ayamun  CyberRevue de littérature berbère

 

8ème année

ayamun cybertasɣunt n tsekla n tmaziɣt

Numéro 31   Septembre 2007

Retour à Bienvenue

Sommaire

 Fontes : http://ayamun.ifrance.com/Fontesamazighes.zip

 

Sommaire:

1°)  Le texte en prose : « taddart » tullizt sɣur  Muḥend At-Iɣil

2°) L'article : De  la poésie kabyle ancienne  par Rachid Titouche

6°)  poèmes inédits:

 

7°) Adresse de messagerie électronique

 

 

Retour en haut

 

Retour en haut

 

Numéro 31 Septembre 2007

 

Le texte en prose:

« Taddart » tullizt sɣur Muend At-Iɣil

 

         Deg unebdu, tikkwal Meyan itekk kra wussan deg yidurar n tmurt n Leqbayel, ama deg taddart Tiliwa neɣ deg Tizext, taddart n xwali-s. Dinna yemel ad yerr ɣer uxxam n jeddi-s aman, i wumi isawal baba Muu.

         Taddart Tizext, tezga deg wamag asamar yidurar yezgan deg temna wat Ɛidel. Ma terri ɣer rrif aman-is, ur tt-isuɛed kra. Asmi tebna, zzher yettu-tt anagar iɣilifen i d-yettlalen i yettemɣuren deg-s, ama deg tallit n ttrad n 1954 -d yiwet n taddart i d-yeǧǧan aas n lmuseblin-, neɣ deg tallit tamirant. Adrar iɣef tebna iqacew, yettbin-d yewhem, acu yuɣen imdanen-a yextaren azedduɣ deg umiq yecban wa, zun uqan idurar neɣ tɣaltin. Agama[1] yesteqsay ma mačči d acqirru i d-yecqan imdanen-a. Deg unebdu, deg wass tesruɣa, twala iij am uceṭṭi ifesren ɣef ccri. Deg uzal teɛra s lɣaci, xetta xetta a temyagre amdan yuɣal-d neɣ iteddu ɣer ccɣel-is. Ma deg yi, taɛmer, tettuɣal d taye. Lebni-ines mazal d aqdim, tikkwal akka a twali axxam yefrari-d nnig wiyi, iberdan yettawin ɣer taddart sakesren, ersen anagar ilaqen i wid ileḥḥun ɣef uar neɣ i lhaciya. Lebni yexxamen wa ddaw wa, yal wa s ufrag, maca ejben werǧin yella uxxam iseren i tmuɣli a tejbu axxam waye. Ayen ara k-iɛejben da deg taddart Tizext, d tawaṭṭfa deg lɛadat ɣas ulamma ɛetbent: tamegra, alqa uzemmur, ajmaɛ yiniɣman…, aman, jeddi-s n Meyan, mi d-imeslay ɣef yimezdaɣ n taddart Tizext, yeqqar: « Afus yimezdaɣ n taddart deg lmaɛun, ma d akal yedda deg ‘leddi, tazzla fell-as tugar nneɛma-s ».

         Mi yezger Meyan tajmaɛt timseqqeft n taddart Tizext, yerra d tayeffust yefer yiwen udcir[2] azal xemsin mitra d tikli ɣef uar, yebes zdat yiwet tewwurt tirmi-ines d tazerwalt; d axxam n baba-s Muu. Yesmuzgut ma yella yiwen zdaxel, yesla i taɣect n setti-s, tin i wumi yeɣar yemma Ǧǧa.

Idemmer tawwurt yekcem.

Anwa akka?      

A d nekk, a yemma Ǧǧa!

Ah d kečč, a Meyan. Lɛeslama-k a mmi.

         Yemma Ǧǧa, lɛal n aman, tekmec merra, ma d afud mazal yeǧhed, lqedd ɛlay rqiqet teḥṭem am uɣanim n ssam. Tuɣmas qelɛent, tru a tefermec. Taɣect d tuzɛiqt. Tajellabt telsa wezzilet, d tin n tullas ixeddmen; akka ur s-d-tzeg ara mi tetteddu. Taglimt yiarren-is teqcer s tikli afi. Ɣer waggus teqqen tasarutt uxxam.

Meyan, mi yedhem amnar, yufa-tt tselle tiɣerɣert.

         Yemma Ǧǧa, tebra i tmeslet, tsukk kra waman ɣef yifassen-is, tuzzel-d tɛenneq-it.

Temekta-aɣ-d ɛad! Qeddem-d ɣer ugnes. Attan din tbankit, qim. Raǧu tura a d-aseɣ.

I baba Muu, ɛni yeffeɣ?

Yerra ɣer mimi u-Belɣa, wissen ahat a s-d-yeǧǧ lhaciya i userwet. edru-t-id, Ddeqs-aya segmi yeffeɣ. I kečč, s tkerrust neɣ s lkar i d-tuli?

Usiɣ-d s tkerrust armi d taddart Tiliwa, syin ɣer da, uliɣ-d ɣef uar.

Ihi d Meckente i d-tekki?

Syin, swa swa. Abrid mazal-it kan akken; isewac, semme.

Ahat taɛyi?

Acemma. Efk-iyi-d aman, a yemma Ǧǧa.

Tura.

         Terra ɣer yiggig anda tɛelleq tzaɛluqt, teddem-d yiwen ufenǧal n laliminyu, d wid n lɛasker afransi. Teffi-d, tuɣal-d ɣer Meyan. 

Tura a d-yajed wučči. Sber acemma.

Ad raǧuɣ, ar d-yawe baba Muu a nefer akken jmiɛ.

Ihi A k-d-xedmeɣ kra uguglu, a tekkse lla.

         Terra ɣer taɣa yettwaqnen deg teqwirt, tqummec ɣer tmazzagt n taɣa, tesemdi afenǧal tebda tuẓẓga. Mi tekfa terra ɣer tegrurt yellan din teqleɛ-d yiwen ukarbuɛ, s lemadra terra kra tmiqwa n lliqa zdaxel uyefki. Tuɣal-d tesres afenǧal sufella udekkan.

Raǧu cwi mi igugel, ečč-it. D aya i yujden tura.

Armi bezzaf a yemma Ǧǧa. Aas n tadliwin i d-yemger baba Muu aseggas-a?

ixer-iyi akkin, a mmi s lecɣal n baba-k Muu. Medden ttqeddimen ma d netta yettaqqal ɣer deffir, ɣer ccyub-is i d-isekfal tiqdimin. Ittemɛetnay ansa ara d-yejber tasirt, anda ara yaf aeddad ara s-d-yesmesden tacaqurt…

Yemma Ǧǧa, akken tettmeslay txeddem, ur d-teqqim ula d ddqiqa.

I kem, ɛni mačči kifkif d baba Muu?

Labud nekk ad rtieɣ ma yerta urgaz. Ma yella netta tecɛel deg-s tmes, amek ara qqimeɣ nekk? Aha tra! Ula d učči, iseknef-iyi akk iudan-iw ɣer ukanun.

Terra ɣer ukanun a d-tessiɣ times. Teddem-d kra tqeclalin yesnin ta ɣef ta deg yiwet tqernit, terrek kra tirgin yellan s yiwen useffud, tesres kra tcebubin, tewwi afus-is ɣer yicciw tekkes-d tabewwa n zalami, tecɛel taxlalt tewwi-tt ɣer tcebubin-nni. Tekna, tettsu irrij akken ad tesmenteg times. Isettru-tt wabbu d-yettalin. Taswiɛt kan tettrii-d tirɣi n buzelluf: tal tikkelt ara tsiɣ times ad ireɣ kra deg ucebbub neɣ deg timitin neɣ deg lecfar-ines. Mi d-tebren, allen-is uɣalent d tizeggaɣin, ttwajexrent zdaxel tekwatin am tid yebɣan ad ddarint neɣ ad rewlent ɣer zdaxel uqerru ɣef tmes. Teṭṭef-d ijifer n tjellabt-is, tesfe imeṭṭawen ɣef wamagen. Mi tsaɣ tmes, terra-yas tiqermin, Teddem-d tifleflin d tɛeqqayin n umaic i d-theyya, terra-tent rrif tmes.

Welleh ar bnin wučči-inem a yemma Ǧǧa. I s-yenna Meyan.

Berka, berka! Ula d kečč daɣen. Ihi d tamist-a s wanbuxen i yebninen neɣ i izeddigen ɣef yifelfel ara d-yewwen deg tmeqlayt ɣef lgaz. I yemma-k-nni amek tettili? Tura testala segmi tbeddlem azedduɣ; lǧiran d wi temyager lhan. Yiwet tikkelt lliɣ din, qrib i s-riɣ aqerru-s i yiwet tjarett. Teǧǧa-yaɣ armi ngen, tru-d tesmar-d iɣessan yiutiwen tečča ɣer umnar n tewwurt. Luqeɣ-d akken fell-as, ur ǧǧiɣ i s-xedmeɣ, nettat tettɛeyyi nekk seglilizeɣ deg-s deg lqaɛa. argaz-is yugi a d-yeffeɣ, mi iwala deg ufus-iw tagesrart. Ladɣa kečč, deg wass-nni hennan-tt. Kečč ur d-liqe ara i wanect-a.

Yenteg-d yiwen yifeṭṭiwej yerna-yas-d yiwen uneqqur deg tjellabt.

         Zmumgeɣ, nniɣ-as:

Ur kem-ssineɣ ara akka a yemma Ǧǧa.

Acu tessne deg yemma-k Ǧǧa, nnig wučči. Ula d isem-iw tneqbem deg-s armi qrib ad yenfu.

Tesakked afenǧal-nni, terfed-it-id, tesengugel-it acemma, tufa yejmed uyefki deg-s, tmudd-iyi-t-id:

Su, aguglu n taɣa n yemma-k Ǧǧa.

 

         Tezenzen tewwurt ufrag, teldi-d. D baba-s Muu i d-ikecmen. Yettqiir s tidi, tera yid-s am win yeccgen zdaxel lbila waman. Yerra-d qbala ɣer tbankit, yersen zdat tzulixt, yeqqim, yekkes sebba-is.

Yemma Ǧǧa, akken i terec deg umeslay i tettazzal deg tikli, bih bih tezrureg teffi-d kra waman, tefka-ten i baba Muu, syin teddem-d tibelɣatin tegla-d yes-sent. Mi tefra ccɣel-a tuɣal ɣer tuddza yifelfel d umaic i d-tesenser seg tmes.

Meyan yekker ɣer baba-s Muu:

Lɛeslama-k a baba Muu!

Llah iselmek a Mezyan. Ddeqs-aya kečč da?

Ala, drus-aya.

Ihi tselke deg tlufa n yemma-k Ǧǧa.

Atan tecfe am win yeɣlin ɣer lbir. Tefri-d meqqar lecɣal? I s-yenna Meyan s tasa.

Uuh, a Meyan, anaɣ twala yakan lecɣal. Ma fran a rrbe a tafat, m’ur frin sedhaɣ iman-iw.

         Imeslayen n baba Muu weznen, mxalafen d wid n tmeṭṭut-is. Ula deg laɛqel mačči kifkif. Netta tiddi weda weda, ameslay drus. Mi t-testeqsa ɣef wakud, la yeqqar: « Ass isawa, i isawa. »

Ihi, theyya annar i userwet. I t-yesteqsa Meyan.

Iheyya. I s-d-yerra awal s tmara. Dayen yeɛya, d tallit-is uqeyyel.

         aman, isared udem-is, yesmar kra waman ɣef yiarren-is isasme iman-is.      Syin, imaẓẓe ɣer yiwen yiggig yezgan nnig uqerru-s, yeṭṭef-d taserbi iɛelqen din, yemse udem-is. Yezdi-d lqedd, yelsa tibelɣatin, yekcem ɣer tesga. Meyan yefer deffir-s:

Qim tura, da semme axir n berra. Amek tettili? I t-yesteqsa jeddi-s.

Labas, labas a baba Muu.

Acal-aya ur d-tejbi.

Atan usiɣ-d tura. Aseggas-a ugaɣ luqeɣ-d ɣef userwet. Sliɣ tuɣale ɣer wannar aqdim?

Ih, uɣaleɣ. Akken s-qqaren « axxam ɣur-i, nekk bezgeɣ ». acuɣer ara ttraǧuɣ melmi ara ifak aserwet wa neɣ waye? Akka, yiwen ccɣel ifuk. Zgelli ɛnaɣ Lwaliya nemsufaɣ ɣef userwet s lesab imziki: azgen lqelba ɣef temin, aqerwi ɣef yirden.    Syin rriɣ ɣer mimi d Brahim a yi-d-relen zzaylat-nnsen.

Atta tekcem-d yemma Ǧǧa, tegla-d deg ufus s tebsit teččur d tamist, deg ufus nnien teddem-d aɣrum.

Ma ixus-ikun kra, siwlem-d.

Sers taɣellayt lqahwa, a tt-leqqmeɣ nekk. I s-yenna aman.

Ihi, ad ffɣeɣ. ad jbuɣ axxam n Mnana, ad nemɛawan nekk yid-s ɣef lmella ara teččem azekka. Mi d-tuɣale glu-d s tmellalin i tebal uzekka. Akken thedder tetteddu. Din din tekka tawwurt.

         Meyan d baba-s Muu, mqabalen ɣer uebsi, bdan učči jmiɛ.

Welleh ar bnin ifelfel d-txeddem yemma Ǧǧa. Afus-is yelha i unawel.

S nniya-k kečč daɣen, d afus n yemma-k Ǧǧa, i d-igan lbenna-ya? A d asewwi sufella n tmes usɣar.

Aas n tadliwin i d-tjemɛe?

Ddeqs. Gar temin d yirden, jemɛeɣ-d azal ara yi-d-yekfun i useggas.

         Mi kfan učči, aman ɣef lkanun bdan arigget, baba Muu yekker ad ileqqem taɣellayt. Mi yekfa, yesmar-d sin yifenǧalen, imudd-d yiwen i Meyan, iger afus-is ɣer lǧib yekkes-d yiwen igirru, yeddem-d yiwen usɣar seg tmes yessaɣ, yerra-t ɣer din. Yuɣal-d ɣer umiq-is yeqqim.

Mi yenqes luman a nawe s annar, a nesfiqed i lewal. I yenna i Meyan.

Meyan, akken a d-isaki awal gar-as d jeddi-s, yesteqsa-t:

I ccix-nni n taddart. Acal-aya ur d-iban ssut-is.

Xalfa Agawa, dayen ibeddel abrid. Ayen ur yexdim mi meẓẓey tura yekfel-as-d. Atan di Fransa.

Yettceyyix ula d din?

Qareɣ-ak ibeddel abrid.

         Xalfa Agawa-ya, yeɣra aas Leqran. yella d zzux n at taddart, mechur aas deg temna-a wat Ɛidel. Lɛada n tmeɣriwin, deg temna-a, deg yiwet tallit, mi d-quffin at uxxam n uqcic, a d-glun s ccix n taddart-nnsen neɣ ma ur ten-iqenneɛ ara a d-relen ccix seg taddart nnien. Mi wwen taddart ansa ara d-nasben ad yemlil ccix n yiqeffafen d ccix n at taddart n teqcict, i sin yid-sen, ad seqredcen awal ɣef lumur n ddunit d wid n tudert s umata. Deg zzman-is ccix Xalfa Agawa ulac win i t-iɣelben. Yeqqim-d akken d axalaf ibedd. Llan kra n lecyax mi slan d Xalfa Agawa ara d-yasen ttagin amjadel. Ula d netta ɛni yeqbe.

Amek akka, ibeddel a baba Muu?

Atan di Fransa, yeba d tmurt d uxeddim-is n zik. Yuɣal d asekran. Mi yeffi lkas n ccrab, a t-yerfed a s-yini a win yufan d idammen n Muemmed (f.s.s.R) i tesseɣ.

Amek armi yewwe ɣer lecɣal-a?

Akka i terru d win ur njerreb di temi. Yekker-d deg txelwit, yetturebba, iceyyex deg lǧameɛ. Ata acu yera di ddunit-is. Mi yewwe ɣer Fransa, ldint-d wallen-is, yufa-d iman-is zdat ddunit d tudert nnien. Bihenfih teneqlab fell-as teswiɛt. Di tazwara, yebda-tt i usefhem n ddin, acemma acemma yuɣal yettaru tireztin, iserwel lɣaci i yiwet n teɛdast yellan din deg tezniqt anda yezdeɣ. Taɛdast-nni teggul ar d-terr ttar, tedewwer-as, cwi cwi armi t-tesexdem, yuɣal itess. Ɣer taggara, ur d-yeṭṭif la taɛdast-nni la lɣaci-ines.

         Mi yeswa lqahwa-ines, aman yeɣar ɣer ugertil, isenned ad isukk tanafa.

        

         Mi tt-yessaɣ uzuzwu, Meyan d jeddi-s, uɣen abrid s annar. Anagar wwen, aman yerra ɣer yidis anda rsent taffiwin, yeddem-d yiwet tkeddust seg yiɣlel, iwala ma teḥḍem. Yuɣal ɣer yidis ajulaq n wannar, isakked tiblain sersen din ma ṭṭfent. Idis-a ajulaq ires acemma ɣef yidis i t-d-iqublen ɣer ukeddar. Syin, yekkes sebba yedhem s aerri wannar ad iwala ma ikussem nezzeh. Yenna i Meyan:

Aseggas-a sxeleɣ kra umurej i tarfa. Qqaren-d yelha i ubeɛɛuc. Akka fran lecɣal, akken s-qqaren « yečča lmal, yefre bab-is ».

Tbane-d zun tellze.

Wama! Zwir tura a nsubb, azekka a d-nuɣal ɣer userwet.

 

         Azekka-nni, setta zzaylat, zuɣren-tent-id Lwaliya d sin deg tarwa-s, madac d Ferat, ttalin-d ɣer unnar. Msalamen d aman d Meyan, qqimen-d ad sun lqahwa. Mi kfan, Lwaliya yendeh i tarwa-s:

Zwirem a lwacul, ilaq a neɣleb iij. Ass-a atan da Meyan a kun-iɛiwen.

         san akken d tirni.

Kkren, qnen rjul yiserwula-nnsen, wa icudd lemella wa taɛessabt, bedden-d ɣer yidumam n zzaylat, sekren-asen tikmamin, snin-tent ta zdat ta, aɣyul-nni yezgan ɣer tlemmast wannar, qnen-t ɣer lmerɛuna. Dmen-d ɛecra n nneqlat, zuzren-tent ɣef uerri. madac yekka-d deffir zzaylat, yebda asuɣu: « Hey! Hey! Err… ». Ma d Ferat gar yifassen yeṭṭef tazzert, yerra ɣer yidis ajulaq, yettarra-d ɣer yidis anǧi lɣella d-yehwan tettemkuddas.

         aman, isawel i Lwaliya: « Aha, a Lwaliya, berre s ccna s taɣect-ik! »

Lwaliya, iewwe-as:

Akkin, akka,

Lebb ad yagar takka,

S lɛun-ik a bab n Mekka.

         Meyan, iheyya-d iman-is, yedhem ɣer zdaxel ula d netta yexdem akken xedmen ifellaen, yebda ashetref akken yezmer; taswiɛt a twali s tazzert gar yifassen taswiɛt ad isedday deg zzaylat. Din din ad yazzel ad isu.

Ɣer tegnitt wučči, yenna-yas jeddi-s: « A Meyan, aql-i ad subbeɣ ad gluɣ s tanalt a d-uɣaleɣ. 

Raǧu ad suɣ tiqqit waman ad kkseɣ fad, a neddakel: ula d nekk, aeq ddin yian akken tettgalla Nna Melɛaz ar yelfeɣ wul-iw deg teɣlaft-is.

I sin yid-sen bdan-d tiddi d taksart. Anagar d-hwan kra, mlalen-d yemma Ǧǧa.    Yesteqsa-tt urgaz-is s cwi ucqiwer deg taɣect:

Anda akka tleḥḥu?

Anida! Ruǧaɣ ayen ruǧaɣ, melmi ara d-subbe, uɣaleɣ nniɣ-as ama tettwaṭṭfe neɣ ahat tettu. Ini-d daɣen skadbeɣ, labud ssneɣ-k.

         Mi d-tuder awal aneggaru teɣar ɣer wudem-is tesa.

Awi-d a kem-nɛiwen. Ma tebɣi a tuɣale, ɣas uɣal.

I yigerwazen-a a ten-id-terre?

Ru kan, wa d aɣbel-iw.

Ma yettu-ten, a ten-id-mektiɣ nekk, a ten-id-awiɣ a yemma Ǧǧa.

Mi d kečč i d-yennan, ihi dayen llzeɣ. Ad berneɣ sya ɣer lexla ad awiɣ taɣa-nni.

Nettat tsubb, ma d Meyan d jeddi-s uɣalen d afella, ansa d-kkan.

Werǧin, riɣ yiwen wass teqqim. I s-yenna Meyan i jeddi-s.

Mi teqqim tettulfu s yisennanen. Akka i tga.

Ula d nettat teqqar-d fell-ak, tewwet-ik daɛwesu wakal, ur yerta ur yestenfaɛ.     Teqqar-d daɣen tezuɣre-tt deffir-k.

Acu tezmer a k-id-tesefhem yemma-k Ǧǧa. Limer mačči d axeddim-a wakal iɣef nɛettabeɣ dili ihi tufa ariq anda ara tkess taɣa-is. Tis-snat, ur nezmir a nesuter tawaṭṭfa deg tjaddit i yilemi, ma yella nekni s yiwessura neǧǧa-tt. Ad ǧǧeɣ tafellat wakal asmi ara yegzem useɣwen gar-aw d tezmert.

Mi wwen s annar, isawel jeddi-s n Meyan i Lwaliya:

A Lwaliya, ruem-d a teččem, teixrem i zzaylat ad staɛfunt.

Yefsi-d i tkemmust d-theyya yemma Ǧǧa, yere-d kra yellan zdaxel-is. Tirbaɛtin uɣrum, tamist d yifessasen n tazart tufrint.

Lwaliya d tarwa-s i sin, mi d-fsin i zzaylat, kksen-asent tikmamin, fkan-asent ad sunt, qnen-tent, syin rewlen-d i wannar, rran ɣer yiwen umiq, ad zwin alim ad rnun a d-sqecren takka ineṭḍen deg teglimt n umger. Mi sarden qqimen-d ad ččen. Ɛeyyu yebda yeggar aetta ɣef wudmawen-nnsen. Tetten akken ttmeslayen:

Ugaɣ taɛyim? I ten-yesteqsa jeddi-s n Meyan.

Mazal kra. Xersum ddersa-ya a tt-nfak. A nesirem kan, sya ar taswiɛt a d-ihubb lɛun.

Din i tufi yesel ubla deg usebba. Ayen ur nelli deg ufus-ik, yif-it umenni wala araǧi.

Mi kfan imekli, tekkan ɣef tɣemmar, ad staɛfun kra. Mi tezri kra teswiɛt, Lwaliya yezdi lqedd-is, isakked ɣer lembaɛd ad iwali ma yella kra lexbar ɣef lɛun:

Aha a lwacul, heyyim zzaylat. Ɣiwlem acemma, atan ad yili lɛun. Meqqar a nsellek d lɣella n Dda aman.

         Bihenfih zdin lqedd, bdan alha. Srewten azal snat tsaɛtin. Snesren-d zzaylat, s tuzzar jemɛen-d lɣella d ddersa ɣer yidis ajulaq. Meyan d Ferat mɛawanen, refden-d yiwen uxerciw yezan s ucebub ueraq, sbedden-t ɣer yidis amalu, akken a d-isebes alim d takka ur ten-yettawi wau.

ebsen akken kra tegnitt, swan lqahwa s lmella. Mi d-yebda asuu lɛun, kkren am yiwen, ṭṭfen imeqan i tfalat, gar yifassen tuzzar, din din bdan azuzer deg ddersa ɣer yidis umalu anda yezga uzulal. Leɛya yedda d unehhit, ssut yecba acemma ccna. Ilaq ad farsen tagnitt, xesren ma yebes lɛun aciǧan i ɣesben leqdic.

         Mi d-ɛezlen lebb seg walim, ddmen llu ad zwin takka i yired.

         aman, yeɛya acemma. Tura ccɣel yefra, Lwaliya isawel i tarwa-s:

Mi tesma  lɣella, sxeznem-t.

         Anagar madac d Ferat i yeqqimen din, ttraǧun a tismi lɣella, a d-heyyin azembil i uzexzen n lebb. Aɛebbi ɣef zzaylat, wa d ayen zemren ad xedmen warrac n Lwaliya.

aman isawel i Meyan:

Yyan a nsubb, a Meyan.

D ubrid, Meyan yesteqsa jeddi-s:

Amek i s-yenna Lwaliya ad iraǧu alamma lebb yesma?

Ih, labud ma yejmeɛ-itt akken tema, a tt-yekcem wakuz neɣ afertettu.

I-nni gnen ɣef yiwen yidis.

Azekka-nni mi d-yekker Meyan, yerra axxam n Meqran Agawa.

 

Muend At-Iɣil

 

 

 

Retour en haut

Numéro 31    Septembre 2007                                                                                       

Retour en haut

 

Numéro 31    Septembre 2007             

L’article :

De  la poésie kabyle ancienne  par Rachid Titouche

 

     Il s’agit là de la poésie essentiellement du 18ème  et du 19ème. Nous tâcherons de montrer quelques similitudes de cette poésie avec la poésie grecque ancienne, -- l’Iliade et l’Odyssée d’Homère, notamment--, en matière de structure et de versification. La poésie d’expression kabyle s’articule autour d’unités rythmiques récurrentes, souvent de deux ou trois syllabes, qui ne manquent pas d’évoquer le dactyle bien connu de la poésie homérique.

 

    Il n’est sans doute pas vain de tenter de cerner le terme poésie, étant donné les contresens,  les amalgames, et les confusions auxquels il s’est souvent prêté. C’est  P. Valéry qui disait que certains ‘’se font de la poésie une idée si vague qu’ils prennent ce vague pour l’idée même de la poésie‘’. Souvent peu facile d’accès, la poésie fait en plus l’objet d’une espèce de culte entretenant autour d’elle une aura mystérieuse, et dictant de n’en avoir qu’une approche sensible, voire sentimentale; les normes de bon goût invitent à répudier toute volonté de critique ou d’analyse littéraire à son égard. Disons, à ce propos, que notre intention d’enfreindre cette règle ne relève d’aucune velléité gratuite d’irrévérence, mais bien du seul souci de tenter d’éclairer quelques coins de la vie d’un certain nombre de poètes, restés, à notre sens, dans l’ombre.

   Dans les civilisations occidentales, et  particulièrement dans la littérature française, l’association par le commun des mortels du terme ‘poésie‘, et plus encore de l’adjectif     ‘poétique‘, à une thématique donnée pour rendre compte de la qualité particulière d’un objet du réel a donné lieu à des malentendus. Des expressions comme ‘’un paysage plein de poésie’’, ou ‘’un spectacle poétique’’,  sont couramment employées pour désigner la capacité d’une chose, quelle qu’elle soit, à procurer un plaisir spécifique, d’ordinaire doux et romantique, quelquefois mélancolique. D’aucuns trouvent, en effet, un coucher de soleil poétique ou romantique, du fait même que pareil thème soit récurrent dans la poésie romantique. et le savoir-faire nécessaires, autant pour composer un poème, que pour surmonter des obstacles. Dans le langage kabyle courant, une telle distorsion se manifeste dans l’usage qui en est fait pour signifier que quelque chose est long, laborieux, voire pénible; ainsi  l’on dira des péripéties vécues par quelqu’un ‘’taqsiî-ines d asefru‘’, ‘’son histoire est un (long) poème‘’, par allusion aux multiples embûches ayant jalonné le parcours, plus qu’en référence à l’attrait de ce dernier. Pareille déviation n’est pas, non plus, incohérente; l’analogie réside, à notre sens, dans l’adresse

   Contrairement aux idées reçues, la poésie ne se réduit pas à des thèmes spécifiques; elle véhicule aussi bien la violence et la colère, que la douceur et la tristesse, en témoigne la riche thématique d’un Si Muê-U-Mêend, pour ne citer que ce poète. Sa thématique embrasse toute la panoplie des sentiments et des expériences des humains, et vouloir définir la poésie en fonction de sa thématique est un raccourci sans issue.

   Un autre amalgame fréquent tient au fait que beaucoup de gens croient que le vers est caractéristique de la poésie seule. Certes, depuis les origines du genre, la poésie s’est toujours composée en vers, organisée suivant des formes se transmettant oralement d’une époque à une autre (tercets, quatrains, sizains, neuvains…, selon les normes communément admises), mais la versification ne saurait être confinée au domaine exclusif de la poésie;  elle est, en effet, d’usage aussi dans d’autres genres, comme le proverbe, l’énigme, le fabliau, le chant, l’églogue, l’apologue, etc……Dans la Grèce Antique, le théâtre recourait à la versification, également présente dans le théâtre et le roman médiéval. Le brouillage du genre y va même au-delà; ainsi, il n’est pas rare que des critiques décrètent que l’œuvre de tel ou tel romancier bien connu recèle des passages ‘poétiques’, dès lors que le discours, pourtant en prose, présente des similitudes formelles avec la poésie: travail, nature et densité du texte. Si on lit ces pages isolément de leur contexte romanesque, argue-t-on, l’on ressentira le même plaisir esthétique. Ainsi, les critères formels ne peuvent non plus définir la poésie.

   Celle-ci est, en effet, bien plus un art du langage, une certaine façon de travailler le discours. D’ailleurs, ‘poésie’ vient du grec ‘poiein‘, qui veut dire ‘’créer‘’ ou ‘’fabriquer‘’;  en kabyle, ‘sefru’ signifie  ‘’interpréter‘’, ‘’démêler‘’, en d’autres termes,  ‘’faire prendre forme‘’, ou ‘’permettre l’émergence de quelque chose de viable à partir de quelque chose de difforme et de non viable‘’. Le terme ‘’sefruri’’,qui a pour sens ‘’écosser‘’, ‘’égrener‘’, ‘’fructifier’', autrement dit ‘’produire le fruit ou la graine‘’, y est sans doute apparenté. La similitude, ou à tout le moins l’analogie, entre‘ poiein‘et‘’sefru‘’ nous semble indiscutable; le poète grec fabrique, cependant que le poète kabyle fait plus humblement prendre forme .

   L’activité poétique trouve son explication dans la volonté délibérée de s’affranchir de l’arbitraire des signes langagiers, de contourner les lois de la prose, --entendue ici comme le langage ordinaire standard--, (comme, du reste, les interdits de toutes sortes érigés par des conventions dites de bienséance) qui établissent arbitrairement une relation entre le signifiant et le signifié. Comme cette prose est exclusivement destinée à véhiculer des informations, elle se doit d’être un langage collectif  immédiatement accessible au plus grand nombre; l’individu ne peut donc pas s’en servir pour manifester ses particularismes.

   La création poétique, selon Octavio  Paz, est avant tout violence faite au langage.             L’Homme vivant toute expérience via le langage, c’est par la poésie, entre autres, qu’il tente d’appréhender, en l’exprimant, son rapport à l’univers, et de rapporter au plus juste son expérience sensible, affective, intellectuelle,…Ainsi, c’est ce langage spécifique, intime, qui permet au poète de tendre vers la vérité de l’humaine condition, ce qui explique l’intérêt que lui manifestent les auditeurs et les lecteurs. Au risque de désavouer la sentence de Baudelaire selon laquelle la poésie n’a pas d’autre but qu’elle-même, la poésie est loin d’être une activité oiseuse; c’est bel et bien une quête fondamentale de liberté. 

    Nous croyons pouvoir avancer qu’il n’y a guère eu, à ce jour, d’études sur la poésie kabyle conduites scientifiquement, encore moins sur un de ses aspects saillants, la versification. Nous osons venir apporter, ici, notre contribution, sans doute très modeste, avec l’espoir qu’elle servira à (re)lancer un vaste chantier où toutes les initiatives sont à priori les bienvenues. Nous pensons que bien des traits arriment la poésie kabyle à la poésie gréco-latine, et donc à la poésie universelle, et nous tâcherons d’en établir la preuve sans plus tarder. 

   En plus de ses caractéristiques historiquement connues que sont principalement la rime et l’organisation en strophes, le vers est aussi un système rythmique conçu pour structurer le flux du discours par la récurrence du même son, de la même séquence rythmique. Il apporte ce faisant une autre articulation à la langue standard qui est, elle, régie exclusivement par les normes syntaxiques et les exigences de sa fonction de communication.

   La versification traditionnelle offre plusieurs marques de segmentation poétique, dont les formes sont codifiées grâce aux ressources de la langue utilisée. Ainsi, dans les langues où le sens du mot est déterminé par l’accent tonique (par exemple l’Anglais et l’Allemand), la poésie recourt au vers rythmique, qui se caractérise par le retour des syllabes accentuées; ‘’Alaska’’ et ‘’Canada’’, par exemple, bien que tous deux trisyllabiques, portent l’accent, l’un sur la deuxième syllabe, l’autre sur la première, ce qui en fait deux unités (où deux portions d’unités) rythmiques différentes.

   Par contre, dans les langues où c’est la longueur des syllabes qui prime et donne sens, c’est le vers  métrique qui est de rigueur; il se compose de séquences appelées ‘’pieds’’ et rythmées par l’alternance des syllabes brèves et longues. Il y a plusieurs types de pieds: le dactyle (une longue et deux brèves, élément fondamental de l’hexamètre grec et latin), le spondée (deux longues), l’iambe (une brève et une longue accentuée), l’anapeste (deux brèves suivies d’une longue, courant aussi dans les poésies grecque et latine anciennes), le tribaque, et le trochée (une longue et une brève).

   Dans la poésie kabyle, l’articulation et, plus rarement, l’omission du ‘e’ muet jouent un rôle tout aussi décisif dans la détermination des différents types de vers; le type de vers le plus caractéristique de la poésie kabyle ancienne est sans doute l’heptasyllabe. La sagesse traditionnelle y a moulé d’ailleurs l’essentiel des enseignements tirés des expériences humaines, comme c’est aussi souvent le cas de l’alexandrin français, par exemple. Viennent ensuite ceux de cinq et quatre syllabes, souvent alternés avec les heptasyllabes; le tétrasyllabe, plutôt rare, semble plus ancien, tandis que les vers de plus de sept syllabes dans la poésie kabyle ancienne, et il y en a, sont, soit des vestiges, eux aussi,de types de vers archaiques, soit le résultat de la composition maladroite de poètes insuffisamment imprégnés et/ou préparés.

   Les types de vers dominants énoncés ci-dessus sont, en vérité, étroitement liés aux matériaux que tout locuteur kabyle, de façon machinale, utilise pour construire son discours: des dissyllabes et des trisyllabes;  ainsi, le vers de cinq syllabes est un alliage d’un dissyllabe et d’un trisyllabe, l’heptasyllabe une combinaison d’un trisyllabe et de deux dissyllabes, tandis que le vers de quatre syllabes, bien que rare, combine nécessairement deux dissyllabes. Il n’y a pas de monosyllabes (pas plus en poésie que dans le langage courant), sinon comme parties intégrantes, en vérité, de séquences rythmiques, --dissyllabes ou trisyllabes---, partiellement escamotées, car implicites et allant de soi; (que l’on se rappelle qu’en Kabylie la poésie est, en effet, affaire de tous, et qu’elle marque sensiblement la vie de tous les jours). De telles combinaisons sont invariablement les mêmes, et la raison en est simple: pour des raisons autant physiologiques que pragmatiques, les humains ont réalisé qu’ils devaient mettre au point un moyen ou un autre leur permettant de débiter leur discours en tranches, vu que le flux d’air nécessaire à cela n’est pas inépuisable. Ce n’est point un hasard si les monosyllabes d’emprunt, français, notamment, sont systématiquement étirés de façon à pouvoir les insérer en harmonie avec les moules préexistants, les dissyllabes et les trisyllabes: ainsi, par exemple, ‘poste’ devient ‘llbusîa’ (trois syl.), ‘chèque’ ‘ccek’ (deux syl.), ‘mécanicien’ ‘amika/nisien’ (association d’une séquence dissyllabique et d’une autre trisyllabique), etc….. Souvent le poème est en vers mêlés, c’est-à-dire composé de vers de différents mètres; c’est le cas de la poésie de Si-Muê-U-Mêend, et occasionnellement de celle de Yusef-U-Qasi, par exemple. Globalement, le vers kabyle compte un nombre impair de syllabes, sept et/ou cinq syllabes, ce qui rehausse sa musicalité grâce à l’effet sonore particulier ainsi produit (les échantillons, notamment de Si Muê-U-Mêend, en regorgent d’illustrations). Dans une France où ont pourtant régné en maîtres le décasyllabe et le douzain, Verlaine a choisi  le vers de neuf syllabes pour son meilleur effet sonore; nous lui devons du reste ces ennéasyllabes significatifs :

         De la musique avant toute chose                           Et pour cela préfère l’impair.

 

   La seule indication du nombre de syllabes dans le vers ne suffit cependant pas à rendre compte pleinement de son rythme. En France, ce n’est qu’au 19ème siècle que les théoriciens de la langue s’aperçurent qu’il était possible d’en décrire le rythme. Le rythme en poésie diffère naturellement d’une langue à une autre, et les poèmes italiens et espagnols, par exemple, passent même pour en être exempts. Le rythme scande bel et bien le vers kabyle, car il est évident que les syllabes le composant ne sont pas débitées d’une traite et sur le même ton. Les haltes qui le marquent sont fonction de la modulation de la voix; elles sont, par ailleurs, d’inégale importance. Quand la halte porte sur une syllabe finale du point de vue du rythme, on l’appelle césure, -- elle découpe le vers en deux parties --, autrement, on la désigne pause. Les séquences rythmiques qui en résultent sont, elles aussi, de longueur différente; dans la poésie kabyle, elles se composent de deux ou trois syllabes, et sont utilisées en alternance. Ainsi, l‘heptasyllabe en contient trois, et les vers de quatre et cinq syllabes deux chacun.

   Précisons, toutefois, que faute de documentation spécialisée sur la versification dans la poésie kabyle, nous nous sommes aidés des modèles en usage dans celles gréco-latines      (française, en particulier),  en beaucoup de points similaires au plan formel. Ainsi, seuls les vers longs (de plus de six syllabes) comportent la césure dans la poésie française; elle découpe le vers en deux hémistiches. Les vers qui en comptent une sont dits ‘’vers composés’’.

    Dans la poésie kabyle, il n’y a pas, à proprement parler, d’hémistiches, entendus comme deux sections au nombre de syllabes sensiblement identique La césure est censée marquer un mot sémantiquement important, et les changements du rythme de diction dans les vers courts ne peuvent être, par conséquent, que des pauses.

   Sans vouloir un seul instant nous ériger en spécialistes, il nous semble toutefois évident que cet état de fait découle des dispositions physiologiques des humains, et non d’un quelconque apprentissage ou volonté délibérée. La prononciation d’un mot de plus de trois syllabes requiert généralement, dans le flux d’air mobilisé pour cela, une pause qui viendra en scinder l’articulation en deux; Prenez, par exemple, ‘arbitrairement’; vous devriez constater en en faisant l’expérience qu’une halte intervient au terme de la troisième syllabe, surtout dans la bouche d’un locuteur kabyle, pour ne pas dire algérien: arbitrai/rement ( ici, pratiquement, au point de jonction de l’adjectif et de l’adverbe). Globalement, on peut se risquer à avancer que ce phénomène linguistique ne doit point être étranger à la peu reluisante réputation des Algériens en matière de diction et d’élocution, en langue française ou anglaise, par exemple. Combien sont-ils les Algériens qui articuleraient ‘’perpendiculaire’’ d’une traite, sans marquer instinctivement une halte, plus ou moins perceptible, au bout de la deuxième, ou, plus souvent, la troisième syllabe? Un appareil de mesure des ondes de la voix ne donnerait assurément pas une courbe ….plate! En kabyle, contrairement au français, par exemple, il existe très peu de mots excédant trois syllabes, ce qui est vraisemblablement une des stigmates de l’économie à laquelle se devait de s’astreindre toute langue orale. il convient d’ajouter, à cet égard, que tout vocable dépassant trois syllabes est systématiquement scindé en deux parties rythmiques (même si cela peut être imperceptible), comme, par exemple, ‘’ tazer/memuct’’. 

. La même dynamique régit l’articulation de l’association de deux ou plusieurs mots. Dans la poésie kabyle, le pied est ainsi très majoritairement dissyllabique ou trisyllabique. Si nous devions en donner une explication imagée, nous dirions alors que la bouche du locuteur kabyle est un fusil qui ne tire que de courtes rafales de deux ou trois balles, au risque de s’enrayer, s’il allait au-delà.  Nous écrivions tantôt, à la suite de L. Kesteloot, que la poésie était, en Kabylie, affaire de tous et de tous les jours; c’est dire que même les conversations de tous les jours entre locuteurs kabyles ne peuvent pas ne pas en être empreintes, fussent-elles des plus banales. Pour preuve, voici un échantillon de fragments de discours,--que nous soumettons tels qu’ils nous viennent présentement à l’esprit--, qu’il est loisible d’entendre en des lieux divers, la maison, le bus, la djemaa, le bureau, les champs, etc…:

$ef a/cêal ssa/ε’ i-d krev?;   Awiy-id/ aber/nus-iw;   Ruêe$ $er/ ssuq/ assa;  Acêal te/ppa$v i/ wagur?;  Giy-id c/cwiî n/ seksu;  ôevl-iyi/ zzayla/ ni inek;  Aken kan/ sers$ a/qeôuw;  Apesstu/fuv a/zekka?;  Apedduv/ $er El/ dzayer?,….

   On peut en donner un nombre incalculable d’exemples. On aura remarqué que ces bribes d’échanges tout à fait courants sont constituées d’unités (rythmiques, en poésie) de deux et trois syllabes, ces mêmes briques, si l’on peut dire, que l’artiste kabyle utilise pour bâtir ses symphonies. Dans les exemples ci-dessus, il se trouve que le matériau est ajusté de manière à donner un heptasyllabe; mais ce modèle n’est pas exclusif, et l’on peut avoir aussi des énoncés courants moulés dans des associations d’un dissyllabe et d’un trisyllabe, de deux dissyllabes, voir de deux trisyllabes, ou de trois dissyllabes, comme le montrent ces quelques exemples, une fois de plus tout à fait spontanés:

Anida/tôuêev? ; Melmi/ara dyas? Anwa /yaxirak;  ffkiyi-d/ aman;  sbaê zik/  ay-d kre$, etc….

Ani/daten? ; anda/ôuêen?; acêal/yidsen?; beôka/yane$;  meqqweô/fell-as;……

Ayaêbib/ alaaqel;  eddunit /pa$eddaôt;  Yeppaggad/ lexyal-is; Amm neppa/ amm iyiv, etc… 

   Comme il est loisible de le constater, L. Kesteloot a vu juste, très juste; le Kabyle, sans exagération, croyons-nous, respire la poésie par tous ses pores, y compris dans le langage de tous les jours. Ce sont bien des unités rythmiques, -- ces mêmes pieds qui charpentent la poésie--, qui fusent de la bouche du locuteur kabyle, quand bien même ce sont autant de briques lancées à la face de son pire ennemi. Dissyllabes et trisyllabes sont l’ossature de la langue kabyle, son âme, comme le dactyle l’est pour l’œuvre homérique, sinon pour la poésie grecque ancienne.

 

Sources:

Mammeri  M : Poèmes kabyles anciens, Laphomic -Awal- La Découverte,1988.

Ong W. : Orality and Literacy, New-York,1982.

Kesteloot  L.: Problématique de la littérature orale,  l’Afrique littéraire, 1980.

Parry A.: The Making of Homeric Verse:The collected Papers of Milman Parry, Oxford,1971.

 

 

                                                       

Retour en haut

 

 

 

Numéro 31    Septembre 2007      

 

Poèmes inédits:

Isefra ya,   nekkes-iten, akken yebɣa bab-nnsen.

 

 

 

 

 

 

Adresse de messagerie électronique :

ayamun2@Hotmail.com

             

 

Adresses Web:

http://www.ayamun.com/

 

Retour en haut

 

  

tanemmirt, i kra iuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla imaziγen, ar tufat !

 

@Copyright ayamun 2007
Dernière révision
vendredi 15 juillet 2011

 

 

 

 

 


[1] nature

[2] quartier de village