ayamun  CyberRevue de littérature berbère

 

9 ème année

ayamun cybertasɣunt n tsekla n tmaziɣt

Numéro 35  Septembre 2008

Retour à Bienvenue

Sommaire

 

Fontes : http://ayamun.ifrance.com/Fontesamazighes.zip

Sommaire:            

1°) Le texte en prose : Tukkist seg tedlist n Mezyan Umuḥ, targit umedyaz

 

2°) L'article : Aṣwaḍ yebuyebḥen ! La quête de lidentité au bout de lerrance par  Abdelmottaleb ZIZAOUI (Chercheur -Oujda)

 

3°) l’interview : Ali Zamoum parle de Kateb Yacine, par Azwaw Aït Yalla,(Le Matin du 28 octobre 2003)

 

4°) Le poème : yenna-yi baba qim kan, sɣur Gana Ɛalǧia, tukkist seg CHANTS NATIONALISTES ALGERIENS D’EXPRESSION KABYLE  1945 - 1954  Etude (ethno-historique et musicale)  par  M. BENBRAHIM et N. MECHERI-SAADA »   

 

 

5°) Adresse de messagerie électronique                     

 
 


                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

 

Numéro 35    Septembre 2008                                                                                                      

 

Le texte en prose:

 

TUƔALIN WISSEN  sɣur Mezyan Umu, targit umedyaz; sbt 45-48.

 

Urgaɣ lliɣ d terbaƐt n yelmezyen nerkeb akamyun,neqqim ɣef sin iduren, yiwen udur ɣer tama tayeffust, wayeḍ ɣer tama tazelmaṭ. Akamyun-nni  ibda abrid-is si temdint iţwasemman Rrɣaya, iqsed Ɣer  temdint n Lzayer. Ma d win inehhren yisneɣ ur t-neḥsi d anwa-t, neɣ d anwi-ten wid yeddan ɣer tama-s. Nekkni s wid akk yeddan ɣer deffir deg ukamyun-nni, ur neţwali ara ɣer sdat-s.

Lliɣ deg udur-nni ayeffus. Akamyun-nni simmal irennu abrid ɣer sdat, simmal irennu leɣseb di tazzla-s. Mi newweḍ ɣer temdint iţwasemman Husin-Day, walaɣ axxam ɣef rrif nwebrid, di tama tayeffust, iţwabna d ajdid xedmen-as kan agens amezwaru yeţilin ɣef wudem n wakal. Sbedden-as tigejda  n wuzzal. Rnan swejden-as agens wis-sin, agens-nni ssufɣen-as-d ṛref s abrid. Akamyun-nniḍen ilḥeq-aɣ-d, akamyun mnect n lbabur. Walaɣ-t  iɣseb-d akken  ad aɣ-yezwir. Nekk fehmeɣ anehhar-nni ibɣa ad aɣ-yeḥres  ɣer ṛref-nni i d-yeffɣen s abrid, akken  ad tedru yidneɣ twaɣit. Mi iɛedda ukamyun-nni iḥres-aɣ ɣer ṛref-nni.

Leḥsab n lḥers-nni, ul-iw iqdeɛ layas di tudert, nniɣ-d : Ala keffu ara nekfu nekkni s wid- agi i d-yeddan  ɣer tama-yagi tayeffust. Taggara neslek ur aɣ-iḥuza ara ṛref-nni.

 Mi nelḥeq rrif n lebḥer iḥbes ukamyun-nni deg nedda, deg webrid n lmersa anida ḥebbsen lbaburat. Akamyun-nni mi yehbes iţţi-d d lbabur. Ufiɣ-d sin yelmeẓyen qqimen-d  d tama-w. Nitni yuɣ-iten  ţɛicen  d iɣriben di tmurt n Fransa. Yiwen isem-is : Lḥusin, wayeḍ : Muḥemmed. Nekk fehmeɣ-ten si lɣerba i d-usan, fehmeɣ daɣen amzun yewweḍ-d yiwen wass deg i tekfa lɣerba ɣef warraw n Lzayer meṛra. Lɣaci deg waṭas yidsen i walaɣ rsen si lbabur-nni, la teddun deg webrid s lferḥ d ameqqran. Nekk fehmeɣ iman-iw  amzun aṭas iseggasen i sɛeddaɣ d aɣrib, dɣa ḥemqeɣ melmi ara d-taweḍ nnuba-w  ad d-rseɣ si lbabur-nni. Ma d Muḥemmed akked  Lḥusin, mi walaɣ ur rrin ara lḥir akken ad rsen ula d nitni, fehmeɣ-ten d tuɣalin i qesden ɣer lɣerba.

Fehmeɣ amzun tewweḍ-d nnuba-w. Nleqmeɣ muddeɣ-as afus-iw i Muḥemmed nemsalam. Nniɣ-as :

-     Ǧǧiɣ-kken di lehna. Ad isahel rebbi fellawen.

Inna-yi-d:  _ Negga-k di lehna a Meẓyan.

Mi uɣaleɣ ɣer Lḥusin muddeɣ-as afus-iw, iḍsa-d
ɣuri, inna-yi-d : _ Aqlaɣ newweḍ-d ɣer Lzayer. Yak dagi ara
ners akk ? Syagi ara yuɣal lbabur.

Nniɣ-as : _ Hsiɣ, maɛna wicqa ma nemsalam.
Ifka-yi-d afus-is Lhusin nemseg
°ra sslam.
Walaɣ-t di berra akked Muhemmed leḥḥun ţwehhin-iyi-d  s ifassen-nsen, qqaren-iyi-d : _ Bqaɛlaxir a Mezyan.

Nitni ddan di terbaɛt taneggarut n lɣaci-nni yersen si lbabur. Ma di lbabur-nni ala nek yeggran ur d-ffiɣeɣ ara.Nniɣ-d : Ilaq-iyi ad rseɣ ula d nekk si lbabur, ma ulac ad iruh yissi  ad iyi- iɣerreq di tmura. Kkreɣ-d seg wemkan-iw,  greɣ asurif, walaɣ abrid-nni seg ara ɛeddiɣ d abrid n ssnasel. Mi ɛeddaɣ i snesla afeɣ snat ɣer zdat. Leḥḥuɣ deg-useqqif-nni n lbabur, tezziɣ tennḍeɣ, lweqt la yeţfat. Mi ɛeddaɣ i sneslat-nni, leḥqeɣ uliɣ di tlata tɣaladin, mi sent-ɛeddaɣ ţwaliɣ simmal leḥḥuɣ deg useqqif-nni simmal  yeţidyiq-d felli. Mi wwḍeɣ  s anida i d-yenneqḍaɛ, walaɣ idyeq maḍi ulamek iɛeddaɣ, yerna lliɣ ḥemqeɣ melmi ara rsen iḍarren-iw deg-wakal n tmurt-iw. Walaɣ daɣen  tilemẓit akked ilemẓi zgan-iyi-d deg-webrid-nni, aqjun d aberkan illa garasen. Allen-is ireṣsa-tent-id degi. Nniɣ-d wissen kan ma  ad yi-ǧǧen ad ɛeddiɣ, neɣ ala. Mi wwḍeɣ Ɣursen, ilemẓi-nni yuɣal di rrif, aqjun-nni ulac-it.  Ma d tilemẓit-nni tuɣal-iyi-d d zzeṛb. La yi d-teţazgi sdati teggumma ad iyi-teǧǧ ad ɛeddiɣ. Lewṣayef-is tecba d taṛumit tesɛa lekḥul d iberkanen. Tezyen aṭas. Nek mi refdeɣ allen-iw ɣures  ad ţ-muqleɣ s wurf an, neţat ad d-teḍs ɣuri. Dɣa yurad wul-iw : aɣbel ara sɛuɣ ala ma furqeɣ tuzyint agi. Simmal rennuɣ iɣimi yides teţban-iyi-d s ccbiḥa n teqbaylit. Tuɣal tenṭeq-d ɣuri s teqbaylit, la neţmeslay s umeslay n sswab d lmeɛqul, xas akken tamuɣli-nni neɣ leḥdaqa-nni tban-iyi-d s tayri, s wakka i d-terna di lɛezza ɣuri, midi mi d-smektiɣ tamurt-iw yeɛreq kulci...

Mender amek i teḍra d wid-nni akked i cerkeɣ lferḥ akk d lqerh, wissen ma ad leḥqeɣ kra degsen mazal-iten ddren ? Mi muqleɣ di lexliqa-nni, ul-iw ur t-yezdiɣ kra. Ggriɣ-d ger sin iberdan bɣiɣ ad ten-aɣeɣ i sin. Beddeɣ di ţexmim, uɣaleɣ xtireɣ tamurt-iw. Xas bɣiɣ ad sḍulleɣ d tuzyint-nni, maɛna ugadeɣ ad ifat felli lḥal ad yuɣal lbabur yissi : daɣen ur yeţuɣal ad d-yecreq  felli yiṭij n tmurt-iw.

Stimneɣ tamcumt-nni rewleɣ f ellas. Lḥiɣ ɣer zdat ufiɣ tlata trekkadin, udreɣ degsent, ufiɣ-d iman-iw di dderb n lbabur-nni. Walaɣ syenna i tella tewwrt isuffuɣen si lbabur. Tawwurt-nni ur tban d tawwurt neɣ d ṭtaq : tedyeq, ɛlayet yef wagens, yerna ur as-llint ara tɣaladin. Llant tlata tgejda mɛiddlent si tlemmast n wagens ɣer wemnaṛ n tewwurt-nni, fehmeɣ syenna i ɛeddan wid-nni yeffɣen si lbabur. Nek mi ruḥeɣ ad ɛeddiɣ sufella n tgejda-nni ur zmireɣ ara. A tin seg ruḥeɣ ad ɛeddiɣ, mi greɣ fellas asurif ad d-ccḍeɣ segs. Armi d tigejdit taneggarut, tinna Iḥiɣ sufellas. Armi i ţ-neṣsfeɣ s tikli, ccḍeɣ-d seg-s uzgaɣ-d beddeɣ di tlemmast n wagens, walaɣ tigejda-nni ţint- d d isulas, mɛiddlen si lḥiḍ ɣer lḥiḍ. Abrid-iw yeţwazerreb, mqellɛeɣ akked isulas-nni armi i sen- ssurfeɣ, uzzleɣ ɣer tewwurt-nni, armi qrib leḥqeɣ ɣures, tella teldi tuɣal temdel, uɣaleɣ ɣer deffir s amkan-nni seg i d-uzzleɣ. Beddeɣ-nniɣ-d :

- Ad tḍdul lɣerba-w.

Ṭterḍqeɣ d imeṭtawen, ţruɣ,ţraǧuɣ melmi ara waliɣ tawwurt-nni teldi-d.

Taswiɛt akka, tuɣal teldi-d tewwrt-nni. Teḍra yidi am tikkelt-nni tamezwarut. Mi tuɣal temdel, uɣaleɣ s amkan-iw. Ţruɣ,nniɣ-d tagi d tinna n bqaɛlaxir.

Ṛǧiɣ, tikkelt tis tlata mi d-teldi tewwurt-nni, teḍra-yi daɣen am-wakken i yi d-tḍerru. Meǧǧdeɣ s imeṭtawen, nniɣ-d : iqqim-iyi-d kan ad uɣaleɣ s amkan-iw.

Akken gemneɣ ad d-wexxreɣ ɣer deffir ad uɣaleɣ s amkan-nni anida lliɣ rekbeɣ di lbabur-nni, tban-iyi-d tewwurt teldi-d di tama-nniḍen, uzzleɣ armi qrib wwḍeɣ ɣures tuɣal temdel. Uɣaleɣ banen-iyi-d leḥyud-nni akked tiwwura. A tama seg ẓriɣ tawwurt teldi-d ad azzleɣ ɣures, mi qrib ad ţ-awḍeɣ ad ţ-temdel. Mi teḍra yidi akkenni, uɣaleɣ demɛeɣ tuffɣa si tewwurt-nni kan i yi d-yeldin d tamezwarut. Ṛǧiɣ degs armi i ţ- walaɣ teldi-d uzzleɣ ɣures, dayen tuɣal temdel, wexxreɣ-d ɣer deffir, beddeɣ di tlem­mast n wagens, ṛǧiɣ armi qedɛeɣ layas : ur tuɣal ad d-teldi ula d yiwet n tewwurt . Zziɣ ɣer deffir, uɣaleɣ armi d amkan-nni deg lliɣ qqimeɣ daxel n lbabur-nni. Mi wweɣ s amkan-iw, akken kan sɣimeɣ iman-iw, sliɣ i lbabur isuɣ, isuɣan-nni kecmen deg mezzuɣen-iw d imeǧǧiden, leqen ɣer wul-iw d imegran yerɣan.Tasa-w tergigi, ulfaɣ tessergigi lbabur-nni.

Netqeɣ s imettawen, nniɣ-d :

-Uh ya ebbi, agad akked i d-ddiɣ uɣalen akk
ɣer imawlan-nsen, nek ad iruh. lbabur yissi,
ad iyi iɣerreq di tmura.

Iqleɛ lbabur yissi, muqleɣ-d ɣer deffir,nniɣ-d :

-          Bqaɛlaxir a tamurt-iw.

Ukiɣ-d si targit !

 

Mezyan Umuḥ

Targit umedyaz, tizrigin éditions, 1988

Isebtaren 45-49

 

 

Retour en haut

 

Numéro 35    Septembre 2008             

L’article :

Aṣwaḍ yebuyebḥen !

La quête de l’identité au bout de l’errance

 

 par Abdelmottaleb ZIZAOUI (Chercheur -Oujda)

Amazigh39@yahoo.fr

 

« ... Nous voulons la patrie de nos pères la langue de nos pères.

 Nous voulons habiter notre nom sur notre terre-mère.

Nous voulons plus errer en exil dans le présent sans mémoire et sans avenir »

Mouhoub AMROUCHE

 

 

           

            * Introduction :

           

            Aṣwaḍ yebuyebḥen ! (Le regard enroué), est le titre du recueil de nouvelles de l’auteur polyvalent Saïd BELGHARBI([i]), à l’imprimerie Trifagraph, Berkane 2006, 89 p.

Après les six oeuvres précédents([ii]) :

-                      Bouzian MOUSSAOUI, remret tameqrant. Izaouran, Amsterdam 1994. 68 p.

-                      Mimoun EL-WALID, tifağas. Stichting Apuleius, Utrecht 1996. 85 p.

-                       Mustapha AYNED, reriq n tiri. Izaouran, Amsterdam 1996. 88 p.

-                      Aïcha BOUSNINA, tiqiin n Arrif inu. Maroc. 16 p.

-                      Mohamed CHACHA, ajḍiḍ umi itweg celwaw. Izaouran, Amsterdam.

-                      Mohamed BOUZAGGOU, ifri n Σuna. Trifagraph, Berkane 2006, 64 p.

Après ces six recueils de nouvelles naît ce septième ouvrage qui fleure dans le champ de la littérature amazighe, en Tamazgha généralement, et particulièrement au Rif. 

Dans l’article suivant, on va essayer ensemble de déguster cet admirable œuvre littéraire. 

           

* Aperçu sur "Aṣwaḍ yebuyebḥen ! "

 

Ce recueil contient vingt cinq nouvelles, quant aux thèmes traités, ils sont variées : l’amour, la femme, la liberté, l’identité, la terre…

Autrement dit, les textes de Saïd sont un miroir qui nous reflète ses différentes sensations et ses réflexions. En effet, ce reflet est exprimé dans une langue sculpturale où l’auteur sélectionne bien ses mots et tisse bien ses phrases, dans un style où on ressent une sincérité d’écriture et de généreux sentiments, que l’écrivain partage avec nous son univers intérieur.

            Cet ouvrage est débuté par une nouvelle intitulée : Ra d tijajjatin cemḍent (même les papillons sont brûlés), où on voyage avec l’auteur dans le monde de la grand-mère entourée par ces petits-fils qui veulent qu’elle leur raconte une de ses belles histoires :

« Rxezrat nsen tugi ad tekkes zeg wudem n ḥenna-tsen, axmi d as teggen rεar ameqran zi d asen d γa d tessefsi cway zi twafitin n yiwaren nnes, maca nettat txemer deg usqar nni itwaran iγarres abarru n tfeqqaε  γa war yedji webrid γar usufeγ » (p.10).

            A travers l’oeuvre de Saïd BELGHARBI on découvre un tourbillon de sensations qui nous mènent dans des univers de charme et d’amour infinie. Cet amour est divulgué dans un style agréable :

«Yenna-s: Byes-ayi d txadent di treddet nnem, sunneḍ-ayi mermi mma texsed. Niγ egg-ayi d ismeγ d imxennec γar idaren nnem εfes xafi mermi mma texsed, nec nnem taciγ war tturseγ walu deg ixf nnem.

Tenna-s: Ayyaw!! X tazyuḍi d issazzar wawar nnec, isruba tiseγnas x tqecwin n idurar, isemεizza tacniwin deg uεeddis n tkessit, taciγ akid-s itucrured s tamment, maca  εad yeqseḥ uγendef s tayri inu deg ifran n uweddar nnec! » (pp. 13-14).

On trouve aussi de belles images, comme celle où l’auteur compare le jeune homme qui admire la fille au faucon qui aspire dévorer les poussins :

« Yarsa ijjen rbaz x ticcewt n tṣefṣaft id iγemyen γar tnebdat n taddart nsent, tiṭṭawin tissiqent s teḥraymect γar ifidjusen nni di itiraren di tezrift. Tamcunt tewta deg fus nnes ḥuma ad iḍu rbaz nni γar mani nneγnit (…)

umi teṣweḍ mliḥ deg uceqquf nni n tisit tarwer zzays rxezrat γar wudem n wemcum nni it id iḍfaren iḍennaḍ  γar reεraṣi umi tehwa ad temjar nnaεnaε. Yenna-s wemcum: “ warda-yi-d ijjen uγeddu a teẓẓuγ deg ur inu ḥuma ad yeγmi d tibeḥḥar n ulellec i yimar nnem » (pp. 54-55).

            Le plus impressionnant dans cet ouvrage est le style poétique de l’auteur qu’on remarque dans plusieurs passages, surtout quand il s’agit de proférer l’amour infinie à la femme/patrie/langue/identité… où on ressent un profond attachement d’écrire en Tamazight :

« Axmi cem tariγ taciγ djiγ, nec ad ssarseγ reqrem zeg ḍewḍan inu taciγ tmettiγ, taciγ axmi d ayi teggid ca n tmegga zi cem texseγ anict uya, marra tifras nem itazzer γarsent uqemmum inu, min d ayem d aweddar itaf-it wur inu (…) tsunne nni di nḍeγ temẓi ynu s ifiran n taḍuft nnem izi t mmudeγ, adexs nni zi mnuyeγ zi iffan nnem izi t ḍeγ, aẓri nni zi cem ruucceγ zi timenqarin nnem izi t id ḥetceγ » (pp.56-57).

Saïd plonge son stylo dans un océan de béatitude où on trouve cette affection à son pays natal exprimée sous forme d’une lettre poétique:

« Daym i cciγ angur yegwin s taryazt nem, jjiwneγ daym ridam n tẓewḍiwin yefẓen s ucar nnem, jar iγarfawen n tissar nnem iḥaryeγ ineqqimen nnem. D mecḥar n ixeyyiqen n yiwyeγ x yiri nnem » (p. 81).

   L’auteur n’a pas oublié de rendre hommage à la femme Amazighe, qui a résisté a côté de l’homme pendant les guerres du Rif contre la colonisation Espagnole. Mais, au contraire, on aperçoit un silence total dans les manuels scolaires et dans l’Histoire officielle, qui ne révèlent aucun éclairage sur cette époque tatouée dans la mémoire de la collectivité:

  « … Tuγa Trayetmas jar tisedjya n idurar, rebraqi dduquzen γar uzedjif nnes, tessaḥrat s dqer n rmunet i tarbu x weεrur nnes d reεwetc i yemjahden izedγen deg zeγran n dcar, ḥeṭṭan car n tamezγa ḥuma war t icaren iḥewwasen (…) Issiwerd ijjen umeḥdar yesseqsa-ten ijj useqsi tejjeε days tmessi :

- i mani tedja Trayetmas, mayemmi war arcimen tasmaqatc nnes jar tifray n idellisen nneγ» (pp. 16-17).

            Dans la quatrième nouvelle : Timessi yeccin aγrum nnes (le feu qui a mangé son pain), l’auteur divulgue l’image de la Rifaine dans ses tâches quotidiennes (la préparation du pain, la corvée de l’eau…) : 

«Tebyes iweγyur, tendar xafs tbarda, tegga xafs iγarynen yisin tyuya n iqudaḥ, truḥ gwar tezuzzar aṣwaḍ nnes d tarzifin i tuffut n wass-a, tessawar aked iẓenẓaren n tfuct s tdewdin nnes yuγin d rweḥran, tfetter s yires nnes i yzewγen s swac ca n izran n Ralla Buya d issefsayen iẓenẓaren nni, weṭṭan-d ruban x idurar, tuca akid-sen tudumend d reḥmu iyard-iten yirem nnes i wmessuci n dcar. Tiweḍ γar tara temsedjam x tnuyam, ijjen weqduḥ tuyemit-id d aman ijjen nneγnit tuyemit id d imunas » (p. 19).

            En plus, on trouve l’inspiration de l’écrivain de son milieu culturel où on découvre l’influence des chansons enfantines dans la nouvelle : Tamimunt x tzitunt (Tamimunt sur l’olivier). Tamimunt qui reflète la souffrance d’une fille qui a perdue sa virginité à cause d’un rameau

d’olivier qui l’a écorché :

« Arami d ijjen was tused  γar yemma-s tucrur s idammen zi swadday nnes, yemma-s tγir-as d ca n umeysa it isxurgen di rexrawat (…) maca d ijjen ukeccud it isxarmen senni, uca tewḍa yas tqendurt, tenneftek texmart nni zi tuγa traja Tamimunt ad zzay-s tennuju s yiri nnes d azirar γar muray nni d as yuran at tawi di tudart nnes.

Teqqim d tanecruft n iḍennaḍ nnes, mermi mma tesra i ca n djwaru γarṣen asqar n ujenna niγ i ca n weṣfeḍ n rmic isruγa timessi i yetran, ad tisi s usqenfed uca a tessendef i yezzimen izedγen iγezdisa n wur nnes zi mermi » (p.35).

Cette souffrance serait-elle celle de notre identité égratignée, mais qui continue à résister malgré les souffrances et les maux qu’elle subit toujours?

   Derrière les lignes de cet œuvre, on devine un attachement sans limite à la liberté. Celle-ci, exprimée par des éléments appartenant au milieu local (l’épouvantail, l’âne). Dans le passage suivant, on remarque l’épouvantail qui aspire la liberté et qui refuse de faire peur aux oiseaux :

« Arrimet inu eggin-tet s iγunam, rebda beddeγ x ijjen uḍar, twacarfeγ war  triḥeγ war d tiseγ, temasar-ayi am anecruf umi nγin tirelli nnes (…)

Aεlik mri ufiγ ad iriγ ura d nnec d ajḍiḍ ad ḍweγ, ad ssariγ di ttasiε n ujenna. Ad γenjeγ s trelli d agenfi i marra urawen ihercen s uqummart » (pp. 25-26).

Cette liberté est exprimée aussi par l’âne qui se plaint d’être un serviteur des gens qui le maltraite. Pour cette raison, il a essayé de faire semblant d’être malade :

« Zeεma amenni i xseγ, arezzuγ x tirelli ynu, ad uyareγ ad suḥeγ di refyafi, am nec am rmar nneγnit. War tγimiγ d anecruf n ṣrimet d tabarda d iγarynen beysen aεrur inu ass x wennaγnit, zeg wendah n wesγar di teṣmeḍ n tyarziwin γar tkessit n tracciwin n urum sadu iceεεaren n tfuyin unebdu. Aεrur inu yarrez s dqer n iqudaḥ d iqubab, arnid xafs iεumad d ayi. Xzar i tiggaz d ayi arecmen deg yiri d zεenquq inu s wacam nsen. War dji min γa d eggeγ s rεacart n yewdan am yina, atarras ad issehrec ixf nnes, war d as qqaren rya ura d cca » (p. 32).

            Au delà de cet ouvrage, on décèle le plongement d’un amour éternel pour la terre/mère/identité :

« Nec war zzaym sxiγ, war zzaym tefγeγ, ennan niγ war nnin, εad acewwaf inu yemmud aked izerman nnem, εad rekḥur n tiṭṭawin nnem yemxumbren deg wabriwen inu, εad ticri inu tennuγ der suraf nnem, εad taciγ aked tiγit n tawarin nnem axmi nni d tmurudent fsusent γar imezzuγen inu, εad taciγ aked waddud nnem axmi nni d ifessi d arubi jar ifassen inu am nda i tẓemmant tancucin n teḥjijjatin x tefray n freyyu id isfarninen γar wudem n tefsut » (p. 41).

 Dans la septième nouvelle : Arriγ ac d timedwetc([iii]) (je t’ai rendu visite), on sens le vécu de l’auteur ; son retour vers son village natale qui a subi beaucoup de changements. Aussi, on ressent la nostalgie de ses souvenirs inoubliables de l’enfance :

« Di remraḥ nnem iwḍa-yi-d ijjen umeṭṭa uciγ iγmid γars uxarreṣ inu yemxumbren aked iγedduten n umerru amarzag d isennanen n usekkum i yessun azzay nnem, ssun ura d iyyar n wur inu?. 

Zi tburjet n temẓi ynu, twariγ din ixf inu itazzer x yejḍaḍ di reεraṣi n Butyaris, itirar tazra n reḥbes aked imeẓyanen n dcar, ufiγ din ixf inu itrabaε x uyis n uγanim… » (pp. 28-29).

            Il y’a aussi la nostalgie à l’époque fameuse du Rif ; sa fertilité où les rivières ne cessaient de couler d’eau, alors qu’aujourd’hui les sources sont sèches et les mamelles des vaches aussi :

« Jeddi itinit x uγi asemmam, mermi mma yesra i tfunast nni tesmuhrut ad zzays yarwer uxarres γar ridaret i tinγi n tfunasin n zic, tuγa yeggin am teydurin temsazzarent aked ucar. Aγi tuγa teḥmirent zzays tarawin am waman, idwer d macca n yian d imucwen, ra timγarin tuγa iffan nsent uffent s uγi, iseyman εiffen tissi nnes, dewren eḍen iḍewḍan nsen manis war d iteffeγ uγi » (p. 53).

            Saïd a écrit aussi sur l’ogre (Buyrizazen), qui est un personnage inspiré des contes. Cet ogre qui fait peur aux habitants du village. Or, ces derniers vont s’unir pour le vaincre et ils vont réussir. Cette nouvelle est comme un appel de l’auteur destiné aux Imazighen, de mettre la main dans la main face aux énormes défis qui nous attend.

Cet ogre vaincu, ne serait-t-il pas un symbole des ennemis de Tamazight ?      

« Umi d yarra iṣiḍ nni aneγmis n raγaci nni eggin xafs tiyarraw di marra imucan n dcar, umi yessen d ttidet iḍewḍan nsen munen γar ijjen ufus zegga tuγa mfaragen, eqqim yerbet deg yefri nnes, yezzudj war d iteffeγ ḥuma yufa tarwa n tmurt ikka xafsen yiḍeṣ nni yudjγen » (p. 39).

L’immigration de l’auteur vers l’Europe est une errance au bout de laquelle il découvre une partie de lui-même, dont les douleurs de l’éloignement du pays sont bien présentes dans ses textes, a titre d’exemple : "Tabrat i d ayi iḍesen d axeyyeq" (la lettre qui ma attristé), où Saïd joue le rôle d’un père qui écrit une lettre pleine de sensation à sa fille, dont on sens qu’il est très lié à son identité. Il refuse d’oublier ses racines, il est entre le marteau de l’exil, et l’enclume de sa propre culture. Malgré cela il continue à résister et révèle son témoignage à sa fille :

« Yedji, egwdeγ ad cem ttuγ mara bedreγ aruḍ n yires inu. Yemma-m a yedji tarra-yi zedjeε jar uxarreṣ zeg nufser zeg ixf inu d tγuni γars d γarem. Teymyed d ayi tegrawla, tennehwer am wajjaj di djyari n tjrasin. uggiγ ad uyraeγ s iḍaren nsen, ura ad xzareγ s mummu nsen, ura ad usuγ s tusut nsen » (p. 45).

            Comme j’ai signalé auparavant, l’aspiration à la liberté (d’être nous même), est présente dans ce recueil. Ici, le nouvelliste exprime cette tendance :

« Mara tudfed γar iyennaren nneγ ad tafed awar nneγ icemmez d ays raẓ, nedjuẓ ad nessiwer, nedjuẓ ad nesfarnen, nedjuẓ ad n uyar, nedjuẓ ad nedjaẓ …» (p. 51).

            L’auteur qui connaît bien les trésors de notre langue, en véritable archéologue, creuse, fouille, dépoussière awal amazigh dans un style poétique, comme dans la nouvelle : "taffa n imunas" (gerbier d’angoisse), qui relate l’amour du marin Rifain d’une femme européenne :

« tisefay n rebḥar tmudjuγent-id s ibeḥrar nsent izeyzawen yurmen s tesfifin n ukuffu acemrar γar tmewwa n rbar, retxent ixf nsent aked yejdi d iṣuḍar uca ad yeskef yejdi kuffu nni s yires nnes azirar » (p) 58.

            Le thème de l’immigration clandestine est aussi présent dans  "Aseqsi yujaren ixef nnes", où un jeune homme s’interroge sur son destin amer :

« Itarḥ itased war t yisi ura d ijjen wemcan, yegwed wi γa d isseqsan ixfn nnes ijj useqsi yujar ixf tiddi nnes : "ma nec waha, niγ din abarru zzayi, umi qnent  tewwura x uγembub nsen ?".

yuca aked useqsi nni yared xafs marra min d ays d aẓwar. Ra d imezdaγ d yemsebriden n tendint xzaren d ayes isin akides s uzidjez, iruḥ ad iweddar twangit nnes, twangit nni umi treḥḥef tarzugi s icuḍaḍ nnes, umi tumes tγufit iḥuras nnes, umi tejjeḍ taqsuḥi s iseyna nnes » (p. 67).

Le nouvelliste n’a pas oublié de nous rappeler le destin des vrais résistants qui sont marginalisés sur leur propre patrie, cette patrie qu’ils ont défendu pour que nous vivions dans la liberté et la dignité :

« Cek sneγ min teεnid, cek d magwad, tuγa cek akidi di remraḥ n wemcubbec, war teεqired umi tennifared deg ifri nni, tarewred zi raxart tuγa xafneγ d ihekwan d rmaynat yeduqquzen d arhaj γar iḍaren nneγ, yak teẓrid taryast inu necc, eqqimeγ d iγes di tmijja uḥewwas war d mmutyeγ ssenni ar ami farneγ Arrif nneγ zzays » (p. 74).

            Aussi, trouvons-nous l’image de la mère qui a tant souffert pour élever ses enfants. Cette mère qui a travaillé beaucoup dans les maisons : 

 « Mecḥar d ixxamen i tebna, mecḥar d iyennaren i tḥennec, mecḥar n tudrin i tjeyyar, εad iqessisen arecmen di treγwin ufus nnes, mermi mma texzar  daysen ssawaren-d γars s ineγmisen  tarzugi » (p.74).

            Dans cet œuvre, on ressent une caractéristique légendaire d’écriture, comme dans la nouvelle : iγzar n tayri (la rivière de l’amour), qui raconte l’histoire de la rivière qui a kidnappé la mariée lors de sa première journée du mariage :  

« tanfust n tayri, umi teffeγ tasrit deg ass amezwaru n tmeγra nnes ad tessara γar tma n yeγzar, iṣweḍ d ays d timexsa, nettat εad treḥḥef deg waẓri nnes, yudar γars yenna-s s zhir nnes areqqaγ : " wardiγ-am aman inu d tazutc ad zzaysen tkeḥred i waṭṭawen nnem".

Umi tesra γar wawar nnes minzi γa truc idmaren nnes d asexsi iwnexriε nni, d netta yeswiẓẓed s ufus n waman nnes, indeh-it γars γar uweddar n iḥesyen nnes » (pp. 83-84).

            Enfin, l’auteur a terminé son ouvrage par areqqas ubedder (l’émissaire du changement), qui traite les élections parlementaires. Dans cette nouvelle on trouve l’ironie sur les candidats, qui sèment leurs promesses mensongères aux villageois. Cependant, ces derniers sont conscient de ces mensonges :  

« S uxeyyeq izi yudef γar taddart, yeẓra  γars babas tifray nni deg ifessen, yenna-s: “ ndar xafk ixariqen nni, aqqa yinni d iwdan n tsertit d tefrant, war γarsen bu wudem, tbeddaren deg aεban d tefras nsen am tata, zi twarat γar tenneγnit ad asen ad fetren icettiḥen nsen deg nedra n dcar uca ad uyaren s wawaren nsen yeqqarṣen” » (p. 87).

 

* Conclusion :

 

En guise de conclusion, je pense que ce recueil mérite d’être lu, au moins pour encourager nos auteurs, afin qu’ils ne se taisent plus, pour que la lecture en Tamazight répandra dans notre société, pour que Tamazight vivra pour l’éternité, car ce n’est pas une question d’être ou ne pas être, mais au contraire, c’est une question d’être ou ne plus jamais être.

 

Abdel Mottaleb ZIZAOUI (chercheur –Oujda)

Amazigh39@yahoo.fr

                                                


 

Retour en haut

 

 Numéro 35    Septembre 2008      

 

l’interview:

Interview de Ali Zamoum par Azwaw Aït katebzamYalla, parue in. Le Matin 28 octobre 2003

 

 

 Ali Zamoum parle de Kateb Yacine 14 ans après sa mort « Yacine ressemble à son oeuvre »

Le Matin : Kateb Yacine était un homme qui voyageait beaucoup. Pourtant, de retour du Vietnam, au début des années 1970, il a connu une relative stabilité en dirigeant l'Action culturelle des travailleurs (ACT), une troupe théâtrale qui dépendait du ministère du Travail où vous occupiez un poste de responsabilité. Qu'est-ce qui a permis cette « sédentarisation » ?


Ali Zamoum : Durant la période coloniale, Yacine ne pouvait pas rester en Algérie et réaliser les oeuvres qu'il a eu l'occasion d'écrire paradoxalement en France, « en allant dans la gueule du loup », comme il disait. Rappelons ici qu'à 17 ans déjà, il a pu donner une conférence à Paris sur Abdelkader et l'indépendance de l'Algérie. Il voyageait beaucoup aussi dans le monde, et cela lui a permis de côtoyer des hommes et des femmes de tous les pays et de diverses cultures, ce qui a conforté en lui ses tendances « internationalistes » je dirais. Mais partout où il est allé, il a emporté en lui l'Algérie qu'il a contribué à faire connaître. Avec ses armes, l'écriture surtout, il a ainsi contribué à la lutte de libération nationale parallèlement à celle qui se déroulait avec des armes durant les années de guerre. Mais dès qu'il a eu l'opportunité de revenir en Algérie, il en a saisi l'occasion pour s'y installer et travailler, notamment avec la troupe théâtrale ACT.


Qu'est-ce qui, à votre avis, a motivé Kateb pour s'investir dans le théâtre en créant une troupe qui jouait des pièces qu'il ne s'est pas contenté d'écrire ?


Yacine avait bien expliqué dans quelles conditions il avait écrit le célèbre roman Nejdma. Ecriture difficile à déchiffrer, style original ne respectant pas le classique schéma avec un début, une histoire linéaire, un déroulement logique et une fin Les Algériens colonisés, qui demeurent son centre principal d'intérêt, ne pouvaient pas le lire à l'époque, alors il s'est adressé aux adversaires eux-mêmes. « J'ai écrit en français pour dire aux Français que je ne suis pas Français », disait-il. Dans ce cadre là, il a choisi d'utiliser toutes ses capacités intellectuelles pour leur démontrer que l'Algérie ne pouvait pas être un simple département français d'outre-mer que le pouvoir en place tentait de faire accréditer à l'opinion. Il avait ainsi présenté aux lecteurs un pays qui avait son histoire, ses cultures, son territoire Il avait ainsi valorisé l'Algérie. On le voit bien lorsqu'on constate que tous les sujets qu'il traite et les personnages qui s'animent dans son roman évoquent l'Algérie et les Algériens. Il a seulement utilisé « le butin de guerre » comme instrument, mais c'est de l'Algérie qu'il parle.
Une fois l'Indépendance acquise et ayant eu donc l'opportunité de pouvoir s'adresser directement aux Algériens dans leurs langues, à savoir l'arabe algérien et tamazight par le biais du théâtre, il en a profité pour leur dire ce qu'il avait à leur dire. On est loin du style de Nedjma car les partenaires ne sont plus les mêmes. Yacine s'est avéré un fin pédagogue.

Dans l'introduction du Cercle des représailles, Edouard Glissant écrivait : « Il y a des oeuvres qui vont proprement au fond de notre époque, qui s'en constituent les racines inéluctables et qui, à la lettre, en dégagent le chant profond. » Vous qui avez été l'ami intime de Kateb Yacine, vous a-t-il un jour entretenu du « chant profond » de son oeuvre ?


Difficile de répondre simplement à votre interrogation. L'oeuvre de Kateb Yacine est intimement liée à son itinéraire et à son propre être. Yacine ressemble à son oeuvre comme deux gouttes d'eau. Aucune contradiction ne peut être perçue. Il y a un titre d'un film sur Yacine qui peut être la réponse : L'amour et la révolution, voilà le chant profond de l'oeuvre de Kateb.

En dehors des hommages que lui ont consacrés quelques associations, dont celle que vous présidez (Tagmats), pensez-vous que l'Algérie « officielle » (médias publics, école) s'est suffisamment acquittée de son devoir envers l'écrivain, l'homme de théâtre et grand militant nationaliste que fut Kateb ?
Ce qui est regrettable de souligner, c'est de constater que nous privons les Algériens et surtout les jeunes de Kateb Yacine. Même mort, il dérange le pouvoir en place. Or l'oeuvre de Kateb est un précieux patrimoine culturel qui doit bénéficier à ceux pour lequel l'avait destiné l'auteur de ses oeuvres. Vivant, on n'a pas cessé de le censurer, mort on continue de le censurer en privant le peuple d'entendre les messages de Kateb.
Il ne s'agit pas à mon avis de s'acquitter d'un devoir envers lui. Yacine restera, malgré tous les censeurs, dans le coeur de tous les patriotes et dans celui de toutes les femmes et de tous les hommes qui se reconnaissent en lui dans le monde. Il restera une référence pour tous ceux qui ont besoin d'exemples à suivre.M. Zamoum, vous partagiez, Kateb Yacine, M'hamed Issiakhem et vous, une solide amitié. Qu'est-ce qui a bien pu réunir un écrivain, un artiste peintre et un combattant de la guerre de Libération nationale ?


J'ai dit un jour à Yacine : « Tu sais, Rachid Mimouni dit qu'il se reconnaît beaucoup en toi » Gêné par mon propos, il me répondit : « Et bien c'est bien simple d'abord nous sommes tous les deux des Algériens ! » Je pourrais vous donner la même réponse. Pour lui, c'était déjà un facteur positif pour que des liens d'amitié puissent exister entre deux personnes ! Curieux de la part d'un homme connu pour son universalité, non ? Issiakhem, Kateb, des artistes, des poètes, des hommes dignes, capables d'une grande et fidèle amitié. Nous portons le même amour de la Patrie, et je le dis bien que ça peut paraître désuet de se référer à ces valeurs aujourd'hui.                                                                                                        Entretien réalisé par Azwaw Aït Yalla . Le Matin 28 octobre 2003

 

Retour en haut


Retour en haut

 

Numéro 35    Septembre 2008      

 

Le poème :

Yenna yi baba qim kan,  sɣur Gana Aldjia  (1ère Version)  tukkist  seg « CHANTS NATIONALISTES ALGERIENS D’EXPRESSION KABYLE  1945 - 1954  Etude (ethno-historique et musicale)  par  M. BENBRAHIM et N. MECHERI-SAADA »   

 

1. Yenna yi baba qim kan, 

 2. Xdu i webrid bbwegrireb,

 3. Ssi Lḥekum a k-yefk amekkan.

 4. A tiliḍ din d lkateb. 

5. A baba a wi’ k-yeḥkan,

 6. A k-yeḥku ay gecban Iekteb,

 7. Acḥal n ccubban yerkan,

 8. Dayem akka aqlaɣ nesleb.

 9. Nekwni s yelmeẓyen n Lezzayer,

 10. 1-tamurt nneɣ i nebya aj.id.nerr,   

11. Aṭruzi9 nugi a.t-neqbel,

 12. Axir Imut wala ddel.  

 13. A lejdud wid yemmuten

 14. F nnif tmurt εzizen,

 15. Kunwi ahat mazal terkim, 

16. La  ɣ-qqaren a teṭruzim

 17. Messali Lḥaǧ ay izem 

18. Lehwel d Ssi Belgasem,

 19. Si Ǧilani iwufeq-iten,

  20. Γef tmurt a tt-id-jebren

 

9 « aṭruzi » signifie en kabyle « naturalisation »-dans le texte il est fait allusion à la politique d’assimilation contestée par le PPA-MTLD

 

   2ème version Refrain : Voir 1ère version.  1. Voir le 2ème couplet de la 1ère version.  1. Nnan- ɣ : « ulac laṣel »  2. Nnan- aɣ « ddin fiḥel ! »  3. Ttut akk leεwayed-nnwen,  4. Ddut kunwi d irumyen.  5. D akukru-yag’ a t-nemḍel  6. Tabarda urumi a tt-neɣḍel.  7. Amɣar ilemẓi dduklen,  8. Ff tmurt-nneɣ a tt-id-jebren.

 

 

         

    

 

Adresse de messagerie électronique :

ayamun2@Hotmail.com

                      

 

Adresses Web:

http://ayamun.ifrance.com/index.htm

http://www.ayamun.com/

 

 

Retour en haut

 

  

tanemmirt, i kra iuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla imaziγen, ar tufat !

 

@Copyright ayamun 2008
Dernière révision
vendredi 15 juillet 2011

 

 

 

 Notes :

 

[i] - Saïd BELGHARBI est poète, romancier et nouvelliste. Il est natif en 1974 au village "Igharbiwen", dans la tribu Rifaine : "Ayt Saïd". Il a commencé ses premiers essais à écrire des poèmes depuis sa jeunesse, exactement à partir de 1994, les premières titres : Ayt Saïd, Tirelli… Après plusieurs lectures des nouvelles de différentes langues, il a commencé ses premiers essais à écrire des nouvelles en Tamazight, c’est comme cela qu’il s’est plongé entre la poésie et les nouvelles. Saïd est aussi un écrivain de plusieurs articles et textes littéraires en arabe.

Il a publié ses différents écrits dans les journaux nationaux : Tawiza, Tamazight, Agraw amazigh, Tasafut, Amadal amazigh… Il est ex-membre de l’association Ayt Saïd pour la culture et le développement et il réside actuellement en Espagne où il est membre de l’association Imazighen di Katalunya.

      Il a un roman et un autre recueil de nouvelles, qui attendent les faisceaux de l’espoir pour voir le jour.

       Pour plus d’information connecter : isuraf.jeeran.com/said      

[ii] -  Je parle ici juste des œuvres qui sont édités en parler rifain.

[iii] -  Timedwetc : Première visite du mari aux beaux-parents, après le mariage, accompagné da sa femme et muni de présent.

       Voir : Mohammed Serhoual, Dictionnaire tarifit-français. Thèse d’Etat ès lettres, option :      Linguistique, université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan, année universitaire 2001/2002, p. 70.          

 

 

 

Email : amazigh39@yahoo.fr