ayamun  CyberRevue de littérature berbère

Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Barre tifina.jpg

 

13ème année

Numéro 65  Septembre 2013

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue

 

Tidlisin nniḍen : http://www.ayamun.com/telechargement.htm

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

 

1°) Le texte en prose : INEBGI N YIḌ-NNI, Sɣur Ɛ. Mezdad, tukkist seg “Tuɣalin “, tullizin, 2003, Ahric win 2

  2°)  L’étude  :   Amezruy umezgun sɣur Mohand Ait-Ighil

3°) L'article : Edition en tamaziɣt : Azal n tayri d'Islam Bessaci subjugue le lectorat, par S.Hammoum, SDA

5°) Lactualité : Les Amazighs de Siwa témoignent à Alger

6°) L 'évocation : Entretien avec Lounès MATOUB, EXTRAIT DE BERBERES.COM,13 SEPTEMBRE 2005

7°) L'interview : Entretien avec Ramdane Achab, par le Café Littéraire de Béjaïa   27 avril 2013

8°) Tidlisin nniḍen, en PDF : amawal yiɣersiwen n yilel.pdf

 

9°) Le poème :  a yelli,   sɣur Crif Belxir

 

Adresse de messagerie électronique 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

 

Le  texte en prose : 

 

INEBGI N YI¥D NNI

 

Sɣur Ɛ. Mezdad, tukkist seg “Tuɣalin “, tullizin, 2003

Ahric win 2

Police AMAZ

 

Azekka nni  imir-a  ata-n  ger  lmut  d tudert, ²ellqen-t si tfednan amzun d ameslux,  aqerru-s   d akessar, ²eryan akken i t-id-teÞÞa yemma-s.

Metwal azizwu,  deffir  tukku¥zin,  srekkcen-as iqjan, gezren-t yakk.  Ur yemmut ara meskin allarmi i ât-yectaq, awal ur  t-id- yuli,  d  anaza²  kan  i yeâtnaza², aqirri ur  d-iqar  ara,  yiwen  yisem  ur as-d-yensir. Tamàart-a mi tesla teffeà-it  tudert, teslewlew : dayen ifukk fell-as  wes¥taser,  iru¥h  d abàas, d azedgan.

Arraw-is, anagar yiwen i iwalan yefra ¥ttrad, d amenzu  deg-sen.  Ama¥zuz  ibeddel  tamurt,  yenàa-t umessali agemma¥d-in, alemmas yemmut deg umadaà  yeràa meskin s Napalm. Ma d ameqqran yemna²,  asmi  cwi¥t ad tefru di terba²t-is i llià, d neâta i d ccif-iw, s-sya àer da neâtbeddad da neâtnusu, àas  axxam  yenza àer urumi, ad as-tini¥d àur-es  lberhan  d  la²naya, werÞin i à-d-ufin deg-s, mi ara  d-nekcem  àer  da, ntekkes ula d isebba¥den.  Ata-n  axxam  akken  yella ussan nni i yella ass-a, d axxam n timeànest d talwit.

Ata-n tura la yessikid iktayen-is,  neà  ahat  d i¥darren-is kan. Yessusem am wakken  yendem,  a¥tas  i d-yenna. Yejàem tiqit n  tqahwit,  yessers  afenÞal àer wagens.

 Nek :

_ Amek, mmi-s  d  ccif-ik,  d  ameddakel-ik, t²edlem akken ilaq, yerna werÞin terzi¥d fell-as, àas ulamma yiwet n tikkelt.

_ Ke© mezziye¥d, ur d-tecfi¥d ara. Asmi  nella deg umadaà   nek  yid-es,  nugar  atmaten,  akken  i t-id-yenna  winna  deg wawal-is,  nella  am  i¥dudan ufus. Kra n wanida  tekker  neâtekki,   nek  ât¥harabeà fell-as,  neâta  yeât¥harab   fell-i.   Asmi   tefra, isu¥d-d wa¥du  deg iqerra-nneà,  egma-s  ur  ye²qil   egma-s, xerben-aà lexyu¥d,  nufa-d  iman-nneà  wa  mgal  wa, nessaà times  yensan,  tekker  gar-aneà.  Asmi   tefra abrid nni¥den, ur inuda fell-i, ur nudaà fell-as. Nemfaraq, cwi¥t  d   le¥hya,   cwi¥t   d tannumi. Ma yegzem useàwen, am wakken tecmet tyersi.

_ Neâta ur inudan ara fell-ak, ahat d  kra  i t-yuàen.

_ Limer d kra i  t-yuàen yili  slià,  àas akken yegzem useàwen, zemreà ad sleà.

_ Ihi tura ad tesle¥d akken ilaq :  ur  yerna  ara  a¥tas deffir  timunnent,  àas  yemna²  di  ¥ttrad   urumi, ¥ttrad-nni gar-awen yegla yis-s. Yemmut,  yerna  wellah  ar am win ye©©a yilef,  ulac  win  ara  t-id-ibedren. Seg wasmi yeàli, ulac win i t-id-ibedren, anagar nekkni i-wumi tezza tasa. Nekkni s wexxam-is, nennul  akal  te¥ttef-aà  lihana d tameqqrant,  timunnent  tegla-yaà-d   s  la¥z  d ime¥ttawen. Ggtent fell-aà. Ula d seâti-ya teâtwali¥d, ma©©i akken i tàil ad te¥dru.

Mi âtmeslayeà, neâta yuàal d awraà, yefsi  amzun d acetti¥d, limer ad t-tewte¥d s ujenwi tiqqit idammen ur ât-id-yeâtak. Enà-it,  ad treb¥he¥d,  akken  qqaren.

Uggaà amdan-a, tasa-s àas teddez maca ur  temmut  ara ma¥di, uggaà ar-i¥d-a aâta-n tessebraq cwi¥t.

_ I  ke©  anida   i  k-tuà  iseggasen-a  yakk  yezrin, si tmunnent armi d ass-a, a²ni agemmad  i telli¥d  ?

Ma©©i agemma¥d  i  yella.  Di  tmanaàt  (*)  i yeâtili,  yezdeà  din,  ire¥ssa,  yufa  iman-is,  ur t-¥hticeà  ara  acu-t,  neà  anida  ixeddem,  maca deg icetti¥den yelsa  neà deg  tmeslayt-is,   ikad  di tecwawt i yeâtili, a¥tas aya seg wasmi yeÞÞa agens.

Tenna-yi-ât-id tenzert-inu : i¥delli, mi  d-yewwe¥d, i s-faqeà : amdan-a ur d menwala, yerna ur t-ihenna ara wallaà-is.  Ata-n yusa-d  ad i¥zur anida yuzzel, anida yennuà i-wakken  ad  yessers anzaten i t-izedàen, widak i t-ineÞÞ²en ugaren anzel imesden.  Iàil ad ten-yesnejli àef wul-is,  ad d-teàli dayen talwit, yak win i¥zuren  anida  yeâtwet âtaÞÞant-ât tewkilin i t-izedàen, kra din ad  d-yuàal am zik asmi wer²ad i t-kciment.  Tura,  nek  sserseà-as ayen àef ur yebna, d aqelleq i s-d-yernan  ad yegget fell-as, d aàdelillef ara yawi s-sya  ma©©i d talwit yessaram. A wi  yufan,  ad t-iwet  s  ujenwi ma©©i s wawal kan.  nek iàilen iman-iw ¥hnineà àef bu sin-i¥darren akken  yebàu  yili, tura  ata-n  uterras zdat-i limer  ufià  ad t-snià,  yerna  ma tebàam  ur  i-yecqi  ur  yi-i¥dur,  ur  i-yessin  ur t-ssineà. Neà tebrek d tekri¥t (*) i  d-yessuli  ahat ma©©i d neâta kan i te²na, d iswaà (*) i  à-yeswaàen tagniât, i à-yerran tudert d  a¥zekka.  Yerna,  àileà iman-iw  d  bab n  talwit i  llià,   takri¥t   dayen teÞÞa-yi.

A¥tas i neqqim akken, nenna ayen yellan,  d wayen  izemren  ad  yili  limer   gerrzent   temsal tikli-nsent. Limer ma©©i d yir a¥du i d-isu¥den,  a¥du  n tibbehbit yerran atmaten d icenga, yerran tillas  d afara.  ¥Ttma²  yuàal d tisfi,  ²yan  medden  deg uqarra²,  asirem  yuàal d targit, talwit teÞÞa tafrit (*) akken irden  ÞÞan azaàar. Yeqqel uqelmun  àer  i¥darren,  ulawen-nneà d tiniri tezdeà takka.

Cwi¥t  i  s-d-yeggran   ad  izeggen  wass,  mi yesfezwi yekker ad yeffeà, d abrid àer tmeddurt-is, ad yeffeà seg yezri i  s-inet¥den  deg wallaà  akken ten¥te¥d ccama yeâtawi deg wenyir-is. Ccama tura  kan i ât-walaà, tkad-iyi-d  i  tafat.  Amdan-a,  d tideât yennuà aglim-is yefla-t wuzzal,  agerbuz  ad tafe¥d ixa¥d yakk yugar tabarda.

Yeffeà, tefka-t tewwurt  akkinna,  yeÞÞa-yi-d bateà.

A²nià seâti, inebgi dayen ireg (*).

_ Amek cwi¥t d lawan imekli  yerna  teÞÞi¥d-t iru¥h ! Limer d argaz i   telli¥d   yili   ad t-te¥ttfe¥d alamma  yefte¥r.  Anagar  ayen  nseddeq  ara   naf, ayen nni¥den yakk  d  akellex.  Tura  meqqre¥d  ilaq ad teddu¥¥d d wid  yessnen  abrid  ilaqen,  ad teÞÞe¥d tikli-ya i d-tewwi¥d, ur k-tessuffuà ara  àer webrid yeâtawin. Akka ara tezzuàure¥d iman-ik, ad timlule¥d wer²ad  d  lawan,  ad  ggten  fell-ak  iàeblan  d u¥hebber. Afus yeâtàitin yelha, akken  yenna  ccix-iw ama²zuz : Ç La âtnaàen medden àef tmurt, ur ye¥zri yan wi ât-ilan, nekkni i neâtalas  d  lqut,  neâtat  bab-is deg igenwan, i nekkni tegguni lmut, leqrar-nneà d i¥zekwan.È Yerna àas izerman n ddunit-a  wa²ren,  wid  n laxert ceffun, win ixedmen lxir  ad   as-uàalen   d le¥hrir, ad ¥harben fell-as.

Mi tfukk tesseggra-d :

_ Yerna  la neâtmeslay  kan,  ulac  win  i d-yuàalen ! Ekker tura d lawan ad d-taàe¥d aàrum, ma ulac ad ifakk di t¥hanuât.

Kra n wussan  kan  ldià  aÞirnan,  walaà  udem inebgi-nneà s-ufella, zià yella zik d  aneàlaf (*), ata-n yemmut ass-a, lmut-is ulac win  yebnan fell-as.

Wissen ma d iàeblan i t-yenàan,  neà  d  ayen yuran.   Sekneà-as i seâti  lewsayef-is   anida yeâtecmumu¥h,  ur tecfa  fell-as, tenna-d kan :

_ S warraw n tme¥ttut  neâtemcabi  yakk  di lkaàe¥d, acu yellan deg-neà,  aql-aà  d  izi¥d  àer yesni akken  ma  nella.  D tiàri  n  tmurt  ayen  i t-id-yewwin   àer   da,   tuàalin  taneggarut.   

                  

                                                        1984

 

 

 

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

L’ étude :

AMEZRUY DEG TẒURI TAMEZGUNT

                                                                                                                                                          par Mohand Ait-Ighil

 

Deg tallit tamirant, allalen n uselmed s umata beddlen. Wid n zik, yecban taɣuri neɣ timsirin n lakul, annar-nsen inekmac. Deg tegnitt ideg nettidir akka : timekḥelt tbeddel tayett. Aṭas n wallalen i d-ikecmen, i d-yezdin afud-nsen akken ad sɛeddin awal bɣan. Acu-t umḍiq n umezgun gar wallalen-a ?

Ussinen segzan-d awalen "Amezruy" d "Amezgun". A naf awal amezwaru d tazrewt i d-isefrayen ɣef wayen i d-yellan d tedyanin yezrin. Ma d awal Amezgun, d taẓuri ibedden ɣef turart n tira tamezgunt.

Ma nesewzel awal ɣef wayen yuran deg ussinen (usnan) ɣef sin n wawalen-a, a d-nini : amezruy d inan i yuran deg tektabt. Ma d amezgun d turart n wayen yuran. Sya i nezmer a neqqen gar umezruy d umezgun. Seg tedyanin yeḍran yakan, i d-leqḍen imazrayen, amezgun a sent-yeg tarwiḥt, a tent-isali ɣef usayes, syin akkin a tent-id-yesres zdat lɣaci dlant s tecṭaṭ n tẓuri tis-rebɛa.

Segmi d-necfa, amezruy n tmurt-nneɣ, ama d aẓarmezruy ama d amiran, ama win yeffren ama d win yuran, yura-t-id uberrani i ɣ-yesteɛmren. Imeslayen-a ur llin d imaynuten ; yewwi-d awal fell-asen yakan Mulud At Mɛemmer. Aya d ayen i d-nettemlili deg wannar aserti, deg win n udamsi neɣ adelsan.

Deg wannar adelsan, taceqquft tamezwarut i d-yellan ɣef umezruy amaziɣ neɣ i d-yettmeslayen ɣef yigelliden imaziɣen, d tin n "Sophonisbe" i yura Corneille deg useggas 1663. Taceqquft-a d tin i d-yeglan, d tin i d-izuzren tikti sway teffren lmenker sexdamen, ama i wagla-nsen ama i wid i ten-itezzmen deg lecɣal listiɛmar. Akken i s-neqqar s teqbaylit : Kkaten-aɣ rnan werten-aɣ. Deg useggas 1948, deg uxxam n umezgun deg Lezzayer tamanaɣt, turar tceqquft Kahina. Acuɣer taceqquft ɣef Kahina ? Acuɣer rujan armi d aseggas 1948 ? Iswi-is, d ayen ibanen am waman, d win n ukemmel ucerrig gar Yizzayriyen mi d-tlul, deg tallit-nni, taluft i wumi semman "la crise berbere".

Akken a d-nerr iseqqan ɣer waman, ula d nekni a nger taẓuri tis-rebɛa deg ubrid n tussna. Axxam n Umezgun n temdint n Bgayet, isuli-d ass 29 yennayer 2013, taceqquft "Ccix Aḥeddad", i d-yura Mohand Ait Ighil, i d-yerra ɣef usayes Omar Fetmouche. Deg wayen yeɛnan amezruy, Omar Fetmouche isuli-d yakan aṭas n tceqqufin gar-asent : "Lla Faḍma n Sumer", "Fibonasci", "Mecdelli"… Γef wayen yeɛnan tuqqna gar tussna d umegun, Axxam n Umezgun n Bgayet yufrar-d gar yixxamen-niḍen n umezgun.

S tceqqufin am tiyi, Axxam n Umezgun n Bgayet yehda-d ayen yuran deg tektabin i yimferjen. Yezmer lḥal werjin kra wass a tent-awḍen, neɣ ur sent-ttwellihen. Akken daɣen ara d-nerr tamawt i wid ur neɣri, ɣas akka qlilit maɛna llan. Imdanen-a tussna n umezruy anagar s umezgun ara taweḍ ɣur-sen.

Akken yebɣu yili leqdic, yelha d amassan, ad yaweḍ medden merra ma allalen i t-irefden d wid ilaqen. Deg wayen yeɛnan tussna, cwiṭ cwiṭ armi d-tettban ass-a am wakken a taẓ s uduqqim a twexxer s sin. Da ara d-yaɣ amur wallal anaẓur. Akken leqdic ad iwenneɛ, ilaq taɣẓint (raison) a temlil d uraqi (émotion) ; tidett ara d-tawiḍ deg leqdic ilaq ad ḥulfan yes-s medden. Assaɣ-a (Lɛalaqa-ya), gar tigzi d wafra, a d-tili s tẓuri. 

Taceqquft "Ccix Aḥeddad", akken i ɣ-d-isefhem Mohand Ait Ighil, tuli-d s tsemlilit (synthèse) n 06 n tektabin. Kra seg-sent uran-t deg tallit anda yeḍra nnfaq, am tin yecban "Mémoire d’un accusé" yura Si Aziyez, mmi-s n Ccix Aḥeddad. Akken daɣen inan i d-yeggran ar ass-a, wa yeqqar-iten i wa, fiḥel ma rewlen-d i tattut, s wudem umezgun ulin-d ɣef usayes, a d-ggrin i lebda.

Ma d talluyt ɣef usayes, Omar Fetmouche isexleḍ gar icewwiqen imzikiyen, anda i d-yesmektay, anda yefka azal i lɛada yettilin deg temɛemrin yakk d taẓuri tamirant anda amennuɣ yuli-d s la chorégraphie. 

Sya d afella, amdan yezmer neɣ ilaq ad yini belli taẓuri tamezgunit tejba akkin i tikti n usedhu d unecraḥ. Tura tezmer a tili d allal ara yaɣen azal deg wannar n tussna, d win ara yesqedcen tikti tussnant neɣ ara teseqdec tussna.

Akken lecɣal ad awḍen i bab-is : ilaq taceqquft a twalem asentel (sujet) ; a tili tdukli gar tẓuri d usentel usnan d lɣaci ; ilaq axemmem ad yezdi d tigawt (action) ; ilaq tameslayt ara iseqdec umezgun d tin iwulmen ama i tallit, ama i taywalt. Akka, s shala, imferrej itekkay deg taluft i d-tebna tceqquft.

Mohand Ait-Ighil

 

 

 

 

 

 

 Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

 

Larticle :

EDITION EN TAMAZIGHT
Azal n tayri d'Islam Bessaci subjugue le lectorat
,

 

par S. Hamoum, le soir d’Algérie

Azal n tayri (le prix de l’amour) est un recueil de nouvelles publié par Islam Bessaci, un journaliste qui s’est investi dans l’écriture avec un premier recueil de poésie qui lui a donné l’eau à la bouche pour se lancer dans un autre genre littéraire. Encouragé et aidé en cela par la direction de la promotion culturelle du Haut Commissariat à l’amazighité, ce jeune auteur est de ceux qui croient en l’avenir de la production littéraire en tamazight. Son recueil, paru aux Editions du HCA, collection Idlissen negh, se compose de cinq nouvelles dont quatre fictions traitant de l’amour et de faits de société et d’une histoire inspirée de la réalité Tizaghzaght (la répression) s'est taillé un énorme succès. 
Elle a eu pour cadre un village kabyle où Tassadit, une veuve sans ressources et ses trois filles subissent de plein fouet le mépris et la répression d’une famille dominante, les poussant à abandonner leurs maigres biens et tout ce qu’elles possédaient pour se réfugier à l’hôpital des sœurs blanches de l’ex-Michelet (Aïn-El- Hammam). Johra et Yamina finiront par se convertir à la religion chrétienne.
La première fiction Azal n tayri relate une impossible histoire d’amour entre Tiziri, fille unique d’un caïd, convoitée par un de ses amis qui voulait la marier à son fils, et Mouloud, un jeune orphelin également fils unique. Le jour du mariage, les deux tourtereaux s’enfuient et se réfugient dans une grotte avant d’être retrouvés par les villageois. L’histoire se termine comme dans les contes de fées. Le caïd finit par accepter de donner la main de sa fille à Mouloud, une union qui sera célébrée avec faste. 
D’autres récits ne manquant pas d’intérêt sont proposés aux lecteurs, Cfawa n temzi (mémoires d’enfance), Imelliz (le démuni), et Yir amdakwel (le mauvais compagnon). Par ailleurs, quatre œuvres d’une grande valeur artistiques sont en voie de finalisation. Deux recueils de poésie (Tafsut, avehri n tlelli), un recueil de cinq nouvelles, (la malédiction des parents) et un essai anthropologique sur le combat de la femme kabyle, le tout dans la langue chère à Si Moh U M’hand et Saïd Boulifa.
S. Hammoum

Source de cet article :
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2013/07/15/article.php?sid=151437&cid=16

 

 

 

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

 

L’actualité :

Les Amazighs de Siwa témoignent à Alger

Par Le Matin | 26/03/2013 20:58:00

La délégation égyptienne des Amazighs de l’Oasis de Siwa (Egypte) prenant part au Festival du film amazigh de Tizi-Ouzou a animé lundi une rencontre-débat à Alger sur le film documentaire "Les Amazighs de Siwa", en compétition au festival

Le documentaire de 23 mn, réalisé par Hassan Daoud affirme que les Amazighs de Siwa, une oasis dans l’extrême ouest de l’Egypte sont originaires d’Afrique du Nord qu’ils avaient fuie il y a 3000 ans à la suite d’une sécheresse qui les a amenés à s’installer à Siwa, une région propice aux activités agricoles. Vers la fin de la période romaine, une autre catastrophe, le choléra, les décimera entièrement avant qu’ils ne réapparaissent dans cette partie d’Egypte durant la période des conquêtes islamiques. Alors qu’ils n’étaient qu’une quarantaine, les Amazighs de Siwa sont actuellement au nombre de 30.000 et ont cette particularité d’avoir toujours été "apolitiques", apprend-on à travers le documentaire.

"Du temps des Pharaons, nous étions au nombre de 5 millions et ce n’est que depuis 25 ans environ que l’Etat a reconnu officiellement notre existence, ce qui n’avait pas manqué de nous étonner nous-même et les autres Egyptiens qui n’avaient pas entendu parler de nous !", explique Omar Raleh, le Cheikh de Ouled Moussa, l’une des onze tribus qui composent l’oasis de Siwa. De nombreuses similitudes existent entre ces Amazighs et ceux des pays du Maghreb aussi bien sur le plan de la langue, des traditions vestimentaires, du mode de vie, des coutumes, etc.

"Lorsque j’ai entendu parler les Amazighs d’Algérie, j’ai constaté que de nombreux mots nous sont communs, même si nous ne pouvons pas comprendre entièrement les phrases", explique le chef de la tribu. Les habitants de Siwa sont très attachés à leur culture et il serait mal venu de parler une autre langue que la leur, ajoute le membre de la délégation qui précise que le parler local est transmis de génération en génération grâce, entre autres, aux proverbes qui le véhiculent.

Le chef de cette tribu, dont les fonctions sont similaires à Tajemâath (l’assemblée) en Kabylie s’agissant de la régulation de la vie sociale du village, revient sur le traitement qui leur a été réservé par les différents régimes qui se sont succédé au pouvoir en Egypte.

"Avant Djamal Abdennasser, Siwa s’est autogérée et ce qu’est qu’après la révolution de 1952 que les autorités se sont rendues à l’oasis et ont décidé de nous approvisionner en électricité, de doter l’oasis de certaines structures publiques pour nous faire sentir qu’il y a un changement", explique-t-il. Le règne de Hosni Moubarak avait été "quelque peu bénéfique au début", avant que la région ne soit complètement délaissée avec l’affaiblissement de de ce régime. Omar Raleh affirme, en outre, que les Amazighs de Siwa n’ont jamais eu de conflit avec le pouvoir central.

"Une marginalisation qui ne disait pas son nom"

L’un des membres de cette délégation, le traducteur du film Khaled Muslim en Tamazight nuance ces propos et soutient : "En réalité, nous avons subi une marginalisation qui ne disait pas son nom, au même titre que les Nubiens d’Assouan. Néanmoins, cela n’était pas évident étant donné que cela était dilué dans le reste des problèmes politiques et socio-économiques que nous partagions avec le reste de la population égyptienne".

Les avis sont également partagés s’agissant des "velléités" de dominance linguistique en Egypte pour des raisons idéologiques. Les Amazighs de Siwa a été réalisé pour le compte d’une chaîne arabe internationale et avec lequel ce réalisateur égyptien est en compétition dans le festival de Tizi Ouzou, en sus de trois autres courts métrages inhérents au même thème.

Produit en 2008 en langue arabe, il s’agit du premier film traduit en en dialecte siwa et n’a pu être projeté et médiatisé qu’en 2011, après la chute du régime Moubarek. Cette minorité n’a pu connaître les autres Amazighs du monde qu’à la faveur de la participation de leurs représentants aux manifestations culturelles, à l’instar du festival international du film amazigh de Tizi-Ouzou.

APS

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

 

L’ évocation :

 

 Entretien avec Lounès MATOUB

EXTRAIT DE BERBERES.COM

13 SEPTEMBRE 2005

 

 

Lounès MATOUB est né le 24 janvier 1956 en Kabylie. A 9 ans, il fabriqua sa première guitare avec un bidon vide. Il publie son premier album en 1978. Criblé de balles par un gendarme en 1988, enlevé par les islamistes en 1994 et libéré par un gigantesque mouvement populaire, il était le chanteur le plus populaire de Kabylie. Il a été assassiné le le 25 juin 1998, en Algérie, dans dans des conditions non élucidées, vraisemblablement par des milieux proches du pouvoir.

Son œuvre riche de 36 albums traite les thèmes les plus variés : la revendication berbère, les libertés démocratiques, l'intégrisme, l'amour, l'exil, la mémoire, l'histoire, la paix, les droits de l'Homme, les problèmes de l'existence ...

Enfant du peuple je suis, enfant du peuple je resterai. Certes, comme tout un chacun, j'ai mûri, et la popularité m'a sans doute fait prendre davantage conscience de mes responsabilités. Car, plus vous êtes connu, plus vous avez des responsabilités.

Je me dois d'être fidèle à moi-même. C'est que, profondément, mon personnage est resté le même. J'essaie d'être un homme honnête, peu apte aux compromissions. Je veux aller jusqu'au bout de moi-même, sans tricherie, sans concessions. Je sais encore dire non. Alors qu'il y a tant de béni-oui-oui, qui à force de dire oui, ont perdu leur "non".

Je ne veux pas flouer mes admirateurs en leur promettant des lendemains qui chantent, en sachant pertinemment que le monde meilleur dont on annonçait tranquillement la venue s'éloigne de plus en plus. Gagner par une telle voie ne m'intéresse pas. Je risque de me perdre ou, pis encore, de couler dans la facilité. Je veux rester tel que je suis, sans verser dans la moindre concession commerciale. Et pourtant, actuellement, l'artistique est bien souvent obligé de se plier au veto du commercial. Poète d'indiscipline, insurgé, je n'ai jamais mis un poil de brosse dans mes poèmes et chansons. Jamais. Les mots caisse d'épargne et les mots -Email Diamant sont bannis de mon répertoire. Je suis sans cesse en lutte contre ce qui me paraît mauvais et détestable. Je me sers de l'amour pour fustiger ce que le monde des hommes a de laid et d'odieux. Pour me révolter contre la veulerie et la duperie, dénoncer l'imposture aux mille visages.

Ma poésie est à tout instant une remise en cause, un prétexte à protestation contre les injustices, les abus, les tabous, etc.

 

"Tu dois avoir pas mal d'ennemis ?"

Mes ennemis sont les tyrans, les oppresseurs quels qu'ils soient, les lâches, les veules, les hypocrites, et surtout les "parachutés" (.. Je n'aime pas les nouveaux riches plus attachés à leurs biens, à leurs privilèges, qu'à leur pays. Le soleil se lève tous les jours pour chaque citoyen(ne). Heureusement qu'il n'est pas importé à coups de devises, sinon il ne brillerait que pour une classe donnée.

 

"Quels sont tes rapports avec les journalistes algériens ?"

Ambigus. Mi-figue mi-raisin. Si on ne m'accorde pas beaucoup d'entretiens, c'est parce que je refuse toute concession dans l'expression de mes opinions. On n'a rien à me reprocher. Sinon d'avoir un franc -parler. Et de ne pas être un béni oui - oui. Je ne suis pas l'homme des concessions. Je ne triche pas avec ma nature. Je m'affirme sans gêne aucune, en parfait dédain des convenances. J'aurais pu me pousser dans le monde et monnayer ma popularité, voire ma célébrité. Je ne l'ai jamais fait. Car je ne suis d'aucun pouvoir le dévoué serviteur. A travers RadioTrottoir interposé, certains journalistes (arabophones surtout) ont essayé de me présenter sous un éclairage peu flatteur, de me coller une réputation de raciste, de violent, d'ennemi public n°1, de voyou sans foi ni loi.

Ils ont fait de moi le familier des prostituées et des truands. Ils ont inventé, pour me salir, des légendes scabreuses.

Dans les rédactions algériennes, on me discute longuement. J'étonne et j'inquiète.

Certains journalistes (critiques de variétés) ont de quoi me rendre circonspect. Pour des raisons qu'on devinera aisément, je me méfie de certains d'entre eux.

Plusieurs rédacteurs en chef ou directeurs de rédaction coupent cyniquement, dans des articles, tout ce qui se rapporte (de positif) à moi. A part quelques articles élogieux (parus après octobre 88, il faut le souligner), les journalistes algériens de la culturelle m'ont ostensiblement, pour une raison de censure ou autres, dédaigné, et tout cela à cause de mes audaces de vocabulaire, la franchise et la précision des images, le caractère même des réponses et des sujets traités. Ignorant les interdictions, dédaignant les menaces, j'ai continué de composer et de chanter, quand même, envers et contre tous. C'est par la suite que j'ai appris que tout honneur est source de contraintes.

 

"Que signifie pour toi le fait de chanter en tamazight ?"

En tant que chanteur, je suis le représentant d'une vision et d'une _expression personnelle du monde qui m'entoure et de moi-même. Je ne veux pas mourir pour un héritage que je n'aurais pas assumé.

Je revendique le fait d'être chez moi dans ma tête et dans mes mots et de vivre comme je le sens.

C'est la raison pour laquelle j'utilise la langue amazighe pour brasser des émotions qui n'appartiennent qu'à nous parce que voir le monde à travers des yeux arabes du fond d'une âme berbère entraîne la mort. Et mon problème est que depuis l'indépendance, nous avons été honnis, bannis, écrasés, spoliés, chassés, traqués, arabisés de force au nom d'une idéologie arabo-islamiste qui est devenue officielle au lendemain de l'indépendance.

Cela dit, pour moi le public auquel je m'adresse possède un inconscient collectif qu'il s'agit de réveiller. Je veux lui faire retrouver une identité qu'il pensait avoir perdue. La langue que parle mon peuple, perfectionnée et enrichie par des siècles d'oppression coloniale et raciste, offre sur l'Algérie un angle de vision unique.

 

"Que représente pour toi la culture amazighe ?"

Qui ne sait rien de son passé ne sait rien de son avenir. Le but n'est pas, ne peut être, de revenir à un mythique age d'or du passé. La culture amazighe, c'est une question de civilisation et l'avenir de notre pays se jouera peut-être dessus. A travers la prise de conscience de mon identité, j'ai découvert le génocide culturel et le viol linguistique subis par les miens. J'ai, aussi découvert toute une culture méprisée, humiliée, déclassée, exclue des deux écrans (le grand et le petit), interdite de colonne et de séjour.

Un sujet dont on ne parlait qu'à mi-voix. On est dans une situation pire que celle des Bretons, des Occitans, des Corses, des Kurdes, des Arméniens et des Indiens.

Impossible que soient toujours vainqueurs les plus corrompus et les plus honnis par l'histoire ! Et c'est pourquoi nous refusons d'être les nègres blancs, les indiens, le tiers-monde du pouvoir. Nous refusons d'être bougnoulisés, quoi ! Il reste fort à faire pour préserver ce pays paisible et lui épargner les fléaux de la violence et de l'intolérance.

Tout est encore possible, il faut seulement prendre des risques avec sa vie pour préparer des lendemains meilleurs. Je me défends donc je suis. On veut tout leur faire oublier, aux imazighen : Leur identité, leur langue, leur culture.

Ils se trouvent rangés dans une catégorie mineure de citoyens ; pire, ils n'existent pas en tant que tels, hormis pour le service national et comme force de travail.

Et quand ce n'est pas un gros bonnet de la nomenklatura locale ou un officier supérieur de l'ex Sécurité militaire qui leur cherche midi à quatorze heures alors qu'il est dix heures, c'est un wali qui grignote leurs terres ancestrales à coups d'édits et de décrets d'utilité publique et sans indemnisation ou si peu, tellement peu que les indemnisés n'en veulent pas.

A ces représentants du pouvoir, je dénie le droit de débarquer en Kabylie en conquérants. Je rejette leur tutelle. Ce peuple à qui l'on a volé l'âme refuse d'être un peuple rampant.

Il refuse aussi de perpétuer l'état colonial dans lequel les pouvoirs en place ont voulu tenir les deux Kabylie qui n'ont d'intérêt pour eux que lorsque nos frontières sont menacées. Ils ne nous auront pas. Tu peux leur dire qu'il ne faudra plus compter sur la jeunesse Amazighe pour aller au casse-pipe.

 

"Est-il vrai que MATOUB est raciste envers les Arabes ?"

Fais-moi pas rire. C'est un jugement volontairement faux et un brin raciste, mais qui trahit bien le malentendu qui a toujours existé entre mes détracteurs et moi. Il y a une incompréhension totale qui me gêne car le public a rarement les données globales et objectives en main. Tout est politique et nous sommes bien ici en pleine politique. Je suis responsable de mes actes et la vérité se fait sur ce que je chante. Comment peut-on être raciste quand on a toute sa vie souffert du racisme ! J'ai trop souffert du racisme, de leur racisme, pour accepter à mon tour d'être raciste.

 

"Quelle est ta véritable culture ?"

Ma seule véritable culture est celle que je me suis trouvée en Kabylie puisqu'on sait que "l'oiseau ne chante bien que dans son arbre généalogique". La vie de mon peuple contient la somme de l'expérience des hommes. D'où le rapport charnel que j'ai avec ma terre natale, mes racines. La culture amazighe est, pour chaque Imazighen, la pierre de touche de son identité.

C'est pourquoi je recrée chaque fois que je chante mon peuple. Je dépoussière ses histoires, ses contes, j'enrichis ses chants, préserve sa langue et ses valeurs, parce que tout cela m'a façonné et que si ce n'est pas moi qui le fais, qui le fera ?

Tout enfant, j'avais fait cette pénible découverte : je n'avais pas le droit de parler ma langue et de connaître ma culture. Alors que nous étions censés être libres et indépendants.

La langue maternelle, ça aide à se penser debout. Mon pays, c'est l'ALGERIE. Mais je suis le citoyen d'une autre patrie : LA CHANSON.

Quant à la langue amazighe, c'est ma langue maternelle, la langue du foetus, la langue intérieure J'ai la double nationalité car j'ai deux pays : mon pays et mon pays intérieur.

C'est dans la différence que je trouve mon identité.

 

Malika MATOUB.

source : revoltes.free.fr

 

 

 

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

L’ interview :

 

Entretien avec Ramdane Achab

 

                                                                                                                       par le Café Littéraire de Béjaïa   27 avril 2013

 

Le Café Littéraire de Béjaïa : A quelle période remonte la création de votre maison d’édition et

qu’est-ce qui a motivé votre initiative intervenue, il faut l’admettre, dans un contexte de

rétrécissement inquiétant du lectorat ?

 

Ramdane Achab : La maison d’édition existe juridiquement depuis fin 2008. L’activité éditoriale

proprement dite remonte, elle, au mois d’août 2009, avec la publication des deux premiers

ouvrages : Le Lexique français-anglais-tamazight de la linguistique, d’Abdelaziz Berkaï, et la

réédition du premier roman de Nabile Farès : Yahia, Pas de Chance, un jeune homme de Kabylie.

La motivation principale : je voulais apporter ma petite pierre à l’édifice, surtout que de par mon

parcours personnel, j’étais en contact avec un grand nombre d’auteurs, et notamment les auteurs

berbérisants au sens large du terme, c’est-à-dire indépendamment de la langue d’écriture, et que

j’avais une assez bonne vue d’ensemble du domaine amazigh de façon générale, du travail accompli

et de celui, immense, qui reste à faire. Petite pierre à l’édifice, mais aussi l’intention (la

prétention ?) d’apporter un petit plus quant à la qualité des contenus, par rapport en tout cas à ce que

je voyais comme publications disponibles sur le marché algérien, par rapport aussi à ce que

j’entrevoyais comme niveau d’exigence à atteindre. Permettez-moi d’insister sur cet aspect : la

qualité des contenus. Il ne faut surtout pas se dire : il s’agit de Tamazight, l’écrit est quelque chose

de relativement récent, il faut par conséquent être indulgent et publier n’importe quoi ou presque :

cela s’appelle de la démagogie et du populisme. Ce n’est pas ma façon de voir les choses. Je pense

au contraire que c’est dans ces premières années, ces premières décennies qu’il faut se montrer très

vigilant pour que les essais soient concluants, que le lecteur soit réconforté, satisfait, rassuré, et que

la qualité de la langue soit au rendez-vous.

Quant à votre question sur le lectorat, le sujet est très vaste et d’une très grande complexité. Je n’ai

pas connaissance d’études sérieuses sur le sujet. Il nous faudrait des chiffres fiables sur la longue

durée, des chiffres et aussi des analyses qui nous permettraient de mieux comprendre les évolutions.

Devant de tels manques, je ne puis dire que des banalités ou des généralités. La lecture engage la

responsabilité des parents et celle des pouvoirs publics, car elle s’acquiert et se développe au sein de

la famille, à l’école, dans les institutions culturelles, etc. La lecture suppose aussi qu’une plus

grande place soit accordée à la critique littéraire dans les médias. Elle suppose également une

ouverture sur le monde, de l’esprit critique, la diversité de l’offre et la liberté de choix, etc. Elle

suppose aussi une société apaisée, qui laisse une place relativement importante aux loisirs, au temps

libre, à la culture en général, au développement, à l’épanouissement personnel et collectif. Ces

conditions sont malheureusement loin d’être réunies chez nous. L’école notamment et les services

publics en général ne jouent pas leur rôle. A cela s’ajoute la situation générale du pays : insécurité,

incertitude, instabilité, chômage, injustice, violence, toutes sortes de maux sociaux comme la

drogue et la prostitution, etc. Comment voulez-vous lire dans ces conditions, surtout que le prix du

livre reste relativement élevé ? Comment peut-on attendre des citoyennes et des citoyens qu’ils

pratiquent le patinage artistique, si on les entraîne quotidiennement au rugby ? La Kabylie

notamment est particulièrement visée, et fait vraiment l’objet, cette fois-ci, d’un « programme

spécial » destiné à la réduire définitivement. Mais ce n’est pas une raison, bien sûr, pour baisser les

bras. L’édition est un défi qu’il faut relever, un pari sur l’avenir, un combat. Je crois que c’est un

penseur italien qui disait qu’il faut opposer l’optimisme de la volonté au pessimisme de

l’intelligence.

 

Le Café Littéraire de Béjaïa : Si vous deviez faire le bilan de votre activité éditoriale, pourriezvous

attester que votre contribution aura été satisfaisante du point de vue du nombre et de la qualité

des titres publiés par votre maison d’édition ?

 

Ramdane Achab : En quatre ans environ, j’ai édité vingt-sept titres. Plusieurs dizaines d’ouvrages

attendent dans mon ordinateur, et j’en reçois de nouveaux assez régulièrement. D’autre part, je

viens de lancer, avec L’habitation kabyle d’Henri Genevois, la collection Fichier de Documentation

Berbère, une façon de rendre hommage au travail monumental qui a été fait par les Pères Blancs

d’Algérie pendant une trentaine d’années (1946-1976), en remettant à la disposition du public des

publications bilingues qui ont traité de tous les aspects de la vie traditionnelle, en Kabylie surtout,

mais aussi au Mzab, en Libye (Ghadamès), à Ouargla, etc. En plus de l’information et de l’analyse,

toujours fiables et au plus près du terrain, qu’on trouve dans ces publications, il y a aussi la qualité

de la langue, une qualité qui se perd à l’oral comme à l’écrit et qu’on ne retrouve plus,

malheureusement, sous la plume de la plupart de nos jeunes écrivains.

Mon activité éditoriale ne se limite pas aux seuls ouvrages écrits en tamazight (Akli Kebaïli,

Ameziane Kezzar, Omar Oulamara, Mohia et autres co-auteurs). J’ai édité aussi des ouvrages en

français (Des mots en rondelles, chroniques du journaliste El-Houari Dilmi, La Sainte, un roman de

Mohammed Attaf, deux romans de Nabile Farès, un ouvrage de Brahim Salhi sur la citoyenneté et

l’identité, Dans le giron d’une montagne de Bahia Amellal, La fête des Kabytchous de Nadia

Mohia, deux ouvrages de Rachid Ali Yahia, un essai de critique cinématographique de Larbi

Oudjedi, une étude de Perret-Donsimoni-Kemmar sur les bijoutiers d’Ath Yenni), ainsi que des

ouvrages bilingues (La Ruche de Kabylie de Bahia Amellal, Le Roman de Chacal, de Brahim Zellal,

Tirga n tmes de Hadjira Oubachir, un numéro spécial de la revue Tifin consacré à Mohia, un

manuel de langue d’Amirouche Chelli, Contes de Figuig, de Hassane Benamara, L’habitation

kabyle, d’Henri Genevois), voire trilingues comme le Lexique de Berkaï. Il faut ajouter à cette liste

quatre gros dictionnaires : un Dictionnaire de proverbes kabyles de Ramdane At Mansour, un

Dictionnaire de berbère libyen, de Jacques Lanfry, un Dictionnaire d’hydronymie générale de

l’Afrique du Nord, de Foudil Cheriguen, et un Dictionnaire toponymique et historique de l’Algérie,

de Mohand-Akli Haddadou.

Je suis relativement satisfait de ce premier bilan, sur le double plan de la quantité et de la qualité des

titres dont le mérite revient bien évidemment aux auteurs. Je suis d’ailleurs impressionné par le

nombre de personnes qui écrivent. Mais ce premier bilan est infime par rapport à ce que l’on

pourrait faire, si des moyens plus importants étaient réunis. J’ai d’ailleurs lancé récemment, dans un

entretien publié par Algérie Express, un appel aux actions privées de soutien et de sponsoring.

La seule collection Fichier de Documentation Berbère va demander un travail monumental, parce

que les dizaines de publications de ce Fichier vont toutes faire l’objet d’un travail de saisie

informatique et d’actualisation de l’orthographe pour les parties amazighes.

Aucune de ces publications n’a bénéficié de subventions publiques : une demande de soutien à

l’édition déposée il y a environ trois ans au Ministère de la culture, concernant une dizaine de titres

(dont l’Etats-Unis complète de Hadjira Oubachir et le Dictionnaire de proverbes kabyles de Ramdane

At Mansour) n’a connu aucune suite. Je n’ai même pas eu droit à une réponse négative.

 

Le Café Littéraire de Béjaïa : Quelle analyse faites-vous de cette contradiction suivant laquelle

l’enseignement de tamazight n’aurait pas été suivi de la formation d’un lectorat amazigh potentiel ?

 

Ramdane Achab : Le lectorat d’ouvrages écrits en tamazight ne date pas de l’introduction de

l’enseignement de la langue dans le système éducatif. Pour ne parler que de l’Algérie, rappelons les

écrits de Boulifa, Bensédira, Cid Kaoui, les publications du FDB à partir des années 1940, les

poèmes publiés par Malek Ouary, Mouloud Feraoun, bien sûr les travaux de Mammeri, etc. Sans

oublier les travaux faits par les étrangers, français notamment : recueils de poèmes, contes,

dictionnaires, grammaires, etc. Nous avons donc derrière nous plusieurs générations de lecteurs,

fervents et passionnés. Plus proches de nous dans le temps, il y a aussi, bien sûr, les Etats-Unis

littéraires modernes (poésie, théâtre, romans, nouvelles) dont un grand nombre est également

antérieur à l’enseignement de la langue.

Concernant cet enseignement, tout le monde s’accorde pour dire qu’il a été introduit sans que les

conditions pédagogiques soient réunies : programmes, manuels, encadrement, statut de cet

enseignement, etc. Il n’a tenu que grâce à l’engagement, la mobilisation et la ténacité du corps

enseignant, encore qu’il ne se limite plus aujourd’hui qu’à la seule Kabylie. Les pouvoirs publics

sont les premiers responsables de cette situation. Je pense qu’il n’y a pas de volonté politique réelle,

et que, sur le fond, les blocages majeurs sont toujours là, pratiquement inchangés depuis toujours.

N’oublions pas que nous avons affaire à un système politique qui a une capacité infinie de

récupération, de détournement et de travestissement de n’importe quelle revendication, de toutes les

revendications. Une fois marinée dans des sauces et des ingrédients empoisonnés, vidée de son

sens, la revendication vous est renvoyée à la figure, complètement défigurée ! Sur le seul plan des

moyens matériels, il y a d’ailleurs une véritable discrimination linguistique, au sein même de

l’Ecole, c’est-à-dire des institutions, dans le traitement qui est réservé à cet enseignement, en

comparaison avec les moyens colossaux, illimités, dont a bénéficié la langue arabe. Dans ces

conditions, le statut même de langue nationale devient une fiction, un leurre, de la poudre aux yeux,

un os à ronger pendant que l’histoire, la vraie, se charge de ronger et de rogner quotidiennement la

langue. Depuis des lustres, l’objectif final n’a pas bougé d’un iota : c’est la disparition de la langue

qui est programmée, son éradication pure et simple, en finir une bonne fois pour toutes. Il ne faut

pas se laisser bercer ou berner par le tambour de l’amazighité que l’on fait résonner de temps à

autre.

S’agissant du contenu de cet enseignement destiné aux jeunes élèves, j’avoue ne pas avoir

suffisamment d’éléments pour en parler en connaissance de cause. Mais je crois savoir, par des

amis et la lecture d’articles écrits par des universitaires, que la langue tamazight est enseignée

comme on enseigne une langue étrangère, l’anglais par exemple. L’enseignement serait trop

techniciste, il serait dispensé dans une sorte de relation d’extériorité, de distanciation et

d’objectivation, il se ferait à coups de leçons ardues de grammaire, de verbes et de prépositions, à

coups de néologismes, à coups de savantes analyses des genres littéraires. Il faudrait tenir compte, à

mon avis, de la situation sociolinguistique de la langue, celle d’une langue qui est plus que jamais

menacée de disparition. On n’enseigne pas de la même façon une langue maternelle menacée de

disparition, et une langue comme l’anglais qui a plusieurs puissances mondiales, une économie

mondiale derrière elle ! C’est une question de simple bon sens, on n’a pas besoin de sortir de Saint-

Cyr ou de Sidi-Baloua pour le comprendre. L’objectif n’est pas de former des spécialistes du verbe

ou de la préposition. Le maître-mot devrait être celui de l’immersion linguistique : entendre et

parler. Le plaisir, l’émotion et le rêve doivent être au rendez-vous, oui, le plaisir, l’émotion et le

rêve, des notions qu’aucune méthode pédagogique ne prévoit ni n’intègre ! Récitations, théâtre,

comptines, chorales, lecture de contes, récits de vie, visites chez les artisans, les paysans,

représentations culturelles publiques en présence des élèves, des enseignants et des parents, activités

en plein air, certainement d’autres activités encore qui devraient aider à installer ou réinstaller la

langue, à la valoriser, à décomplexer, à lever les inhibitions et à réoccuper l’espace public. Pourquoi

pas aussi un enseignement pour adultes, en cours du soir, et des activités communes adultes-enfants.

Concernant le lectorat issu de cet enseignement, je pense qu’il est trop tôt pour se prononcer de

façon sérieuse. Un lectorat se construit, s’entretient et se développe sur le long terme.

 

Le Café Littéraire de Béjaïa : Vous plaidiez précédemment pour la nécessité de la « constitution

d’un véritable pôle éditorial à l’échelle de toute l’Afrique du Nord. » En quoi consiste au juste cet

« idéal » et comment pourrait-il prendre forme ?

 

Ramdane Achab : En tant qu’éditeur, les premiers ouvrages que j’ai reçus pour publication me

sont parvenus du Maroc, quelques jours seulement après l’annonce de la création de la maison

d’édition. Récemment, un jeune libyen m’a envoyé, pour publication, une adaptation de Tajerrumt

de Mammeri en amazigh libyen, un recueil de proverbes et un recueil de toponymes amazighs

libyens. Assez régulièrement, des universitaires marocains, tunisiens, espagnols, italiens, hollandais,

me contactent au sujet de telle ou telle publication : le Dictionnaire d’hydronymie de Foudil

Cheriguen, le Dictionnaire toponymique et historique de l’Algérie de Mohand-Akli Haddadou, le

Dictionnaire de berbère libyen de Jacques Lanfry, le Dictionnaire de proverbes kabyles de

Ramdane At Mansour, L’habitation kabyle d’Henri Genevois, le manuel de langue d’Amirouche

Chelli, les Contes de Figuig de Hassane Benamara, etc.

La revendication identitaire amazighe s’affirme de plus en plus dans toute l’Afrique du Nord, sans

parler des diasporas qui vivent en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, pour ne citer que les plus

importantes.

L’idéal serait que l’édition amazighe soit à la hauteur de cet espace immense, à la hauteur des

attentes et des espoirs, que les publications soient disponibles partout, et que les différentes variétés

de tamazight soient également présentes partout. C’est d’ailleurs dans cet esprit que j’ai édité en

Algérie le Dictionnaire de berbère libyen (Ghadamès) de Jacques Lanfry, et, plus récemment, les

Contes de Figuig de l’auteur marocain Hassane Benamara. Il est très important qu’en Algérie par

exemple, l’on puisse voir, « toucher », de l’amazigh marocain ou libyen, et, pourquoi pas, le lire

aussi bien sûr. Il faut que tamazight dans ses différentes variantes devienne une réalité visible,

palpable, accessible, pour que les citoyennes et les citoyens puissent y croire encore plus. Il y a

aussi, bien sûr, l’intérêt scientifique et pédagogique, mais dans la conjoncture actuelle, la dimension

psychologique reste très importante.

La construction d’un pôle éditorial à l’échelle de toute l’Afrique du Nord nécessite cependant des

moyens qui ne sont pas à la portée d’une seule personne. Si les moyens sont présents (je lance là

aussi un appel), il pourrait se concrétiser par la création de plusieurs maisons d’édition qui

travailleraient ensemble et qui rendraient disponibles partout les différentes publications, qui

organiseraient aussi des rencontres entre les auteurs, des rencontres avec le public, etc. Un pôle

éditorial amazigh à l’échelle de l’Afrique du Nord, c’est une nouvelle pierre ajoutée à l’édifice de la

reconstruction de l’identité amazighe à la dimension de son espace historique.

D’ailleurs, il n’y a pas que l’édition qui devrait s’élever aux dimensions de l’Afrique du Nord. On

évoque de temps à autre, dans la presse, l’idée d’une institution qui s’occuperait de l’aménagement

linguistique de tamazight : fixer la graphie, stabiliser l’orthographe, élaborer des terminologies de

spécialité, élaborer des manuels pédagogiques, etc. Peu importe l’appellation, le problème n’est pas

là : académie, institut de la langue tamazight, ou autre. Je pense qu’une telle institution devrait être

également pensée à l’échelle de l’Afrique du Nord. Les structures de base de la langue sont partout

5

les mêmes. Les problématiques aussi, dans leurs grands traits. Les chercheurs berbérisants de tous

les pays devraient pouvoir travailler ensemble, dans un cadre institutionnel commun et avec des

moyens publics, sur toutes les questions majeures qui concernent la langue, en favorisant les

rapprochements et les convergences entre les différentes variétés linguistiques. Dans le seul

domaine des terminologies de spécialité, travailler ensemble est devenu une nécessité, non

seulement pour répondre aux besoins qui sont immenses, mais aussi pour s’entendre sur les mêmes

choix de termes, contribuer à résorber les écarts lexicaux traditionnels, et favoriser

l’intercompréhension.

Parce que l’Afrique du Nord, c’est un seul et même pays, le même peuple. Il y a d’ailleurs une

dimension du combat identitaire amazigh qui n’a jamais été abordée à ma connaissance : c’est tout

simplement la dimension humaine, la proximité, la confiance, la communion et la fusion qui

s’installent d’emblée lors de rencontres entre amazighs de différents pays : ce sont des morceaux

éclatés du même être collectif, du même peuple, qui se retrouvent après des siècles et des siècles de

séparation et de privation, des siècles et des siècles de sevrage de soi. Il y a toujours une dimension

indicible dans ces retrouvailles. J’ai rencontré à Tripoli de jeunes libyens qui m’ont fait part de

l’émotion et du bonheur qu’ils ont connus en visitant des villages kabyles. Je crois que nous

sommes en présence d’un phénomène historique inédit dont nous n’arrivons pas à prendre la juste

mesure. Une des plus vieilles civilisations de l’humanité, un être collectif est en train de renaître de

ses cendres, malgré les vicissitudes d’une histoire qui ne lui a jamais pardonné son existence.

L’identité amazighe, ce n’est pas seulement un statut juridique, une académie ou un volume horaire

à caser au forceps dans un emploi du temps. Ce sont surtout et avant tout des femmes et des

hommes de chair et de sang qui naissent, qui vivent, qui vibrent et qui meurent. Partout vous voyez

les mêmes visages, les mêmes postures, les mêmes regards, la même soif de soi. Au Maroc, en

Libye malgré les décombres encore visibles, ou dans le village le plus reculé de Kabylie, partout

vous retrouvez ces mêmes rues qu’évoque la terrible phrase de Kateb Yacine, les rues où l’on peut

rendre l’âme sans la perdre.

 

Le Café Littéraire de Béjaïa : Vous êtes l’invité du Café littéraire de Béjaïa, le samedi 4 mai

2013, pour une journée « Portes ouvertes » sur Editions Achab et Sefraber (société des éditions

franco-berbères fraîchement installé à Béjaïa) à laquelle vous prendrez part personnellement. Que

pourrait représenter pour vous ce contact direct avec le public (ou les lecteurs si l’on préfère)

Bedjaoui ?

 

Ramdane Achab : Bgayet est une ville envoûtante : tesɛa leruz. J’y compte de solides amitiés. Je

la retrouve toujours avec la même émotion, la même admiration, le recueillement et l’humilité

devant tout ce qu’elle a engrangé comme mémoire historique, depuis bien avant les Phéniciens !

L’histoire de Bgayet résume à elle seule toute l’histoire de la Berbérie, ou Tamazgha. Il suffit de

lire la notice que Mohand-Akli Haddadou lui a consacrée dans son Dictionnaire toponymique et

historique de l’Algérie, pour se rappeler l’histoire plusieurs fois millénaire de la ville, son

patrimoine architectural, artistique, scientifique, son statut d’ancienne capitale. Plus proche de nous

dans le temps, la contribution de la ville et de toute la région à la révolte contre l’ordre colonial, à la

guerre de libération, au combat pour la liberté, la justice et l’émancipation et notamment le combat

pour l’identité amazighe. La ville et la région ont donné de grands noms à la littérature, à la

chanson, à la culture de façon générale. J’invite d’ailleurs les jeunes à s’intéresser à cette histoire

qui est la leur, la nôtre, à se l’approprier véritablement avec fierté.

Quant à la rencontre avec le public, permettez-moi tout d’abord de saluer le formidable travail que

vous faites au sein du Café Littéraire, un travail de longue haleine qui finira par porter ses fruits, de

beaux fruits. J’aimerais aussi vous remercier de m’offrir le merveilleux cadeau de cette rencontre.

La rencontre avec le public a toujours été pour moi une source irremplaçable d’information, une

occasion pour aller au-delà des faits et des événements pour tenter de capter l’essentiel. Je viens

donc aussi pour écouter et apprendre. C’est à la fois un plaisir, une nécessité, un devoir, mais aussi

une responsabilité qui justifie cette petite appréhension, cette petite crainte de ne pas être à la

hauteur des attentes. D’ailleurs, comment être à la hauteur dans une ville comme Bgayet, au passé

aussi riche, aussi exigeant ? Je compte énormément sur la participation des Bédjaouis au débat, et,

pour ce qui me concerne personnellement, sur l’indulgence et la protection de Yemma Guraya…

 

Publications des Editions Achab (2009-2013)

 

Berkaï (Abdelaziz). Lexique de la linguistique français-anglais-tamazight. Précédé d’un essai de typologie

des procédés néologiques.

Farès (Nabile). Yahia, Pas de Chance, un jeune homme de Kabylie (roman).

Amellal (Bahia). La Ruche de Kabylie (1940-1975). Préface de Karima Dirèche.

Kebaïli (Akli). Mraw n tmucuha i yies. Tazwart n Kamal Naït-Zerrad.

Mohia (Nadia). La fête des Kabytchous. Préface de Mahmoud Sami-Ali.

Oudjedi (Larbi). Rupture et changement dans La colline oubliée. Préface de Youcef Zirem.

Zellal (Brahim). Le roman de Chacal. Textes présentés par Tassadit Yacine.

Salhi (Mohammed Brahim). Algérie : citoyenneté et identité. Préface d’Ahmed Mahiou.

Donsimoni (Myriam), Kemmar (Mohamed), Perret-Karnot (Cécile). Les bijoutiers d’Ath-Yenni. Construire

une attractivité territoriale sur les savoir-faire artisanaux ancestraux. Préface d’Ali Asmani.

Ali Yahia (Rachid). Réflexion sur la langue arabe classique.

Kezzar (Ameziane). Aγyul n Ǧanǧis. Adaptations kabyles d’oeuvres de Jacques Prévert, Franck Pavloff et

Raymond Queneau.

Attaf (Mohammed). La Sainte. Roman.

Farès (Nabile). Il était une fois, l’Algérie. Conte roman fantastique.

Oubachir (Hadjira). Tirga n tmes. Rêves de feu. Préface de Rachid Mokhtari.

Amellal (Bahia). Dans le giron d’une montagne. Chronique historique.

eman At Menur. Amawal n yinzan. Dictionnaire de proverbes kabyles. Edition bilingue kabyle-français.

Ali Yahia (Rachid). Sur la question nationale en Algérie.

Tifin (Revue de littératures berbères). Mohia : Esquisses d’un portrait.

Oulamara (Omar). Akkin i wedrar (ungal, roman).

Lanfry (Jacques). Dictionnaire de berbère libyen (Ghadamès). Préface de Lionel Galand.

Muend-u-Yeya, Djamal Abbache, Boubekeur Almi, Saïd Hammache, Idir Naït-Abdellah, Tahar Slimani,

Mokrane Taguemout. Tixurdas n Saɛid Wesen. D’après Les fourberies de Scapin, de Molière. Présenté par

Nadia Mohia.

Dilmi (El-Houari). Des mots en rondelles. Chroniques. Préface de Hakim Laâlam.

Cheriguen (Foudil). Dictionnaire d’hydronymie générale de l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie).

Chelli (Amirouche). Manuel didactico-pédagogique d’initiation à la langue berbère de Kabylie.

Haddadou (Mohand-Akli). Dictionnaire toponymique et historique de l’Algérie.

Benamara (Hassane). Contes de Figuig. Tinfas n Ifeyyey. Timucuha n Ifeyyey. Illustrations : Pali

(Abdeljebbar Abbass).

Genevois (Henri). L’habitation kabyle. Collection Fichier de Documentation Berbère.

 

 

 

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

Tidlisin nnien :

Amawal yiɣersiwen n yilel

 

 

  dans notre rubrique  Téléchargement :

 

http://www.ayamun.com/telechargement.htm

 

 

    

Retour en haut

Numéro 65  Septembre 2013

Le poème :

                                A yelli, sɣur Crif Belxir

 

Els ddheb                                                            

Гlay bezzaf yeţwaleb                                       

Tal tamettut ad as-yeεğeb                                      

Yesdderwic tullas                                                

                                                                           

Els-it                                                                 

 

D izurar d imeqyasen

D tixutam d imesyasen

Ur γfilen iseyyaγen         

Snulfuyen-d yal ass

 

Maca…

 

Ddheb yeglan s nnif-im

Ur yerra ara γef temgger-im

Amzun d azrar n yedmim

deg-m ixebbec isamas)

 

Tutṭ̣̣f̣a di leqder tlaq            

Ur seqqed am umectaq ̣ 

ddheb d acabcaq

Гur-m i d-yebbi lqima-s

Els lerir

Ur am tadu ulemsir

Seg ferettu i d iţifrir

Fsus yesluffu i ṣsura

 

Els-it

 

Yebεed ansi i t-id-ţawin

Si Lhend neγ si tmurt n Ṣsin

Dinna ţrebbin tiwekwin

Ţuγalent d iferetta

 

Maca…

 

Lerir ma lsant lmeytin

Lekfen kan ara semmin

eznen wid i t-yeţwalin

Teţun yesεa lqima   (neɣ: akken yeɣli di lqima)

                                      

 Lerir yeţreqriqen  

D allen-im i t-id-iceεlen

D ṣsura-m i t-ireffden

Wamma neţţa ur yeswa

 

Sɣur Mass Belxir

 


  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
samedi 23 novembre 2013