi mi xerben fellas lecɣal. Amɣar azemni d amdan i d-isenser ucennay seg tmacahutt, d win nessen akk asmi meẓẓiyit, d bab n rray.

Yal wa amek isefray ɣef lmut. Wa yeqqar: lmut teṭṭafar, amdan ur s-ireggel; wa yeqqar: Lmut yiwet ma d sebba-s qwant. Lḥasun, ass n 30 deg tuber n 1988, yewweḍ-d lajel n Meksa daɣ. Yensa di Paris, yensa ur yeḥdir i tlalit n tesfift-ines. Maca s tesfift-a, ira-tt d tin anda ara d-yeffi tussna i d-yelmed ɣer Umɣar azemni, ara d-yawi i tin iwumi isawel A yelli, qbel a d d-yili gar-asen faruq; isawal i wid iwumi i d-yeǧǧa tasfift akken, ɣas ma tella-d Lmut n lbaz, ad lethun d yImeslayen, iwelleh-iten akken ur ɣefflen deg Tirga xfifen, akken dɣa i d-iseggra awal, anda i d-yemmal Ccna tezmer ad tili d tamsirt.

Win i d-yefkan i tmaziɣt, win i d-isekflen idles-nneɣ deg yisefra, yewweḍ s anda ara naweḍ

akk, meḍlen deg taddart-is rrif uẓekka n yemma-s.

Muḥend At-Iɣil

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 72  Novembre 2014

Le poème :

 

 

  Llqwe uzemmur

 

La nleqqwe azemmur

S ixfawen iudan

Memmi amaâzuz

A ţem aidan

 

La nleqqwe azemmur

D aberkan ibbwa

Aâzize a memmi

D lerz n lfeṭṭa

 

La nleqqwe azemmur

Ur âad i t neţu

Memmi amaâzuz

D tteja l-lelu

 

Ay a lxi a rrbe

La nleqqwe azemmur

Nemd iK a ebbi

I Ɣ igan amur

 

Reman At Mensur Ouahes, Isefra n At Zik, asebtar 140

 

  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
vendredi 21 novembre 2014

 [1] Asrem: un rectangle

[2] Amkuẓ: un carré

[3] Amẓil : un forgeron

[4] Aɣeggad n texlift ufus: brasselet en cuir porté au poignet

[5] Aẓennar: un manteau.

[6] Uzzal isqan: de l’acier.

[7] Ibuzgen: des bottes.

[8] Tireyyacin ucewwek: les éperons

[9] Tawḍuft/tiweḍfin: Piece de laine aux bouts effiles a partir desquelles est fabrique le fil du lisse (ilni).

[10] Tisuraf: petits pas.

[11] Alug: un cahier

[12] Glem/aglam: décrire/description

[13] akanṭu usaɣur: Une botte de foin

[14] Takkuct: mite, insect qui s’attaque aux vêtements.

[15] Alemḍad/ilemḍaden: gant(s)

[16] Weṛnenneḍ: se tortiller.

[17] Urnan: nervosité, être nerveux.

[18] Acu n temẓin I k-yerɣan: De quoi te mêles-tu

[19] Taleggimt: la boxe

[20] Ittwekkim di Taggayt n Yefsasanen: Il boxe ands la catégorie de poids legers.

[21] Isuḍaf: les réglements

[22] Tamennayt: une pile (dobjets), md: tamennayt iferrugen

[23] Rcel, yerecel, ur yercil, arcal : se marier

[24] Stinneṛ: avoir les yeux partout; regarder  furtivement ou  avec intérêt.

[25] Tamesḥafut: personne sans morale, devergondée, prostituée

[26] Tanselfast: un sigle.

[27] Ikfis: Le trèfle

[28] Taḍat timcetkit: une voix plaintive

[29] Amawaɣ (imawaɣen): frein(s)

[30] Tawḍuft (tiwḍufin)…n taduṭ: D taduṭ tellemen akken ad ggen yis ilni uẓetta.

[31] Takurdast (tikurdasin): saucisse(s).

[32] Timeqqunin n rric n wasid: Petits bouquets de plumes dautruche

[33] Mseglu: du poison

[34] Amalsu: un blouson, une jackette

[35] Awtay: lâge

[36] Taɣenja: une concavité

[37] Amanun/imunan: azger amanun D azger ur nessin takerza; sans qualification.

[38] Tiddi : la taille.

[39] Sikel/asikel: voyager/voyage

[40] Ssenked/tanekda: présenter/presentation.

[41] Sizel/ azul: saluer/ salut

[42] Akerdis: un triangle

[43] Agemmir: la dignité

[44] Tanfalit: une expression

[45]  Tarekkalit: attitude sarcastique.

[46] Adez: evaluer, estimer.