ayamun  CyberRevue de littérature berbère

 15 ème année

Numéro 71  Septembre 2014

Email :  ayamun@hotmail.com

Retour à Bienvenue              Pétition

 

  Prénoms algériens authentiques

Sommaire:

1°) Le texte en prose : Tukkist deg «  Teţḍilli-d ur d-tkeccem » sɣur Ɛ.Mezdad ,  isebtaren 152-163

2°)  L’étude  :   Teţḍilli-d, ur d-tkeččem, le dernier roman d’Amar Mezdad : en quête de taqbaylit

                                                                              par Nasserdine AIT OUALI, docteur en littérature française, université Paris 8.

3°) L 'évocation :   L’insurrection de  1871, Journal « Le moniteur de l’Algérie »,11 mars 1873

4°) L’entretien : «L’enseignement est le seul moyen pour que tamazight devienne une langue qui nourrit»

                                                                               par Mouloud Lounaouci   in  El Watan du 18.08.14 

5°) L'article : Tamazight langue officielle aux oubliettes ?  par Hacène  Hirèche

6°) Tidlisin nniḍen, en PDF :     

_ Etude_botanique_sur_la_kabylie_du_jurjura.pdf

 

_ la question Henri Alleg.pdf

                                                             

Langue : : Innan n tfellaḥt, d’après H. Genevois

8°) Le poème :  « Akka kan tura » sɣur Mohand Ait-Ighil

Adresse de messagerie électronique 

  

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

 Le  texte en prose : 

  Kecmen imi n taddart 

 

Tukkist deg «  Teţḍilli-d ur d-tkeccem » sɣur Ɛ.Mezdad ,  isebtaren 152-163

 

Kecmen imi n taddart. Azrug yessa s ubiṭun, ixxamen sya d sya. Iqburen deg-sen, aṭas hudden, imaynuten werɛad fukken s bennu. Tiperpanin ţḍilint-d, anida ulac abeɣli. Tiwwura n wuzzal amzun d lbankat i ffrent. Zik-nni, zgan izulixen di tudrin. Tineggura-ya, imezdaɣ bedden ɣur-sen s twizi, armi anida llan ɣummen-ten ; degmi aṭas d aṭan yenqes, am tindaw neɣ bujḥiṭ. Aman izulixen, ibeccan d yiẓzan, la ţmirin, aniḍa nniḍen. Wwin abrid uzaɣar, metwal asif : makka ifukk yejdi, ulac timzizdegt-ines, ad sluɣen d waman n ddaw tmurt. Izulixen, alamma nnulen azegza !

Cwiṭ akka, idewwel uqcic-nni s abrid umalu, widak ddan deffir-s.

– Nniqal iserreḥ i yiles-is, segmi tebɣiḍ ad tettahiḍ, yezqef ameslay. Win ur as-nesla, ar ad yeggal yeggugem. Mer tesusmeḍ, axir.

– Dayen, nek ɣileɣ d aqesser kan ! Uddin akk medden, ulac win ara yamnen wayeḍ. Ula d arrac ɣef nnaqir. Zik zik, ssnen isni, ikcem-iten ucukket. Ticewrert truḥ-asen d akuffiḥ.

            – Tamurt tezdeɣ tuggdi, ara d-tarew kan d akukru. Aha°,  ur ak-d-teţemɣi twerdeţ, ma teẓziḍ acnaf ! Ur yeţserriḥ ara usefsaf, ma yelluẓ aman ! Ur teţiwsiɛ ṭbiɛa anida yenger laman !

Aqcic-nni yewwi tazribt tamenzut ɣef zelmeḍ, nutni rnan deffir-s. Tura, ţadren, ifukk usawen. Taɣect n Lwennas agemmaḍ, simal simal teţaẓ-d, d tinna n “ Sleɛb-iţ ay abeḥri ! ”   

– Taɣect n Lwennas, ansi i k-yehwa ad as-d-tesleḍ, uggaɣ ulac tamḍelt da, neɣ tella tmeɣra terna-yas-d temḍelt, acu mer akken, mara temlil temḍelt d tmeɣra, ma tecfiḍ deg iḍ i qqazen, meṭtlen i tafrara, ur yeţili ara wurar ! Assa, ansi i k-yehwa ad as-tesleḍ i Lwennas, amzun mazal-it yedder.

– Ma yedder ? Widak i t-yenɣan, nɣan kan agerbuz-is, tuɣac-is ur ddant ara yid-s asmi akken yemrareɣ : ass-nni i ṭtfent ifeg akken ilaq !

Ifukk ubrid yeskesren, tura d agni, kra din d asebḍan, kra din yemzi, tiwririn d icuqar agemmaḍ  i d-ţḍillin. D imezwura di ḥertadem, tizegzewt tebda teţales-d talalit : timizar d isekla menɛen deg urɣu unebdu. Ur as-teqqareḍ akk ɣer Leqbayel i nella, di tlemmast n tmura yečča uɣurar. Uberriq, ahat 40 iɣallen sdat-sen, tura ibedd ɣer teslent, nnig tzeqqa d taqburt maḍi, ahat deg tmenza swayes tuli taddart. Ibren-d ɣur-sen, ur as-teqqareḍ akk d aqcic-nni n llina. Am umeksa iwumi fflent tɣeṭten, yuẓzaf fell-asen :

– Aha tura kunwi ɣiwlet ! Neɣ dagi ara nens ? A nek yeţraǧu-yi ccɣel ! Ilaq ad awḍeɣ anida nniḍen. Iḥwaǧ-iyi dadda Utudert !

 Widak dɣa, am win i ten-id-yeqqsen, rrnan deg urured, bdant kuffrent turin, tugeţ dɣa Sɛid ibubben ayen iwumi ur yezmir deg tassemt.

– Ur as-teqqareḍ akk d win, atan mɣin-as-d wacciwen ! Mer ad yaf ad aɣ-yesni ! i d-yenna Meẓyan.

– Rǧu kan amek ara yexdem. Yak, a Uberriq, a mmi, nekkni meqqerit di leɛmer, tikli, mačči am win meẓziyen am win meqqren ! i d-yerna Sɛid.

– Ihi mer ad ibedd wul-nneɣ, ad ak-neɣli da menṭeq ! Amek ara s-tiniḍ i dadda-k Utudert, Utudert n tbibrunt ! i d-ibehher Meẓyan.

Aqcic-nni, din din yezqef deg-s wawal. Yekmez aqerru-s : “ Imexlaq-agi ur iyi-ɛǧiben ara ! Anwa i sen-yennan akka i ţlaqaben zik Dda-Utudert : ţun akk medden awal-a, anagar kra n tlawin i t-ibeddren : ţasment deg-s, yif irgazen-nsent, yif arraw-nsent ! Tura ad slen i uqjun-iw ! ”

– Tura keččini, terriḍ iman-ik tifeḍ akk medden, imi telsiḍ takustimt ! Imeslayen-ik ččuren d ixeclawen. Dda-Utudert ad k-isuḍ, ad tedduḍ deg usuḍu-nni, mara s-iniɣ !  Dda-Utudert, mara k-yesers yiwen uwekkim, dinna ara teɣliḍ tinnegnit, imir, ma tzemreḍ, azel awi-d iǧadarmiyen-ik !  Awi-d ula d berzidan-ik, ma ad yezmer i kra ! Dagi ara kken-ǧǧeɣ, tura ad d-asen wid ara wen-izemren !

Din kan yeseḍwi, akken qqaren, imezwura d aḍu, ineggura d lebraq ! Yeɣba gar wallen-nsen.

– A taxeddaɛt ! Ziɣ d zalamiṭ ! Atan yerwel !

– Rǧu, a Uberriq, d aqesser kan !

– Ɣur-k kan ad aɣ-d-yawi tarbaɛt-is, ad aɣ-kesslen da. Ma ulac  maḍi, ad aɣ-d-reǧmen. Amek ara nexdem ?

– Ad neddari deffir teslent-a, aţan lǧedra-ines 4 iɣallen di tehri,  neɣ ugar !

– Tella tzeqqa ! Meqqar ma yella-d kra, ad neffer deg-s ar d-yaweḍ Utudert.

Idegger Sɛid tawwurt. Tujjaq. Alɣem yuki-d s nnmara.  Tazeqqa d taqburt maḍi. Wicfan segmi  i ţ-ǧǧan wid yeddren. Amnar akk teẓda-t tissist. Iblaḍen ulin s uɣiɣa, ad as-tiniḍ imir kan ad d-rrurin. Ssqef d snat n tjegda i t-yeṭtfen, wamma yeɣli-d : tijegda-nni d tubrinin, ntant di tɣerɣert, ffɣent-d, yiwet tnila. Wid i tent-yeẓzan, ur tent-ẓzan ara kan akka, fernen asɣar seg winna ur neţcerrig, ur nrekku. Tijegda-nni, 4 iɣallen gar-asent. Bubbent acelqiq yellan zik d azedki, rrnant iqermuden n talext yeqqden.  Nnuɣent akkud yezrin, d afezrir iseggasen.

Ha d lebraq i d-yewten deg-s neɣ d zznezlat yeggten fell-as, d umbiwel n wakal, tasga sdat tawwurt, metwal tiẓgi, twet deg-s tuccent. Izenẓaren n tafat neqren-d syin, la tezzin ɣef ukanun. Akanun teǧǧa-t tmes, yeččur d iferrawen i d-ikeččmen d wayen i d-iɣellin seg uɣanim akked izedki. Ur d tillas kan i yedduri.

Tama n zelmeḍ, addaynin teẓda-t tissist, azeṭta-nni d azuran, yuɣ lemdawed. Sin ikufan cerrgen di tlemmast, wicfan aya aslaf  ur asen-yeslif ufus.

Lexyal n seţi-s, imir kan, iẓur-d Sɛid. Tamɣart d takemmict maḍi, tezga d asddewnen : d anebdu neɣ d tagrest, d  azal neɣ d tillas, la d-teţawi ɣef lexwan wid iruḥen. D acirrew i la yeţcirriw umsebrid i d-yekkan syin. Tamɣart d umɣar-is, si taddart i ten-id-nfan. Wissen ma d abrid i  ǧǧan, neɣ d ayen nniḍen ! Laẓ yezgan, anagar addaynin d ikufan ma zemren-as. Sin iberdan deg ass, tamɣart-nni tazeqqurt teţeffi-d aman seg anu. Neţat d umɣar-is i ten-id-salayen. Tuggdi d lmizirya yeggten, Sɛid,  werǧin i s-tenna ɣef acu. Tamurt n wa ur neţmeslay wa, win iruḥen ad yeglu s unecfu-ines, ad yemreǧ yid-s.

Yenna-yas Meẓyan :

– Acu teţarguḍ, a winnat ! Aha tura kcem, neɣ ffeɣ, treggleḍ-aɣ amnar.

Meẓyan yerna idegger deg tewwurt. Kecmen. Ulac tiɣmert ur tẓur tmuɣli :

– Ɣur-k  kan amar d agerruj ara naf !

– Mer ad naf agerruj, ahat dagi ara nennaɣ. Win ara yernun wayeḍ, dɣa, ad t-yawi. Nek ad ak-iniɣ, ur zmireɣ i udebbuz, ur as-ssineɣ, atan dɣa fkiɣ-ak amur-iw.

– Akken  i  s-yenna  Umɣar  di  62-nni,  deg  At-Ɣebri :   « Nekkni nḥella-ţ-id, ma d ṭrad gar-aneɣ, ala ! » Dɣa nejmaɛen s ixxamen-nsen, ad uɣalen am zik d ifellaḥen, acu tafellaḥt tbeddel udem. Ziɣ lmaɛun yuɣal d abeckiḍ, tagersa d tarsast ! Nutni kra din  bran-as. Allaɣ tuli-t tissist n tatut, rrẓen ifassen, ggurslen yilsawen, yeɣli-d uzaylal fell-asen, ǧǧan-aɣ-t-id d lwert.  Nekkini, aha°, ma nufa agerruj ad awiɣ amur-iw. Ma d amur-ik, akken i k-yehwa xdem-as.

– Ad t-fkeɣ i wat Waggur-Azeggaɣ-Azayri !

– Ih, efk-asen-t. Uggadeɣ ur yeţaweḍ ara anida ilaq. Ad t-ferqen gar-asen, widak yellan d iqerra.

– Mulac ad t-fkeɣ i la Croix-Rouge, ad asen-iniɣ ad d-fken amur-nsen i Lezzayer.

– Akken ad yelhu, wid yellan di Swiss, ţekleɣ fell-asen.

– Keč tewwḍeḍ ɣer Swiss, nekkni aqcic-nni yeǧǧa-yaɣ, iɛekkel-aɣ da, amzun iger-aɣ deg umerdax, tura yezmer ad d-yuɣal d terbaɛt-is, amek ara teḍru yid-neɣ  ?

– Ur ţaggad, ad yaweḍ kan, ad yazzel ɣer dadda-s Utudert, kra yellan ad as-t-yawi. Utudert, ɣas assa yeḥzen, ad d-yeḍs. Ad as-yini, usan-d d zziyar, ɣurwat acu i sen-txeddmem, mulac ad aɣ-awin medden d awal. Tikkelt nniḍen ad nwali. Dɣa aqcic-nni ad as-yaɣ awal, akken i s-yenna, ad yexdem. 

– Rǧu kan, wissen acu  i d-yembawlen deg ukanun. Amar d aɣerda ?

– Awah ! Iɣerdayen ur ţilin anida ulac bu sin iḍarren,  ahat d azrem neɣ d tadɣaɣaţ !

Tama n zelmeḍ, ariḍa ɛennǧen ikufan nnig lmedwed teẓda tissist. Yekkes-asen usergel, asenfu ddeqs ur yesliɣ.

– Tessneḍ tinna  n usergel ukufi, neɣ ma ur ţ-tessineḍ ara, ma yehwa-yak, ad ak-ţ-id-awiɣ.

– Assa, aql-ak, testufaḍ. Daɣen, d Utudert i k-ţ-yemlan ?

  D tideţ ! Ar am win i k-yennan. Neţa ma tecfiḍ ikelles, yeţaru. D Dda-Ferḥat i t-iwellhen zik. Saramen ad d-suffɣen tadlist,  acu aseggas yeţakk-iţ i wayeḍ.

– Ur ihenna ara meskin. Zik d tasertit, yuɣal yemlal d llafɛa-nni, tegzem-as ifadden. Ahat, makka i d-yerra tilelli-ines, ad d-yesuffeɣ kra ila d asenfar. Ihi acu akka yedṛan d usenfu ukufi ?

Sɛid, assa iles-is yesluli dayen kan. Atan wacu i d-yecelqef ɣer Utudert :

Yiwen urgaz iruḥ ɣer tmanaɣt, yeṭtef tanezduɣt dinna, yeǧǧa yemma-s d baba-s, taddart-is, yuɣal d aḥeḍri. Segmi iruḥ, ur d-yuɣal. Asmi mmuten imawlan-is, akken kan ẓzan deg akal, atan yennulfa-d. Ahat d tasa i t-id-yesmektan ɣef tmurt, neɣ yeḍmeɛ lwert, ma yella kra ara d-yebbi.

Asmi d-yewweḍ ɣer taddart, armi i s-mlan medden abrid ɣer uxxam n baba-s. Yeldi-yas tawwurt lǧar-is, Dda-Mḥend, yecfa fell-as, d tanudda n baba-s :

– Aha, a Dda-Mḥend, akken tuɣaleḍ !

Deg ul-is, Dda-Mḥend : “ Ur iwala ara iman-is ! ”

Yerra-yas:

– Akken uɣaleɣ i tuɣaleḍ, a mmi !

Dda-Mḥend yessen taqbaylit, yenna-yas:

– Baba-k, ad as-yeɛfu Rebbi, yeǧǧa-yi-d snat tsura, acu yecreḍ deg-i yiwet tfada !

– Acu akka yecreḍ deg-k, a Dda-Mḥend ?

– Yenna-yi : « Yiwet tsaruţ jmeɛ-iţ ɣur-k, neɣ efk-iţ i win i k-yehwan. Ultma-s, win  yebɣun  yesuter-iţ-id,  ur as-ţ-ţakk, anagar ma d mmi, neţa efk-as-ţ s afus-is. Asmi ara d-yuɣal, ilaq d neţa ara yezwiren ɣer tɣerɣert ! » Tura imi i d-tegliḍ s mmi-k, akken axir. Mi tkecmem, nek ad n-rnuɣ deffir-wen.

Yekcem winna, akken ara ihumm yifis s ifri-ines ; yerna mmi-s deffir-s. Yezwi aceqlal yeǧǧa ucebbub, yezwi akustim-ines azegzaw, asriḍ userwal yeqḍeɛ, amzun d tafrut. Ibedd di tɣerɣert. Yesakked akka d wakka, ur yesers ar tiɣimit-ines ɣef tdekkant tuli takka. La teţraǧu bab-is. Aţan, tama n lmedwed, tqubel akanun, amzun iḍelli i ffɣen at uxxam, ur tuyes ad d-uɣalen. Tasebbalt, neggin-d deg-s waman, yezga fell-as uɣummu. Annect-ilaţ, tugar tinna umezgun n Muḥend-Uyeḥya, yerna ulac deg-s iɣisi.

 Tajguţ, ariḍa tbubb ayen ilaqen i wussu. Anagar imi uddaynin ideg ur d-tkad tfunast, yellemlem daɣ s uẓetta n tissist, yuli fell-as d ibidi. Akufi nnig-s, werɛad i s-yekkis uslaɣ.

Winna tura yexreb uẓar gar wallen-is, tawenza-s tekres, icenfiren udren. Ahat, iɣil d kra lberj ara d-yaf d lwert !

 I iman-is : “ Ma d nek ara d-yuɣalen ɣer da ! ”

Mmi-s-nni ijbed-it-id deg userwal :

– A baba, sikked kan tixzanin-inna, ur sɛint ara tiwwura !

– Anida llant texzanin ? Wigi d ikufan, wigi ! Anagar wid yeǧǧa lweqt i uɣur mazal ikufan !

Aqcic-nni d bab n tewnef, yerna anecfu-ines yemsed aṭas. Yecfa ɣef tmacahuţ i s-d-tḥekku seţi-s s yemma-s mara iqeggel ɣur-s, tinna n “ Acu yewwin ajeḥniḍ n uzger s asenfu ukufi ? ”  Yesken-as aslaɣ-nni swayes yesleɣ yimi ukufi. Ar tura, iḍudan n seţi-s s baba-s i t-iselɣen jeṛren dinna. D aya kan i d-yemekta :

– A baba, d wa i d asenfu ukufi ?

Ziɣen baba-s yekuffer, yuli-yas zzɛef s aqerru. Yebren ɣur-s, yesers-as abeqqa i mmi-s-nni. Winna meskin yeṭtef lḥenk-is, ur isuɣ ara, ma d allen-is mremɣent-d. Yezzi ɣer umɣar-nni i s-ijemɛen tasaruţ :

– Ihi, a Dda-Mḥend, seg assa suffeɣ awal. Axxam, d wayen yellan deg-s, atan i lbiɛ !

Dda-Mḥend yeccarrew : ayen yuggad baba-s umexluq-a ziɣ yezmer ad yeḍru, acu baba-s yeccuref, d uccen : yeẓra acu i d-yeǧǧa ! Zik i s-ifaq i tḥileţ, degmi i t-yezwar ɣur-s.

– Aha°, a mmi, senz kan ayen i d-tesaseḍ ! Ayen i d-ǧǧan lejdud-ik ur yeţnuz ! Yesḥarrem baba-k : axxam-a, ayen yellan deg-s, d wayen yesɛa di tmurt, ur ţnuzun, ur rehhnen.

Winna yefka-yas-d yiwet tmuɣli tebɣeḍ. Yeggurreɛ-d imeslayen-a :

– Tura tbeddel ddunit, yella uṣaduf unṣib, ma yehwa-yi ad senzeɣ, anwa ar iyi-d-iqarrɛen ?

– Yesḥarrem baba-k, ulac win ara yemmiẓden ɣer wayla-k, anagar keč, neɣ arraw-ik, aẓar, aẓar-nwen.

Winna tura izeḥḥel, yeffeɣ-d si tzeqqa-nni. Yeǧǧa akken tawwurt teldi. Dda-Mḥend yebren tasaruţ. Ɣas tenɣa-t taɣma-s, yettekka ɣer tɛekkazt-is, ineggef, yesḥuḍul, yeḥres tikli deffir-s :

– Rǧu, axx, lamana-inek ! Lwaǧeb-iw xedmeɣ-t ! Assa i ifukk fell-i !

Gar tuɣmas-is : “ D yir neţa ! Berrqent wallen-is am win yekkaten tasekruri, ma txus-as ! ”

Akken ur d-yebrin ara ɣur-s winna. Dda-Mḥend yuẓa ɣer uqcic-nni, winna ikad ur iḥar, yebɣa ad yeqqim,  iger-as tasaruţ di lǧib.

 Ruḥ a ddunit, truḥeḍ, tsenniḍ deg iseggasen, tcerrweḍ deg imdanen. Imɣaren ţmeţaten, arrac ţimɣuren. Akkud yesbullɛuḍ. Aqcic-nni mi d-ifukk leqraya, inuda-d ɣef taddart-is. Winna i d-yemlal d amezwaru yesteqsa-t ɣef  Dda-Mḥend.

– Aṭas aya segmi yewweḍ leɛfu r-Rebbi. I keč, a mmi, wi k-ilan ? i s-d-yenna winna.

Yemla-yas wi t-ilan.

– Segmi yemmut Mḥend, ur txellṣem azal n tcemlit. Mara qrib ad truḥeḍ, a mmi, ad iyi-i-testebṭbeḍ di tewwurt, ad ak-iniɣ acḥal swayes i kken-teḍfer taddart d wayen i wen-yezzwer Mḥend, segmi yemmut jeddi-k, ad asen-yeɛfu Rebbi di sin yid-sen. Axxam-iw d wis 4 nnig-wen, tama tayeffust. Ma ur d-wjiden ara ɣur-k, ardeqqal, asmi ara d-tuɣaleḍ di lehna.

– Aya k-neţarra di lxir. Mara wteɣ ad ṛuheɣ, ad k-in-siwleɣ.

 Dɣa akken i yexdem, yerra-yas azal n 15 iseggasen n tiwizi : 9000 idinaren. Assen i s-ten-yefka. Winna yerna-yas-d tasaruţ i s-d-yeǧǧa Dda-Mḥend :

– Tagi, a mmi, d tasaruţ tis snat yellan ɣer Mḥend, yeǧǧa-yi-ţ-id d lamana. Aţan, d ayla-k !

Mi yeldi tawwurt-nni n uxxam n jeddi-s, yekcem tiɣerɣert. Ibedd di tlemmast tama n ujgu, yesakked sdat, zelmeḍ, yeffus : 15 iseggasen zrin-d gar wallen-is, amzun d yiwen wass. Tamuɣli twet deg ukufi-nni, talext swayes yemsel ur tcerreg, ur teftutes : akken i t-mazal yesleɣ. Yeldi tawwurt armi d ulamek, tura iṭij inuda akk tiɣemmar. Yeddem-d lmus sufella udekkan, nnig ukanun, mazal-it anida i t-sersen jeddi-s akked seţi-s, d iseggasen aya. Yekkes-as asergel i usenfu ukufi. Teẓriḍ acu yufa deg-s ? Mer ad k-iniɣ ur teţamneḍ ara !

Meẓyan, yezzuɣur awal :

– Ahat yufa kra iniɣman, ṣelben akk.

– D tideţ, yufa iniɣman, acu ur ṣliben, ur ɣmilen. Akken i ten-yesers ufus i ten-yufa !

– Amek, qqimen akken ? ulac maḍi les bactéries, neɣ tanulya, neɣ akuz ? 15 iseggasen aṭas ! D ayen ur nḍerru !

– D tideţ, 15 iseggasen, mačči d kra.

– Neɣ ahat yal seggas, iǧiranen srusun ijdiden, ţawin iqdimen.

– Yufa daɣen, ddaw iniɣman, tabuqalt uqellal yeqqden,  tadimt-ines s uxnac, deg-s isura n twiztin. Aqcic-nni yeččan abeqqa  mi  i  s-yenna  i  baba-s :   « A baba,  d  wa i  d  asenfu ukufi ? » , tura meqqer ! Yerna tessneḍ-t !

– Anwa wa ? Ahat maḍi d Utudert !

– Aha° ! Mara nuɣal sya, ad iyi-txellseḍ tabyirt, d yiwet n tpizzaţ lɛali, ad ak-iniɣ anwa.

– Yak ɣileɣ Mister Pickwick ilaq-as rajim.

– Sya ɣer da, ulac aɣilif ma necceḍ. Teɣzi n tudert telha, acu,  ilaq ad ternu cwiṭ n tizeṭ i wussan ! Nniɣ-ak, tabyirt d yiwet n tpizzaţ n Ṭelyan.

– Ruḥ, qebleɣ. Ihi, widak yeţbeddilen iniɣman ẓran tella tbuqalt-nni, yerna ur ţ-nnulen, ur giren ɣur-s ?

– Ih, ur ţ-nnulen, ur giren ɣur-s ! Tura la yi-d-teqqareḍ timessi taqburt dir-iţ !  Nek, qqareɣ  afara-yagi ur aɣ-ilaq.

– Mačči ur aɣ-ilaq, d tinna n yirden i yir tuɣmas ! Ṭezz, ma d afara i ɣ-d-yurew udabu-ya i d afara !

– Dɣa, assa, nekkni, ahat d agerruj ara naf !

– Ma nufa-t, ihi dayen, beddleɣ rray, ula d nek ad awiɣ amur-iw.

Agemmaḍ-in, zzhir n wurar yeţkemmil.

– Acu-ţ taddart-agi ? Deg-s tamḍelt,  deg-s derbuka !

 

Win yebɣan ad t-yesas, ad yaru ɣer email-nneɣ : ayamun@hotmail.com

 

 


 

 

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

L’ étude :

Teţḍilli-d, ur d-tkeččem, le dernier roman d’Amar Mezdad : en quête de taqbaylit

 

par Nasserdine AIT OUALI, docteur en littérature française, université Paris 8.

 

Soumis par D. Arezki,  Kabyle.com 31/08/2014

 

Teţḍilli-d, ur d-tkeččem est le dernier roman d’Amar Mezdad paru aux éditions Ayamun (2014). L’auteur avait déjà publié trois romans : Iḍ d wass (1990) ; Tagrest urɣu (2000) ; Ass-nni (2006). Il est aussi l’auteur d’un recueil de nouvelles (Tuɣalin ; 2003) et d’un recueil de poésie (Tafunast igujilen ; 1977).

Ce roman est une radiographie de quelques espaces du monde social dans lequel nous vivons et que, le plus souvent, nous subissons à travers la dégradation de l’environnement, l’islamisme, le terrorisme, le chômage, le suicide, etc. Je me pencherai dans cette étude sur quelques axes thématiques et analytiques qui traversent tout le récit : l’opposition village/ville en relation avec le rapport de taqbaylit (code social) avec une forme de modernité.

Meziane reçoit un appel téléphonique de son ami Outoudert qui lui demande d’aller le voir en urgence. Il n’a pas le temps de lui demander des précisions que la communication est coupée. Comme il n’arrive pas à rétablir le contact, il n’a pas d’autre choix que de se rendre chez son ami le plus tôt possible.

 

Le voilà sur la route dès le lendemain matin, très tôt, en compagnie de son ami Saïd, quittant Alger pour rejoindre le village natal d’Outoudert, en Kabylie, en pensant au pire : et si la mère de leur ami était décédée ?


Ce voyage est l’espace-temps qui permettra aux deux amis des discussions, des flash-back, des rencontres ou des souvenirs. Ce qui invitera le lecteur à avoir une meilleure connaissance des personnages et de mieux appréhender l’idéologie du roman.

Thématique du roman

Outoudert tombe amoureux d’une jeune algéroise qu’il épouse. Cette dernière n’a que du mépris pour les campagnards comme son mari, niant par la même occasion ses propres origines. Outoudert a du mal à devenir un citadin : il n’est qu’un résident d’Alger malgré toutes les années qu’il y a passées. Il est pris dans une sorte d’engrenage qui l’éloigne de ses parents et de son village natal qu’il ne fréquente plus comme avant.

La chimie de l’amour n’opérant plus au bout d’un certain temps et les événements de la vie devenant plus pressants et usants, la vie maritale d’Outoudert devient un calvaire avant de se terminer par un divorce. On peut relever quelques faits révélateurs de cette union sans fondement et sans avenir.

A la naissance de leur premier enfant, la mère voulait prénommer son fils Abinus (un prénom turc) alors qu’Outoudert voulait lui donner le prénom de son père décédé, selon la tradition, Mohand Arezki, que sa femme trouvait ringard (p. 33-34). Peu de temps avant de mourir, le père avait « averti » le fils dans un langage imagé d’« ancien » (p. 24-25) à l’occasion d’une visite d’Outoudert au village pour assister à l’enterrement de sa tante. Mohand Arezki revient à la charge sur son lit de mort en lui conseillant de ne pas se laisser envahir par une situation qui lui échappera et fera de sa vie un enfer (p. 32). On voit aussi dans ces faits et discours (du père) l’antagonisme campagne/ville et l’inscription identitaire dans taqbaylit pour le vieux Mohand Arezki.

Taqbaylit est l’ensemble des codes sociaux qui régissaient la vie sociale et les relations entre les individus et les groupes au sein du peuple kabyle. Ces codes ont du mal à se maintenir de nos jours même dans les plus petits villages. Il y a eu une acculturation de la population kabyle par un système éducatif qui véhicule des codes et des cultures orientaux ou occidentaux. Cela a engendré une situation telle qu’entre des Kabyles qui n’ont plus les mêmes références socioculturelles, la communication est de plus en plus difficile car elle pleine d’interférences et d’incompréhensions.

Il est fait référence à ces codes sociaux d’une façon explicite à de nombreuses reprises dans le récit. Ainsi, le beau-père d’Outoudert « ignore taqbaylit » (p. 35) ce que son gendre lui reprochera lors d’un échange : « c’est vrai que tu ne connais pas taqbaylit » (p. 39). Le fils de Nna Megdouda « connaît taqbaylit » (p. 130). Dda Mhand « connaît taqbaylit » (p. 158). En parlant de la seconde épouse de Slimane, Dda Ferhat dit que « non seulement elle connaît taqbaylit mais elle y tient » (p. 181).

Il y a aussi des références implicites à taqbaylit dans ce roman comme lorsqu’Outoudert rappelle ses origines de montagnard  (p. 53) ou lorsque Bu Icubagh aborde son rapport aux enterrements dans son village (p. 124) ainsi que la participation solidaire des villageois au rite funéraire (p. 134). L’assemblée (improvisée dans le récit) du village est aussi une référence à taqbaylit (p. 137-144). De même que la cérémonie du (re)mariage d’Outoudert.

Les expressions idiomatiques insérées dans le discours de ce roman et de proverbes renvoient aussi, d’une certaine façon, à la sagesse et la culture populaires qui nourrissent taqbaylit qui se nourrit, à son tour, d’elles.


Dans ce roman, il y a une sorte de débat entre la ville et le village, entre le citadin et le campagnard, entre la modernité et la tradition, entre les nouveaux codes « hybrides » (issus de l’acculturation) et taqbaylit. De ces rapports peuvent naître des situations problématiques « Lorsque le village et la ville se rencontrent, des choses inattendues se produisent » (p. 126).

Taqbaylit est la tradition qui semble s’opposer au « progrès » comme cela ressort des échanges entre les deux amis Said et Meziane. Ce dernier, qui est un enseignant de mathématiques à l’université, ne cesse de répéter le mot « progrès » dans ses discours alors que Said semble encore attaché à la conservation de la tradition. Face à Said, il ne fléchira pas de son idéal « progressiste » mais il finira par succomber au charme de Ferroudja, une femme du village de son ami Outoudert. A défaut de se reconnaître formellement dans taqbaylit il se projettera dans une vie avec une taqbaylit, de la campagne, lui le célibataire endurci !

La quête de taqbaylit dans ce roman permet à l’auteur de poser un certain nombre de questions en rapport avec notre histoire, notre vie actuelle et notre identité. La question du choix des prénoms pour la progéniture en rapport avec l’inscription identitaire est clairement posée, comme dans le conflit qui oppose Outoudert à son épouse ou dans le choix du prénom de la fille de Said (par la femme de ce dernier).

La justice ne veut point entendre ce que disaient les anciens ou la tradition montrant ainsi l’origine socioculturelle (d’ailleurs) des lois en vigueur. Même au niveau de la communication devant le tribunal, la juge n’accède que difficilement à une requête d’Outoudert en demandant au greffier de s’improviser en traducteur. Le pouvoir des dominants (Arabes) ne prévoit pas de traducteur pour les dominés (Berbères) devant les tribunaux de leur pays : ainsi la justice commence injustement !

Le rapport à la langue est aussi posé dans le combat identitaire évoqué : le printemps berbère, le printemps noir, les années de répression contre la langue et la culture amazighes qu’évoquent les personnages de ce roman dans leurs souvenirs et échanges.

Une répression qui continue toujours d’une façon multiforme

Tamazight est associée à la liberté, l’abondance (p. 128), au livre d’Outoudert (p. 135 et 207) par le biais de la phrase extraite du texte pour servir de titre au roman. La première occurrence de cette phrase est un élément de réponse à une question au sujet de l’évolution de tamazight : « elle ne veut pas entrer, elle se contente de regarder » (p. 45). Au sujet de la liberté et de l’abondance, c’est la même expression qui est employée pour les qualifier (p. 128), tout comme le livre qu’écrit Outoudert (p. 135 et 207). Ce sont des choses qui se font désirer mais qui refusent d’approcher, qui semblent insaisissables.

Cette phrase employée comme titre du roman sert, quelque part, à établir une réflexivité vers le récit le début du texte (incipit) qui devrait logiquement renvoyer vers un monde social. Le premier paragraphe du roman aborde la question des temporalités tout en posant la question du progrès, portée essentiellement par Meziane dans le texte. Le temps de l’amitié (depuis des années) et le temps de l’identité et de la mémoire (des siècles). D’ailleurs, ce premier paragraphe lance déjà le débat entre Meziane et Said au sujet des racines et du progrès qui constitue un élément important dans la thématique du roman.

Ecriture

Le voyage organisé par Meziane et Saïd pour rendre visite à leur ami Outoudert dans son village natal en Kabylie entretient la confusion jusqu’à leur arrivée chez leur hôte. Les deux amis venus d’Alger pensaient se rendre à l’enterrement de la mère de leur ami qui entretient l’équivoque jusqu’au bout. C’est le récit de ce voyage qui servira de prétexte au déroulement de la vie des personnages du roman, notamment Outoudert, à l’évocation de souvenirs et d’événements et à des échanges entre les personnages, ce qui permettra de suivre les thèses développées dans le roman.

Le dispositif d’écriture mis en place, en plus des allers-retours dans le temps, fait appel à des éléments techniques divers comme la mise en abyme, le renvoi à des références culturelles étrangères, l’insertion d’expressions idiomatiques étrangères (traduites) l’usage de la néologie, ou l’insertion d’autres éléments de la tradition orale.

Le docteur Legziri, médecin et ami d’Outoudert, soumet à ce dernier un récit qu’il avait écrit. Le lecteur du roman en prend connaissance en même temps que ce personnage principal grâce à la mise en abyme du récit (p. 62-66 ; 69-73 ; 85-88).

Le roman insère aussi des « récits » de la tradition orale comme celui de l’homme qui « emprunte » une corde à un mulet au marché (p13-16) ou l’histoire de l’âne tombé dans un puits. C’est le cas aussi d’un récit construit à partir d’un fait réel : un caïd qui, de connivence avec le conducteur, « arrête » un train d’un signe pour prouver sa puissance aux villageois qui regardaient de loin ce monstre d’acier nouveau dans leur monde (103-109).

Le roman est écrit en taqbaylit qui emprunte parfois des mots aux autres parlers amazighs (néologie). L’auteur fait un usage d’expressions idiomatiques et de proverbes avec un art qui leur donne une place imagée et vivante dans une rhétorique qui les fait participer à la poétique du texte.

L’auteur établit aussi une sorte de dialogue avec la culture universelle en renvoyant à des références diverses qui ne sont pas très développées comme un personnage de Charles Dickens, monsieur Pickwick, pour parler du syndrome de Pickwick (p. 9), Bunuel et Hitchcock (p. 89), Bacchus (p. 99), Ushuaia (p. 111), La Palisse (p. 125), le Potlatch (p. 143), Docteur Jekyll et Mister Hyde (p. 179).   

Il y a des références étrangères qui sont plus développées. Ainsi, Brünhild se voit consacrer un chapitre (p. 59-61). Ce développement vient après une consultation d’Outoudert chez le docteur Legziri qui essaie d’aider son patient à comprendre ce qui lui arrive dans sa vie de couple. Brünhild, personnage d’une épopée allemande, est adoptée dans une classification de femmes établies par certains psychanalystes auxquels se réfère le médecin (le complexe de Brünhild).

La Joconde, célèbre œuvre d’art de Léonard de Vinci, est citée pour s’émerveiller de la beauté de quelques femmes rencontrées dans ce récit comme lorsque Saïd s’exclame dans rêve, « Je crois que le Joconde est kabyle ! » (p. 112 et dernière de couverture), ou lorsqu’il répète cette expression pour accompagner l’émerveillement de son ami tombé sous le charme de Ferroudja (p. 183).

C’est sans doute ce dialogue avec les autres cultures et l’universalité qui incitent à l’insertion dans le texte d’expressions idiomatiques étrangères (traduites) comme « le dernier voyage », pour parler de la mort (p. 31), et « se retourner dans sa tombe » (p. 71).

Dans ce roman, le rapport ville/village semble l’espace de la confrontation entre la tradition et ce que désigne Saïd comme « progrès ». C’est dans cette espèce de dialectique que se développe la quête de taqbaylit qui était le fondement de l’identité des Kabyles avant l’acculturation des individus et la corruption des codes par les occupations successives du pays et les agressions linguistiques et culturelles qui s’y sont produites et qui continuent de nos jours.

L’écriture du roman est construite sur un rapport entre une perspective universaliste et moderne, d’un côté, et une inscription très prononcée dans l’identité, l’authenticité et la mémoire

Ainsi on peut dire que le progrès se conçoit comme une projection dans une modernité enracinée dans nos origines et notre identité symbolisées par taqbaylit.

Nasserdine AIT OUALI, docteur en littérature française, université Paris 8.

- See more at: http://www.kabyle.com/tetdilli-d-ur-d-tkeccem-dernier-roman-damar-mezdad-quete-taqbaylit-23551-31082014#sthash.w80yjEfE.dpuf

 

 


 

  

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

 L’ évocation :

INSURRECTION DE 1871 EN ALGERIE

 

Journal « Le moniteur de l’Algérie »

11 mars 1873

 

Cours d’Assise de Constantine

 

Président Mr le Conseiller PERINNE

Audience du 10 mars 1873

 

C’est aujourd’hui que commencent les débats da l’affaire dite des grands chefs, qui comprend tous les grands personnages indigènes qui ont fomenté ou propagé l’insurrection en Kabylie et dans le Tell Algérien. Le nombre des accusés est de 213 dont 145 seulement ont pu être mis, sous la main de la justice. Jamais une affaire aussi importante doit par la gravité des accusations soit par la qualité des prévenus soit par l’étendu des périls infligés à la colonie ne s’était déroulée devant une cours d’assises. Le nombre des accusés ne permettant pas de les soumettre tous à la fois aux débats, Monsieur le Président a dû rendre une ordonnance de dispersion et partager les accusés en catégories en suivant l’époque et le lieu où se sont déroulés les divers épisodes de l’insurrection.

La première série comprend les membres de la famille des Oulad-Mokrane qui ont les premiers levés l’étendard de la révolte et leurs principaux adhérents.

Le fait principal relevé par l4accusation est le siège si émouvant de Bordj Bou-Arreridj. Le premier fauteur du désordre et la figure la plus intéressante de cette affaire, la Bachagha de la Medjana Si Mohamed ben el Hadj Ahmed el Mokrani est tombé à l’oued Soufflat, la poitrine trouée par une balle française. Son frère Boumezrag qui tient le premier rang sur les bons de la cour d’Assises ; après avoir été recueilli mourant de faim et de misère dans le Sahara, n’a ni le caractère chevaleresque ni la fière tournure de son aîné.

L’acte d’accusation forme presque un volume. Nous croyons devoir le reproduire en entier. Il comprend l’histoire entière de l’insurrection.

*****

L’insurrection qui a désolé l’Algérie en 1871 a un caractère spécial. C’est à proprement parlé la revote des chefs les comblés par la France ayant pour vue systématique et prémédité d’anéantir la colonisation dans le présent et dans l’avenir et rende impossible l’établissement d’une administration régulière civile.

Ils ont profités des difficultés dont lesquelles la France se débattait pour contraindre la population placé sous leur ordre à se soulever, et l’on vit pour la première fois les Arabes et les Kabyles, réunis dans une insurrection commune.

*****

COUR D’ASSISE DE CONSTANTINE.

AUDIENCE DU 12 MARS 1873

Mr Lallemand m’a aussi parlé de l’oued Sahel. Il me dit un jour qu’il existait une rivalité religieuse entre Cheikh El Haddad et Ben Ali-Cherif. Ce dernier déplorait la perte de son prestige religieux et trouvait fort gênante la concurrence commerciale de Cheikh El Haddad chez qui pleuvaient tous les jours les riches offrandes des croyants.

*****

L’interrogatoire des accusés de la première série s’est terminé le 12 : aussitôt après a commencé l’auditoire des témoins. Voici le texte de l’importante déposition de Mr Oubouzet qui jette nu, jour éclatant sur les agissements de l’autorité militaire vis-à-vis de l’autorité civile.

D’autre part, dans l’Oued Sahel il y’avait aussi deux parties hostiles –celui de Ben Ali Cherif et celui du Cheikh El Haddad. Cheikh El Haddad était le chef d’une vaste corporation religieuse dont le fanatisme aurait dû mettre en garde les autorités françaises. Or, non seulement il n’a été pris contre cette corporation aucune masure, mais encore un officier supérieur de toute autre influence.

Oui, cet officier, le colonel Bonvalet était partisan de la « Khouannerie », il n’a jamais voulu permettre que l’on coupât court à l’insurrection en arrêtant le vieux Cheikh El Haddad.

Les frais tombent devant de tels faits. Comment ces faits sont connus par l’administration supérieure, et ils sont tolérés ! Quoi ! Il existe une confrérie qui est un foyer de fanatisme, qui propage la haine contre le français ; cette confrérie a une organisation des subsides, un budget et on la laisse vivre on la tolère, on l’encourage même ; on fait mieux encore, on la réconcilie avec le seul

Ennemi qui puisse à un moment donné lui faire obstacle. Et l’on est surpris ensuite que cette force qu’on a laissé grandir, éclaté tout à coup.

*****

AFFAIRE DES GRANDS CHEFS (4eme SERIE)

 

Lundi devait s’ouvrir les débats de l’affaire la plus grave du procès des chefs Arabes, mais une indisposition du Président des Assises a obligé d’ajourner cette affaire au vendredi 04 avril 1873.

C’est donc hier qui le fervent marabout El Haddad et ses fils ainsi que Ben Ali Cherif et Bach Agha de Chellata ont dû paraitre devant les assises.

*****

AUDIENCE DU 04 AVRIL 1873

AFFAIRE DU CHEIKH EL HADDAD ET SES FILS ET DU CHEIKH BEN ALI CHERIF ET BACH AGHA DE CHELLATA.

 

Ainsi que nous l’avons déjà annoncé, les débats de l’affaire Cheikh El Haddad et Ben Ali Cherif ont commencé le 04 – dix-sept (17) indigènes sont sur les bons des accusés. Parmi eux le vieux Cheikh El Haddad attire plus particulièrement l’attention. C’est un vieillard à barbe blanche, il tenait à peine sur lui-même et incapable de se transporter d’un endroit à un autre ; on le porte à l’audience. A côté de lui est un de ses fils M’hand, qui le fait boire d’intervalle en intervalle. Sur le premier banc, est son autre fils, si Aziz et enfin sur le dernier s’étale majestueusement Ben Ali Cherif.

Les autres accusés sont disséminés sans ordre apparent sur les trois (03) rangers. Ils appartiennent pour la plupart à la secte religieuse des Khouans :

– Maitre Clément Laurier, avocat de Ben Ali Cherif (avocat du barreau de Paris)

– Thileand de Grenoble, avocat du Cheikh Aziz

– Poivre - Gille et Forcist, avocat de Cheikh El Haddad et Cheikh M’hand (avocats du barreau de Constantine).

 

Le greffier donne lecture de l’acte d’accusation dont nous avons déjà publié le texte. A l’appel de la cause, la défense pose des conclusions, contre l’ordonnance de disjonctions rendu par le Président.

La Cour après avoir entendu Mr l’Avocat général, rend un arrêt qui repousse les conclusions de la défense.

On procède ensuite au tirage du jury. La Cour ordonne l’adjonction de 2 jurys supplémentaires et d’un magistrat supplément.

A l’appel de témoins le Colonel Bonvalet et Leteeliere, témoins dans l’affaire justifient d’un état de maladie par suite duquel ils sont excusés. Puis c’est l’interrogatoire d’Ahmed Ouali. Il répond négativement à toutes les questions.

Maitre Girodin dit que l’accusé ne veut pas nier toute participation à l’insurrection mais qu’il se défend seulement d’avoir exécuté les commandements.

*****

La soumission des Ait Sedka fut en 1857 l’œuvre personnelle du marabout Bach Agha Sidhi El Djoudi.

*****

 

Journal « Le moniteur de l’Algérie »

Mercredi 24 janvier 1872

 

Arrêté :

·         Art 1er : Le séquestre est apposé sur les biens meubles et immeubles de tous les indigènes propriétaires, fermiers ou locataires, habitant le territoire de la Tribu des « Mechtras », situé dans la circonspection cantonale de Dra El Mzan – Département d’Alger.

·         Art. 2 : Sont atteint notamment par le dit séquestre, les biens de toute nature, partout où ils soient reconnus en Algérie, appartenant aux indigènes ci-après dénommés qui sont remarqués par leur ardeur pendant la lutte.

1.      Ahmed el Ounas ancien amine el oumma promoteur de la révolte dans la Tribu

2.      Ali iroubah Mokkadem de l’ordre de Ben abdelmoumenen Boukebrine

3.      Si Amar ou Ali

4.      Si Mohamed arezki

5.      Cheikh ali ben Tahar

Tous de la Tribu des Mechtras.

*****

Voici ce qu’écrivait Charles de Bouzet ancien commissaire général extraordinaire de la République à Constantine au journal « Le Temps » à Paris le 06 janvier 1872.

*****

Dans les régions insurgés, le Commissaire extraordinaire de la République et le Gouverneur général ont frappé de séquestre collectif le territoire des tribus soulevés et de séquestre individuel les propriétés privés des indigènes fauteurs ou complices de l’insurrection. D’après la législation Algérienne, le séquestre ne devient définitif qu’au bout de 02 ans.

Le gouvernement dans cet intervalle instruit les affaires et décide s’il conserve des terres séquestrées ou s’il accordera en tout ou en partie mainlevée du séquestre rendant la terre à ces anciens possesseurs. L’autorité militaire avait pris l’habitude d’accorder après la soumission définitive mainlevée du séquestre ; mais après l’insurrection de 1871, on a compris qu’il ne suffit pas de frapper les rebelles d’une contribution de guerre dont l’effet ne serait que momentané, et qu’il fallait en outre, pour compléter la leçon et la rendre durable, leur enlever une partie de leur terre. Une contribution de guerre s’oublie vite surtout dans les pays riche comme la Grande Kabylie et chez un peuple thésauriseur.

Songez que les Kabyles du Djurdjura et de l’oued Sahel ont versé 10 millions de contribution de guerre et qu’ils n’en sont pas plus pauvre maintenant ; qu’ils ont payé en pièces de 5 Frans (à ce moment-là). C’était des pièces en argent cachées depuis si longtemps qu’il fallait souvent les faire laver pour les reconnaitre. On a donc pensé et avec raison, qu’il fallait pour l’exemple, frappé les insurgés d’un châtiment durable et il a été décidé que, puisqu’ils avaient voulu chasser les français, la France s’installerait au milieu d’eux d’une manière permanente, par des villages, bâtis sur leurs anciennes terres- ce qui s’exécute maintenant.

*****

AUDIENCE DU 05 AVRIL 1873

Ø  CHIEKH El Haddad (82 ans)

Ø  Si Aziz

Maitre Thibaut (avocat de Cheikh Aziz)

Maitre Gillete (avocat de Cheikh El Haddad, sont reconnus coupables et condamnés :

Aziz ben Cheikh el Haddad à la déportation.

M’hand ben Md Ameziane Aheddadh 05 ans de réclusion

Mohamed Ameziane ben Ali ben Haddad 05 ans de prison.

*****

Mr Rustand- général chargé de l’administration militaire dans la province de Constantine a déclaré : « Lorsque j’ai été appelé à déposer devant Mr le juge d’Instruction, il m’a posé les questions suivantes :

-          Quelles sont à votre avis les causes de l’insurrection ?

-           Apres m’être recueilli un instant, je lui ai indiqué les causes suivantes :

o   La haine permanente qui existe de la race indigène à la race française, haine qui ne demande que les occasions de se manifester ;

o   L’antagonisme des deux Çofs de Mokrani ;

o   La guerre de Prusse et les désastres qui ont un instant affaibli notre prestige aux yeux des indigènes ;

o   Le désarroi qui régnait à ce moment dans l’Administration Algérienne ;

o   L’influence su cheikh El Haddad et enfin la situation financière de Bach Agha. »

 

Discours du Procureur général Rouchier lors de l’installation du Premier Président Cuniac Novembre 1872. Il a été dit notamment :

« Tant  que les indigènes resteront étrangers à nos mœurs et à nos idées, nous ne serons nous-mêmes que des étrangers dont l’établissement restera soumis à toutes les vicissitudes d’une guerre, tant qu’une nombreuse population européenne ne sera pas solidement fixée au sol algérien, nous ne pouvons bien dominer par la force, mais la révolte restera le résultat fatal de cet état de choses.

*****

Le peuple vaincu s’incline devant la force mais il reste quand même et toujours le peuple qui aspire à se libérer du joug qu’on lui impose, même s’il est plus doux, plus juste, plus bienveillant.

*****

DECRET DU 26 OCTOBRE 1871 QUI CONFERE LA NATURALISATION AUX ISRAELITES.

(Livre : Vivre l’Algérie Monsieur)

Le France en Algérie.

Les choses étaient là, lorsque le fameux décret Crémieux, vient donner la naturalisation en bloc aux Israelites algériens.

Les arabes là voient une insulte gratuite qui leur était faite. Ils ne désiraient pas en la naturalisation loin de là, mais le fait que nous donnions aux juifs la qualité de Français, que nous faisions nos égaux devant la Loi, ces Juifs qu’ils considèrent comme une race inferieure était l’insulte qui put leur être faite.

De 1871, la date de promulgation du décret Crémieux jusqu’au 1898 cette situation, cet état de choses allèrent en empirant, parce que les Juifs, forts de leur naturalisation, faisant de bonnes affaires, progressant, s’installait un peu partout, accaparèrent une grande partie du commerce, prirent le haut du pavé et quelques fois deviennent assez arrogants. Il ne fallait plus qu’une étincelle pour mettre le feu aux poudres.

(Voir Le France en Algérie, page 357, 384, 396, 397 et 399)

 

DECRET CREMIEUX – NATURALISATION EN BLOC DES JUIFSALGERIENS – UNE DES CAUSES DE L’INSURRECTION DE 1871–LIVRE DE DOMINIQUE L. C.

 

Le 27 janvier 1871, le Bach Agha de la Medjana El Hadj ben Hadj Mokrani avait donné sa démission.

D’après les uns, cette démission fût motivée par l’indignation qu’avait éprouvé Mokrani en voyant un juif crémeux, garde des sceaux et Président de la délégation de Tours parler au nom de la France dans une proclamation adressée aux indigènes d’Algérie le 14 janvier 1871.

Selon d’autres comme ce même ministre avait peu de jour avant, provoqué la création en Algérie d’inspecteur général par département des territoires dit militaires, mesure qui visait ouvertement l’administration militaire de la colonie. Ce furent les adversaires du régime civil et, en particulier certains officiers des bureaux arabes qui poussèrent Mokrani, puis tous les grands chefs à l’insurrection.

Le général Lallemand avait refusé cette démission (Mokrani). Mokrani l’avait rencontré le 09 mars 1871 renvoyant dédaigneusement le mandat de ses émoluments de février.

*****

Le 08 avril 1871, le vieux Cheikh El Haddad chef des Khouans « Rahmania » de la Zaouïa de Seddouk proclamant la guerre sainte. C’était l’Algérie en feu devant l’autorité désarmée.

*****

Lettres de l’Amiral de Gueydon au chef du pouvoir exécutif au mois d’avril 1871.

Il n’y a plus d’illusions possibles écrivait-il ; l’incendie s’étend ; il faut frapper vite et fort, envoyez moi des renforts et surtout des troupes solides et organisées.

Dans un rapport au conseil du Gouverneur général De Gueydon disait notamment :

« Cette mesure (décret Crémieux) n’a pas été seulement une erreur administrative regrettable, mais encore une grande faute politique. D’après toutes les informations qui me parviennent et de l’avis unanime de ceux qui ont le plus d’occasion d’être en rapport avec les populations indigènes, ce décret est bien certainement une des causes principales, sinon la seule, de la désaffection des arabes.

A la seule pensée de voir un Juif siéger dans un jury appelé à se prononcer sur le sort d’un musulman, de le voir nommer aux fonctions de juge de paix, l’Arabe s’enflamme de colère, sa haine de race se réveille dans toute son intensité ; il s’élève subitement au paroxysme de fanatisme religieux.

Les arabes sont d’ailleurs très blessés dans leur amour propre national en voyant cette race de vie mercantis, comme ils les appellent concourir en qualité de citoyen et au même titre que les Français au service de la garde national et à nos élections politiques.

… Mr le Président, tant que ces décrets subsisteront mon action administrative aura à lutter contre des embarras de toutes sortes et des difficultés inextricables.

… mais en créerait d’un seul coup deux millions de citoyens au milieu desquels la minorité française serait politiquement étouffer.

Ce rapport ne pouvait manquer de mettre en émoi tous les intéressés. Aberrations pure et simple, mais complété du décret du 24 octobre 1871, voilà selon moi la mesure qui soit équitable et rationnelle.

FIN

 

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

Tidlisin nnien :

Etude_botanique_sur_la_kabylie_du_jurjura.pdf

Afeɛɛes, la question d'Henri Alleg, s teqbaylit en PDF

 

  dans notre rubrique  Téléchargement :

 

http://www.ayamun.com/telechargement.htm


 

 

Retour en haut

 Numéro 71  Septembre 2014

Langue-Tameslayt :

INAN D YINZAN N TFELLAḤT

D’après H. Genevoix, Le rituel agraire, FDB, n°127 , Mars 1975

 

Akken i s-yenna yisɣi:

cbaḥa yiger d imɣi;

cbaḥa n tefsut d iɣi;

cbaḥa n unebdu d tirni;

cbaḥa n lexrif d tilwi;

cbapha n cetwa d timessi;

cbaḥa n lmeyyet d lɣaci.

***

Akken i s-yenna wuccen:

a win yufan ṣṣif ɛamayen,

lexrif xerfayen, cetwa yumayen.

***

Yennayer, m’ur yewwit s yimezwura,

ad yewwet s yineggura.

***

Nnan-iyi: tuɛer cetwa, deg-s asemmiḍ d uqerrif;

welleh ar telha tefsut, aksum deg-s i yettleflif;

ula d anebdu yelha, deg-s i yettqawi ḍaɛif;

limer d rray n Qala, dili ur izeggi lexrif.

***

Lɛeslama-k ay anebdu;

rbeḥ ad d-yeddu.

***

***

Yenna-yas yennayer:

ma sɛewjeɣ ulac win ara yuqmen.

***

Lɛeslama-m a tafsut,

ad nejuǧǧeg ad nfukkut,

ad nettnernay am tagut,

di leɛnaya n Jebril lɣut.

***

Lɛeslama-m a tafsut,

a tin mi cebḥen s lenwar,

ma d cetwa truḥ,

truḥ am tagut, la qrar.

***

A Lalla tafsut m-ijeǧǧigen,

a tikli n tsekkurt gar iberwaqen,

nek, muggreɣ-kem-id s usebbaḍ,

kem, tmugreḍ-iyi-d s yijeǧǧigen,

anebdu ad iṭenṭin,

iɣezran ad qqaren, ikufan ad ččaren.

***

Ay abeɛɛuc agellid n lersan,

imensi-inek deg ubudu n yiḍumman,

ḥader ad tesxesreḍ i tuzyint ṭɛam.

***

Hreb, hreb, a maras,

ɣef ad ak-id-yaf uxemmas,

ad ak-yerz deg_wammas.

***

Tafsut, ncallahd taseɛdit d tamerbuḥt,

ad juǧǧgen lenwar ad terbeḥ tefsut,

ur d-teffɣen ibeɛɛac, ur d-teffɣen ibelɛeqqac,

ur ɣ-sexlaɛen izerman.

***

Ay Aḥnin ay Ajebbar,

mtif aɣebbar dekkar,

lɣella-w ad tetmer.

***

Ass-a d Lɛinsla,

ur aɣ-tettaɣ tawla,

ɣef tidet tesres tlaba,

lwil yerwel s aẓekka.

***

Cetwa tettmeslay netta d  yiwen urgaz: “Attan tewweḍ-d cetwa; attan tebda-d s tura”.

Tenna-yas: “Heyyi lɛula uzeqqur,

ɛeyneɣ-d i medden tama,

lmal-ik ad k-t-nɣeɣ,

m’ara d-kkreɣ ad teḥḍem tefrut.”

Yenna-yas: “Ad am-rewleɣ aqiccur, anda tecreq tafukt.”

Tenna-yas: “Ruḥ, a tiṭ uḥuli,

d timital-ik i tt-iḥellun,

ad teǧǧeḍ baba-k d yemma-k,

ad ṛwun tiqqad ɣer lkanun.”

Yenna-yas: “I ma qqimeɣ ar unebdu n tefsut, ad asen-d-weqmeɣ megzer ad ḥlun.”

Tenna-yas: “I limer ad skefkfeɣ asif ad yeḥmel, ad ak-yerr d amder n umdun.”

Yenna-yas: “Ad neqqim ar unebdu, ad qqaren leɛyun, ad newwet deg-s ad nɛeddi, la mzegga-k ay ameɣbun.”

***

Ya meɛza bent lɛar

Welleh ar lukan ad reṭleɣ nhar

ɣef baba furar

alamma griɣ icc-im deg nnar

aṭar-im a t-ɛelqeɣ ɣer udebder.

***

Akken i s-yenna wuccen:

a win yufan ṣṣif ɛamayen,

lexrif xerfayen, cetwa yumayen.

***

Akken i s-yenna yisɣi:

cbaḥa yiger d imɣi;

cbaḥa n tefsut d iɣi;

cbaḥa n unebdu d tirni;

cbaḥa n lexrif d tilwi;

cbapha n cetwa d timessi;

cbaḥa n lmeyyet d lɣaci.

***

Yennayer: m’ur wwiteɣ s imezwura, ad wteɣ s ineggura.

***

Furar: ma yeffeɣ d aɣurar, anebdu heyyit tiɣrar.

***

Meɣres: eǧǧ tiqcert i meɣres, furar yuḥwaj atemmu

***

Ibrir: yenna ma ufiɣ-tt-id d lenwar, a tt-rreɣ d aɣebbar/ (si je trouve le sol fleuri, je le rendrai poussiere.

***

Aggur yifen agguren,

d win zdat n meɣres,

deg-s ijuǧǧeg letmer,

deg i ɛzizeḍ ay iḍes,

a win yesɛan lejnaḥ n ṭṭir,

ɣer win ɛzizen ad iɣewwes.

***

Mayu: taqejmurt n mayu jmeɛ-itt ɣas deg utemmu.

***

Ttruɣ i yettru uzger

mi t-id-ɛebban s iɛricen;

di cetwa lmaɛun yezga

i usemmiḍ d yideflawen;

deg unebdu iṭij yerɣa

deg yinurar yes-s i serwaten;

timẓin-nni ideg yenɛettab

d aɣyul i tent-iɛelfen;

Ttruɣ i yettru uzger

mi yeẓẓel aḍar ad at-zlun;

deg unebdu yečča-t yiṭij

ur yufi ula d asemmum;

di cetwa yegzem-it usemmiḍ

yectaq ad yeṛwu aɣrum;

ass aneggaru ad at-zlun

amek ara tziḍeḍ ay aksum.

***

Zreɛ, Rebbi ad d-isemɣi.

***

Ayen tzerɛeḍ ara tmegreḍ.

***

Mačči d yiwen n uzger i ikerzen, maɛna d tayuga.

***

Yenna-yas uqlib i umenzu: ɣas azzel ay amenzu, anebdu yiwen.

***

Leḥmuriya n sbeḥ

tameddit ad tesqerdeḥ;

leḥmuriya n tmeddit,

iṭij tasebḥit (a tejjar ɛebbit)

***

Mi k-iruḥ rray deg yiweǧǧiben,

alamma dewren-d iweǧǧiben.

***

D adfel i d leɣbar n tmurt.

***

Ssu-yas aḥebrurec i udfel ad iɛennec.

***

A Rebbi efk-d ameččim

ad nečč ad neqqim;

ad nefk i yiyuzaḍ aclim

ad nernu i yezgaren alim

***

Mi inuqem Rebbi lɛebd-is, yefka-yas-d adfel d ugris.

***

Ay asmi terɛed ur tewwit, ɛamayen ur d-teɣli tiqit.

***

Mi berrik uẓenẓar, tettibrik tegnewt.

***

Ma d aḍu: brek-as,

ma d ageffur dari-yas,

ma d adfel lḥu-yas,

ma d agris yeqḍeɛ tikerkas,

yeɣḍel-d aṭufan si tɛebbuṭ yemma-s.

***

I telhiḍ ay iṭij, limer teseččayeḍ aɣrum.

***

Heyyi lɛula i lyali.

Ur ttamen lyali ma seḥḥant,

ur ttamen timɣarin ma ttẓẓalant.

Isewway-d lexrif di lyali.

Win i s-yennan: tfuk tegrest,

aḥeyyan zdat n meɣres.

Ḥeyyan leggam,

ur ttsafar ur ttɣafar,

ur ttfaraq ddar ay amɣar.

Aman iḥeyyanen, lhem yeffeɣ ixxamen.

Awer ɣ-iḥerrem Rebbi deg zman uḥeyyan, ulamma i lbaraka.

***

Ay amezzir n mayu,

newwi-k s rbeḥ d usendu,

d uqcic ad at-id-nesɛu.

 

 


 

 

 

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

L’article :

Révision constitutionnelle : Tamazight langue officielle aux oubliettes ?

ÉCRIT PAR HACÈNE HIRECHE, in  EL-WATAN, VENDREDI 25 JUILLET 2014 09:45 

 

L’Algérie a été, dès le lendemain de l’indépendance, victime des choix opérés par ses dirigeants, qui ont pris le pouvoir par la force.

Les institutions qui ont servi d’architecture à son système politique sont tout droit sorties du modèle colonial français, caractérisé par une centralisation jacobine de l’administration, une personnalisation du pouvoir, un sectarisme culturel et linguistique, une pratique frauduleuse du jeu électoral et un mépris total de la société.

Ce modèle, imposé par le groupe d’Oujda porté par l’armée des frontières et incarné par le duo Ben Bella-Boumediène était, à l’évidence, porteur de violence et ne pouvait, en aucun cas, répondre aux besoins d’un pays caractérisé par l’immensité de son territoire et ses corollaires, la pluralité de ses cultures, la diversité de ses attentes et le poids de ses besoins. Les dirigeants algériens fraîchement autoproclamés comme tels, les armes à la main, se montrant révolutionnaires dans leurs discours, mais totalement archaïques dans leurs actes, s’affirment pour la libération des peuples, mais assujettissent lourdement le leur, se positionnent en médiateurs pour les pays en conflit, mais fomentent des troubles au sein du leur, font de l’Algérie une terre d’asile pour les opposants des pays étrangers, mais oppriment ou assassinent leurs propres compétiteurs…

Le duo putschiste dirigeant et tous ses comparses ont tous agi en égocrates, ne voyant dans les intérêts de l’Algérie que les intérêts officiels et personnels, ce qui explique ce comportement schizophrène qu’affichait cette Algérie post-indépendante factice et protocolaire et qui a largement déteint sur les agissements des tenants actuels du pouvoir. Nourris à l’idéologie panarabiste emphatique, caractérisée par un orgueil nationaliste démesuré, gavés de la propagande socialiste chargée de paternalisme autoritaire, ils sont restés figés dans une vision unique des problèmes sociétaux qui étaient pourtant multiples et différents selon les régions, selon les générations ou selon les priorités.

Leurs modèles triomphalistes étaient l’URSS, les démocraties populaires de l’Europe de l’Est aux régimes dictatoriaux et les pays panarabistes où régnaient sans partage le parti Baath, qui a conduit à la création de la RAU (République arabe unie). Un patchwork d’autocraties, regroupant les régimes les plus despotiques, les plus sanguinaires installés suite à des coups d’Etat en l’Irak, en Syrie et en Egypte et dont le duo Ben Bella-Boumediène, ainsi que Mouammar El Gueddafi, étaient les vassaux. Ils sous-traitaient avec zèle l’essentiel de leur politique sectaire arabo-islamique qui a fait le lit de l’intégrisme destructeur dont pâtissent cruellement aujourd’hui tous ces pays.

En octobre 2002, Ben Bella a voté de façon ostensible aux élections plébiscitant Saddam Hussein en Irak, confirmant, si besoin était, sa soumission aux régimes moyen-orientaux ! Le sort tragique que l’histoire a réservé à toutes ces Républiques démocratiques et populaires du Nord comme du Sud-Est est à la mesure de la violence immodérée que leurs dirigeants ont infligée à leurs peuples. Il ne pouvait pas en être autrement. Les mêmes causes produisent les mêmes effets : les formes de conquête et d’exercice du pouvoir par tous ces dirigeants imbus de leur personne et ivres de leur idéologie présentent des similitudes criantes, à savoir la tyrannie, le caporalisme, l’omnipotence, la force brutale contre les opposants, minorités ethniques ou linguistiques, société civile, journalistes, etc.

C’est dans ce climat de violences institutionnelles sans bornes que les communautés berbérophones ont été sommées de mettre en sourdine leurs droits à leur langue, à leur culture, à leur histoire, à leurs spécificités. Revendiquer tamazight comme langue algérienne conduisait tout droit devant la cour de sûreté de l’Etat ! Vouloir en faire une langue nationale et officielle était tout bonnement considéré comme une folie, comme acte de trahison à briser avec force, à tuer dans l’œuf. L’Algérie, qui a proclamé Gamal Abdel-Nasser et à sa suite le duo Ben Bella-Boumediène et leurs successeurs, est arabe et musulmane.

Chercher à désensevelir ses vraies racines, à diffuser sa langue ancestrale, à parler de choix politiques était un acte séditieux et sécessionniste.«L’Algérie algérienne», comme l’ont clamé, en vain en 1949, les berbéro-nationalistes du PPA-MTLD, était à leurs yeux une hérésie, une abjuration, une apostasie ! Et en tentant de faire entendre raison, ces «hérétiques» et leurs successeurs l’ont payé de leur vie. Les tenants de l’Algérie arabe ont triomphé et leurs disciples d’aujourd’hui triomphent toujours et restent sourds aux clameurs du pays réel et insensibles aux conséquences désastreuses que subissent les nations arabo-centriques qui nous ont inoculé cette idéologie ethno-théocratique d’une intolérance virulente.

Hier, nous étions sous la férule de la RAU, aujourd’hui sous celle des Emirats. Hier, nous étions dans l’arabo-socialisme, aujourd’hui dans l’arabo-bigotisme. Tout se passe comme si le sang des Algériens qui devait fertiliser l’avenir est versé pour le stériliser, comme si notre victoire sur le système colonial nous est devenue un fardeau, comme si l’Algérie avait vocation à être une éternelle province des empires. Alors comment mettre fin à cette tragique dérive ? Comment échapper à cet engrenage mortifère qui pousse d’année en année l’Algérie dans la descente aux enfers ? Comment sortir des tricheries, des camouflages et rendre possible la résurrection de l’Algérie algérienne ? Sans nous regarder en face et accepter d’être enfin nous-mêmes, sans nous débarrasser des liens aliénants avec lesquels le Moyen-Orient nous a terriblement enchaînés, sans une introspection lucide, immédiate et sur tous les plans, sans toutes ces démarches simples mais courageuses, rien n’engagera le pays sur le chemin de l’espérance.

Tamazight avec un statut de langue nationale et officielle dans la Constitution serait un pas vers une issue encourageante. Cette reconnaissance suivie d’une application tangible et durable ne peut plus être contournée, ne peut plus attendre, ne peut plus être considérée comme un vœu antinational. Aucun prétexte ne peut être désormais recevable pour lui ôter sa légitimité, aucun obstacle ne peut encore être toléré pour prendre toute la place qui lui est due. Le charivari autour de pseudo-problèmes techniques ou d’écriture est, à l’évidence, un leurre inopérant, il ne servira à rien de l’invoquer, c’est une démarche qui incombe aux spécialistes amazighs, à eux seuls.

Se soustraire à l’exigence historique d’officialisation et de l’application concrète de celle-ci, c’est prendre directement le chemin de la tragédie que vivent les pays du Moyen-Orient, trop longtemps modèles de nos dirigeants. Plus de 10 000 personnes ont déjà signé une pétition pour tamazight langue officielle dans la nouvelle Constitution, parmi lesquelles des femmes et des hommes, artistes, universitaires, militants, entrepreneurs… qui font, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, l’honneur de l’Algérie et dont la liste est publique, disponible sur le site www.tamazight-officielle.com.

Plus d’un demi-siècle après l’indépendance, pouvons-nous supporter encore un nouveau code de l’indigénat qui fera des amazighophones et des amazighophiles des citoyens entièrement à part ? Accepterons-nous à nouveau de regarder passer des Constitutions qui nous inscrivent comme des orphelins indignes d’une Algérie que nos pères, les pères de nos pères ont libérée au prix de sacrifices incommensurables ? Allons-nous admettre une solution à la marocaine qui exhume tamazight pour mieux l’enterrer, qui l’officialise pour mieux la disqualifier, qui l’intronise pour mieux la détrôner ?

La balle est dans le camp des décideurs civils et militaires, mais aussi dans celui de la classe politique d’opposition et de la société civile. S’entêter à proscrire tamazight de sa propre terre, à ignorer avec arrogance la langue des colonels Amirouche et Si Haouès, à travestir sans retenue l’histoire de notre civilisation, l’une des premières de l’humanité, à effacer des textes officiels notre héritage linguistique, serait désormais irresponsable, irréparable, funeste. Personne ne peut plus dire nous ne le savions pas, personne ne pourra dire nous n’en avions pas mesuré l’urgence, personne ne pourra se soustraire à sa responsabilité historique ! L’heure est venue de faire de l’Algérie un havre de paix, un pays d’ouverture, une nation attractive. C’est alors, et seulement alors, que nous chanterons à l’unisson et pour de nobles idéaux «viva l’Algérie» !

Hacène Hireche : Economiste et neurolinguiste. Paris

El Watan   


Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

 

L’entretien :

 

 «L’enseignement est le seul moyen pour que tamazight devienne une langue qui nourrit»

 

par Mouloud Lounaouci   in  El Watan du 18.08.14  10h00  http://www.elwatan.com/img/trans.gifhttp://www.elwatan.com/img/trans.gifhttp://www.elwatan.com/img/trans.gifhttp://www.elwatan.com/img/trans.gif

Mouloud Lounaouci, chercheur linguiste et doctorant en sociolinguistique, fait le bilan de l’enseignement de tamazight engagé depuis 1995. L’un des 24 détenus d’Avril 1980 et membre fondateur du Mouvement culturel berbère propose, à travers ces colonnes, des moyens techniques (tributaires d’une volonté politique) qui peuvent être envisagés pour que cet enseignement réalise enfin le saut qualitatif tant attendu.

- Vingt ans après son lancement officiel, quelle évaluation font les spécialistes de l’enseignement de tamazight ?

On ne peut pas évoquer d’évaluation sans parler des tenants et des aboutissants. En regardant la situation qui prévalait en 1994, on serait tenté de penser que beaucoup de choses ont été réalisées et on a l’impression que c’est une grande victoire, mais force est de constater que le résultat est catastrophique.

Il est difficile de faire une évaluation à l’état brut. Il ne faut pas perdre de vue qu’à chaque fois qu’il y a des acquis, ils sont payés au prix du sang et de longs sacrifices. L’enseignement de tamazight a vu le jour après une année blanche, puis le premier magistère après une marche tenue le 25 janvier 1990 qui a réuni un million de personnes à Alger. Tamazight a ensuite eu le statut de langue nationale après 117 morts…

Il n’y a jamais eu d’acquis gratuit en tant que droit citoyen. Et le problème est là. Comme je l’ai dit au cours d’une table ronde à la télévision, faut-il toujours payer aussi cher pour accéder à un droit naturel ? Car une langue est un moyen de communication des plus naturels, comment peut-on accepter de payer des factures trop lourdes pour simplement obtenir des droits aussi naturels que parler et étudier sa langue, alors que l’Algérie a signé toutes les lois conventions institutionnelles internationales ! On a l’impression que tous les pays sont concernés sauf le nôtre, où le berbère est considéré comme n’existant pas !

- Y a-t-il vraiment de l’efficacité dans le processus mis en place pour la promotion de l’enseignement de cette langue ?

Pas du tout ! On ne peut pas parler d’efficacité de moyens d’enseignement si la langue n’a pas le statut de langue officielle. C’est absurde. Le statut de langue nationale est totalement symbolique. Avant l’article 3 bis de la Constitution introduit en 2002, officiellement, il y avait une partie du peuple algérien qui parlait en arabe et l’autre qui était muette !

Que les choses soient claires. Une langue, dès qu’elle est parlée par une partie de la population, est considérée comme une langue nationale. Cela ne suffit pas, il lui faut un statut juridique. Le statut de langue nationale est symbolique et n’implique pas des dividendes symboliques et matériels. Pour accéder à ces dividendes symboliques et matériels il faut que cette langue jouisse d’un statut officiel qui lui permette de jouir des mêmes privilèges que la langue arabe. Il faut savoir aussi qu’une langue officielle, c’est la langue d’expression de l’Etat, c’est donc une langue idéologique quoi qu’on dise.

En Algérie, techniquement, la langue officielle est la langue française. Il faut être clair ! Mais on ne lui pas donné ce statut car c’est idéologique. Il n’ y a pas de raison pour que dans ce pays, une partie des Algériens qui accomplissent leur devoir de citoyens comme les autres ne bénéficient pas des mêmes droits d’avoir leur propre langue idéologique ! Et pour que cette langue devienne idéologique, il faut qu’elle soit d’abord la langue légitime.

Pour le moment, la seule langue légitime est l’arabe. Il est temps que tamazight bénéficie, au même titre que l’arabe, des avantages d’une langue légitime qui ouvre des droits permettant des dividendes symboliques, c’est-à-dire avoir la possibilité de participer au pouvoir politique et des dividendes matériels. Là je cite un sociologue corse qui disait que la langue doit quitter le statut du cœur pour devenir celle du pain. Tant qu’on est au stade de la langue du cœur, ça n’avance pas !

C’est pour la même raison que, chaque année, en moyenne 25 langues meurent dans le monde parce qu’elles n’ont pas accédé au statut de langue du pain. L’enseignement est le seul moyen pour que tamazight devienne une langue qui nourrit. Et pour que cet enseignement soit effectif, il faut qu’il soit obligatoire et généralisé. Pour ce faire, il faut que la langue soit officielle.

L’accès à ce statut de langue officielle implique une volonté politique du pouvoir. Les consultations engagées en vue de l’amendement de la Constitution ne reflètent pas la lueur d’une telle volonté… Cela a été clairement signifié. On n’a invité aucun représentant du Mouvement culturel berbère, quand bien même on n’y serait pas partis. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’invitation, le message est clair : ils ne bougeront pas le petit doigt pour tamazight. Autre indice : les déclarations du Premier ministre sur cette question : il a estimé que pour l’officialisation de cette langue, on ne serait pas encore prêts ! Non ! Le statut de langue officielle est un statut principiel.

C’est-à-dire qu’à partir du moment où le statut est acquis, tout doit être fait pour que la langue se structure et se normalise ! Normaliser, c’est-à-dire qu’il y a des données techniques pour un usage normal. La normalisation est à deux volets – technique et social – pour l’utilisation quotidienne de cette langue. La normalisation de la langue peut également être envisagée comme facteur de cohésion et de stabilité nationale pour mettre fin aux conflits symboliques autour de la question identitaire. D’où ma réponse à votre première question.

Le ministère de l’Education nationale a publié les chiffres relatifs au nombre d’élèves qui étudient cette langue. Au départ, 17 ou 18 wilayas étaient concernées, aujourd’hui ça se rétrécit comme peau de chagrin. Le nombre de wilayas où l’on a arrêté de donner les cours de tamazight est effarant ! Le nombre d’élèves, même s’il a augmenté durant ces années, indique que 90% des apprenants sont issus des wilayas de Kabylie.

C’est pourquoi je vous dis que si l’on se réfère aux chiffres, on a l’impression que les choses avancent mais, vu les paramètres que j’ai cités, la réalité est toute autre ! La raison est que l’enseignement de tamazight continue d’être facultatif. Des parents demandent à ce que leurs enfants n’aient pas de cours de tamazight. En sociolinguistique, ce phénomène est lié à l’aliénation. La décision est inconsciente, mais sans contrainte. Et c’est la plus grande des violences symboliques.

Lorsqu’un pouvoir arrive à violenter un groupe de populations ou une population sans avoir recours à la prison ou à la torture, c’est qu’il a réussi à faire appliquer ce refus de la langue sans contrainte aucune. C’est comme si vous disiez aux parents étudiez comme bon vous semble le tamazight, de toutes façons votre enfant ne gagnera sa vie qu’avec l’arabe. Même le français est étudié plus sérieusement dans les écoles que la langue amazighe.

C’est ce qui fait que cet enseignement n’a pas franchement abouti au résultat attendu. Ensuite, abordons un autre aspect lié à la question de l’enseignement lui-même : après cinq années sans aucun élève apprenant le tamazight dans une wilaya comme Batna, on passe du jour au lendemain à un millier d’élèves dans cette même wilaya, juste pour imposer le caractère arabe par le critère du nombre !

- Comment cet écueil du caractère pourra-t-il être définitivement dépassé et avancer ?

Je suis partisan de la polynomie, c’est-à-dire l’enseignement par le parler. Beaucoup de recherches ont été faites, dans plusieurs pays, consistant à dire qu’on n’est pas obligés d’avoir une langue unique. Que les Kabyles fassent étudier le kabyle, les Chaouis le chaoui, les Touareg le targui, les Mozabites le mozabite… A partir de là, on pourra aller vers un tamazight polynomique, mais en recherchant évidemment les zones de convergence, en privilégiant les termes communs à tous ces parlers. Sauf que dans une langue, ce qui est important, ce n’est pas la langue d’usage, mais la langue moderne, la néologie. Là, nous avons cette chance de démarrer au degré zéro.

Les Imazighen, y compris ceux des autres pays peuvent toujours s’arranger entre eux. Des spécialistes peuvent parfaitement standardiser une langue moderne une fois le statut acquis. Quant au caractère, c’est un support idéologique. Sinon, on peut parfaitement écrire toutes les langues, dans tous les caractères. Plusieurs exemples sont passées d’un caractère à un autre, comme le turc par volonté politique et là on est toujours dans l’idéologie.

La polygraphie pourrait contourner la polémique sur le caractère qu’on veut imposer par le nombre des apprenants. Dans ce cas-là, que chaque wilaya fasse étudier tamazight avec la graphie qui lui semble bonne. Selon les spécialistes, dans trois générations, c’est le caractère de la région qui aura travaillé le plus pour la langue qui sera hégémonique. Ainsi, au lieu de chercher à imposer tel caractère dans tel parler ou imposer violemment une langue qui n’a jamais existé dans l’histoire, il y aura donc une langue unificatrice qui se sera imposée d’elle-même et ce sera une langue comprise par tout le monde.

Il s’agira soit d’une polynomie, soit d’un dialecte qui aura réussi à s’imposer, bref, tamazight évoluera en fait comme n’importe quelle autre langue. C’est comme pour le français : le parisien a été imposé aux Français par décret et cela a été très dur pour eux. Malheureusement, on est en train de produire une mauvaise photocopie de ce qui a été fait en France. On est dans de la politique linguistique française, mais en pire ! J’ai eu à publier un travail dans lequel j’ai fait une comparaison des lois linguistiques françaises et algériennes, je suis arrivé à la conclusion que nous appliquons les mêmes lois, mais avec deux siècles de retard.

En quelque sorte nous, les Berbères, sommes les victimes collatérales d’un combat mené entre jacobins et montagnards en France il y a plus de deux siècles ! Le berbère attend toujours son académie pour prétendre atteindre un jour une évolution comme celle qu’a connue le français que vous citez, à titre d’exemple… L’Académie française ne s’est occupée que de la langue, qui est devenue langue française au détriment des autres langues de France. L’arabe aussi a son académie.

- Dans le cas de tamazight, une académie va-t-elle promouvoir son enseignement ?

L’installation d’une académie ou d’un conseil supérieur de l’amazighité, que j’aurais applaudie, n’est qu’une réponse technique. C’est une fausse réponse à un problème politique. Au niveau officiel, la généralisation de l’enseignement et la levée du statut facultatif sont conditionnées par la mise en place d’outils de normalisation, comme l’académie. Je peux vous citer la déclaration de la ministre de l’Education nationale…

Pas du tout ! Une académie n’a de sens que s’il y a une égalité politique entre les langues. Certes, c’est un outil indispensable, mais il faut au préalable le statut de langue officielle. Je vous cite des exemples d’appareils qui existent déjà. Nous disposons de centres de recherche et du Haut commissariat à l’amazighité, mais ces structures sont devenues des coquilles vides. Le Centre national pédagogique et linguistique de l’enseignement de tamazight (CNPLET), dirigé par M. Dourari, est un centre de recherche affilié à l’Education nationale au lieu de la Recherche scientifique.

Le HCA, il y a belle lurette qu’il n’existe plus juridiquement et peut disparaître du jour au lendemain. Il est laissé suspendu encore pour des raisons politiques. Contrairement au Haut conseil islamique (HCI), son président, décédé, a été remplacé officiellement dans les six mois qui ont suivi, le HCA lui, est sans président depuis le décès de M. Aït Amrane. Les cadres du HCA font tout pour promouvoir tamazight, mais ils sont limités par les textes. Théoriquement, en politique d’enseignement de tamazight, le ministère de l’Eduction nationale est sous la tutelle du HCA, mais, dans la réalité, c’est le contraire qui est vrai.

C’est pourquoi je vous dis que tous ces appareils et ces structures de recherche et de standardisation sont les bienvenues, mais tant que la Loi fondamentale ne stipule pas clairement que tamazight est une langue officielle, toutes les lois qu’on peut publier sont nulles et non avenues. L’introduction de l’article 3 bis relatif au statut de langue nationale pour tamazight, l’article portant sur la généralisation de la langue arabe alors unique, n’a pas été retouché. Il y a incompatibilité flagrante entre deux lois importantes et une contradiction freinant toute avancée.

- Retour à la mobilisation ?

Dans chaque mouvement de mobilisation, il y a des périodes de flux et de reflux. Il n’existe pas de mouvement de revendication continu, mais plutôt en dents de scie. Il y a toujours un résultat. Le mouvement amazigh évolue justement en dents de scie. Actuellement, le mouvement est en phase intermédiaire où il arrive à mobiliser, sauf que les moyens de lutte ont changé. Le pouvoir a eu la malice de décréter l’enseignement de la langue et le statut de langue nationale.

On a fait croire aux berbérophones qu’ils ont des acquis et, à partir de là, ces derniers ont baissé la garde. C’est une technique connue dans tous les pays autoritaristes. Le pouvoir fait semblant d’offrir un bout, mais qu’il ne lâchera pas totalement. Et c’est dans ce cas de figure que nous nous retrouvons actuellement. En 1968, j’étudiais tamazight dans le groupe de Mouloud Mammeri à la fac centrale d’Alger. A cette époque-là, un autre groupe étudiait l’arabe.

Il y avait une seule salle, occupée à tour de rôle par les deux groupes. En 1968, l’arabe et le tamazight étaient au même niveau en matière d’enseignement, sauf que l’arabe était langue officielle et a pu bénéficier de tous les moyens matériels et symboliques qui lui ont permis d’être ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Même s’il doit y avoir une volonté politique aujourd’hui en faveur de tamazight, il doit y avoir un coefficient de réparation historique pour rattraper le retard accusé.
 

Fatima Arab

 

 

 

 

 

  Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour en haut

Numéro 71  Septembre 2014

Le poème :

Akka kan tura

Sɣur Mohand Ait-Ighil

Aţan tecεel aţan tensa

G ifassen ṭṭfen tisura.

Deg Lεiraq mi tefra

A ţaɣ g ḥed n tmura.

 

La guerre froide mi tekfa

Xelqen-d lgirra

Slaḥ ad yenz ay ayetma

Lmut s nuba.

 

Ayhuh …

Aḥlil ma netbeε-iţ akka

Ayhuh…

A nger-ik ay ul

Ayhuh…

Acḥal n teɣrit nečča,

Ayhuh …

Sefru-d cɣel a lmeεqul

*****

Cer iban, iεebbaṭ xwan

Lmut tger iẓuran

S lɣella čuren yigran

g l’Afrique myeččan

 

Les O.N.G n Lmarikan

Sedqen-d i Sudan

« Ur neţu imeɣban

neţḥsu s yiɣeblan. »

 

Ayhuh …

Aḥlil ma netbeε-iţ akka

Ayhuh…

A nger-ik ay ul

Ayhuh…

Acḥal n teɣrit nečča,

Ayhuh …

Sefru-d cɣel a lmeεqul

*****

 

Adrim aṭas i tjemεem,

S dwawi i d-senεem

Aqcic s lehlak ilemlem

Baba-s ula ’ra yexdem.

 

G Lhend neɣ g Somalie

Dwa tella a lɣaci.

Ma g ljib ulac asurdi

Anaɣ ur d-tekki deg-i.

 

Ayhuh …

Aḥlil ma netbeε-iţ akka

Ayhuh…

A nger-ik ay ul

Ayhuh…

Acḥal n teɣrit nečča,

Ayhuh …

Sefru-d cɣel a lmeεqul

*****

 

Ur teţu arrac n l’Ethiopie

ctaqen aɣrum a wlidi

Tecfim ɣef la photo-nni

Isɣi iguni ilemẓi

 

Akka ay udem uḥuli

Keč izedɣen leεlali

La misere teqqim i lɣaci

Ur teţu yella Rebbi.

 

Ayhuh …

Aḥlil ma netbeε-iţ akka

Ayhuh…

A nger-ik ay ul

Ayhuh…

Acḥal n teɣrit nečča,

Ayhuh …

Sefru-d cɣel a lmeεqul

*****

 

Ay ayetma a tistmatin

Dunit bḍan-t ɣef sin :

Wid irebḥen ţalin,

Wiyid ur d-ukin.

 

La pensée newwi-ţ d aεwin

A nekkes timedlin

Deg ’berdan d tzenqatin

A d-yali sut teɣratin.

 

Ayhuh …

Aḥlil ma netbeε-iţ akka

Ayhuh…

A nger-ik ay ul

Ayhuh…

Acḥal n teɣrit nečča,

Ayhuh …

Sefru-d cɣel a lmeεqul

 

Ayhuh …

Acḥal n teɣrit nečča,

Ayhuh …

Neggul ur tkemmel akka.

 

  

  Retour en haut

Adresse de messagerie électronique :  

ayamun@Hotmail.com

Adresse Web:

http://www.ayamun.com/

Retour en haut

Retour au titre

 

 

tanemmirt, i kra iẓuren ayamun, cyber-tasγunt n tsekla tamaziɣt, ar tufat !

Retour à Bienvenue

@Copyright  ayamun 2000
Dernière révision :
samedi 27 septembre 2014